Average (Gain): -39.03% (+/- 24.92% STD)

Sort By

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @pisspotpete GRAT.V -72.70% PMET.CN 387.27% CC.CN 112.00% 142.19%
2 @Dragoon13 WCE.V 341.67% EW.V 54.55% AXM.V 0.00% 132.07%
3 @muskie PMET.CN 387.27% YORK.V 60.71% WNDR.TO -79.27% 122.90%
4 @Hawk CE-H.V -7.14% TCF.CN 28.95% WCE.V 341.67% 121.16%
5 @Roddiggiti WCE.V 341.67% EW.V 54.55% PGOL.CN -46.15% 116.69%
6 @sutsag GRAT.V -72.70% PMET.CN 387.27% NAN.V 31.82% 115.47%
7 @Parzival SWA.V -3.03% PMET.CN 387.27% GLDN.V -50.00% 111.41%
8 @BigPines ERTH.CN -13.16% PMET.CN 387.27% LTE.V -43.48% 110.21%
9 @decker81 DMR.V -50.00% HAN.V -7.14% PMET.CN 387.27% 110.04%
10 @Ty PMET.CN 387.27% OPHR.V -57.69% SWA.V -3.03% 108.85%
11 @Applepie PMET.CN 387.27% SIG.CN -24.24% BAY.V -41.67% 107.12%
12 @Mick ORTH.CN -27.27% EFR.TO -41.24% PMET.CN 387.27% 106.25%
13 @Meathead1 GRAT.V -72.70% PMET.CN 387.27% EMM.V 1.47% 105.35%
14 @consolito PMET.CN 387.27% MN.V -12.90% TAJ.V -58.33% 105.35%
15 @EvenPrime PMET.CN 387.27% HIRE.V -67.39% IOT.V -13.16% 102.24%
16 @Chernobyl OPHR.V -57.69% TXP.TO -28.75% PMET.CN 387.27% 100.28%
17 @Alpha01 GRAT.V -72.70% REVO.V -23.08% PMET.CN 387.27% 97.17%
18 @kayo PMET.CN 387.27% CUSN.V -37.74% VRR.V -63.41% 95.37%
19 @Diajohn PMET.CN 387.27% AALI.V -58.33% TAJ.V -58.33% 90.20%
20 @freeze PMET.CN 387.27% RVR.CN -50.00% BKI.TO -69.57% 89.24%
21 @epm BOLT.CN -45.45% CPL.V -37.04% WCE.V 341.67% 86.39%
22 @teevee ADZN.V -48.68% GLXY.TO -79.58% PMET.CN 387.27% 86.34%
23 @iceman FFOX.V -67.19% PMET.CN 387.27% IZZ.V -62.50% 85.86%
24 @Cdnxtracker PMET.CN 387.27% RYO.V -50.00% LEXT.CN -91.88% 81.80%
25 @GreenMagnet87 GRAT.V -72.70% ETHX-B.TO -73.63% PMET.CN 387.27% 80.32%
26 @kegs31 GRAT.V -72.70% TWR.V 277.78% BUX.CN 9.80% 71.63%
27 @PamplonaTrader SGI.V 1.30% RZE.V 217.81% REG.V -23.15% 65.32%
28 @hihosilver OYL.V -63.85% RZE.V 217.81% IPO.TO 35.59% 63.18%
29 @barracuda VUI.V -67.47% RZE.V 217.81% AOI.TO 8.42% 52.92%
30 @slugbait MAI.V -10.91% HOU.TO 98.26% BTE.TO 57.04% 48.13%
31 @holymakinaw NAN.V 31.82% NSC.V -35.71% SOU.V 143.33% 46.48%
32 @CACFA NPK.TO 139.79% NZP.V 25.00% PLAN.V -29.11% 45.23%
33 @cudjo EGT.V -55.88% FAF.TO -53.08% RZE.V 217.81% 36.28%
34 @strikerz ATH.TO 105.79% NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% 35.80%
35 @sparkdog NPK.TO 139.79% MGRO.CN -22.52% MAI.V -10.91% 35.45%
36 @tree16 WHY.V -37.31% SNV.V 50.00% HELI.V 92.45% 35.05%
37 @K2 AAN.V 111.76% SGD.CN 54.29% STUV.V -61.90% 34.72%
38 @Gustav63 VIK.CN 78.12% ITE.TO 81.82% SAU.TO -57.14% 34.27%
39 @TioMango NPK.TO 139.79% PUL.V -10.00% HEAT.CN -35.14% 31.55%
40 @summit14 KEI.TO 116.25% CNC.V -59.84% EOG.V 36.76% 31.06%
41 @Gauss PNE.TO 97.30% NCP.TO -14.29% AAV.TO 5.40% 29.47%
42 @31Floors NPK.TO 139.79% UGE.V -46.75% ZOMD.V -11.76% 27.09%
43 @Bullish IPO.TO 35.59% PUL.V -10.00% CR.TO 55.56% 27.05%
44 @rane123 MBO.V -5.00% NBVA.V -57.48% SOU.V 143.33% 26.95%
45 @Playa_2012 QNC.V 11.76% NPK.TO 139.79% GRAT.V -72.70% 26.29%
46 @bobbywins TAL.V 67.44% EVER.V -13.04% SNM.V 21.43% 25.28%
47 @Scaranek NPK.TO 139.79% AOI.TO 8.42% DGHI.V -79.47% 22.92%
48 @madmann DNT.TO -40.48% NPK.TO 139.79% SCY.TO -32.14% 22.39%
49 @Maxmoe SBB.TO -27.40% ATH.TO 105.79% ART.V -11.36% 22.34%
50 @Schlumpfgermane ATHR.CN -46.43% NPK.TO 139.79% GPM.V -27.27% 22.03%
51 @Smallfish HELI.V 92.45% AN.V -4.08% GBRR.V -22.36% 22.00%
52 @MiningDon BRO.V 81.82% OSI.V -6.90% AFM.V -11.70% 21.07%
53 @Oops GL.CN -50.00% AAN.V 111.76% TBK.V 0.00% 20.59%
54 @bertram SGZ.V -50.00% CC.CN 112.00% ADD.V -5.00% 19.00%
55 @Peng361 CMB.V 7.14% AEC.V -27.27% MAX.V 72.00% 17.29%
56 @TheWaterguy BYN.V 21.13% GQC.V 42.31% WHN.V -12.77% 16.89%
57 @DK BCU.V 73.53% GBU.V 5.00% GOG.V -32.61% 15.31%
58 @nigel89 REG.V -23.15% ALDE.V -13.58% BRO.V 81.82% 15.03%
59 @madstacks REG.V -23.15% ALDE.V -13.58% BRO.V 81.82% 15.03%
60 @Nevada2020 NGE.V -54.55% NPK.TO 139.79% RDG.V -43.24% 14.00%
61 @capobvime EMM.V 1.47% APLI.TO -34.78% MAX.V 72.00% 12.90%
62 @Acelove MSP.V -32.14% TCF.CN 28.95% SALT.V 41.62% 12.81%
63 @whosat KL.TO -4.11% FA.V -31.25% CI.CN 71.43% 12.02%
64 @money75 EDG.V 24.24% B.V -30.43% SALT.V 41.62% 11.81%
65 @stooge KNR.NE -35.68% GROW.V -25.00% ZRO.CN 92.00% 10.44%
66 @Eric35 DME.V 0.93% TOH.V -62.98% HELI.V 92.45% 10.13%
67 @thedonald DRDR.TO 6.61% AMK.V -26.32% PEI.V 50.00% 10.10%
68 @James_PM ELO.V -18.14% TVE.TO 10.18% LA.V 36.61% 9.55%
69 @budrick MAX.V 72.00% QNC.V 11.76% FDM.CN -55.88% 9.29%
70 @Jukebox HELI.V 92.45% SPMT.CN -42.86% AAZ.V -26.67% 7.64%
71 @Duffman TAL.V 67.44% NAR.V -5.56% BWCG.V -39.39% 7.50%
72 @ACAB FF.TO -32.26% SRC.V -29.11% ITE.TO 81.82% 6.82%
73 @mims NETZ.NE -80.00% GIII.V -42.94% SOU.V 143.33% 6.80%
74 @Hotstock101 BRW.V 52.94% OSK.TO -18.62% OR.TO -15.33% 6.33%
75 @rugitola BCU.V 73.53% AMY.V -1.82% SURG.V -52.78% 6.31%
76 @jembers SALT.V 41.62% JRV.V -11.82% AFM.V -11.70% 6.03%
77 @gold1010 ENDR.V -13.64% WRX.TO 66.67% KNR.NE -35.68% 5.78%
78 @MrGoody AOI.TO 8.42% TAL.V 67.44% EMO.V -59.60% 5.42%
79 @Toasted101 SALT.V 41.62% XND.V -18.75% VUL.V -7.35% 5.17%
80 @major MAI.V -10.91% CBR.V -39.29% TRQ.TO 65.53% 5.11%
81 @Odrakyr SALT.V 41.62% VPT.V -27.14% AAA-P.V 0.00% 4.83%
82 @DOG48 MAX.V 72.00% REVO.V -23.08% SIC.V -34.72% 4.73%
83 @Kivas SALT.V 41.62% VPT.V -27.14% SUU-H.V -2.00% 4.16%
84 @Rodger PRT.CN -58.70% ETG.TO 3.70% TRQ.TO 65.53% 3.51%
85 @Codfather GLDC.V -59.09% ATX.V 97.22% CXB.TO -27.61% 3.51%
86 @moneymanCAN NERD.CN -18.75% BRAX.CN -31.25% SNS.V 60.00% 3.33%
87 @cole119 NXE.TO -23.89% NAN.V 31.82% FUN-P.V 2.04% 3.32%
88 @mapleleaf REG.V -23.15% SRL.V -34.48% TAL.V 67.44% 3.27%
89 @Vipership NCU.TO -64.38% CANX.V -3.85% PPR.TO 76.00% 2.59%
90 @catchthet-waver SALT.V 41.62% VUL.V -7.35% VPT.V -27.14% 2.37%
91 @Vick13 XRTX.V -35.56% ITE.TO 81.82% NUR.CN -40.00% 2.09%
92 @Anders TORQ.V -20.73% NGEX.V 4.97% SNM.V 21.43% 1.89%
93 @Veeblue WWT.V -37.50% SALT.V 41.62% DME.V 0.93% 1.68%
94 @ProspectorX GRDM.V 14.29% FG.V 14.29% ILC.V -27.27% 0.43%
95 @Projection GGI.V 61.54% MMG.V -22.45% PUMA.V -38.10% 0.33%
96 @DuineMatha THX.V -2.17% ITR.V -52.03% SGD.CN 54.29% 0.03%
97 @Isonit RECO.V -16.31% VET.TO 48.48% KNR.NE -35.68% -1.17%
98 @Dimebagdave GHG.CN -70.00% ESI.TO 98.24% QCA.CN -33.33% -1.70%
99 @crowley TCF.CN 28.95% BMET.V -42.00% CMB.V 7.14% -1.97%
100 @Murra MEK.V -31.58% TIG.V -36.36% GGI.V 61.54% -2.13%
101 @RuudinFrance PIPE.TO 3.92% GSVR.V -32.00% BYN.V 21.13% -2.32%
102 @greenwash ATH.TO 105.79% MOGO.TO -75.51% VBNK.TO -37.44% -2.39%
103 @Mackinnon162 CJ.TO 63.57% PLC.TO -18.09% CTS.TO -53.24% -2.59%
104 @abelle OGN.V -25.00% GMX.TO -12.07% TCF.CN 28.95% -2.71%
105 @siirtomaaherra GTWO.V 45.24% STRR.V -16.13% WWT.V -37.50% -2.80%
106 @Schnieds ENDR.V -13.64% EMO.V -59.60% CJ.TO 63.57% -3.22%
107 @jahiphop SALT.V 41.62% SUU-H.V -2.00% GER.V -50.00% -3.46%
108 @PalmettoSilver GSVR.V -32.00% SCZ.V 0.00% SAE.V 20.51% -3.83%
109 @AgeDoubleU PYR.TO -27.83% PTK.V -26.37% SALT.V 41.62% -4.19%
110 @JR777 GTWO.V 45.24% GLD.V -28.95% JQ.CN -29.41% -4.37%
111 @Davesab MAI.V -10.91% FWZ.V -9.23% BHT.V 6.67% -4.49%
112 @Derwish GR.V -60.00% GOT.V -8.00% SGD.CN 54.29% -4.57%
113 @goldpan BTR.V -27.56% SGLD.TO -28.57% GQC.V 42.31% -4.61%
114 @Finanzr IPT.V -41.49% FIL.TO 39.06% AFM.V -11.70% -4.71%
115 @fozzie SGLD.TO -28.57% GQC.V 42.31% TLG.TO -28.00% -4.75%
116 @JPH CVV.V -39.36% BCU.V 73.53% MMS.V -48.44% -4.76%
117 @BlowinHighDough GLDN.V -50.00% CAD.V -25.19% YORK.V 60.71% -4.83%
118 @antimoon AIR.V -31.11% MAU.V -12.50% TCF.CN 28.95% -4.89%
119 @sunofabeach YORK.V 60.71% GLDS.CN -23.33% NEWD.CN -52.11% -4.91%
120 @junction ORM.V -41.18% XPLR.V -26.67% BRW.V 52.94% -4.97%
121 @Startthebidding GGI.V 61.54% MTS.V -42.37% PDM.V -34.72% -5.19%
122 @ogi B.V -30.43% PEX.V -10.00% IMCX.CN 24.79% -5.22%
123 @Drj SNS.V 60.00% JAG.TO -33.64% JUGR.V -42.50% -5.38%
124 @Stevest SALT.V 41.62% STH.V -46.55% ACT.CN -12.94% -5.96%
125 @Booth NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% HBOR.CN -19.57% -5.98%
126 @Duedilligence GRAT.V -72.70% SX.CN -57.45% CC.CN 112.00% -6.05%
127 @nitrodouglas VPT.V -27.14% SBM.V 48.57% NUR.CN -40.00% -6.19%
128 @Coolhandbet SNV.V 50.00% MVMD.CN -33.33% KNR.NE -35.68% -6.34%
129 @Mandy EMO.V -59.60% ITE.TO 81.82% LUX.CN -41.67% -6.48%
130 @fonf4000 SGD.CN 54.29% KFR.V -43.33% RHC.V -30.61% -6.55%
131 @Wunderlick CMB.V 7.14% PTU.V -35.00% MARV.V 6.67% -7.06%
132 @nameless GGI.V 61.54% AZM.V -40.61% MTS.V -42.37% -7.15%
133 @Peppernuts EPY.CN -73.68% FL.V 10.58% SALT.V 41.62% -7.16%
134 @strokeofluck CMB.V 7.14% BYN.V 21.13% DMR.V -50.00% -7.24%
135 @buff CCW.V -29.41% SU.TO 38.95% GGD.TO -31.67% -7.37%
136 @SanibelChick KGC.V -12.50% AN.V -4.08% NAR.V -5.56% -7.38%
137 @Wisee SALT.V 41.62% EWG.CN -57.63% PODA.CN -6.58% -7.53%
138 @cycleogical MAI.V -10.91% QCCU.V -54.29% GQC.V 42.31% -7.63%
139 @pennymoonshot FVL.TO -26.19% CANX.V -3.85% CMB.V 7.14% -7.63%
140 @Nick_C BBB.V -32.50% CVE.TO 52.97% DYA.TO -43.48% -7.67%
141 @SWIS_corporate SKUR.CN -60.00% VXTR.V -42.15% VIK.CN 78.12% -8.01%
142 @AccidentalAquarist BEE.CN -28.57% BYN.V 21.13% CGX.TO -16.59% -8.01%
143 @Philippe HELI.V 92.45% EMO.V -59.60% SX.CN -57.45% -8.20%
144 @Semmel GCM.TO -33.40% GASX.V -64.07% MAX.V 72.00% -8.49%
145 @Shaker NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% VPT.V -27.14% -8.51%
146 @JonnyARUBA SALT.V 41.62% VPT.V -27.14% NUR.CN -40.00% -8.51%
147 @Zr1dreaming NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% VPT.V -27.14% -8.51%
148 @Saskberger SNV.V 50.00% KNR.NE -35.68% NUR.CN -40.00% -8.56%
149 @kab GQC.V 42.31% CAD.V -25.19% AMX.V -42.81% -8.56%
150 @WhiteBeard GG.V -25.00% BYN.V 21.13% GBRR.V -22.36% -8.74%
151 @nofomo GQC.V 42.31% VPT.V -27.14% GGG.V -41.67% -8.83%
152 @The_Realist PDM.V -34.72% SAE.V 20.51% KLD.V -12.35% -8.85%
153 @Icarus NFG.V -35.82% LIO.V 27.18% ELO.V -18.14% -8.92%
154 @djr SALT.V 41.62% VPT.V -27.14% BAY.V -41.67% -9.06%
155 @klondikekid SRI.V 14.29% ACT.CN -12.94% ALLI.V -28.69% -9.11%
156 @Yahoo.com HELI.V 92.45% ATHR.CN -46.43% EPY.CN -73.68% -9.22%
157 @bhikku SQD.V -5.88% TTX.CN -28.57% MARV.V 6.67% -9.26%
158 @HypnoFunk GPM.V -27.27% ATHR.CN -46.43% GTWO.V 45.24% -9.49%
159 @sheldonreinhart DIAM.TO -56.45% ENDR.V -13.64% SALT.V 41.62% -9.49%
160 @bucko LAB.V -54.40% RHT.V -56.02% ITE.TO 81.82% -9.53%
161 @janne GQC.V 42.31% PRG.V -36.36% UGD.V -35.00% -9.69%
162 @retiredrick SOI.V -14.29% AMM.TO -27.50% ORE.TO 12.28% -9.84%
163 @Northernvince LITH.V -26.92% PPP.V -56.48% SGML.V 53.85% -9.85%
164 @CaptainFrostyRocket EMO.V -59.60% MAX.V 72.00% NOCR.V -42.31% -9.97%
165 @megavoss REVO.V -23.08% BCFN.CN -68.52% GGI.V 61.54% -10.02%
166 @Evo5 SALT.V 41.62% NUR.CN -40.00% MSP.V -32.14% -10.17%
167 @topdog ASG.V 24.64% IPA.V -30.19% CYM.V -25.00% -10.18%
168 @krobe98 MUR.V -37.93% KRN.TO -7.14% FG.V 14.29% -10.26%
169 @zacke CMB.V 7.14% IGO.V -38.10% GIS.V 0.00% -10.32%
170 @AFoldingChair GRAT.V -72.70% BUX.CN 9.80% NAN.V 31.82% -10.36%
171 @DWLindsay GMR.CN -3.57% NAR.V -5.56% AUGC.V -22.22% -10.45%
172 @MooseT SRI.V 14.29% FAF.TO -53.08% CMB.V 7.14% -10.55%
173 @AUPop MMV.V -27.27% SGD.CN 54.29% GLDC.V -59.09% -10.69%
174 @whatdoyouthink TSK.TO -32.26% ME.TO -12.20% ORE.TO 12.28% -10.72%
175 @Angel334 VPT.V -27.14% SBM.V 48.57% VG.V -53.70% -10.76%
176 @golferdave BWCG.V -39.39% LIO.V 27.18% MAG.TO -20.38% -10.86%
177 @MrH SCOT.V 2.78% CANX.V -3.85% MEK.V -31.58% -10.88%
178 @smitty PEI.V 50.00% CCB.V -43.75% CYL.V -39.13% -10.96%
179 @KennyPowers VZLA.V -54.97% JAG.TO -33.64% CR.TO 55.56% -11.02%
180 @Karen NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% SIC.V -34.72% -11.03%
181 @cameronJames RGG.V -40.32% TORQ.V -20.73% LIO.V 27.18% -11.29%
182 @bornita BIG.V 26.67% WRY.V -23.08% USCU.V -37.50% -11.30%
183 @Futureisbright NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% XRTX.V -35.56% -11.31%
184 @RocketRed ESNR.CN -78.26% PEX.V -10.00% SGD.CN 54.29% -11.33%
185 @nicolaosK MSCL.V -48.48% SALT.V 41.62% VPT.V -27.14% -11.34%
186 @dzntz NBVA.V -57.48% IPO.TO 35.59% ARCH.V -12.28% -11.39%
187 @coyote345 PDM.V -34.72% TAU.V -20.73% BYN.V 21.13% -11.44%
188 @goldbugx CMB.V 7.14% AOI.TO 8.42% DMX.V -50.00% -11.48%
189 @GMAN100 TAU.V -20.73% AN.V -4.08% PEX.V -10.00% -11.60%
190 @Shake-n-bake GLL.CN -74.47% SUU-H.V -2.00% SALT.V 41.62% -11.62%
191 @Deadliftz CP.TO -2.06% AC.TO -27.09% SQD.V -5.88% -11.68%
192 @Rosco7 TVE.TO 10.18% XGC.V -5.00% DNT.TO -40.48% -11.77%
193 @bkreft CHR.TO -4.39% KGC.V -12.50% TPC.V -18.52% -11.80%
194 @sunra SALT.V 41.62% SAU.TO -57.14% TNR.V -20.00% -11.84%
195 @Dry_Ice WG.CN -32.14% WAM.V 33.90% WHY.V -37.31% -11.85%
196 @learningwithgratitude PEX.V -10.00% NGE.V -54.55% TCF.CN 28.95% -11.87%
197 @Frostpaw PYR.TO -27.83% SXP.TO 20.65% BEE.CN -28.57% -11.92%
198 @Vatco GFP.TO -11.89% RUM.V -20.00% GDC.TO -3.88% -11.92%
199 @Hex72 LIO.V 27.18% ELO.V -18.14% NBM.V -45.12% -12.02%
200 @THEswede CNO.V -31.82% MAX.V 72.00% PGM.V -76.45% -12.09%
201 @pirateinvestor CP.TO -2.06% TTX.CN -28.57% SQD.V -5.88% -12.17%
202 @911Bandit FWZ.V -9.23% SBB.TO -27.40% TK.V 0.00% -12.21%
203 @Taxslave AMY.V -1.82% BHT.V 6.67% GGG.V -41.67% -12.27%
204 @ITM GRAT.V -72.70% SATO.V -76.34% CC.CN 112.00% -12.35%
205 @kjm BYN.V 21.13% GXE.TO 33.33% NBLC.V -91.56% -12.37%
206 @fumble BIOV.CN -51.22% BTT.V -40.91% SGD.CN 54.29% -12.61%
207 @FBI-Cologne BHT.V 6.67% CMB.V 7.14% SAND.CN -51.72% -12.64%
208 @el REG.V -23.15% SBB.TO -27.40% ORE.TO 12.28% -12.75%
209 @AstonMartinLover WRN.TO -13.24% VTT.V -18.18% OSI.V -6.90% -12.77%
210 @andrewt82 SALT.V 41.62% NUR.CN -40.00% BAC.CN -40.00% -12.79%
211 @roatan2 MLCL.CN -25.00% HILL.V -50.00% LA.V 36.61% -12.80%
212 @Goodaytoya NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% TRIP.CN -40.74% -13.04%
213 @Bulltrout HEM.V 59.38% OPHR.V -57.69% BTT.V -40.91% -13.08%
214 @FarmerT SRI.V 14.29% STH.V -46.55% VUL.V -7.35% -13.21%
215 @fordf150 SBM.V 48.57% SPN.V -56.67% BCT.TO -31.53% -13.21%
216 @papercrafts TNY.CN -44.74% CVE.TO 52.97% OGI.TO -48.02% -13.26%
217 @Lordtunderin BAY.V -41.67% NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% -13.35%
218 @Austria_Invest GSVR.V -32.00% SBMI.V -6.25% U-U.TO -1.91% -13.39%
219 @khan AN.V -4.08% STRR.V -16.13% TNR.V -20.00% -13.40%
220 @JPow SALT.V 41.62% WWT.V -37.50% ABI.V -44.44% -13.44%
221 @Infomania DMR.V -50.00% WKG.V -20.00% QEX.V 29.47% -13.51%
222 @JaysFan IOT.V -13.16% SLZ.CN 12.50% NUR.CN -40.00% -13.55%
223 @Stockingup ATE.TO -8.96% CANN.CN -38.46% DRDR.TO 6.61% -13.60%
224 @elodin DMR.V -50.00% GMX.TO -12.07% BYN.V 21.13% -13.65%
225 @Gasman AUCU.CN -40.00% RFR.CN -43.75% GQC.V 42.31% -13.81%
226 @Petesail PGZ.V -42.86% ORE.TO 12.28% MAI.V -10.91% -13.83%
227 @Ian____ KUYA.CN -36.26% EMO.V -59.60% SGD.CN 54.29% -13.86%
228 @getstocked44 CMB.V 7.14% SRI.V 14.29% VST.CN -63.24% -13.94%
229 @thegreentick ZEN.V -51.52% QNC.V 11.76% CRE.V -2.78% -14.18%
230 @Trilogy GWM.V -36.07% GSHR.V -60.45% SGML.V 53.85% -14.22%
231 @ThailandExploration BYN.V 21.13% VSR.V -22.99% BTT.V -40.91% -14.26%
232 @Fannypack NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% TNY.CN -44.74% -14.37%
233 @rookie SBB.TO -27.40% THX.V -2.17% TLO.TO -13.56% -14.38%
234 @traderdm DV.V 7.81% PGE.V -42.86% FIND.V -8.24% -14.43%
235 @Thain AOI.TO 8.42% INEO.V -35.59% STRR.V -16.13% -14.43%
236 @Matthew PUL.V -10.00% NOVA.CN 16.67% DMR.V -50.00% -14.44%
237 @nkob1974 CMB.V 7.14% PNTR.V -55.56% SAG.V 5.00% -14.47%
238 @audiopile MONT.V 16.46% ACT.CN -12.94% GDNP.V -47.26% -14.58%
239 @jh GQC.V 42.31% GWM.V -36.07% GL.CN -50.00% -14.59%
240 @strange.currencies KNR.NE -35.68% MXG.TO -19.17% CWL.TO 11.00% -14.62%
241 @rose7654 GQC.V 42.31% PRG.V -36.36% DMR.V -50.00% -14.69%
242 @lonewolf510 MEK.V -31.58% FFOX.V -67.19% SGD.CN 54.29% -14.83%
243 @2065 GLDC.V -59.09% PEX.V -10.00% EDG.V 24.24% -14.95%
244 @Pdog VG.V -53.70% RDU.V -45.59% SGD.CN 54.29% -15.00%
245 @GoldenRetriever BCU.V 73.53% AVX.V -72.22% ATHR.CN -46.43% -15.04%
246 @LG66 MN.V -12.90% NANO.TO -20.19% ME.TO -12.20% -15.10%
247 @laurencelefou AEP.V -27.59% ARD.V -27.27% GEO.TO 9.22% -15.21%
248 @mvintage BCFN.CN -68.52% VPT.V -27.14% PEI.V 50.00% -15.22%
249 @Goldenhorseshoe SALT.V 41.62% NUR.CN -40.00% FANS.CN -47.73% -15.37%
250 @Let_them_eat_silver GENM.TO -45.63% LIO.V 27.18% SMD.V -27.78% -15.41%
251 @Prospector78 KFR.V -43.33% KLD.V -12.35% LDI.V 9.09% -15.53%
252 @Lunchbox36 QUIS.V -50.43% MDP.TO -23.74% VRY.V 27.40% -15.59%
253 @Jukesy NBLC.V -91.56% BRAU.V -37.50% ITE.TO 81.82% -15.75%
254 @PhoenixRichmond LUC.TO 1.67% LR.V -20.93% ARU.V -28.45% -15.90%
255 @stateside TUO.V -37.20% SLVR.V -65.07% SGD.CN 54.29% -15.99%
256 @Tuzzie FPX.V 2.00% AIR.V -31.11% NICU.V -19.77% -16.29%
257 @spelled ARU.V -28.45% GOT.V -8.00% LKY.V -12.50% -16.32%
258 @mdcinq PNG.V -17.11% MDX.V -37.50% DBO.TO 5.00% -16.54%
259 @kolster VPT.V -27.14% HEAT.CN -35.14% AVCR.V 12.50% -16.59%
260 @Carlisler AVCR.V 12.50% HEAT.CN -35.14% VPT.V -27.14% -16.59%
261 @LKFWD AGX.V -41.43% AUMB.V -50.77% GQC.V 42.31% -16.63%
262 @johnnytickets ZEN.V -51.52% SALT.V 41.62% NUR.CN -40.00% -16.63%
263 @Ouroboros PUMA.V -38.10% GWM.V -36.07% EDG.V 24.24% -16.64%
264 @dag TXP.TO -28.75% DME.V 0.93% GBRR.V -22.36% -16.73%
265 @Eskra AZM.V -40.61% CNR.TO -7.72% CP.TO -2.06% -16.79%
266 @Muley RK.V -20.00% AMY.V -1.82% SNG.V -28.57% -16.80%
267 @Bdkl VPT.V -27.14% NUR.CN -40.00% NOVA.CN 16.67% -16.83%
268 @tommack ORG.V 72.65% WM.TO -53.66% NVO.TO -69.66% -16.89%
269 @goldrush44 TAU.V -20.73% PYR.TO -27.83% ETMC.V -2.11% -16.89%
270 @jeppelang1 EMO.V -59.60% REG.V -23.15% NAN.V 31.82% -16.98%
271 @Hiya6964 LITH.V -26.92% SLG.V 36.84% VMC.V -60.90% -16.99%
272 @SotalyTober WCU.V -53.52% WHG.V 6.00% GMR.CN -3.57% -17.03%
273 @murrpac NCU.TO -64.38% JOR.V 40.00% AC.TO -27.09% -17.16%
274 @Corsek FANS.CN -47.73% IPO.TO 35.59% NUR.CN -40.00% -17.38%
275 @Zlatan CAPT.V 10.42% EVER.V -13.04% GSPR.V -50.00% -17.54%
276 @Loki SALT.V 41.62% NUR.CN -40.00% BHS.V -55.00% -17.79%
277 @Knadian SVA.TO -38.22% EMM.V 1.47% ATW.V -16.67% -17.81%
278 @KTM530 CYP.V -52.23% SALT.V 41.62% AMX.V -42.81% -17.81%
279 @Rookieinv GWM.V -36.07% EDG.V 24.24% LUX.CN -41.67% -17.83%
280 @Doglakeman IPT.V -41.49% GQC.V 42.31% LAB.V -54.40% -17.86%
281 @Chinchilla CGP.V -18.89% SIC.V -34.72% ATC.V 0.00% -17.87%
282 @Nickemountainglory PAT.TO 7.69% NERD.CN -18.75% MRS.V -42.59% -17.88%
283 @258Capital SWA.V -3.03% OIII.V -5.74% HSLV.CN -45.00% -17.92%
284 @D-Dubs MAI.V -10.91% RIO.V -55.16% ORE.TO 12.28% -17.93%
285 @flyer22 SALT.V 41.62% IZ.V -48.98% STH.V -46.55% -17.97%
286 @Cujocat TAU.V -20.73% GBRR.V -22.36% MAI.V -10.91% -18.00%
287 @Gold64k NUG.V 20.00% MEK.V -31.58% JUGR.V -42.50% -18.03%
288 @Loretta GMG.V -52.52% RHC.V -30.61% TCF.CN 28.95% -18.06%
289 @rangleton SALT.V 41.62% MUR.V -37.93% TRU.V -57.89% -18.07%
290 @winproglobal PTU.V -35.00% SIG.CN -24.24% NGEX.V 4.97% -18.09%
291 @captainfeathersword SCAN.V -15.00% VPT.V -27.14% ARCH.V -12.28% -18.14%
292 @FSMfusion APP.CN -36.36% AVCR.V 12.50% BRAX.CN -31.25% -18.37%
293 @Theswissguy PAU.CN -38.71% ARU.V -28.45% JZR.V 11.84% -18.44%
294 @Scoop61 GOT.V -8.00% MTS.V -42.37% ADD.V -5.00% -18.46%
295 @Oilberta403 NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% SAU.TO -57.14% -18.51%
296 @SlyFox7 SNV.V 50.00% THRM.V -70.11% XRTX.V -35.56% -18.56%
297 @malarkey VXL.V -70.00% SRI.V 14.29% NSAV.NE -0.04% -18.58%
298 @Kneehigh CUSN.V -37.74% SCZ.V 0.00% ELO.V -18.14% -18.62%
299 @m318 NAR.V -5.56% WHN.V -12.77% CUSN.V -37.74% -18.69%
300 @pierce NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% NUMI.TO -57.76% -18.71%
301 @pymander ARU.V -28.45% BHT.V 6.67% SRL.V -34.48% -18.75%
302 @luozhen DAN.V 3.26% JG.V -18.18% IPT.V -41.49% -18.80%
303 @Aka23 RYR.V -42.65% THX.V -2.17% AFM.V -11.70% -18.84%
304 @tacomaguy PLUR.V -61.70% YORK.V 60.71% DGTL.V -55.56% -18.85%
305 @Larph GTWO.V 45.24% CYP.V -52.23% SXL.V -50.00% -19.00%
306 @HodlBitcoin SMN.V -67.97% SIC.V -34.72% GTWO.V 45.24% -19.15%
307 @UberTrades NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% UNV.V -59.09% -19.16%
308 @MisterSlate LL.V -50.00% KING.V -20.00% SLZ.CN 12.50% -19.17%
309 @yayaded SALT.V 41.62% PBX.V -71.98% VPT.V -27.14% -19.17%
310 @Flyer4 ASE.CN 29.03% ROS.V -25.76% TM.V -61.46% -19.39%
311 @Bullbleep AOT.TO -59.35% DLP.V -28.57% QEX.V 29.47% -19.48%
312 @consigliere DMX.V -50.00% LDI.V 9.09% VTT.V -18.18% -19.70%
313 @Geodan GG.V -25.00% GFG.V -17.86% RECO.V -16.31% -19.72%
314 @SpiralOut WHN.V -12.77% MKR.V -15.52% AIR.V -31.11% -19.80%
315 @Bowline NAR.V -5.56% BYN.V 21.13% NRN.V -75.00% -19.81%
316 @billyboy ESK.V -37.94% SALT.V 41.62% TAAT.CN -63.57% -19.96%
317 @KewlNewf SAE.V 20.51% TSK.TO -32.26% NHK.TO -48.15% -19.96%
318 @TVC15 TUO.V -37.20% AWX.V -29.41% STA.V 6.67% -19.98%
319 @ponder ESK.V -37.94% PPP.V -56.48% WAM.V 33.90% -20.18%
320 @WillyMeThis BHT.V 6.67% GMA.V -32.20% GLO.TO -35.02% -20.19%
321 @Vanderj0 NAR.V -5.56% BEN-H.V -57.14% FUN-P.V 2.04% -20.22%
322 @ProfitPredator NDVA.V -58.33% NSC.V -35.71% NSJ.CN 33.33% -20.24%
323 @Oban19 QNC.V 11.76% HEAT.CN -35.14% LFST.V -37.50% -20.29%
324 @Aenion BYN.V 21.13% GSVR.V -32.00% GCX.V -50.00% -20.29%
325 @BrianEarlSpilner EMO.V -59.60% RFR.CN -43.75% GQC.V 42.31% -20.35%
326 @Jon_Benet EMN.V -50.00% MN.V -12.90% EMM.V 1.47% -20.48%
327 @Millennial_Miner ERTH.CN -13.16% ACT.CN -12.94% KNR.NE -35.68% -20.59%
328 @Jjwicked SALT.V 41.62% NUR.CN -40.00% TAAT.CN -63.57% -20.65%
329 @BT592 AMY.V -1.82% HPQ.V -32.98% PYR.TO -27.83% -20.87%
330 @allahuakbar GIVX.TO -32.56% AEP.V -27.59% CTZ.V -2.78% -20.97%
331 @tornado69 GOT.V -8.00% LKY.V -12.50% JUGR.V -42.50% -21.00%
332 @mil-ton NANO.TO -20.19% PBX.V -71.98% ASE.CN 29.03% -21.05%
333 @renetrade LITH.V -26.92% BYN.V 21.13% SX.CN -57.45% -21.08%
334 @SC_TOTHEMOON CYP.V -52.23% ETMC.V -2.11% ATE.TO -8.96% -21.10%
335 @redEyeGuy DAN.V 3.26% WIN.V -40.91% VPH.TO -25.68% -21.11%
336 @Csbequitydog CBR.V -39.29% DMR.V -50.00% ARIS.TO 25.33% -21.32%
337 @PWB1964 GRAT.V -72.70% REVO.V -23.08% NAN.V 31.82% -21.32%
338 @jims GOT.V -8.00% ELO.V -18.14% ESK.V -37.94% -21.36%
339 @jmm NWST.V -51.25% GQC.V 42.31% TSD.V -55.38% -21.44%
340 @UEFA EXRO.TO -66.10% NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% -21.49%
341 @ben1 NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% NOW.V -66.14% -21.51%
342 @Lawnik NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% NOW.V -66.14% -21.51%
343 @botafogo AVCR.V 12.50% CAT.CN -50.00% VPT.V -27.14% -21.55%
344 @CaseyH1989 ERTH.CN -13.16% API.CN -44.26% VUL.V -7.35% -21.59%
345 @BigHossOnly SAM.TO 21.74% IPT.V -41.49% DSV.V -45.24% -21.66%
346 @JP9 IRV.CN -24.62% ETU.V -67.57% LIO.V 27.18% -21.67%
347 @HeapLeacher LDI.V 9.09% DMX.V -50.00% STU.V -24.22% -21.71%
348 @Glen REG.V -23.15% ALDE.V -13.58% ARU.V -28.45% -21.73%
349 @moonshot5 ME.TO -12.20% SPA.V -26.19% KDK.V -26.87% -21.75%
350 @Tbonesteak NUR.CN -40.00% VSBY.CN -66.96% SALT.V 41.62% -21.78%
351 @EagleEye ZNX.V -4.17% BAT.V -28.57% GOG.V -32.61% -21.78%
352 @Northerner3 IPG.V -50.00% VPT.V -27.14% QNC.V 11.76% -21.79%
353 @bdp59 REG.V -23.15% LIO.V 27.18% NVO.TO -69.66% -21.87%
354 @designer GIS.V 0.00% HMLO.V -15.62% DMR.V -50.00% -21.88%
355 @Hussein TO.CN 8.33% GSP.V -36.36% FSY.TO -37.78% -21.94%
356 @Simon_Dyakowski GSPR.V -50.00% AZT.V 6.12% AUGC.V -22.22% -22.03%
357 @rangerbentman BYN.V 21.13% TG.V -37.50% GCX.V -50.00% -22.12%
358 @WisGuy1 IRV.CN -24.62% LIO.V 27.18% NVO.TO -69.66% -22.36%
359 @surfsup FVL.TO -26.19% CLZ.V -40.91% ADZ.V 0.00% -22.37%
360 @AliNoir LOTA.V -29.63% AVCR.V 12.50% SPC.V -50.00% -22.38%
361 @Hermod LDI.V 9.09% SIG.CN -24.24% ITR.V -52.03% -22.39%
362 @10baggers KNR.NE -35.68% ACT.CN -12.94% NERD.CN -18.75% -22.46%
363 @Benitho EVER.V -13.04% VAU.V -18.18% PRG.V -36.36% -22.53%
364 @Java KRR.TO -22.07% NEXT.TO -35.56% PUL.V -10.00% -22.54%
365 @hwy111 MMG.V -22.45% VUL.V -7.35% PUMA.V -38.10% -22.63%
366 @HeavyMetal123 HEAT.CN -35.14% EDG.V 24.24% SAU.TO -57.14% -22.68%
367 @Tyken LEXI.V 10.26% SIG.CN -24.24% QCCU.V -54.29% -22.76%
368 @AUll.in KRR.TO -22.07% OSK.TO -18.62% PYR.TO -27.83% -22.84%
369 @Maryk DNT.TO -40.48% REG.V -23.15% XGC.V -5.00% -22.87%
370 @budmancubfan VPT.V -27.14% XMG.CN 0.00% BAY.V -41.67% -22.94%
371 @Ottawa10 GSI.V -35.00% BTE.TO 57.04% NBLC.V -91.56% -23.17%
372 @CasualT BYN.V 21.13% DMR.V -50.00% BTT.V -40.91% -23.26%
373 @natresbeliever AFM.V -11.70% CMMC.TO -50.72% CIA.TO -7.45% -23.29%
374 @inept GRDM.V 14.29% AUU.V -41.67% ICM.V -42.86% -23.41%
375 @yqr CMB.V 7.14% OPV.V -52.58% GRIN.CN -25.00% -23.48%
376 @Blsh77 KASH.CN -47.92% HEAT.CN -35.14% AVCR.V 12.50% -23.52%
377 @mbartizmo FPX.V 2.00% SBB.TO -27.40% ECR.V -45.24% -23.55%
378 @ElJoro NBVA.V -57.48% VPH.TO -25.68% AVCR.V 12.50% -23.55%
379 @Guennrich LIO.V 27.18% IRV.CN -24.62% TV.TO -73.28% -23.57%
380 @Cross19 GMA.V -32.20% PYR.TO -27.83% MAI.V -10.91% -23.65%
381 @Datawork GRAT.V -72.70% BAC.CN -40.00% SALT.V 41.62% -23.69%
382 @Tryingtoretire NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% GRAT.V -72.70% -23.69%
383 @Bathirl GRAT.V -72.70% SALT.V 41.62% NUR.CN -40.00% -23.69%
384 @CCash86 AVCR.V 12.50% EGLX.TO -32.18% ZEN.V -51.52% -23.73%
385 @Logistical GRAT.V -72.70% MN.V -12.90% SRI.V 14.29% -23.77%
386 @rikyu BEE.CN -28.57% PNG.V -17.11% VPH.TO -25.68% -23.78%
387 @Jjh GPM.V -27.27% RECO.V -16.31% SMD.V -27.78% -23.79%
388 @pascal GRAT.V -72.70% GUG.V -30.77% NAN.V 31.82% -23.88%
389 @lambretta NANO.TO -20.19% GEL.V -50.00% AMY.V -1.82% -24.00%
390 @Saintnick CBIT.V -64.71% K.TO -36.74% CPG.TO 29.24% -24.07%
391 @Nexum TK.V 0.00% PDM.V -34.72% PUMA.V -38.10% -24.27%
392 @Fuzzy NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% GLL.CN -74.47% -24.28%
393 @Jagr PYR.TO -27.83% WHN.V -12.77% FF.TO -32.26% -24.28%
394 @jbzet NBVA.V -57.48% VPT.V -27.14% QNC.V 11.76% -24.28%
395 @abak GLD.V -28.95% ARQ.CN -19.05% AWE.V -25.00% -24.33%
396 @Imbrokenow2 MSCL.V -48.48% FL.V 10.58% HEAT.CN -35.14% -24.35%
397 @smartmoni EMO.V -59.60% USGD.CN -67.91% SGD.CN 54.29% -24.41%
398 @Sebinho PBM.V -22.22% BBB.V -32.50% TPC.V -18.52% -24.41%
399 @HMcDuckHughes KL.TO -4.11% MKR.V -15.52% WM.TO -53.66% -24.43%
400 @Mattstaff NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% MEDV.NE -75.00% -24.46%
401 @hardhat VZLA.V -54.97% AMX.V -42.81% EDG.V 24.24% -24.51%
402 @GoldisGreat PAAS.TO -18.86% MAG.TO -20.38% FR.TO -34.31% -24.52%
403 @rtlc427480 HPQ.V -32.98% PYR.TO -27.83% WHN.V -12.77% -24.52%
404 @J_Serendipity SCL.TO 14.20% ARQ.CN -19.05% CRVC.CN -68.75% -24.53%
405 @Juho GRDM.V 14.29% MAW.TO -36.84% VIPR.V -51.22% -24.59%
406 @swedishviking GRAT.V -72.70% NAN.V 31.82% YGT.V -33.33% -24.74%
407 @Dragon SAE.V 20.51% ADZN.V -48.68% XYZ.V -46.06% -24.74%
408 @CDNResourceInvestor EMO.V -59.60% GQC.V 42.31% SAU.TO -57.14% -24.81%
409 @goldfanbrad CMC.V -62.50% GOG.V -32.61% SAE.V 20.51% -24.87%
410 @purpleturtle PYR.TO -27.83% LLG.V -46.38% CMI.V -0.46% -24.89%
411 @snootchiebootchies ZOMD.V -11.76% GRB.V 4.90% UI.V -67.95% -24.94%
412 @interloper RECO.V -16.31% SEI.V -19.23% CUR.V -39.32% -24.95%
413 @Breaker MRS.V -42.59% TSF.CN -74.00% SALT.V 41.62% -24.99%
414 @RocksOn1111 AIS.V -60.00% PEX.V -10.00% XGC.V -5.00% -25.00%
415 @EvilerOdin8778 LQID.CN -72.50% FAT.CN -52.63% PEI.V 50.00% -25.04%
416 @piratestreasure PGM.V -76.45% IC.CN -27.78% ASE.CN 29.03% -25.06%
417 @AbeFroman MEK.V -31.58% TIG.V -36.36% VUL.V -7.35% -25.10%
418 @22882288 GG.V -25.00% GAU.TO -43.01% CIA.TO -7.45% -25.15%
419 @McNugget REVO.V -23.08% AIML.CN -39.58% ACT.CN -12.94% -25.20%
420 @Majky666 GTWO.V 45.24% BRG.V -70.00% BIOV.CN -51.22% -25.33%
421 @ShadyTree SALT.V 41.62% SURG.V -52.78% DSLV.V -64.91% -25.36%
422 @geyer FIND.V -8.24% GIII.V -42.94% CAD.V -25.19% -25.45%
423 @maguado18 CBLU.V -63.08% ATE.TO -8.96% CHR.TO -4.39% -25.47%
424 @jango GSVR.V -32.00% APC.V -44.44% FHYD.V 0.00% -25.48%
425 @rollingsnowballs CRE.V -2.78% KNR.NE -35.68% PUMA.V -38.10% -25.52%
426 @emrs1 COCO.V -46.15% SMP.V -30.43% CCR.CN 0.00% -25.53%
427 @Dave4x4 EOG.V 36.76% TXP.TO -28.75% AUN.V -84.62% -25.53%
428 @Goldfinger BTT.V -40.91% EDG.V 24.24% TRYP.CN -60.00% -25.56%
429 @Fr33 AZM.V -40.61% ECR.V -45.24% LDI.V 9.09% -25.58%
430 @Jpa IPA.V -30.19% URL.CN -6.25% MBX.TO -40.48% -25.64%
431 @gmann GIS.V 0.00% MGM.V -53.33% NXE.TO -23.89% -25.74%
432 @BunkChug TRIP.CN -40.74% OPHR.V -57.69% BYN.V 21.13% -25.77%
433 @KenGPS ESK.V -37.94% ELO.V -18.14% CN.V -21.43% -25.84%
434 @shakeypremis TAL.V 67.44% ATLY.V -65.00% NETZ.NE -80.00% -25.85%
435 @emale AAZ.V -26.67% ABN.V -40.00% MAI.V -10.91% -25.86%
436 @Nate668 PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% PNG.V -17.11% -25.97%
437 @Metalmonkey ATI.V -53.85% QEC.TO -24.19% PCQ.V 0.00% -26.01%
438 @Spessart ELBM.V -37.50% ASM.TO -36.70% ABX.TO -3.97% -26.05%
439 @reddog AT.TO -37.86% NAN.V 31.82% GRAT.V -72.70% -26.25%
440 @Whaler83 KNR.NE -35.68% QTRH.TO -31.11% BTO.TO -12.10% -26.30%
441 @batteredstocksyndrome VPH.TO -25.68% CMB.V 7.14% ICAN.CN -60.47% -26.33%
442 @Daddio SXTY.CN -20.00% SIG.CN -24.24% UGD.V -35.00% -26.41%
443 @joshmining GSHR.V -60.45% AIR.V -31.11% ORE.TO 12.28% -26.43%
444 @Trakleofcheese NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% SONA.CN -80.95% -26.44%
445 @pickingwinners ZOMD.V -11.76% SPN.V -56.67% MAI.V -10.91% -26.45%
446 @bobm CHAL.CN -37.50% QNC.V 11.76% WM.TO -53.66% -26.46%
447 @gustking APC.V -44.44% PWR.CN -40.00% GRB.V 4.90% -26.52%
448 @buffalo65 KNR.NE -35.68% HEAT.CN -35.14% ATE.TO -8.96% -26.59%
449 @KraftDinner PRS.V -10.00% TNR.V -20.00% VBN.CN -50.00% -26.67%
450 @explosive SALT.V 41.62% NUR.CN -40.00% NZRE-H.V -82.05% -26.81%
451 @uranium123 MMN.V -70.00% NUG.V 20.00% B.V -30.43% -26.81%
452 @duenorth BARU.V -60.00% QNC.V 11.76% OCG.V -32.35% -26.86%
453 @Freddybaler001 GSVR.V -32.00% SRI.V 14.29% VLI.V -63.04% -26.92%
454 @itsgotpotential HPQ.V -32.98% PYR.TO -27.83% ISD.V -20.00% -26.93%
455 @markzhang28 PNG.V -17.11% MDP.TO -23.74% WATR.V -40.00% -26.95%
456 @basiceconomics SRI.V 14.29% HEAT.CN -35.14% VALU.CN -60.00% -26.95%
457 @stxmessiah IVN.TO -28.06% ERD.TO -31.40% CN.V -21.43% -26.96%
458 @tin CMB.V 7.14% CPAU.V -55.93% APN.V -32.20% -27.00%
459 @alover29 PYR.TO -27.83% ATE.TO -8.96% ADK.V -44.29% -27.02%
460 @Mole101 THRM.V -70.11% ATE.TO -8.96% PMN.TO -2.38% -27.15%
461 @Pepek AFM.V -11.70% REG.V -23.15% HIGH.V -46.88% -27.24%
462 @Dennis_Nedry SALT.V 41.62% PDFI.CN -84.52% FKM.V -38.89% -27.26%
463 @flyifish ENDR.V -13.64% RG.V -30.00% ETR.CN -38.46% -27.37%
464 @southwest BRC.V -41.05% URC.V -42.00% DME.V 0.93% -27.38%
465 @Leon BLLG.CN -14.29% MEK.V -31.58% TIG.V -36.36% -27.41%
466 @jimb7770 RECO.V -16.31% NGEN.V -28.94% MINE.V -37.04% -27.43%
467 @islander CAD.V -25.19% EQX.TO -33.26% NXE.TO -23.89% -27.44%
468 @Mathematics FWZ.V -9.23% MTH.V -60.00% IOT.V -13.16% -27.46%
469 @tsxventurewatch MINE.V -37.04% HMAN.V -45.45% GIS.V 0.00% -27.50%
470 @hopski AVCR.V 12.50% SXTY.CN -20.00% BLOX.CN -75.00% -27.50%
471 @Rigpig19 GRAT.V -72.70% CPG.TO 29.24% CYL.V -39.13% -27.53%
472 @stockgains HS.CN -45.95% PODA.CN -6.58% IPA.V -30.19% -27.57%
473 @goalkeeper1 PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% KRR.TO -22.07% -27.62%
474 @Menta KRR.TO -22.07% NFG.V -35.82% GG.V -25.00% -27.63%
475 @Fierze GRDM.V 14.29% SURG.V -52.78% FMC.V -44.44% -27.65%
476 @pipelines PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% MGRO.CN -22.52% -27.78%
477 @moredd SIG.CN -24.24% RLYG.V -45.95% ENDR.V -13.64% -27.94%
478 @Wildcat911 VIO.V -36.36% VG.V -53.70% AZT.V 6.12% -27.98%
479 @Diddy RECO.V -16.31% PYR.TO -27.83% BAC.CN -40.00% -28.04%
480 @Kryss MEK.V -31.58% SIC.V -34.72% GFG.V -17.86% -28.05%
481 @Maillman PYR.TO -27.83% BEW.V -12.96% LTE.V -43.48% -28.09%
482 @expedite ILI.V -46.43% CCW.V -29.41% AGN.CN -8.78% -28.21%
483 @Bulldog42 DNT.TO -40.48% XGC.V -5.00% CVX.V -39.39% -28.29%
484 @martin AU.V -48.46% LDI.V 9.09% RDU.V -45.59% -28.32%
485 @Fwapitalization SOP-H.V -60.00% VERT.V -39.29% GRDM.V 14.29% -28.33%
486 @DanDan SVA.TO -38.22% CAD.V -25.19% ISO.V -21.72% -28.38%
487 @d4 DBG.V 0.00% PNTR.V -55.56% SEK.CN -29.63% -28.40%
488 @Aaron AFM.V -11.70% TLO.TO -13.56% HIH.V -60.00% -28.42%
489 @davel90 KIDZ.V -31.36% IPA.V -30.19% MDP.TO -23.74% -28.43%
490 @Vette2021 TUF.V -18.75% DYA.TO -43.48% REVO.V -23.08% -28.44%
491 @Yagermeister SALT.V 41.62% NUR.CN -40.00% WESA.CN -87.06% -28.48%
492 @CanadianInvestor8 RHT.V -56.02% AZS.V 12.20% LUX.CN -41.67% -28.50%
493 @terra EGT.V -55.88% PYR.TO -27.83% AMY.V -1.82% -28.51%
494 @canmex MAI.V -10.91% MNO.TO -52.94% ISO.V -21.72% -28.52%
495 @Roy CNC.V -59.84% PHNM.V -13.64% BTO.TO -12.10% -28.52%
496 @RedDragon BTT.V -40.91% LBC.V -55.56% CAPT.V 10.42% -28.68%
497 @Cjrubber WM.TO -53.66% AMY.V -1.82% RHC.V -30.61% -28.70%
498 @PloutoGenesis PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% IDK.CN -25.68% -28.83%
499 @Fullplate APM.V -37.93% ELO.V -18.14% B.V -30.43% -28.83%
500 @MadMMcAvoy CAPT.V 10.42% MSP.V -32.14% OCO.V -64.79% -28.84%
501 @Gizzy REG.V -23.15% SIC.V -34.72% TXP.TO -28.75% -28.87%
502 @2pac SURG.V -52.78% MUR.V -37.93% RUG.V 3.85% -28.95%
503 @Gus_Chiggins ABXX.NE -67.14% HI.V -12.50% CIA.TO -7.45% -29.03%
504 @Sandblaster1980 AN.V -4.08% WWT.V -37.50% GENM.TO -45.63% -29.07%
505 @ridgeball QNI.CN -42.22% TBK.V 0.00% NBM.V -45.12% -29.11%
506 @stefhelm MTH.V -60.00% SLZ.CN 12.50% NUR.CN -40.00% -29.17%
507 @vikinginvest BNCH.V -40.00% KDK.V -26.87% TAU.V -20.73% -29.20%
508 @MiningRocketship CBR.V -39.29% CAD.V -25.19% REG.V -23.15% -29.21%
509 @jazzbo GENM.TO -45.63% GMIN.V -12.05% VGCX.TO -29.99% -29.22%
510 @Kingsley ENDR.V -13.64% NEWD.CN -52.11% ALCU.CN -22.00% -29.25%
511 @MudCreeker MAI.V -10.91% GENM.TO -45.63% BEX.V -31.43% -29.32%
512 @Denhenry CYP.V -52.23% CRUZ.CN -46.43% FL.V 10.58% -29.36%
513 @Poseidon EMO.V -59.60% THRM.V -70.11% SALT.V 41.62% -29.37%
514 @Kokan GG.V -25.00% MWX.V -38.89% STU.V -24.22% -29.37%
515 @mgold AHR.V -9.09% AVL.TO -4.17% NRN.V -75.00% -29.42%
516 @ryguyfry TSF.CN -74.00% SRI.V 14.29% AAT.V -28.57% -29.43%
517 @Iluvblozf GEM.V -53.57% PAT.TO 7.69% MRS.V -42.59% -29.49%
518 @AldenTyrell GFP.TO -11.89% VZZ.V -51.61% CAD.V -25.19% -29.57%
519 @Kaiser999 CN.V -21.43% LBC.V -55.56% ZOMD.V -11.76% -29.58%
520 @ram30 ADZ.V 0.00% CMD.V -37.50% NWST.V -51.25% -29.58%
521 @Tylermuir IZO.CN -60.22% KNR.NE -35.68% CMB.V 7.14% -29.58%
522 @Sounder31 TWM.TO 0.77% ZAIR.CN -39.62% SAY.V -50.00% -29.62%
523 @ScottS GOCO.CN 7.41% FWM.CN -60.00% KTO.V -36.36% -29.65%
524 @Zhagaz HEAT.CN -35.14% KNR.NE -35.68% SAO.V -18.18% -29.67%
525 @ogopogo007 CTM.V -61.54% EOG.V 36.76% NCU.TO -64.38% -29.72%
526 @Stocksluice RECO.V -16.31% CAT.CN -50.00% CD.V -22.86% -29.72%
527 @Thanos KNT.TO 9.28% KRR.TO -22.07% PGM.V -76.45% -29.74%
528 @Ovayuk WCU.V -53.52% PYR.TO -27.83% WML.V -8.11% -29.82%
529 @NolanPeterson WCU.V -53.52% WML.V -8.11% PYR.TO -27.83% -29.82%
530 @Diogenes TMC.V -13.33% FVL.TO -26.19% SNOW.CN -50.00% -29.84%
531 @shakygrifter BAY.V -41.67% MUR.V -37.93% PEX.V -10.00% -29.87%
532 @gonefishin AMX.V -42.81% BYN.V 21.13% SMN.V -67.97% -29.88%
533 @DrWealth CYP.V -52.23% ECR.V -45.24% DV.V 7.81% -29.89%
534 @wvdm LBC.V -55.56% URC.V -42.00% DV.V 7.81% -29.91%
535 @Bart6 PTU.V -35.00% AEC.V -27.27% MGA.TO -27.78% -30.02%
536 @como1 REVO.V -23.08% VPT.V -27.14% NUR.CN -40.00% -30.07%
537 @SuckerFish OILS.CN -58.33% IPA.V -30.19% AMY.V -1.82% -30.11%
538 @moniology GXU.V -38.16% EU.V -36.84% UEX.TO -15.38% -30.13%
539 @WallyWall WM.TO -53.66% MAI.V -10.91% FVI.TO -26.06% -30.21%
540 @bigshooter MRS.V -42.59% HEAT.CN -35.14% IOT.V -13.16% -30.30%
541 @CCS VPT.V -27.14% HPQ.V -32.98% BZ.V -30.88% -30.33%
542 @kritische CYP.V -52.23% EMM.V 1.47% LIS.V -40.48% -30.41%
543 @MaxLex RVG.V -21.54% SIC.V -34.72% UGD.V -35.00% -30.42%
544 @Kemano01 FT.TO -28.57% EXRO.TO -66.10% DAN.V 3.26% -30.47%
545 @Westcoasterwalker SIG.CN -24.24% NGE.V -54.55% WHN.V -12.77% -30.52%
546 @greathope FVL.TO -26.19% KDK.V -26.87% AXE.V -38.67% -30.57%
547 @honkhonk MUZU.CN -34.38% SX.CN -57.45% APX.V 0.00% -30.61%
548 @danus CYP.V -52.23% ETMC.V -2.11% ELBM.V -37.50% -30.61%
549 @Slmjr GLO.TO -35.02% BAY.V -41.67% UEX.TO -15.38% -30.69%
550 @Yourmom GRIN.CN -25.00% LOTA.V -29.63% MIR.V -37.50% -30.71%
551 @TrosgrundT SAY.V -50.00% SGQ.TO -7.14% HEAT.CN -35.14% -30.76%
552 @hydrogeologist B.V -30.43% WUC.CN -34.57% AEC.V -27.27% -30.76%
553 @Shnicky NUR.CN -40.00% SALT.V 41.62% SCRN.CN -94.00% -30.79%
554 @minitat AMY.V -1.82% QCCU.V -54.29% PRG.V -36.36% -30.82%
555 @Oldiebutgoldie BHT.V 6.67% BHS.V -55.00% API.CN -44.26% -30.87%
556 @FlashGordon SCOT.V 2.78% HAMR.CN -54.79% SGN.V -40.91% -30.98%
557 @Oakaboo NANO.TO -20.19% CNC.V -59.84% MN.V -12.90% -30.98%
558 @CANplant CNC.V -59.84% NANO.TO -20.19% MN.V -12.90% -30.98%
559 @Brandon LDI.V 9.09% AAU.V -58.82% KFR.V -43.33% -31.02%
560 @Nino77 WUC.CN -34.57% FCU.TO -25.61% LAM.TO -32.89% -31.03%
561 @GGekko GRAT.V -72.70% SRI.V 14.29% APLI.TO -34.78% -31.06%
562 @epads SIC.V -34.72% ETU.V -67.57% LDI.V 9.09% -31.07%
563 @Margau90 PHNM.V -13.64% MNO.TO -52.94% XPLR.V -26.67% -31.08%
564 @MassMetals SPA.V -26.19% CBI.V -40.91% FVL.TO -26.19% -31.10%
565 @Goldy ELO.V -18.14% GOT.V -8.00% FFOX.V -67.19% -31.11%
566 @Diggingnorway AMX.V -42.81% PEX.V -10.00% AZM.V -40.61% -31.14%
567 @GDT555 GOG.V -32.61% SPA.V -26.19% SIC.V -34.72% -31.17%
568 @Truenorth2 REVO.V -23.08% MSCL.V -48.48% KRR.TO -22.07% -31.21%
569 @Dan66 IPA.V -30.19% ATE.TO -8.96% SEB.V -54.55% -31.23%
570 @Countrychic INEO.V -35.59% MRBL.CN -30.77% PYR.TO -27.83% -31.40%
571 @Switcher LAM.TO -32.89% SYH.V -39.62% ISO.V -21.72% -31.41%
572 @Ruffus23 SMT.TO -37.72% GMX.TO -12.07% CBG.V -44.44% -31.41%
573 @doemi GRAT.V -72.70% REVO.V -23.08% EMM.V 1.47% -31.43%
574 @Wolclaim LIO.V 27.18% LAB.V -54.40% FFOX.V -67.19% -31.47%
575 @Goose99 CCW.V -29.41% HODL.CN -51.35% PHNM.V -13.64% -31.47%
576 @bilosellhi GRAT.V -72.70% NAN.V 31.82% GEM.V -53.57% -31.48%
577 @Bigshoots WIN.V -40.91% FL.V 10.58% SPOT.V -64.13% -31.49%
578 @Dexteritas AMK.V -26.32% JAX.V -50.00% ORGN.CN -18.18% -31.50%
579 @backofenvelope GFG.V -17.86% ECR.V -45.24% GOLD.TO -31.43% -31.51%
580 @investorwannabe TMQ.TO -50.94% CRE.V -2.78% BTT.V -40.91% -31.54%
581 @energystar KRR.TO -22.07% IHC.V -5.13% VUI.V -67.47% -31.55%
582 @TheCaterpillar SIC.V -34.72% NHK.TO -48.15% BTO.TO -12.10% -31.66%
583 @wjavo B.V -30.43% NGE.V -54.55% PEX.V -10.00% -31.66%
584 @Yakpi_Gold USHA.V 0.00% SGZ.V -50.00% CMIL.V -45.00% -31.67%
585 @Krisbycream VXTR.V -42.15% ORTH.CN -27.27% VPH.TO -25.68% -31.70%
586 @jon2k XRTX.V -35.56% NUR.CN -40.00% HBOR.CN -19.57% -31.71%
587 @JT VZLA.V -54.97% IPT.V -41.49% SGI.V 1.30% -31.72%
588 @StarFire AAU.V -58.82% LDI.V 9.09% CFE.CN -45.45% -31.73%
589 @KCanuck QNC.V 11.76% BAC.CN -40.00% VSBY.CN -66.96% -31.73%
590 @facerip FANS.CN -47.73% GRN.TO -45.67% AMY.V -1.82% -31.74%
591 @Makemerich IZN.V -21.43% SCY.TO -32.14% LUX.CN -41.67% -31.75%
592 @AZAH197 YOUR.CN -55.26% NUR.CN -40.00% YFI.V 0.00% -31.75%
593 @Riggs14 SALT.V 41.62% GMG.V -52.52% COIN.NE -84.39% -31.76%
594 @bullrunn XLY.TO -61.54% WHN.V -12.77% TLT.V -21.05% -31.79%
595 @ssv ARU.V -28.45% LKY.V -12.50% NGE.V -54.55% -31.83%
596 @Mini SALT.V 41.62% GMG.V -52.52% HLTH.CN -84.62% -31.84%
597 @Goldberg NBM.V -45.12% PEX.V -10.00% AZM.V -40.61% -31.91%
598 @Bergo98 VPT.V -27.14% LITH.V -26.92% BAY.V -41.67% -31.91%
599 @samspudz GWA.V 22.73% TEST.V -84.21% SRL.V -34.48% -31.99%
600 @MTWallet AMY.V -1.82% VPT.V -27.14% NXO.V -67.02% -31.99%
601 @Amanita BNCH.V -40.00% QYOU.V -35.42% TAU.V -20.73% -32.05%
602 @eddy KRR.TO -22.07% EQX.TO -33.26% WIN.V -40.91% -32.08%
603 @Watchful EMO.V -59.60% OYL.V -63.85% LIO.V 27.18% -32.09%
604 @tinybullstocks KING.V -20.00% NCI.V -40.00% ROVR.V -36.36% -32.12%
605 @stratanic MTB.V -35.29% MAU.V -12.50% TRE.V -48.81% -32.20%
606 @maaaco CUSN.V -37.74% PTU.V -35.00% NXE.TO -23.89% -32.21%
607 @LeafsFan ATW.V -16.67% GER.V -50.00% IPA.V -30.19% -32.28%
608 @fireman221 APP.CN -36.36% WWT.V -37.50% REVO.V -23.08% -32.31%
609 @Toope HSTR.V -69.74% ALDE.V -13.58% ENDR.V -13.64% -32.32%
610 @Clem BAY.V -41.67% CUSN.V -37.74% FDY.CN -17.81% -32.40%
611 @Tywebb SIC.V -34.72% AIR.V -31.11% BEX.V -31.43% -32.42%
612 @investorGator AUMB.V -50.77% KRN.TO -7.14% CVX.V -39.39% -32.44%
613 @SquarePeg KNT.TO 9.28% MNO.TO -52.94% VG.V -53.70% -32.45%
614 @cmort19 AUMN.TO -2.17% FMC.V -44.44% AUMB.V -50.77% -32.46%
615 @Jaws DMR.V -50.00% MTH.V -60.00% SLZ.CN 12.50% -32.50%
616 @arvanlaar VG.V -53.70% MEK.V -31.58% XOP.CN -12.28% -32.52%
617 @Cobra98 SEB.V -54.55% IPA.V -30.19% BEW.V -12.96% -32.56%
618 @massawippi PRG.V -36.36% TAU.V -20.73% AZM.V -40.61% -32.57%
619 @A-ROD UAV.CN 3.45% TG.V -37.50% SLHG.V -63.79% -32.61%
620 @firemagi PLY.V -25.00% SIC.V -34.72% SVA.TO -38.22% -32.65%
621 @CastorOyl AUAG.CN -40.74% PYR.TO -27.83% CCW.V -29.41% -32.66%
622 @Gorux NANO.TO -20.19% PYR.TO -27.83% GSPR.V -50.00% -32.67%
623 @pizdets17 GMG.V -52.52% ACT.CN -12.94% GIVX.TO -32.56% -32.67%
624 @Rocketsurgeon NXE.TO -23.89% EFR.TO -41.24% LAM.TO -32.89% -32.67%
625 @theRhino RTI.V -40.00% VPT.V -27.14% BZ.V -30.88% -32.68%
626 @goodX4money OSK.TO -18.62% SX.CN -57.45% KRR.TO -22.07% -32.71%
627 @Carsonagenic PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% ELBM.V -37.50% -32.77%
628 @laporte PYR.TO -27.83% BRZ.V -26.56% CLC.CN -44.00% -32.80%
629 @drilltracker REG.V -23.15% IZN.V -21.43% AKMY.V -53.85% -32.81%
630 @Bob123 APC.V -44.44% VPT.V -27.14% LITH.V -26.92% -32.84%
631 @MoreTorque GMG.V -52.52% TLT.V -21.05% GG.V -25.00% -32.86%
632 @Blairkiel ELO.V -18.14% ESK.V -37.94% JUGR.V -42.50% -32.86%
633 @Rcash1 TBK.V 0.00% MNTR.V -44.19% VRNO.CN -54.46% -32.88%
634 @IRBE32 GXU.V -38.16% FSY.TO -37.78% URE.TO -22.86% -32.93%
635 @Stevil SIC.V -34.72% RLV.V -60.00% KL.TO -4.11% -32.94%
636 @passiveresearch EMO.V -59.60% BYN.V 21.13% MGR.V -60.63% -33.03%
637 @brutus2005 CMB.V 7.14% CCB.V -43.75% CMC.V -62.50% -33.04%
638 @wadefr NFG.V -35.82% ELO.V -18.14% DSV.V -45.24% -33.06%
639 @colt13 NANO.TO -20.19% NSCI.V -37.50% AQS.V -41.67% -33.12%
640 @Diddlysquatz IPA.V -30.19% AEP.V -27.59% AQS.V -41.67% -33.15%
641 @Heond APP.CN -36.36% REVO.V -23.08% NUR.CN -40.00% -33.15%
642 @harfang MSCL.V -48.48% QCCU.V -54.29% DAN.V 3.26% -33.17%
643 @Rocket67 VPT.V -27.14% MSCL.V -48.48% PWM.V -23.91% -33.18%
644 @Vladislav RECO.V -16.31% ZNG.V -27.27% RDS.V -56.25% -33.28%
645 @OleTradezy DSV.V -45.24% KRR.TO -22.07% GOG.V -32.61% -33.30%
646 @developbc PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% BGF.V -39.13% -33.31%
647 @Skyrocket PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% BGF.V -39.13% -33.31%
648 @dutch_patience HPQ.V -32.98% PYR.TO -27.83% BGF.V -39.13% -33.31%
649 @Sabbath PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% BGF.V -39.13% -33.31%
650 @sizzlingbeef PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% BGF.V -39.13% -33.31%
651 @PenKerGof PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% BGF.V -39.13% -33.31%
652 @M16 ESK.V -37.94% MEK.V -31.58% B.V -30.43% -33.32%
653 @Twoforpriceof1 DCM.TO -12.40% EGLX.TO -32.18% GMNG.CN -55.56% -33.38%
654 @Deej EMO.V -59.60% UCU.V -13.51% VPT.V -27.14% -33.42%
655 @txtom338lm NBVA.V -57.48% MAI.V -10.91% GSVR.V -32.00% -33.46%
656 @VinnyG ATW.V -16.67% SPN.V -56.67% VPT.V -27.14% -33.49%
657 @Bellringer NERD.CN -18.75% ELD.TO -29.53% CYP.V -52.23% -33.50%
658 @jmthibs MEDV.NE -75.00% NUR.CN -40.00% SRI.V 14.29% -33.57%
659 @petelazier GENM.TO -45.63% GRA.TO -49.62% NAR.V -5.56% -33.60%
660 @DrillBit CLZ.V -40.91% SVB.TO -30.56% AWX.V -29.41% -33.63%
661 @jonasemil DNT.TO -40.48% ABRA.V -28.21% APN.V -32.20% -33.63%
662 @Ruthven DMR.V -50.00% BTT.V -40.91% PEX.V -10.00% -33.64%
663 @longputt PTU.V -35.00% CUR.V -39.32% AAZ.V -26.67% -33.66%
664 @Justinpaul IZO.CN -60.22% KNR.NE -35.68% IHC.V -5.13% -33.67%
665 @wow1234 APP.CN -36.36% AMZN.NE -38.46% AAPL.NE -26.30% -33.71%
666 @LawsonBlack GOG.V -32.61% MTS.V -42.37% FVL.TO -26.19% -33.72%
667 @TallerCraig ZOMD.V -11.76% ROI.V -58.06% KIDZ.V -31.36% -33.73%
668 @ThelastSilverR GAL.V -14.00% AUEN.V -55.00% APN.V -32.20% -33.73%
669 @Hobbes KNR.NE -35.68% HBOR.CN -19.57% UPI.V -46.15% -33.80%
670 @trevtrew RIWI.V -32.20% AQS.V -41.67% AEP.V -27.59% -33.82%
671 @Hobart SGU.V -40.00% KRR.TO -22.07% QRO.V -40.00% -34.02%
672 @Peterthegreek GOG.V -32.61% KUYA.CN -36.26% RJX-A.V -33.33% -34.07%
673 @Fiskstim NFG.V -35.82% ESK.V -37.94% ARU.V -28.45% -34.07%
674 @Banderas1976 VPT.V -27.14% NUR.CN -40.00% HEAT.CN -35.14% -34.09%
675 @itsjoylynn HEAT.CN -35.14% VPT.V -27.14% NUR.CN -40.00% -34.09%
676 @Makingmyownretirement DAN.V 3.26% HPQ.V -32.98% GRAT.V -72.70% -34.14%
677 @Ken_ KASH.CN -47.92% BTT.V -40.91% PHNM.V -13.64% -34.15%
678 @bcpl ALY.V -58.75% IOT.V -13.16% OTC.V -30.56% -34.15%
679 @Scott321 AIS.V -60.00% AEC.V -27.27% UEX.TO -15.38% -34.22%
680 @electrum999 ARU.V -28.45% FOR.V -33.33% WIN.V -40.91% -34.23%
681 @Oberhoshi BNCH.V -40.00% GEL.V -50.00% MN.V -12.90% -34.30%
682 @Foerrisdahl CBR.V -39.29% DNT.TO -40.48% REG.V -23.15% -34.30%
683 @PakG1 HEAT.CN -35.14% NUR.CN -40.00% PYR.TO -27.83% -34.32%
684 @millercpa GMG.V -52.52% ARCH.V -12.28% SVA.TO -38.22% -34.34%
685 @ashy2classy NFG.V -35.82% SIC.V -34.72% CCM.TO -32.50% -34.35%
686 @factcheck SIG.CN -24.24% TR.V -20.51% OPW.V -58.33% -34.36%
687 @AuZeppelin RLG.CN -33.33% CNC.V -59.84% PUL.V -10.00% -34.39%
688 @armchair3 LAB.V -54.40% GOT.V -8.00% BTT.V -40.91% -34.43%
689 @EbuyGold SAU.TO -57.14% GGAU.V -60.00% OGC.TO 13.82% -34.44%
690 @Hockey AUU.V -41.67% CCW.V -29.41% FF.TO -32.26% -34.45%
691 @ramblin_man LAB.V -54.40% BYN.V 21.13% THRM.V -70.11% -34.46%
692 @Liftoff OPHR.V -57.69% QRC.V -6.41% CBR.V -39.29% -34.46%
693 @43-101 OYL.V -63.85% EMO.V -59.60% NUG.V 20.00% -34.48%
694 @NorCalGold ECR.V -45.24% GWA.V 22.73% AR.TO -81.01% -34.51%
695 @ndaloisi SJR-B.TO -1.28% CDX.V -61.54% TRIP.CN -40.74% -34.52%
696 @skd MRS.V -42.59% NUR.CN -40.00% TLT.V -21.05% -34.55%
697 @Hiskingdom SGI.V 1.30% ABI.V -44.44% MGR.V -60.63% -34.59%
698 @amateur_ticks EGT.V -55.88% NBM.V -45.12% CRE.V -2.78% -34.59%
699 @ArniBellado WINS.V -12.50% FTEL.CN -50.00% IPT.V -41.49% -34.66%
700 @smabelanger BLR.CN -71.82% TTD.V -20.00% PSLV.TO -12.18% -34.67%
701 @Lemmingfinder AMX.V -42.81% RBX.V -12.50% TRE.V -48.81% -34.71%
702 @dabblingamateur LDI.V 9.09% BGS.V -64.77% AU.V -48.46% -34.71%
703 @Yixter AXE.V -38.67% LBC.V -55.56% PEX.V -10.00% -34.74%
704 @LifelongLearner AUN.V -84.62% TRG.CN -48.57% TCF.CN 28.95% -34.75%
705 @SingularityCan BAC.CN -40.00% HEAT.CN -35.14% PLAN.V -29.11% -34.75%
706 @gmat10 GMA.V -32.20% KASH.CN -47.92% SIG.CN -24.24% -34.79%
707 @MapleMoney ACT.CN -12.94% ZEN.V -51.52% BAC.CN -40.00% -34.82%
708 @arkini EPY.CN -73.68% LQID.CN -72.50% SALT.V 41.62% -34.86%
709 @chatyak CYP.V -52.23% CAD.V -25.19% VPT.V -27.14% -34.86%
710 @DiaperMoney HLTH.CN -84.62% ZONE.V -20.00% TBK.V 0.00% -34.87%
711 @stockhunter2000 BB.TO -41.78% EMM.V 1.47% NCU.TO -64.38% -34.90%
712 @T_Manniche GWM.V -36.07% NCAU.V -47.17% RVG.V -21.54% -34.92%
713 @Allan AALI.V -58.33% XGC.V -5.00% BAY.V -41.67% -35.00%
714 @GoldenBear KUYA.CN -36.26% IRV.CN -24.62% MNTR.V -44.19% -35.02%
715 @RecentlyBroke MOON.V -50.00% EQTY.V -42.31% WHN.V -12.77% -35.02%
716 @bottlenos BAY.V -41.67% CYM.V -25.00% ETR.CN -38.46% -35.04%
717 @Nemesis VPT.V -27.14% PUMA.V -38.10% BAC.CN -40.00% -35.08%
718 @Bullish99 UI.V -67.95% MBX.TO -40.48% COV.V 3.14% -35.10%
719 @ogopogo ATOM.V -72.00% CAT.CN -50.00% SCLT.V 16.67% -35.11%
720 @pirate CKG.V -23.59% DSV.V -45.24% BCM.V -36.51% -35.11%
721 @stockcar NUR.CN -40.00% MARV.V 6.67% CBDT.CN -72.06% -35.13%
722 @efm9 EDM.V 12.31% VG.V -53.70% SPOT.V -64.13% -35.18%
723 @PotatoMan UGE.V -46.75% SLHG.V -63.79% GRB.V 4.90% -35.21%
724 @tiger0122 LITH.V -26.92% CYP.V -52.23% BRZ.V -26.56% -35.24%
725 @Crusty DIGI.CN -58.82% AMY.V -1.82% NBM.V -45.12% -35.25%
726 @Dusti REVO.V -23.08% GRAT.V -72.70% STMP.V -10.00% -35.26%
727 @miningminerals PGZ.V -42.86% MNO.TO -52.94% PRS.V -10.00% -35.27%
728 @TomFord YFI.V 0.00% CRBK.V -50.00% EGT.V -55.88% -35.29%
729 @BKuehn AMX.V -42.81% CKG.V -23.59% GXS.V -39.53% -35.31%
730 @Large ALLI.V -28.69% WRN.TO -13.24% GASX.V -64.07% -35.33%
731 @Mitchell TOC.CN -10.75% NSC.V -35.71% EMO.V -59.60% -35.36%
732 @CWit GXU.V -38.16% LAM.TO -32.89% GLO.TO -35.02% -35.36%
733 @grip BLLG.CN -14.29% IRV.CN -24.62% FFOX.V -67.19% -35.36%
734 @AwesomeMathUse TOI.V -37.81% DME.V 0.93% TAAL.CN -69.36% -35.41%
735 @bipin CAT.CN -50.00% BRAU.V -37.50% CGP.V -18.89% -35.46%
736 @BCONTVentures PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% GENM.TO -45.63% -35.48%
737 @WhyBuy NAR.V -5.56% GNOM.CN -90.00% MAI.V -10.91% -35.49%
738 @metcalfed DMX.V -50.00% MAI.V -10.91% GENM.TO -45.63% -35.51%
739 @champton4 QCCU.V -54.29% API.CN -44.26% FIND.V -8.24% -35.59%
740 @canadiankyle STRR.V -16.13% AGX.V -41.43% MPM.V -49.29% -35.61%
741 @Generalist API.CN -44.26% SKRR.V -47.37% UEX.TO -15.38% -35.67%
742 @dubsdube URC.V -42.00% HPQ.V -32.98% HEO.TO -32.06% -35.68%
743 @ShittyShituation PUL.V -10.00% CXXI.CN -44.53% GMG.V -52.52% -35.68%
744 @Elmo NTAR.CN -48.48% CJET.NE -30.00% BEE.CN -28.57% -35.69%
745 @vikingstorm PEI.V 50.00% HLTH.CN -84.62% LQID.CN -72.50% -35.71%
746 @cool VPT.V -27.14% NUR.CN -40.00% BAC.CN -40.00% -35.71%
747 @elijah94 HEAT.CN -35.14% TNY.CN -44.74% ORTH.CN -27.27% -35.71%
748 @stonks_r_us PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% LLG.V -46.38% -35.73%
749 @patmannn DSLV.V -64.91% DLV-H.V 5.56% SHRP.V -47.83% -35.73%
750 @BigHugs FVL.TO -26.19% SVE.V -41.46% SYH.V -39.62% -35.76%
751 @Terrafirma555 NUR.CN -40.00% GMA.V -32.20% HEAT.CN -35.14% -35.78%
752 @Dog_dayz FIND.V -8.24% CAKE.CN -65.79% DSM.V -33.33% -35.79%
753 @moneymaker78 NGE.V -54.55% VGD.V 11.11% GASX.V -64.07% -35.83%
754 @Newfie36 HPQ.V -32.98% SIC.V -34.72% NUR.CN -40.00% -35.90%
755 @sea_e.o PODA.CN -6.58% LABS.TO -59.46% LUX.CN -41.67% -35.90%
756 @barrosluco DNT.TO -40.48% BTU.V -63.16% AN.V -4.08% -35.91%
757 @Snakeshit GRAT.V -72.70% AMY.V -1.82% LION.CN -33.33% -35.95%
758 @gorun JQ.CN -29.41% CN.V -21.43% SKP.V -57.14% -35.99%
759 @Pete EDGM.CN -79.17% LDI.V 9.09% MUR.V -37.93% -36.00%
760 @helloworld HPQ.V -32.98% GDNP.V -47.26% PYR.TO -27.83% -36.02%
761 @Mcawesome WIN.V -40.91% DIGI.CN -58.82% PEGA.V -8.33% -36.02%
762 @I_M_Volatile BAC.CN -40.00% HEAT.CN -35.14% HPQ.V -32.98% -36.04%
763 @inkognito007 GXU.V -38.16% AGX.V -41.43% TTX.CN -28.57% -36.05%
764 @Chadwck EGT.V -55.88% GMA.V -32.20% NANO.TO -20.19% -36.09%
765 @python LUX.CN -41.67% IPG.V -50.00% AMR.V -16.67% -36.11%
766 @BassmanBob BTT.V -40.91% BETR.CN -54.55% ACT.CN -12.94% -36.13%
767 @Leona DNT.TO -40.48% XGC.V -5.00% TOH.V -62.98% -36.15%
768 @Exhailander ICM.V -42.86% LIS.V -40.48% CAD.V -25.19% -36.17%
769 @Gooler NUR.CN -40.00% BAC.CN -40.00% TTX.CN -28.57% -36.19%
770 @0525capital MARI.TO -20.21% TMQ.TO -50.94% NOM.CN -37.50% -36.22%
771 @JoValor B.V -30.43% NGE.V -54.55% NHHH.V -23.68% -36.22%
772 @Benal SX.CN -57.45% PUMA.V -38.10% ERTH.CN -13.16% -36.23%
773 @MorningWood VUL.V -7.35% BOLT.CN -45.45% TRUL.CN -55.94% -36.25%
774 @Nlanggg IZO.CN -60.22% KNR.NE -35.68% ACT.CN -12.94% -36.28%
775 @Aurichalcum FV-H.V -45.83% AWM.V -47.92% AUAU.V -15.15% -36.30%
776 @NWGold PGM.V -76.45% WM.TO -53.66% BYN.V 21.13% -36.33%
777 @goldironhands ESNR.CN -78.26% TAU.V -20.73% ACP.V -10.00% -36.33%
778 @Fubar LUX.CN -41.67% RECO.V -16.31% BIOV.CN -51.22% -36.40%
779 @bullionaire AMM.TO -27.50% GPO.CN -28.00% VG.V -53.70% -36.40%
780 @aYoz SKUR.CN -60.00% TBP.TO -56.00% BHT.V 6.67% -36.44%
781 @Complexity DSV.V -45.24% SPOT.V -64.13% SCZ.V 0.00% -36.46%
782 @Saskatchewanov PKK.CN -80.28% RECO.V -16.31% ACT.CN -12.94% -36.51%
783 @JaceStryker ELO.V -18.14% VG.V -53.70% FSY.TO -37.78% -36.54%
784 @jacko CHR.TO -4.39% ABXX.NE -67.14% NVX.V -38.46% -36.66%
785 @medvic1 LUX.CN -41.67% BHT.V 6.67% BLOX.CN -75.00% -36.67%
786 @LTR TBK.V 0.00% GL.CN -50.00% GR.V -60.00% -36.67%
787 @GoldenSwede SGZ.V -50.00% DOS.V -50.00% PEX.V -10.00% -36.67%
788 @DiamondT950 RLV.V -60.00% PUL.V -10.00% BAC.CN -40.00% -36.67%
789 @JaJ CMB.V 7.14% SAU.TO -57.14% IZO.CN -60.22% -36.74%
790 @styz19 MSCL.V -48.48% HEAT.CN -35.14% AAZ.V -26.67% -36.76%
791 @RD85 NBVA.V -57.48% VPH.TO -25.68% VPT.V -27.14% -36.77%
792 @BassPilot XBC.TO -68.80% BEE.CN -28.57% BEW.V -12.96% -36.78%
793 @sneakytrades HLTH.CN -84.62% DOC.V -67.50% SALT.V 41.62% -36.83%
794 @vetinvest ENDR.V -13.64% ESK.V -37.94% MCUR.CN -58.97% -36.85%
795 @wontyabemine TAU.V -20.73% BNCH.V -40.00% FTEL.CN -50.00% -36.91%
796 @ManageRiskMark ATW.V -16.67% VSBY.CN -66.96% VPT.V -27.14% -36.92%
797 @homeboy14 NEWD.CN -52.11% ENDR.V -13.64% NBM.V -45.12% -36.96%
798 @issingletter KASH.CN -47.92% HEAT.CN -35.14% PYR.TO -27.83% -36.96%
799 @geneva GLD.V -28.95% SVA.TO -38.22% KNE.V -43.75% -36.97%
800 @Synergy VPT.V -27.14% TBP.TO -56.00% PYR.TO -27.83% -36.99%
801 @Bluezone IZO.CN -60.22% LP.CN -8.00% PGE.V -42.86% -37.02%
802 @Snidely SAG.V 5.00% AMX.V -42.81% NFLD.CN -73.28% -37.03%
803 @seekitstakeit RVR.CN -50.00% VCT.V -37.50% NHHH.V -23.68% -37.06%
804 @Lettertfsa FFF.CN -60.00% GXE.TO 33.33% PDFI.CN -84.52% -37.06%
805 @CycleVangelist MAI.V -10.91% RIO.V -55.16% ECR.V -45.24% -37.10%
806 @Baddies BCFN.CN -68.52% HLTH.CN -84.62% SALT.V 41.62% -37.17%
807 @Dantes DSV.V -45.24% RHC.V -30.61% KNR.NE -35.68% -37.18%
808 @BoKchoY EGT.V -55.88% SEV.V -63.37% PAT.TO 7.69% -37.19%
809 @froghell MCUR.CN -58.97% NCU.TO -64.38% QNC.V 11.76% -37.20%
810 @Arne WIN.V -40.91% FVL.TO -26.19% DPRO.CN -44.55% -37.22%
811 @Cenaxx AN.V -4.08% ELBM.V -37.50% THRM.V -70.11% -37.23%
812 @Bottles TG.V -37.50% SIG.CN -24.24% DMR.V -50.00% -37.25%
813 @Argentum MTH.V -60.00% LMG.V -64.29% SLZ.CN 12.50% -37.26%
814 @Tiritakid GLDC.V -59.09% ORE.TO 12.28% ROX.V -65.00% -37.27%
815 @Greendream BIGG.CN -64.81% NGEN.V -28.94% JG.V -18.18% -37.31%
816 @valcovest.com MMS.V -48.44% CBR.V -39.29% SIG.CN -24.24% -37.32%
817 @LegitStockTalk KNR.NE -35.68% UPI.V -46.15% IPA.V -30.19% -37.34%
818 @olimagne PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% BIOV.CN -51.22% -37.34%
819 @Flipke PGX.V -50.00% NAR.V -5.56% PPP.V -56.48% -37.35%
820 @RuleOne SEB.V -54.55% IPA.V -30.19% AEP.V -27.59% -37.44%
821 @lostinvestor PKG.CN -63.64% ERTH.CN -13.16% KNR.NE -35.68% -37.49%
822 @Lyra IZN.V -21.43% BRC.V -41.05% IPG.V -50.00% -37.49%
823 @Upticks ZEN.V -51.52% PMN.TO -2.38% YES.V -58.67% -37.52%
824 @lighterthan ERTH.CN -13.16% LUX.CN -41.67% NUMI.TO -57.76% -37.53%
825 @Bigmoneymonstr APP.CN -36.36% TMAS.CN -51.28% CAD.V -25.19% -37.61%
826 @orotoro STU.V -24.22% CXB.TO -27.61% FSX.V -61.05% -37.63%
827 @Somethingwitty VPT.V -27.14% MLCL.CN -25.00% VMC.V -60.90% -37.68%
828 @Barbacoa MNO.TO -52.94% FWZ.V -9.23% TMQ.TO -50.94% -37.71%
829 @FirstGraphene NUR.CN -40.00% KNR.NE -35.68% MIR.V -37.50% -37.73%
830 @TallMoose GDNP.V -47.26% PYR.TO -27.83% SVA.TO -38.22% -37.77%
831 @GKDaddy ESK.V -37.94% QYOU.V -35.42% NUR.CN -40.00% -37.79%
832 @stellarock VSBY.CN -66.96% AMY.V -1.82% LXG.V -44.83% -37.87%
833 @Kt NUR.CN -40.00% QIPT.V -18.08% MIT.V -55.56% -37.88%
834 @greta REVO.V -23.08% CFE.CN -45.45% NBM.V -45.12% -37.88%
835 @old_claimstaker FVL.TO -26.19% SURG.V -52.78% SIC.V -34.72% -37.90%
836 @Nodeals FCU.TO -25.61% VUL.V -7.35% SONA.CN -80.95% -37.97%
837 @deMevesy ALTA.V -25.00% MUR.V -37.93% NCX.V -51.16% -38.03%
838 @Bomber BBB.V -32.50% NUR.CN -40.00% AUU.V -41.67% -38.06%
839 @Atachetatuque LLG.V -46.38% NUR.CN -40.00% PYR.TO -27.83% -38.07%
840 @PennyCash CYM.V -25.00% NXS.V -70.00% SEI.V -19.23% -38.08%
841 @meatcleaver DYA.TO -43.48% PHRX.CN -40.00% MRBL.CN -30.77% -38.08%
842 @SteadyEddie GXU.V -38.16% GLO.TO -35.02% EFR.TO -41.24% -38.14%
843 @sar ARU.V -28.45% TBX.V -27.00% FRI.V -59.09% -38.18%
844 @Skyline27 WIN.V -40.91% PHNM.V -13.64% SKUR.CN -60.00% -38.18%
845 @SmallCapManiac TFPM.TO 7.42% SPOT.V -64.13% TRU.V -57.89% -38.20%
846 @SizzlinSteaks MRS.V -42.59% YFI.V 0.00% CBDT.CN -72.06% -38.22%
847 @Jonathanm91 MUR.V -37.93% PGLD.V -40.71% GWM.V -36.07% -38.24%
848 @Njhutch MIR.V -37.50% MUR.V -37.93% TAIG.TO -39.33% -38.25%
849 @Jetty TNR.V -20.00% NSC.V -35.71% UNV.V -59.09% -38.27%
850 @digdog MMS.V -48.44% MRS.V -42.59% NDM.TO -23.81% -38.28%
851 @JayTree BETR.CN -54.55% CHR.TO -4.39% TRUL.CN -55.94% -38.29%
852 @TSR007 SSL.TO -1.55% MGM.V -53.33% MOS.V -60.00% -38.29%
853 @settogo ZEN.V -51.52% VRR.V -63.41% TK.V 0.00% -38.31%
854 @cannonball API.CN -44.26% LAM.TO -32.89% FSY.TO -37.78% -38.31%
855 @PradaKirk WRN.TO -13.24% SAND.CN -51.72% CLV.V -50.00% -38.32%
856 @tribble CTS.TO -53.24% STC.TO -50.11% RAY-A.TO -11.68% -38.34%
857 @Ringhejm REVO.V -23.08% SMRT.NE -76.60% INX.V -15.49% -38.39%
858 @IanF CYP.V -52.23% ICM.V -42.86% NANO.TO -20.19% -38.43%
859 @Filipino BIOV.CN -51.22% VIV.V -39.06% GG.V -25.00% -38.43%
860 @Ekdubzz HEAT.CN -35.14% ART.V -11.36% XBC.TO -68.80% -38.43%
861 @Mookie MMG.V -22.45% GCX.V -50.00% PGE.V -42.86% -38.44%
862 @Jayfoxpox ERTH.CN -13.16% VXTR.V -42.15% SKUR.CN -60.00% -38.44%
863 @Sprinklers WATR.V -40.00% NCI.V -40.00% QYOU.V -35.42% -38.47%
864 @Vaugolor KRR.TO -22.07% GMG.V -52.52% WIN.V -40.91% -38.50%
865 @rustypants MMS.V -48.44% CRE.V -2.78% NOB.V -64.29% -38.50%
866 @BottomLine DYA.TO -43.48% ADK.V -44.29% PYR.TO -27.83% -38.53%
867 @TheBat NUR.CN -40.00% MSCL.V -48.48% VPT.V -27.14% -38.54%
868 @MeppsSpinner ERTH.CN -13.16% CMC.V -62.50% WATR.V -40.00% -38.55%
869 @Lee AOT.TO -59.35% SMD.V -27.78% SNG.V -28.57% -38.57%
870 @drAG EMO.V -59.60% BAC.CN -40.00% RECO.V -16.31% -38.64%
871 @Chopper BETR.CN -54.55% MWX.V -38.89% MGRO.CN -22.52% -38.65%
872 @cinqueport MRS.V -42.59% AWE.V -25.00% MMS.V -48.44% -38.68%
873 @sonofabach NUR.CN -40.00% BEW.V -12.96% CBLU.V -63.08% -38.68%
874 @ggallant MAI.V -10.91% PA.V -50.00% RIO.V -55.16% -38.69%
875 @Illusive YOUR.CN -55.26% PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% -38.69%
876 @the-commodities-dude FIND.V -8.24% RECO.V -16.31% NBLC.V -91.56% -38.70%
877 @NanoTech19 ZEN.V -51.52% VPT.V -27.14% ELBM.V -37.50% -38.72%
878 @Lucky7s PYR.TO -27.83% MSCL.V -48.48% NUR.CN -40.00% -38.77%
879 @Kinase DEFI.NE -86.58% SU.TO 38.95% CRVC.CN -68.75% -38.79%
880 @MBR2018 RSLV.V -58.00% FF.TO -32.26% SPA.V -26.19% -38.82%
881 @Opus185 VPH.TO -25.68% VPT.V -27.14% PKG.CN -63.64% -38.82%
882 @Ethan99 NUR.CN -40.00% CODE.CN -66.67% PUL.V -10.00% -38.89%
883 @fcap27 SVA.TO -38.22% GIII.V -42.94% XRTX.V -35.56% -38.90%
884 @premiervanagt SAO.V -18.18% BTT.V -40.91% OPHR.V -57.69% -38.93%
885 @Whyyes SOI.V -14.29% CHAL.CN -37.50% ROX.V -65.00% -38.93%
886 @Wvfc2017 NBVA.V -57.48% EGLX.TO -32.18% VPT.V -27.14% -38.93%
887 @TonyTwoShoes THRM.V -70.11% VPH.TO -25.68% TLT.V -21.05% -38.95%
888 @Born PAID.CN -47.95% RHT.V -56.02% ACT.CN -12.94% -38.97%
889 @cvkexplores EGT.V -55.88% HPQ.V -32.98% IVN.TO -28.06% -38.97%
890 @Conglowz ESK.V -37.94% IRV.CN -24.62% LAB.V -54.40% -38.98%
891 @scooptram TAU.V -20.73% OIL.CN -23.81% STS.V -72.46% -39.00%
892 @d_kar_35 HLTH.CN -84.62% DMGI.V -71.34% SU.TO 38.95% -39.00%
893 @MP ORM.V -41.18% CRVC.CN -68.75% EFF.V -7.14% -39.02%
894 @MurkyWaters TLT.V -21.05% NUR.CN -40.00% RHT.V -56.02% -39.02%
895 @Lineman87 ACU.V -40.00% VPT.V -27.14% GER.V -50.00% -39.05%
896 @Mr13 SKP.V -57.14% MTH.V -60.00% CCR.CN 0.00% -39.05%
897 @Zuul GRAT.V -72.70% CN.V -21.43% REVO.V -23.08% -39.07%
898 @SuperStickman ELBM.V -37.50% EGT.V -55.88% PWM.V -23.91% -39.10%
899 @kabeljau BNXA.V -58.28% BTT.V -40.91% SAO.V -18.18% -39.12%
900 @Retirementiscoming IZO.CN -60.22% MGRO.CN -22.52% SIC.V -34.72% -39.15%
901 @D8Dozer UGE.V -46.75% LUX.CN -41.67% PLAN.V -29.11% -39.18%
902 @resourceseeker AVL.TO -4.17% NRN.V -75.00% ETR.CN -38.46% -39.21%
903 @grayoldtree FVL.TO -26.19% ESX.V -62.50% GLD.V -28.95% -39.21%
904 @Rivers IPA.V -30.19% TVC.V -82.35% IHC.V -5.13% -39.22%
905 @modabo ATHR.CN -46.43% KDK.V -26.87% APC.V -44.44% -39.25%
906 @JIM99 NRN.V -75.00% ADZ.V 0.00% PGZ.V -42.86% -39.29%
907 @avanzalg CYP.V -52.23% CAD.V -25.19% LIS.V -40.48% -39.30%
908 @MntGoatMatt NXLV.V -31.82% LTE.V -43.48% FRSH.CN -42.73% -39.34%
909 @ShawnV SENS.CN -80.00% SAY.V -50.00% QNC.V 11.76% -39.41%
910 @Chibzic MCLD.V -34.47% LLG.V -46.38% LFST.V -37.50% -39.45%
911 @Brockey APGO.V -70.42% HWX.TO 2.08% CRBK.V -50.00% -39.45%
912 @Germ KNR.NE -35.68% GROW.V -25.00% JET.NE -57.78% -39.49%
913 @QuestionGuy INEO.V -35.59% SPOT.V -64.13% NERD.CN -18.75% -39.49%
914 @Deadbeat BYN.V 21.13% EDGM.CN -79.17% GSHR.V -60.45% -39.50%
915 @Brengunn23 GMG.V -52.52% VST.CN -63.24% CRE.V -2.78% -39.51%
916 @AA ICM.V -42.86% ILC.V -27.27% MMS.V -48.44% -39.52%
917 @Ventri YNV.V -39.29% ACU.V -40.00% SVS.V -39.29% -39.52%
918 @cigar1 AXU.TO -77.88% MAG.TO -20.38% SIL.TO -20.34% -39.53%
919 @Virlena BAY.V -41.67% CBG.V -44.44% GIVX.TO -32.56% -39.56%
920 @botscotian OSU.V -50.00% PRMW.TO -24.11% TNY.CN -44.74% -39.61%
921 @null NANO.TO -20.19% LAC.TO -33.90% OCO.V -64.79% -39.63%
922 @PatiencePays PLUR.V -61.70% VPT.V -27.14% IPA.V -30.19% -39.68%
923 @boltup CMC.V -62.50% GSP.V -36.36% NANO.TO -20.19% -39.69%
924 @LoonTrader BNXA.V -58.28% PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% -39.69%
925 @Highflight65 B.V -30.43% VG.V -53.70% PTU.V -35.00% -39.71%
926 @JVC LBC.V -55.56% REG.V -23.15% DNT.TO -40.48% -39.73%
927 @Mudruck EGT.V -55.88% PEGA.V -8.33% ISGI.V -55.00% -39.74%
928 @Sum124C IVN.TO -28.06% MSCL.V -48.48% PGE.V -42.86% -39.80%
929 @Niljames ALTA.V -25.00% CBG.V -44.44% QPM.V -50.00% -39.81%
930 @GreekFreak99 NUR.CN -40.00% ODD.V -39.47% VIVO.TO -40.00% -39.82%
931 @CirQitRnr PIPE.TO 3.92% DOC.V -67.50% RHT.V -56.02% -39.87%
932 @Legion_of_Doom NCU.TO -64.38% K.TO -36.74% PRB.V -18.50% -39.87%
933 @dcurtis EMO.V -59.60% IVN.TO -28.06% GSVR.V -32.00% -39.89%
934 @6furlongs MIMI.V -35.56% TTZ.V -26.92% VIBE.CN -57.33% -39.94%
935 @The_Toob GLO.TO -35.02% VO.V -42.73% VXTR.V -42.15% -39.97%
936 @TK TNY.CN -44.74% NUR.CN -40.00% QYOU.V -35.42% -40.05%
937 @burnslab KNR.NE -35.68% HPQ.V -32.98% ZEN.V -51.52% -40.06%
938 @Mawe_91 EMO.V -59.60% REG.V -23.15% BRAU.V -37.50% -40.08%
939 @Fedup BLO.CN -18.52% ASM.TO -36.70% SLVR.V -65.07% -40.09%
940 @dragonkillers SX.CN -57.45% ICM.V -42.86% SXTY.CN -20.00% -40.10%
941 @drone HPQ.V -32.98% EMO.V -59.60% PYR.TO -27.83% -40.14%
942 @kilimandjaro SPC.V -50.00% MUR.V -37.93% GOG.V -32.61% -40.18%
943 @xxrocket69 NOU.V -34.97% GRAT.V -72.70% MN.V -12.90% -40.19%
944 @Postman ILI.V -46.43% API.CN -44.26% RG.V -30.00% -40.23%
945 @slcc99 NANO.TO -20.19% PYR.TO -27.83% GRAT.V -72.70% -40.24%
946 @Yams18 DNT.TO -40.48% REG.V -23.15% SAU.TO -57.14% -40.26%
947 @alwb00815 ICM.V -42.86% GPO.CN -28.00% DMR.V -50.00% -40.29%
948 @Pooshoes IRV.CN -24.62% KUYA.CN -36.26% MIN.TO -60.00% -40.29%
949 @mrtallyman CBLU.V -63.08% EGLX.TO -32.18% VPH.TO -25.68% -40.31%
950 @SLRCawaja ABXX.NE -67.14% HI.V -12.50% QST.V -41.32% -40.32%
951 @Noone AAU.V -58.82% BTT.V -40.91% IZN.V -21.43% -40.39%
952 @Asheville GUG.V -30.77% SKP.V -57.14% RJX-A.V -33.33% -40.42%
953 @Tipavo BNCH.V -40.00% CFE.CN -45.45% NFG.V -35.82% -40.42%
954 @PurpleKush EGT.V -55.88% MSP.V -32.14% EQX.TO -33.26% -40.43%
955 @Phil38 DMR.V -50.00% CBR.V -39.29% GSVR.V -32.00% -40.43%
956 @Lastofthefranks VSBY.CN -66.96% OILS.CN -58.33% PIPE.TO 3.92% -40.46%
957 @Ahgalaga HEAT.CN -35.14% NOW.V -66.14% NANO.TO -20.19% -40.49%
958 @Friendofafriend NPR.V -71.59% TBK.V 0.00% QPM.V -50.00% -40.53%
959 @Bullfull MSCL.V -48.48% HEAT.CN -35.14% PUMA.V -38.10% -40.57%
960 @Chem1 ERTH.CN -13.16% LUX.CN -41.67% VSBY.CN -66.96% -40.59%
961 @Prospectordude CYP.V -52.23% STUD.V -41.77% MGA.TO -27.78% -40.59%
962 @norgo BOL.V -13.64% NHK.TO -48.15% GR.V -60.00% -40.59%
963 @canada KNR.NE -35.68% NLH.V -40.48% GRN.TO -45.67% -40.61%
964 @JSSR AXE.V -38.67% AALI.V -58.33% MLCL.CN -25.00% -40.67%
965 @marklambo AKMY.V -53.85% ERTH.CN -13.16% BES.V -55.00% -40.67%
966 @Clark_Kent SVG.V -50.00% GSI.V -35.00% TUO.V -37.20% -40.73%
967 @DeeJayEl AUAG.CN -40.74% AMPD.CN -68.54% ACT.CN -12.94% -40.74%
968 @shebacill HEAT.CN -35.14% DSV.V -45.24% URC.V -42.00% -40.79%
969 @bindstar IRV.CN -24.62% NUR.CN -40.00% NUMI.TO -57.76% -40.79%
970 @Wira SAO.V -18.18% QCCU.V -54.29% QPM.V -50.00% -40.82%
971 @Getoldbuystocks VXTR.V -42.15% BNXA.V -58.28% KRR.TO -22.07% -40.83%
972 @PapS88 ACT.CN -12.94% VERT.V -39.29% BTCW.V -70.27% -40.83%
973 @DaanTheMan ARU.V -28.45% IRV.CN -24.62% NVO.TO -69.66% -40.91%
974 @radarradar GAL.V -14.00% SIC.V -34.72% RGLD.CN -74.00% -40.91%
975 @TBagTheBear WWT.V -37.50% FANS.CN -47.73% MIR.V -37.50% -40.91%
976 @MillionaireMaker TORQ.V -20.73% RGG.V -40.32% PLUR.V -61.70% -40.92%
977 @cal OCO.V -64.79% RECO.V -16.31% OPTI.CN -41.67% -40.92%
978 @Platin QYOU.V -35.42% BNCH.V -40.00% CRTS.V -47.37% -40.93%
979 @BigSexy BETR.CN -54.55% NFLD.CN -73.28% SAG.V 5.00% -40.94%
980 @Juan_Valdez GSS.V -40.00% AUL.V -58.00% MON.V -25.00% -41.00%
981 @seagrind VPT.V -27.14% NUR.CN -40.00% TRUL.CN -55.94% -41.03%
982 @shun NUR.CN -40.00% ACT.CN -12.94% GMTN.TO -70.25% -41.06%
983 @Freedom38 PYR.TO -27.83% CMC.V -62.50% HPQ.V -32.98% -41.10%
984 @MtlBiz PPP.V -56.48% RGLD.CN -74.00% CMB.V 7.14% -41.11%
985 @eoline TLG.TO -28.00% QCCU.V -54.29% ORM.V -41.18% -41.15%
986 @KnyRgrs PTK.V -26.37% FOBI.V -71.48% VPH.TO -25.68% -41.18%
987 @makingmoneynow ACT.CN -12.94% AMPD.CN -68.54% VXTR.V -42.15% -41.21%
988 @Sicario OPV.V -52.58% XYZ.V -46.06% GRIN.CN -25.00% -41.21%
989 @100BaggerHunter ZOMD.V -11.76% VIBE.CN -57.33% SEB.V -54.55% -41.21%
990 @BlackHawk IRV.CN -24.62% GLDC.V -59.09% BNCH.V -40.00% -41.24%
991 @mbg CYP.V -52.23% ICM.V -42.86% ALLI.V -28.69% -41.26%
992 @Trizzz GRAT.V -72.70% SVA.TO -38.22% MN.V -12.90% -41.27%
993 @laurentf QCCU.V -54.29% RVG.V -21.54% POND.V -48.15% -41.32%
994 @Martha HEAT.CN -35.14% LSPD.TO -45.37% LTE.V -43.48% -41.33%
995 @tuzo FIND.V -8.24% JDN.V -60.20% LBC.V -55.56% -41.33%
996 @Baystreethustla ETU.V -67.57% WM.TO -53.66% CRE.V -2.78% -41.33%
997 @guydel SIC.V -34.72% BEX.V -31.43% TRU.V -57.89% -41.35%
998 @Swisspie MEK.V -31.58% TECT.V -50.00% GGO.V -42.50% -41.36%
999 @Madsper79 CBR.V -39.29% EMO.V -59.60% CAD.V -25.19% -41.36%
1000 @Triplethreat CJET.NE -30.00% JET.NE -57.78% GSP.V -36.36% -41.38%
1001 @SeekingAU ARTG.V -18.93% TML.TO -48.00% KORE.V -57.50% -41.48%
1002 @Platinum NUR.CN -40.00% NRG.V -56.25% ABRA.V -28.21% -41.49%
1003 @Huntz BNXA.V -58.28% VRNO.CN -54.46% GFP.TO -11.89% -41.54%
1004 @Ropen PYR.TO -27.83% GSVR.V -32.00% DSLV.V -64.91% -41.58%
1005 @R4D4 SVA.TO -38.22% SX.CN -57.45% PLAN.V -29.11% -41.59%
1006 @Snoek MPM.V -49.29% AUEN.V -55.00% TR.V -20.51% -41.60%
1007 @calgarylady SOIL.V -34.25% MTH.V -60.00% RHC.V -30.61% -41.62%
1008 @gexe PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% GASX.V -64.07% -41.62%
1009 @Adrian_A QCCU.V -54.29% BNCH.V -40.00% RHC.V -30.61% -41.63%
1010 @Moola GUG.V -30.77% BCFN.CN -68.52% VPH.TO -25.68% -41.65%
1011 @Piperpirate ACU.V -40.00% EGT.V -55.88% PLAN.V -29.11% -41.67%
1012 @Major_0210 NUR.CN -40.00% ACT.CN -12.94% CBDT.CN -72.06% -41.67%
1013 @HAPPYAPPIE TLT.V -21.05% EU.V -36.84% FUU.V -67.39% -41.76%
1014 @Izzy NBVA.V -57.48% AT.TO -37.86% CKK.V -30.00% -41.78%
1015 @Main_Street WAR.V -30.77% GSI.V -35.00% EMO.V -59.60% -41.79%
1016 @Metalsmith66 PYR.TO -27.83% BNXA.V -58.28% CBR.V -39.29% -41.80%
1017 @googlesvancouver PYR.TO -27.83% SEV.V -63.37% IMP.TO -34.25% -41.82%
1018 @MedRareBeef GRAT.V -72.70% NAN.V 31.82% HLTH.CN -84.62% -41.83%
1019 @Stukonarock CYP.V -52.23% NUR.CN -40.00% MVMD.CN -33.33% -41.86%
1020 @YMCMB CAD.V -25.19% GIII.V -42.94% NBVA.V -57.48% -41.87%
1021 @ludwigjimi MINE.V -37.04% BARU.V -60.00% SGLD.TO -28.57% -41.87%
1022 @metallica12 GMG.V -52.52% KNR.NE -35.68% MIR.V -37.50% -41.90%
1023 @LouieDePalma ELO.V -18.14% ESK.V -37.94% NVO.TO -69.66% -41.91%
1024 @tothestars GBMC.CN -60.71% CYP.V -52.23% ACT.CN -12.94% -41.96%
1025 @dwyvern FT.TO -28.57% ELBM.V -37.50% CNC.V -59.84% -41.97%
1026 @covfefe NBY.V -57.97% LBC.V -55.56% WINS.V -12.50% -42.01%
1027 @WildeDisciple REVO.V -23.08% DM.V -33.33% SZLS.TO -69.64% -42.02%
1028 @MiracleMax KNR.NE -35.68% IPA.V -30.19% IZO.CN -60.22% -42.03%
1029 @BlAst PYR.TO -27.83% BNXA.V -58.28% BAC.CN -40.00% -42.03%
1030 @Parhelia DMX.V -50.00% ENDR.V -13.64% MTLO.V -62.50% -42.05%
1031 @Blackpine LGD.TO -42.71% PGE.V -42.86% AZM.V -40.61% -42.06%
1032 @smalltable BES.V -55.00% MN.V -12.90% BNXA.V -58.28% -42.06%
1033 @Draino BAC.CN -40.00% CMC.V -62.50% NHHH.V -23.68% -42.06%
1034 @Namazon MGA.TO -27.78% FT.TO -28.57% AZR.V -70.00% -42.12%
1035 @thatguybuddy TGIF.CN -50.00% TAO.V 0.00% ACB.TO -76.55% -42.18%
1036 @D33W MSP.V -32.14% DIGI.CN -58.82% KNR.NE -35.68% -42.22%
1037 @macallan25 DIGI.CN -58.82% BAC.CN -40.00% PYR.TO -27.83% -42.22%
1038 @pdrill BAY.V -41.67% PEX.V -10.00% HVG.V -75.00% -42.22%
1039 @Kaname UI.V -67.95% TXP.TO -28.75% SSA.V -30.00% -42.23%
1040 @edark TVC.V -82.35% EDDY.V -39.29% IHC.V -5.13% -42.26%
1041 @Goldgeo IZO.CN -60.22% FNI.CN -20.41% UPI.V -46.15% -42.26%
1042 @Ernicommonsense VG.V -53.70% GAL.V -14.00% GLDC.V -59.09% -42.26%
1043 @magnifik GER.V -50.00% FOR.V -33.33% KEN.V -43.48% -42.27%
1044 @kalle040 HS.CN -45.95% NUR.CN -40.00% WIN.V -40.91% -42.29%
1045 @Basil.44 ESK.V -37.94% LAB.V -54.40% SIC.V -34.72% -42.35%
1046 @Joobus WELL.TO -41.19% FANS.CN -47.73% GXU.V -38.16% -42.36%
1047 @10X_bagger OGN.V -25.00% EMPR.V -37.70% NCU.TO -64.38% -42.36%
1048 @tooearly ZEN.V -51.52% VPT.V -27.14% MMS.V -48.44% -42.37%
1049 @expos2return TKX.V -80.00% VPT.V -27.14% KING.V -20.00% -42.38%
1050 @exegete PEX.V -10.00% RYO.V -50.00% FFOX.V -67.19% -42.40%
1051 @Sirvine DGHI.V -79.47% APP.CN -36.36% ART.V -11.36% -42.40%
1052 @PecanSandy04 PBX.V -71.98% REVO.V -23.08% MSP.V -32.14% -42.40%
1053 @Remington DPRO.CN -44.55% CCW.V -29.41% CYBN.NE -53.25% -42.40%
1054 @Atomic PYR.TO -27.83% XBC.TO -68.80% RHC.V -30.61% -42.41%
1055 @Tminus1blkSwan NCU.TO -64.38% MAI.V -10.91% ITR.V -52.03% -42.44%
1056 @Capt.obvious GRB.V 4.90% THRM.V -70.11% COVE.CN -62.12% -42.45%
1057 @Antonello QCCU.V -54.29% GLDC.V -59.09% GAL.V -14.00% -42.46%
1058 @SpaceMining QCCU.V -54.29% EMO.V -59.60% ENDR.V -13.64% -42.51%
1059 @Neiler SRI.V 14.29% BLR.CN -71.82% THRM.V -70.11% -42.55%
1060 @Kontext FVL.TO -26.19% TRE.V -48.81% SURG.V -52.78% -42.59%
1061 @BaronIntel BCFN.CN -68.52% IPA.V -30.19% PLAN.V -29.11% -42.61%
1062 @Dippy SEI.V -19.23% SIG.CN -24.24% COIN.NE -84.39% -42.62%
1063 @blinds0r STRR.V -16.13% TVC.V -82.35% ITH.TO -29.47% -42.65%
1064 @Majic VPT.V -27.14% MTH.V -60.00% BTT.V -40.91% -42.68%
1065 @Bclaeys GWM.V -36.07% GSVR.V -32.00% BARU.V -60.00% -42.69%
1066 @staysolvent BRC.V -41.05% WHN.V -12.77% ETHH.TO -74.43% -42.75%
1067 @ump ZAIR.CN -39.62% SCV.CN -45.39% WAGR.V -43.40% -42.80%
1068 @Bleu MAI.V -10.91% STS.V -72.46% NBM.V -45.12% -42.83%
1069 @Akb SX.CN -57.45% PYR.TO -27.83% KFR.V -43.33% -42.87%
1070 @aircam PTK.V -26.37% CBDT.CN -72.06% IPA.V -30.19% -42.87%
1071 @Sunmark73 PBX.V -71.98% BAC.CN -40.00% ATW.V -16.67% -42.88%
1072 @bigbadginge GG.V -25.00% PGDC.V -50.00% VG.V -53.70% -42.90%
1073 @ced3096 TAAT.CN -63.57% AMX.V -42.81% GBRR.V -22.36% -42.91%
1074 @flashbang45 AIS.V -60.00% DMR.V -50.00% XND.V -18.75% -42.92%
1075 @jpc TAJ.V -58.33% TR.V -20.51% FTEL.CN -50.00% -42.95%
1076 @Itsabouttime20 GBRC.V -70.69% FIND.V -8.24% SPC.V -50.00% -42.97%
1077 @AtomicBear HEAT.CN -35.14% EXRO.TO -66.10% PYR.TO -27.83% -43.02%
1078 @Maxhuntly IPT.V -41.49% FR.TO -34.31% ETI.CN -53.45% -43.08%
1079 @uciwillwin DIV.TO -8.83% GRAT.V -72.70% FANS.CN -47.73% -43.09%
1080 @Starchie HEAT.CN -35.14% KASH.CN -47.92% CGN.CN -46.36% -43.14%
1081 @Quasar GOG.V -32.61% BETR.CN -54.55% MTS.V -42.37% -43.18%
1082 @Dave_MacKillroy GMA.V -32.20% CNC.V -59.84% ELBM.V -37.50% -43.18%
1083 @74GREMLIN LUCK.V -61.22% DG.V -58.33% PRS.V -10.00% -43.19%
1084 @LoneMaster PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% XBC.TO -68.80% -43.20%
1085 @Brecker VPT.V -27.14% CMC.V -62.50% NUR.CN -40.00% -43.21%
1086 @chergui AAG.V -44.74% FOR.V -33.33% SAND.CN -51.72% -43.26%
1087 @Danielh NVO.TO -69.66% CDPR.CN -10.20% GER.V -50.00% -43.29%
1088 @b.o.o.m MAPS.V -67.35% XRTX.V -35.56% VPT.V -27.14% -43.35%
1089 @BorealFrost ERTH.CN -13.16% CBLU.V -63.08% SOLR.V -53.85% -43.36%
1090 @seveneyes AIR.V -31.11% EXRO.TO -66.10% HPQ.V -32.98% -43.40%
1091 @Dodgetown PYR.TO -27.83% VSBY.CN -66.96% QYOU.V -35.42% -43.40%
1092 @SouvranStar NUR.CN -40.00% CBLU.V -63.08% VPT.V -27.14% -43.41%
1093 @thewealthylion SVA.TO -38.22% YES.V -58.67% FOXG.V -33.33% -43.41%
1094 @NelB FFOX.V -67.19% PODA.CN -6.58% PPP.V -56.48% -43.42%
1095 @robZombie NANO.TO -20.19% MNOW.V -60.10% GSPR.V -50.00% -43.43%
1096 @Rushclub CYP.V -52.23% NUR.CN -40.00% SVA.TO -38.22% -43.48%
1097 @Danny19 NUR.CN -40.00% VPH.TO -25.68% BIGG.CN -64.81% -43.50%
1098 @dh PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% VERY.V -69.71% -43.51%
1099 @bobbyjames GPG.V -55.45% TAU.V -20.73% LAB.V -54.40% -43.53%
1100 @FireballTycoon CFE.CN -45.45% NUR.CN -40.00% NBM.V -45.12% -43.53%
1101 @jeanlouisboregar ARU.V -28.45% NXO.V -67.02% HEAT.CN -35.14% -43.53%
1102 @trex PYR.TO -27.83% AMX.V -42.81% MIN.TO -60.00% -43.54%
1103 @brumell PPP.V -56.48% SUP.V -36.25% ESK.V -37.94% -43.56%
1104 @mavica116 CAD.V -25.19% AMC.V -37.62% USGD.CN -67.91% -43.57%
1105 @Pilk111 BHS.V -55.00% MTS.V -42.37% GCM.TO -33.40% -43.59%
1106 @Ronneh WEB.V -10.00% BES.V -55.00% CAKE.CN -65.79% -43.60%
1107 @CEASELESS VPT.V -27.14% BCFN.CN -68.52% HEAT.CN -35.14% -43.60%
1108 @Breccia STH.V -46.55% IGO.V -38.10% COCO.V -46.15% -43.60%
1109 @bemo VPT.V -27.14% BNCH.V -40.00% MEND.CN -63.73% -43.62%
1110 @Dilan72 CMC.V -62.50% HEAT.CN -35.14% MVMD.CN -33.33% -43.66%
1111 @twoacesnow VSBY.CN -66.96% CRDL.TO -28.39% KNR.NE -35.68% -43.68%
1112 @GoldenSlumbers ESK.V -37.94% PPTA.TO -29.80% VRR.V -63.41% -43.72%
1113 @spirit67 GRAT.V -72.70% EMM.V 1.47% AIS.V -60.00% -43.74%
1114 @LaBanker ESE.V -57.14% WELL.TO -41.19% LAM.TO -32.89% -43.74%
1115 @diamond_D CSTR.V -58.33% ILC.V -27.27% GRN.TO -45.67% -43.76%
1116 @stokie58 NBVA.V -57.48% VMC.V -60.90% ACT.CN -12.94% -43.77%
1117 @Nekton SOP-H.V -60.00% BNXA.V -58.28% ERTH.CN -13.16% -43.81%
1118 @dirkdiggler DMR.V -50.00% RDG.V -43.24% NVX.V -38.46% -43.90%
1119 @Au79enShowers APN.V -32.20% DEF.V -44.19% GRSL.V -55.36% -43.92%
1120 @ArubaSunDevil SURG.V -52.78% VO.V -42.73% GSP.V -36.36% -43.96%
1121 @TDGAFAU VPT.V -27.14% HEAT.CN -35.14% SZLS.TO -69.64% -43.97%
1122 @Wonton54321 GER.V -50.00% AN.V -4.08% BITF.TO -77.85% -43.98%
1123 @Inrvscont VPT.V -27.14% ELBM.V -37.50% FUU.V -67.39% -44.01%
1124 @TheNorth ENDR.V -13.64% LBC.V -55.56% PERU.V -62.90% -44.03%
1125 @SoundMoney PYR.TO -27.83% DMGI.V -71.34% HPQ.V -32.98% -44.05%
1126 @jala NDA.V -65.79% VPT.V -27.14% CBR.V -39.29% -44.07%
1127 @buy_high_sell_low PYR.TO -27.83% VSBY.CN -66.96% JEV.V -37.50% -44.09%
1128 @Gignova FOBI.V -71.48% PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% -44.09%
1129 @sacul MEDV.NE -75.00% KNR.NE -35.68% ISO.V -21.72% -44.13%
1130 @Meeka1608 KASH.CN -47.92% AXM.V 0.00% HLTH.CN -84.62% -44.18%
1131 @templetristan ACT.CN -12.94% CVX.V -39.39% PKK.CN -80.28% -44.20%
1132 @HOUNDOG NOW.V -66.14% SYH.V -39.62% LITH.V -26.92% -44.23%
1133 @Daniel15 GER.V -50.00% GRAT.V -72.70% CDPR.CN -10.20% -44.30%
1134 @KurtsMgurts DM.V -33.33% PSYC.CN -36.00% TAAT.CN -63.57% -44.30%
1135 @younggun VPT.V -27.14% FSX.V -61.05% TNY.CN -44.74% -44.31%
1136 @Investmydream SIC.V -34.72% BTR.V -27.56% GBRC.V -70.69% -44.32%
1137 @Groot NBVA.V -57.48% CMC.V -62.50% ERTH.CN -13.16% -44.38%
1138 @Razor NBVA.V -57.48% KNR.NE -35.68% NUR.CN -40.00% -44.39%
1139 @arne_b MLCL.CN -25.00% GDNP.V -47.26% VMC.V -60.90% -44.39%
1140 @meatpuppet REVO.V -23.08% THRM.V -70.11% NUR.CN -40.00% -44.40%
1141 @RottenRon SIC.V -34.72% BTT.V -40.91% OPHR.V -57.69% -44.44%
1142 @maplegold GG.V -25.00% MGM.V -53.33% BHS.V -55.00% -44.44%
1143 @3tlucky NGE.V -54.55% NAR.V -5.56% NFLD.CN -73.28% -44.46%
1144 @Magonista ABRA.V -28.21% CBIT.V -64.71% LIS.V -40.48% -44.46%
1145 @CanadianFancyPants KNR.NE -35.68% IZO.CN -60.22% WWT.V -37.50% -44.47%
1146 @Tobias323 SCRN.CN -94.00% BIOV.CN -51.22% QNC.V 11.76% -44.48%
1147 @Bmac HEAT.CN -35.14% GSI.V -35.00% GBLT.V -63.33% -44.49%
1148 @MeeshkaCheyHawk PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% GRAT.V -72.70% -44.50%
1149 @jturner901 GRAT.V -72.70% PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% -44.50%
1150 @TradingDay EMM.V 1.47% SIE.V -62.50% GRAT.V -72.70% -44.57%
1151 @AP PAID.CN -47.95% CBIT.V -64.71% POW.TO -21.16% -44.60%
1152 @peleewhynot6 AU.V -48.46% FFOX.V -67.19% ITKO.CN -18.18% -44.61%
1153 @DrKeps NUR.CN -40.00% CBLU.V -63.08% GUG.V -30.77% -44.62%
1154 @chips REG.V -23.15% SMN.V -67.97% PGZ.V -42.86% -44.66%
1155 @Pinecone AZM.V -40.61% CMMC.TO -50.72% AMX.V -42.81% -44.71%
1156 @aulion MEK.V -31.58% SKP.V -57.14% CFE.CN -45.45% -44.73%
1157 @hitmaxx WM.TO -53.66% SIC.V -34.72% NEWO.V -45.83% -44.74%
1158 @Goldhunter14v2.0 WIN.V -40.91% AGO.V -35.94% SX.CN -57.45% -44.76%
1159 @begast TRIP.CN -40.74% NUMI.TO -57.76% PSYC.CN -36.00% -44.83%
1160 @TheCriticalMind BYN.V 21.13% GASX.V -64.07% NBLC.V -91.56% -44.83%
1161 @Shoggy VSBY.CN -66.96% SYH.V -39.62% TLG.TO -28.00% -44.86%
1162 @Number1Lithium CYP.V -52.23% HM.CN -75.00% VUL.V -7.35% -44.86%
1163 @Sketch NUR.CN -40.00% STMP.V -10.00% HLTH.CN -84.62% -44.87%
1164 @aimlong KNR.NE -35.68% GROW.V -25.00% TSF.CN -74.00% -44.89%
1165 @Moulouk GMA.V -32.20% BAC.CN -40.00% CMC.V -62.50% -44.90%
1166 @proscht NUMI.TO -57.76% SURG.V -52.78% SIG.CN -24.24% -44.93%
1167 @TTF CAD.V -25.19% EMO.V -59.60% DMX.V -50.00% -44.93%
1168 @Droneracer KNR.NE -35.68% XRTX.V -35.56% TAAT.CN -63.57% -44.93%
1169 @ticotime2020 XRTX.V -35.56% GUG.V -30.77% BCFN.CN -68.52% -44.95%
1170 @Kennygetup MSP.V -32.14% GSQ.CN -67.21% XRTX.V -35.56% -44.97%
1171 @betweentheblock GENM.TO -45.63% ERD.TO -31.40% NBY.V -57.97% -45.00%
1172 @wolff NRN.V -75.00% TRYP.CN -60.00% TK.V 0.00% -45.00%
1173 @Geriously MSCL.V -48.48% RHT.V -56.02% KLS.TO -30.51% -45.00%
1174 @CptMorgan BAC.CN -40.00% HEAT.CN -35.14% SKUR.CN -60.00% -45.05%
1175 @AFChief GGG.V -41.67% BRZ.V -26.56% VSBY.CN -66.96% -45.06%
1176 @Jo PPP.V -56.48% PAU.CN -38.71% BNCH.V -40.00% -45.06%
1177 @cammac SCRN.CN -94.00% MMS.V -48.44% CMB.V 7.14% -45.10%
1178 @Sthlheader LQWD.V -73.26% OGO.V -52.08% WEB.V -10.00% -45.11%
1179 @dryinvestor QYOU.V -35.42% VSBY.CN -66.96% HPQ.V -32.98% -45.12%
1180 @beachmaster SX.CN -57.45% NSC.V -35.71% QNI.CN -42.22% -45.13%
1181 @Riptide BTT.V -40.91% CPL.V -37.04% SX.CN -57.45% -45.13%
1182 @joeboo31 CBLU.V -63.08% DPRO.CN -44.55% PYR.TO -27.83% -45.15%
1183 @Longci54 NVO.TO -69.66% NFG.V -35.82% GNG.V -30.00% -45.16%
1184 @Herrington CMC.V -62.50% BAC.CN -40.00% HPQ.V -32.98% -45.16%
1185 @Quaid LLG.V -46.38% NEXT.TO -35.56% GEM.V -53.57% -45.17%
1186 @BillionaireBob VPH.TO -25.68% BCFN.CN -68.52% QST.V -41.32% -45.17%
1187 @Drew311 MSP.V -32.14% VXTR.V -42.15% LUCK.V -61.22% -45.17%
1188 @Palmettominer IPG.V -50.00% NOCR.V -42.31% RDG.V -43.24% -45.18%
1189 @siggy GMG.V -52.52% ACT.CN -12.94% THRM.V -70.11% -45.19%
1190 @YNWA EXN.TO -59.18% PGM.V -76.45% GIS.V 0.00% -45.21%
1191 @Jepsen13 EQTY.V -42.31% PTU.V -35.00% AALI.V -58.33% -45.21%
1192 @yepbuddy8 GRAT.V -72.70% HEAT.CN -35.14% PYR.TO -27.83% -45.22%
1193 @quokkasoccer API.CN -44.26% IPT.V -41.49% IPG.V -50.00% -45.25%
1194 @Kelly16 ZEN.V -51.52% SIG.CN -24.24% BARU.V -60.00% -45.25%
1195 @Rds444 NRN.V -75.00% HPQ.V -32.98% PYR.TO -27.83% -45.27%
1196 @MACRULZINC KNR.NE -35.68% NUR.CN -40.00% IZO.CN -60.22% -45.30%
1197 @Rootbound MSCL.V -48.48% KNE.V -43.75% WAVE.V -43.75% -45.33%
1198 @mu GHG.CN -70.00% ELBM.V -37.50% FT.TO -28.57% -45.36%
1199 @zebshleb NZRE-H.V -82.05% TLT.V -21.05% HPQ.V -32.98% -45.36%
1200 @Kema1 PUMA.V -38.10% SX.CN -57.45% AZM.V -40.61% -45.38%
1201 @Dorima GEL.V -50.00% BAC.CN -40.00% POR.V -46.15% -45.38%
1202 @Bumble HSTR.V -69.74% BRAU.V -37.50% GLD.V -28.95% -45.39%
1203 @whitesharkg7 PTK.V -26.37% VSBY.CN -66.96% BNKR.CN -42.86% -45.40%
1204 @Cellblock PAID.CN -47.95% SASY.CN -47.37% WIN.V -40.91% -45.41%
1205 @orageski TSF.CN -74.00% VPT.V -27.14% HEAT.CN -35.14% -45.43%
1206 @RealMoney NFG.V -35.82% NKG.V -22.22% ESNR.CN -78.26% -45.43%
1207 @profitz THRM.V -70.11% FANS.CN -47.73% PRB.V -18.50% -45.45%
1208 @GoatMilk WIN.V -40.91% SX.CN -57.45% PUMA.V -38.10% -45.48%
1209 @Ukjohn GRAT.V -72.70% MN.V -12.90% LEM.V -50.98% -45.53%
1210 @LeafsTime NUR.CN -40.00% PKK.CN -80.28% RECO.V -16.31% -45.53%
1211 @katpeth AUAG.CN -40.74% EGT.V -55.88% NCI.V -40.00% -45.54%
1212 @AlGreene BTCW.V -70.27% MRV.TO -52.78% PHNM.V -13.64% -45.56%
1213 @tschupr123 GR.V -60.00% NBY.V -57.97% XND.V -18.75% -45.57%
1214 @Kenz GSVR.V -32.00% EQX.TO -33.26% FOBI.V -71.48% -45.58%
1215 @FINDemKEEPem REVO.V -23.08% POND.V -48.15% GPV.V -65.53% -45.59%
1216 @TummyRupples CNC.V -59.84% GWM.V -36.07% WIN.V -40.91% -45.60%
1217 @Panda GRAT.V -72.70% AAZ.V -26.67% ELBM.V -37.50% -45.62%
1218 @ElDuque PTU.V -35.00% HIVE.V -77.75% SIG.CN -24.24% -45.66%
1219 @Jayvest KNR.NE -35.68% BARU.V -60.00% QST.V -41.32% -45.67%
1220 @Thew MIS.CN -28.57% MMS.V -48.44% BARU.V -60.00% -45.67%
1221 @Brandonrr86 GRAT.V -72.70% FANS.CN -47.73% CGX.TO -16.59% -45.67%
1222 @crippychmkn GRIN.CN -25.00% CBDT.CN -72.06% NUR.CN -40.00% -45.69%
1223 @Yoshisteadiop VXTR.V -42.15% OCO.V -64.79% IPA.V -30.19% -45.71%
1224 @MattaInc VSBY.CN -66.96% IPA.V -30.19% ACU.V -40.00% -45.71%
1225 @ThisIsTheWay GG.V -25.00% SASY.CN -47.37% BIGG.CN -64.81% -45.73%
1226 @Instinct68 TSF.CN -74.00% QNC.V 11.76% BLOX.CN -75.00% -45.75%
1227 @Tenor BCFN.CN -68.52% STMP.V -10.00% DIGI.CN -58.82% -45.78%
1228 @INXS PER.V -60.00% VVC.V -39.29% IGO.V -38.10% -45.79%
1229 @brcl99 IPT.V -41.49% PGM.V -76.45% SGO.V -19.44% -45.79%
1230 @rockfish ADMT.CN -20.00% STEM.CN -76.67% TRIP.CN -40.74% -45.80%
1231 @Abradel PYR.TO -27.83% EMO.V -59.60% SAY.V -50.00% -45.81%
1232 @Creamo MNO.TO -52.94% PGZ.V -42.86% BAY.V -41.67% -45.82%
1233 @bernddo BTT.V -40.91% BHS.V -55.00% AUU.V -41.67% -45.86%
1234 @jru BLR.CN -71.82% INEO.V -35.59% IPA.V -30.19% -45.87%
1235 @olivierC TML.TO -48.00% PTX.CN -20.00% NVO.TO -69.66% -45.89%
1236 @Macer TLT.V -21.05% SPN.V -56.67% BARU.V -60.00% -45.91%
1237 @BeardOWN CYL.V -39.13% GEM.V -53.57% NBM.V -45.12% -45.94%
1238 @StockGuru NUMI.TO -57.76% CRBK.V -50.00% IPA.V -30.19% -45.98%
1239 @Silvertoes BIOV.CN -51.22% BAY.V -41.67% NBM.V -45.12% -46.00%
1240 @Chiel BAY.V -41.67% BTT.V -40.91% LBC.V -55.56% -46.04%
1241 @WHATTHE BHS.V -55.00% RJX-A.V -33.33% TRS.V -50.00% -46.11%
1242 @smilley69 GLDN.V -50.00% SIC.V -34.72% WM.TO -53.66% -46.13%
1243 @Savage31 VSBY.CN -66.96% VPT.V -27.14% ADK.V -44.29% -46.13%
1244 @Bigpair EMO.V -59.60% BIGG.CN -64.81% GAL.V -14.00% -46.14%
1245 @sattysingh83 DIGI.CN -58.82% PSYB.V -46.34% YGT.V -33.33% -46.17%
1246 @LOLOLO NCU.TO -64.38% SIC.V -34.72% BWCG.V -39.39% -46.17%
1247 @workingstiff GHG.CN -70.00% BAC.CN -40.00% CRFT.CN -28.57% -46.19%
1248 @Hervey NUR.CN -40.00% TTX.CN -28.57% VXL.V -70.00% -46.19%
1249 @Homer1972 BAY.V -41.67% WHY.V -37.31% EMO.V -59.60% -46.19%
1250 @Findingmoney MGRO.CN -22.52% SONA.CN -80.95% HEAT.CN -35.14% -46.20%
1251 @Kiki CGN.CN -46.36% SAU.TO -57.14% HEAT.CN -35.14% -46.21%
1252 @Downtown KNR.NE -35.68% IZO.CN -60.22% NSG.CN -42.86% -46.25%
1253 @Stockmeat SIC.V -34.72% NHK.TO -48.15% HITI.V -55.93% -46.27%
1254 @IronMan07 ETR.CN -38.46% NFLD.CN -73.28% VPT.V -27.14% -46.29%
1255 @Stebas11 DIGI.CN -58.82% AAB.TO -38.46% LUX.CN -41.67% -46.32%
1256 @rysvel HPQ.V -32.98% NOW.V -66.14% PHRX.CN -40.00% -46.37%
1257 @YenrevA CYL.V -39.13% CSTR.V -58.33% GGG.V -41.67% -46.38%
1258 @Longstrongsilver NU.V -57.14% KNR.NE -35.68% PSYB.V -46.34% -46.39%
1259 @Salamania CPL.V -37.04% VXTR.V -42.15% SKUR.CN -60.00% -46.40%
1260 @volcano NUR.CN -40.00% CBLU.V -63.08% AVNT.TO -36.11% -46.40%
1261 @achm15 XRTX.V -35.56% HEAT.CN -35.14% BCFN.CN -68.52% -46.40%
1262 @Miv PGX.V -50.00% NSC.V -35.71% WCU.V -53.52% -46.41%
1263 @Hilbertk LLG.V -46.38% PYR.TO -27.83% SLVR.V -65.07% -46.42%
1264 @Skindaddy RECO.V -16.31% SKUR.CN -60.00% TOH.V -62.98% -46.43%
1265 @Northrock NUR.CN -40.00% SLHG.V -63.79% XRTX.V -35.56% -46.45%
1266 @TraderBear RGLD.CN -74.00% AVX.V -72.22% MARV.V 6.67% -46.52%
1267 @16-1-19-3-1-12 NTE.V -68.18% LLG.V -46.38% CYM.V -25.00% -46.52%
1268 @smackdaddy PHRX.CN -40.00% TRIP.CN -40.74% DIGI.CN -58.82% -46.52%
1269 @Handsomeharry BKI.TO -69.57% ADD.V -5.00% ROX.V -65.00% -46.52%
1270 @Public_heel QCCU.V -54.29% CBR.V -39.29% XYZ.V -46.06% -46.54%
1271 @SMaple KLM.V -70.00% BLLG.CN -14.29% GRSL.V -55.36% -46.55%
1272 @Django_the_cat IPA.V -30.19% SLHG.V -63.79% GRN.TO -45.67% -46.55%
1273 @Shewy NUR.CN -40.00% GRAT.V -72.70% VPT.V -27.14% -46.61%
1274 @mcquarrieguy BTT.V -40.91% SIC.V -34.72% NOB.V -64.29% -46.64%
1275 @Letsgetready RKL.CN -51.22% VBN.CN -50.00% PAU.CN -38.71% -46.64%
1276 @lyctr6 EMO.V -59.60% RECO.V -16.31% GASX.V -64.07% -46.66%
1277 @Yanman71 NUR.CN -40.00% CBLU.V -63.08% LIT.V -36.96% -46.68%
1278 @Jefe_de_Oro HEAT.CN -35.14% LUX.CN -41.67% VST.CN -63.24% -46.68%
1279 @Clement CMB.V 7.14% GSQ.CN -67.21% TKX.V -80.00% -46.69%
1280 @Topseeker KNR.NE -35.68% FOBI.V -71.48% HPQ.V -32.98% -46.71%
1281 @Toddler2276 IPA.V -30.19% BAC.CN -40.00% ID.V -70.00% -46.73%
1282 @Pavel AMX.V -42.81% SKUR.CN -60.00% WWT.V -37.50% -46.77%
1283 @P1800E HPQ.V -32.98% RRS.V -45.00% CQR.V -62.50% -46.83%
1284 @Tnkthfrnk GRAT.V -72.70% NUR.CN -40.00% PYR.TO -27.83% -46.84%
1285 @gurken CFE.CN -45.45% GLDN.V -50.00% NBM.V -45.12% -46.86%
1286 @kgr13088 SKUR.CN -60.00% MSP.V -32.14% MSCL.V -48.48% -46.88%
1287 @jackhandy EGLX.TO -32.18% GMG.V -52.52% TRUL.CN -55.94% -46.88%
1288 @EVIL_SPOCK PYR.TO -27.83% BAY.V -41.67% DMGI.V -71.34% -46.94%
1289 @Arbitrary_duck KNR.NE -35.68% IPA.V -30.19% MEDV.NE -75.00% -46.96%
1290 @Solo HPQ.V -32.98% KES.V -61.54% LLG.V -46.38% -46.96%
1291 @hayao_yamaneko ESK.V -37.94% FFOX.V -67.19% NFG.V -35.82% -46.98%
1292 @CautiousNow REG.V -23.15% PGZ.V -42.86% NRN.V -75.00% -47.00%
1293 @Jayyin PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% PKK.CN -80.28% -47.03%
1294 @Diefenbaker IP.CN -61.90% PYR.TO -27.83% HODL.CN -51.35% -47.03%
1295 @Jhound WM.TO -53.66% FF.TO -32.26% GRSL.V -55.36% -47.09%
1296 @JamesKwantes GRA.TO -49.62% RDG.V -43.24% AU.V -48.46% -47.11%
1297 @BearTank OPV.V -52.58% BP.V -58.00% GUG.V -30.77% -47.12%
1298 @JayBallz GRAT.V -72.70% PYR.TO -27.83% WIN.V -40.91% -47.14%
1299 @lamplighter VXTR.V -42.15% PPP.V -56.48% AMX.V -42.81% -47.15%
1300 @doctorchris EDR.TO -24.20% KUYA.CN -36.26% AR.TO -81.01% -47.16%
1301 @viddy DIGI.CN -58.82% QYOU.V -35.42% GDNP.V -47.26% -47.17%
1302 @apok VSBY.CN -66.96% QYOU.V -35.42% BGF.V -39.13% -47.17%
1303 @bardown NPR.V -71.59% QPM.V -50.00% INFD.V -20.00% -47.20%
1304 @Laser17 SCRN.CN -94.00% VPT.V -27.14% WSP.TO -20.47% -47.21%
1305 @PGM ATHR.CN -46.43% WWT.V -37.50% NUMI.TO -57.76% -47.23%
1306 @doob2002 NBVA.V -57.48% PLUR.V -61.70% MGRO.CN -22.52% -47.23%
1307 @Munnny WM.TO -53.66% NSG.CN -42.86% DSV.V -45.24% -47.25%
1308 @NSDUCKTOLLER WM.TO -53.66% GGO.V -42.50% NEWO.V -45.83% -47.33%
1309 @r6 GMG.V -52.52% VSBY.CN -66.96% MGRO.CN -22.52% -47.33%
1310 @clayballs NBVA.V -57.48% FOBI.V -71.48% MAXR.TO -13.06% -47.34%
1311 @Radarone MRS.V -42.59% RHT.V -56.02% DYA.TO -43.48% -47.36%
1312 @Mrrbc WM.TO -53.66% PRB.V -18.50% MMN.V -70.00% -47.39%
1313 @Justie BAY.V -41.67% EMO.V -59.60% BTT.V -40.91% -47.39%
1314 @ajyinvestor HPQ.V -32.98% BGF.V -39.13% THRM.V -70.11% -47.41%
1315 @westcoasbestcoast HEAT.CN -35.14% TKX.V -80.00% VPT.V -27.14% -47.43%
1316 @Cacalou KTR.V -68.42% LUX.CN -41.67% GMA.V -32.20% -47.43%
1317 @Eric_99 NUR.CN -40.00% MTLO.V -62.50% RTI.V -40.00% -47.50%
1318 @DrunkenSpeculator DMX.V -50.00% MPM.V -49.29% RDG.V -43.24% -47.51%
1319 @seattletechie40 FWM.CN -60.00% GOCO.CN 7.41% NLR.CN -90.00% -47.53%
1320 @BluenoseMiner24 BAC.CN -40.00% SIC.V -34.72% USGD.CN -67.91% -47.54%
1321 @Firebiz RECO.V -16.31% GRAT.V -72.70% WM.TO -53.66% -47.55%
1322 @breccias5 DNT.TO -40.48% FUU.V -67.39% PTU.V -35.00% -47.62%
1323 @gepal BRC.V -41.05% FFOX.V -67.19% PDM.V -34.72% -47.65%
1324 @beer NUR.CN -40.00% CBLU.V -63.08% BAC.CN -40.00% -47.69%
1325 @ronaldo7 VSBY.CN -66.96% EGLX.TO -32.18% NVEI.TO -43.96% -47.70%
1326 @Jericho-WPG AN.V -4.08% VSBY.CN -66.96% CBDT.CN -72.06% -47.70%
1327 @Josephnr HITI.V -55.93% SIC.V -34.72% GMG.V -52.52% -47.73%
1328 @Pavo CWRK.CN -73.91% FARM.V -33.33% PSYC.CN -36.00% -47.75%
1329 @qwaylude AVNT.TO -36.11% NU.V -57.14% HILL.V -50.00% -47.75%
1330 @Canuckgold KNR.NE -35.68% MIR.V -37.50% THRM.V -70.11% -47.77%
1331 @PZ MIN.TO -60.00% DSM.V -33.33% DMR.V -50.00% -47.78%
1332 @Elliot_Finch AVCR.V 12.50% HLTH.CN -84.62% DMGI.V -71.34% -47.82%
1333 @ForTheWin GRAT.V -72.70% NUR.CN -40.00% GUG.V -30.77% -47.82%
1334 @rental HEAT.CN -35.14% BLOX.CN -75.00% DM.V -33.33% -47.82%
1335 @JT44 VPT.V -27.14% PINK.V -53.40% TOH.V -62.98% -47.84%
1336 @jnbarbu EFL.TO -13.04% HUT.TO -82.60% OGI.TO -48.02% -47.89%
1337 @burlap VMC.V -60.90% GDNP.V -47.26% XRTX.V -35.56% -47.90%
1338 @flapdoodl GWM.V -36.07% SGU.V -40.00% SMN.V -67.97% -48.01%
1339 @mrpec VXTR.V -42.15% AT.TO -37.86% OAM.V -64.03% -48.01%
1340 @cashbag2.0 PYR.TO -27.83% IZO.CN -60.22% RHT.V -56.02% -48.02%
1341 @rockgolem B.V -30.43% AVX.V -72.22% BAY.V -41.67% -48.11%
1342 @chyguy KNR.NE -35.68% PKK.CN -80.28% CRDL.TO -28.39% -48.12%
1343 @ropetow NEPT.TO -90.27% BBM.CN -50.00% AN.V -4.08% -48.12%
1344 @Jamietrif ERTH.CN -13.16% WEED.TO -68.72% CMC.V -62.50% -48.13%
1345 @Myohmy09 CYP.V -52.23% CAD.V -25.19% VSBY.CN -66.96% -48.13%
1346 @Postingprofits HS.CN -45.95% MSCL.V -48.48% NPTH.V -50.00% -48.14%
1347 @Djaenz VSBY.CN -66.96% NUR.CN -40.00% WWT.V -37.50% -48.15%
1348 @wimboyen EQX.TO -33.26% YGT.V -33.33% AXU.TO -77.88% -48.16%
1349 @Herc HEAT.CN -35.14% QYOU.V -35.42% TSF.CN -74.00% -48.18%
1350 @pianoman WM.TO -53.66% SPMT.CN -42.86% NHK.TO -48.15% -48.22%
1351 @wolfster BWCG.V -39.39% OYL.V -63.85% IPT.V -41.49% -48.24%
1352 @CndStockTrader SPC.V -50.00% TNZ.TO -27.59% GSQ.CN -67.21% -48.27%
1353 @clickadee AVCR.V 12.50% GRAT.V -72.70% HLTH.CN -84.62% -48.27%
1354 @Kopperknob NBVA.V -57.48% IZO.CN -60.22% VPT.V -27.14% -48.28%
1355 @Hcsl DMR.V -50.00% RFR.CN -43.75% BIOV.CN -51.22% -48.32%
1356 @Bonvoy JUMP.V -8.33% SIZE.NE -80.00% SPN.V -56.67% -48.33%
1357 @DrumsInTheDeep HEAT.CN -35.14% ID.V -70.00% BAC.CN -40.00% -48.38%
1358 @WOLFofOakville WWT.V -37.50% BTC.CN -76.36% VEGN.CN -31.43% -48.43%
1359 @Wiseman EGT.V -55.88% MGRO.CN -22.52% VSBY.CN -66.96% -48.45%
1360 @Keedan DMX.V -50.00% VERY.V -69.71% VPH.TO -25.68% -48.46%
1361 @Goinforbroke KASH.CN -47.92% NUR.CN -40.00% NBVA.V -57.48% -48.46%
1362 @Blunt GMG.V -52.52% ACT.CN -12.94% NETZ.NE -80.00% -48.49%
1363 @ChamBid AZM.V -40.61% DMR.V -50.00% VZLA.V -54.97% -48.52%
1364 @anomalloy CBLU.V -63.08% LUX.CN -41.67% WIN.V -40.91% -48.55%
1365 @threenil03 VG.V -53.70% GLDC.V -59.09% LAM.TO -32.89% -48.56%
1366 @soccerslack BRC.V -41.05% KRR.TO -22.07% HUT.TO -82.60% -48.57%
1367 @robby CNC.V -59.84% AGO.V -35.94% SNOW.CN -50.00% -48.59%
1368 @Turnipseed QCCU.V -54.29% PGM.V -76.45% ARG.TO -15.07% -48.60%
1369 @zero2million BYL.TO -50.00% WWT.V -37.50% JTR.V -58.33% -48.61%
1370 @Mazz KNR.NE -35.68% GRAT.V -72.70% ELBM.V -37.50% -48.63%
1371 @Gafanha1 HEAT.CN -35.14% TRIP.CN -40.74% GHG.CN -70.00% -48.63%
1372 @Bigbosdog EGT.V -55.88% BES.V -55.00% UGD.V -35.00% -48.63%
1373 @resources.investor COIN.NE -84.39% CANS.V -71.93% CAPT.V 10.42% -48.63%
1374 @Goldron DMR.V -50.00% BTT.V -40.91% BHS.V -55.00% -48.64%
1375 @bbones HODL.CN -51.35% HLTH.CN -84.62% PUL.V -10.00% -48.66%
1376 @Lucifer OPTI.CN -41.67% NUR.CN -40.00% NCU.TO -64.38% -48.68%
1377 @Laver PRSN.V -50.00% SAY.V -50.00% POR.V -46.15% -48.72%
1378 @blawww XRTX.V -35.56% BCFN.CN -68.52% VXTR.V -42.15% -48.74%
1379 @Ghostmann EMO.V -59.60% MPM.V -49.29% BRAU.V -37.50% -48.80%
1380 @Disco_Deetz EMO.V -59.60% MPM.V -49.29% BRAU.V -37.50% -48.80%
1381 @cfish LBC.V -55.56% BTT.V -40.91% GL.CN -50.00% -48.82%
1382 @missygille OYL.V -63.85% CAD.V -25.19% NBVA.V -57.48% -48.84%
1383 @Mesro NVEI.TO -43.96% BRAG.TO -6.31% VOYG.TO -96.33% -48.86%
1384 @BayStreetBagger GMG.V -52.52% IBO.V -61.54% GIVX.TO -32.56% -48.87%
1385 @Jc15 EMO.V -59.60% MPM.V -49.29% TOI.V -37.81% -48.90%
1386 @wmt NBVA.V -57.48% DMR.V -50.00% VERT.V -39.29% -48.92%
1387 @SStew KASH.CN -47.92% HEAT.CN -35.14% OYL.V -63.85% -48.97%
1388 @Markus OPHR.V -57.69% DMR.V -50.00% EDDY.V -39.29% -48.99%
1389 @Musgrove OPHR.V -57.69% CBR.V -39.29% DMR.V -50.00% -48.99%
1390 @curtoky FOBI.V -71.48% NBVA.V -57.48% SAO.V -18.18% -49.05%
1391 @bullsandbears OSK.TO -18.62% VRR.V -63.41% STND.V -65.22% -49.08%
1392 @GreenEnergyBull FSY.TO -37.78% STND.V -65.22% API.CN -44.26% -49.09%
1393 @Phildrives GRAT.V -72.70% NBVA.V -57.48% PNG.V -17.11% -49.09%
1394 @mistertea DEFN.V -17.86% SKP.V -57.14% STS.V -72.46% -49.15%
1395 @LizzyD PYR.TO -27.83% CBDT.CN -72.06% FANS.CN -47.73% -49.20%
1396 @Epiphany THRM.V -70.11% NUR.CN -40.00% MIR.V -37.50% -49.20%
1397 @AuBerg TSF.CN -74.00% FNI.CN -20.41% CTS.TO -53.24% -49.21%
1398 @GimmeTheLoot HEAT.CN -35.14% EXRO.TO -66.10% ATHR.CN -46.43% -49.22%
1399 @ScroogeMcduck ERD.TO -31.40% PGM.V -76.45% NUR.CN -40.00% -49.28%
1400 @tjonesthj PGE.V -42.86% CNC.V -59.84% DSV.V -45.24% -49.31%
1401 @Goooo PKK.CN -80.28% GIVX.TO -32.56% HEAT.CN -35.14% -49.32%
1402 @KostolanysErbe GPO.CN -28.00% DMR.V -50.00% BRG.V -70.00% -49.33%
1403 @grossprft KNR.NE -35.68% VSBY.CN -66.96% LSPD.TO -45.37% -49.34%
1404 @muffyman NEXE.V -52.46% DVN.CN -31.94% SLHG.V -63.79% -49.40%
1405 @Hangten ADCO.TO -73.94% ZOMD.V -11.76% MTLO.V -62.50% -49.40%
1406 @stillbroke MRS.V -42.59% GRN.TO -45.67% TRYP.CN -60.00% -49.42%
1407 @Goneto0 GRAT.V -72.70% HEAT.CN -35.14% LIS.V -40.48% -49.44%
1408 @sebidre GRAT.V -72.70% VPT.V -27.14% MSCL.V -48.48% -49.44%
1409 @db_2067 GRAT.V -72.70% MSCL.V -48.48% VPT.V -27.14% -49.44%
1410 @o3 CS.TO -41.65% CMMC.TO -50.72% SLS.TO -55.99% -49.45%
1411 @Rocktopus SOLR.V -53.85% HBOR.CN -19.57% BLOX.CN -75.00% -49.47%
1412 @Nards ALTA.V -25.00% NRN.V -75.00% MMS.V -48.44% -49.48%
1413 @jjoyce14 GRAT.V -72.70% ME.TO -12.20% FUZN.CN -63.64% -49.51%
1414 @MarcusLapuce HEO.TO -32.06% MRS.V -42.59% VLNS.TO -74.06% -49.57%
1415 @Paleo PEX.V -10.00% AE.V -69.23% SLMN.V -69.57% -49.60%
1416 @Sparky27 CAD.V -25.19% GASX.V -64.07% EMO.V -59.60% -49.62%
1417 @Rdee WM.TO -53.66% DMR.V -50.00% DSV.V -45.24% -49.63%
1418 @crypticenigma SKUR.CN -60.00% VST.CN -63.24% IDK.CN -25.68% -49.64%
1419 @Smyrk NTE.V -68.18% UNO-H.V -50.00% GUG.V -30.77% -49.65%
1420 @Chillyorpheous NB.TO -33.82% VZLA.V -54.97% IZO.CN -60.22% -49.67%
1421 @DOcean NRN.V -75.00% HITI.V -55.93% QIPT.V -18.08% -49.67%
1422 @Stoktik BLO.CN -18.52% GEM.V -53.57% QTZ.CN -76.92% -49.67%
1423 @jerroy DND.TO -52.56% NVEI.TO -43.96% PRL.TO -52.51% -49.68%
1424 @Beekeeper PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% MYCO.NE -88.29% -49.70%
1425 @goldtrader0101 PKK.CN -80.28% GMG.V -52.52% RECO.V -16.31% -49.70%
1426 @Hopp HEAT.CN -35.14% NUR.CN -40.00% TSF.CN -74.00% -49.71%
1427 @svans STRR.V -16.13% PKK.CN -80.28% SURG.V -52.78% -49.73%
1428 @Wilcolator SX.CN -57.45% EMO.V -59.60% MSP.V -32.14% -49.73%
1429 @negsuni LXG.V -44.83% NTAR.CN -48.48% FDM.CN -55.88% -49.73%
1430 @Stewaa12 PYR.TO -27.83% GASX.V -64.07% NBVA.V -57.48% -49.79%
1431 @Goaney RLV.V -60.00% BEE.CN -28.57% VMC.V -60.90% -49.82%
1432 @Bergi KASH.CN -47.92% HEAT.CN -35.14% BU.TO -66.45% -49.83%
1433 @EliteAssets LBC.V -55.56% EU.V -36.84% SKP.V -57.14% -49.85%
1434 @Ondabit NBM.V -45.12% REE.V -71.19% FOR.V -33.33% -49.88%
1435 @Fanatic HIGH.V -46.88% AMX.V -42.81% SOP-H.V -60.00% -49.89%
1436 @MichaelUK K.TO -36.74% VZLA.V -54.97% RSLV.V -58.00% -49.90%
1437 @jpast198 ETU.V -67.57% ATHR.CN -46.43% NSC.V -35.71% -49.90%
1438 @Stonks45 GRAT.V -72.70% VPT.V -27.14% TBLL.V -50.00% -49.95%
1439 @NasiLemak ELBM.V -37.50% DML.TO -32.45% GAIA.CN -80.00% -49.98%
1440 @mysterio ZEN.V -51.52% PTK.V -26.37% CBDT.CN -72.06% -49.98%
1441 @Flexall GRAT.V -72.70% SPC.V -50.00% ILC.V -27.27% -49.99%
1442 @LMHradecki DMX.V -50.00% NRN.V -75.00% MLCL.CN -25.00% -50.00%
1443 @Rmedic SAU.TO -57.14% NSG.CN -42.86% DMR.V -50.00% -50.00%
1444 @dixiecreek NXS.V -70.00% PEMC.V -30.00% XTT.V -50.00% -50.00%
1445 @thedart KASH.CN -47.92% NUR.CN -40.00% COVE.CN -62.12% -50.01%
1446 @Rednez WELL.TO -41.19% TLG.TO -28.00% SONA.CN -80.95% -50.05%
1447 @onthebay MMS.V -48.44% AT.TO -37.86% OYL.V -63.85% -50.05%
1448 @Jug2mine EMO.V -59.60% REVO.V -23.08% CALM.CN -67.50% -50.06%
1449 @klaus296 LUXX.CN -72.92% NERD.CN -18.75% DIGI.CN -58.82% -50.16%
1450 @KilconaVC ATHR.CN -46.43% SAU.TO -57.14% MERG.V -47.06% -50.21%
1451 @Elkohol KNR.NE -35.68% GMG.V -52.52% CMC.V -62.50% -50.23%
1452 @Ilikescotch GRAT.V -72.70% QYOU.V -35.42% MRS.V -42.59% -50.23%
1453 @Olympia2 TUO.V -37.20% STS.V -72.46% BRC.V -41.05% -50.24%
1454 @LiSTF PYR.TO -27.83% CUI.V -57.14% NDA.V -65.79% -50.25%
1455 @FriendlyManitoba FFF.CN -60.00% BWR.V -40.00% AUMB.V -50.77% -50.26%
1456 @Purelaws28 FOBI.V -71.48% ATW.V -16.67% WLLW.TO -62.64% -50.26%
1457 @TeamHori PYR.TO -27.83% RHT.V -56.02% VSBY.CN -66.96% -50.27%
1458 @Marcus ETU.V -67.57% SKE.TO -48.64% PDM.V -34.72% -50.31%
1459 @JoeJoeRogers HEAT.CN -35.14% PKK.CN -80.28% KNR.NE -35.68% -50.36%
1460 @ltdpilot CYP.V -52.23% SPMT.CN -42.86% RHT.V -56.02% -50.37%
1461 @Nilla GRAT.V -72.70% IZO.CN -60.22% SOMA.V -18.42% -50.44%
1462 @CHSTNT NVO.TO -69.66% SUP.V -36.25% CFE.CN -45.45% -50.45%
1463 @killick BAY.V -41.67% NRN.V -75.00% SIC.V -34.72% -50.46%
1464 @bigbrownsugar GRAT.V -72.70% SVA.TO -38.22% LIS.V -40.48% -50.46%
1465 @schischi AIS.V -60.00% COCO.V -46.15% DSV.V -45.24% -50.46%
1466 @retireasy CBIT.V -64.71% EMO.V -59.60% VPT.V -27.14% -50.48%
1467 @SlackView HEAT.CN -35.14% PBX.V -71.98% NEW.V -44.44% -50.52%
1468 @Garbage SX.CN -57.45% BAY.V -41.67% NEXE.V -52.46% -50.52%
1469 @Swngtrdr NBVA.V -57.48% OGO.V -52.08% VXTR.V -42.15% -50.57%
1470 @Stretch ABXX.NE -67.14% FOBI.V -71.48% ERTH.CN -13.16% -50.59%
1471 @coldincanada NCI.V -40.00% BAY.V -41.67% THRM.V -70.11% -50.59%
1472 @xbike WIN.V -40.91% BTT.V -40.91% GHG.CN -70.00% -50.61%
1473 @Provi IPG.V -50.00% RGG.V -40.32% FOOD.TO -61.54% -50.62%
1474 @JoshCrumb CBIT.V -64.71% XAU.TO -20.10% ABXX.NE -67.14% -50.65%
1475 @AKguy BWCG.V -39.39% CEM.V -65.71% HIGH.V -46.88% -50.66%
1476 @hassy VPT.V -27.14% KWE.V -83.20% BTI.V -41.67% -50.67%
1477 @Shelby2 PGM.V -76.45% QCCU.V -54.29% CN.V -21.43% -50.72%
1478 @viperman LAM.TO -32.89% ASM.TO -36.70% HUT.TO -82.60% -50.73%
1479 @Mad_Hatter ARG.TO -15.07% AOT.TO -59.35% BITF.TO -77.85% -50.75%
1480 @HighTide TGLD.CN -54.69% SIE.V -62.50% HEAT.CN -35.14% -50.77%
1481 @Mxpx80 NTAR.CN -48.48% OYL.V -63.85% ACU.V -40.00% -50.78%
1482 @Legacy MIR.V -37.50% HEXO.TO -70.65% MNTR.V -44.19% -50.78%
1483 @mtmmuc BBM.CN -50.00% KHRN.V -47.73% PCLO.V -54.69% -50.80%
1484 @ArkRunner GLO.TO -35.02% HEAT.CN -35.14% TVC.V -82.35% -50.84%
1485 @Avas SX.CN -57.45% CYP.V -52.23% ICM.V -42.86% -50.85%
1486 @Grzybek VPT.V -27.14% HLTH.CN -84.62% WIN.V -40.91% -50.89%
1487 @Brig VPH.TO -25.68% EXRO.TO -66.10% VMC.V -60.90% -50.89%
1488 @copi FVI.TO -26.06% ILI.V -46.43% PKK.CN -80.28% -50.92%
1489 @99fxd IZO.CN -60.22% NBVA.V -57.48% HEAT.CN -35.14% -50.94%
1490 @Loman BIGG.CN -64.81% VMC.V -60.90% VPT.V -27.14% -50.95%
1491 @buck85 MNO.TO -52.94% DMR.V -50.00% PGX.V -50.00% -50.98%
1492 @LukeTheTrader SVA.TO -38.22% GIII.V -42.94% BLR.CN -71.82% -50.99%
1493 @FetchWally WHY.V -37.31% GLDC.V -59.09% SPN.V -56.67% -51.02%
1494 @praesens FDM.CN -55.88% NXO.V -67.02% IPA.V -30.19% -51.03%
1495 @Candlestixgalore IPA.V -30.19% VSBY.CN -66.96% TBP.TO -56.00% -51.05%
1496 @Boreas7 DSV.V -45.24% PGM.V -76.45% GGD.TO -31.67% -51.12%
1497 @Corb GMG.V -52.52% MTH.V -60.00% WIN.V -40.91% -51.14%
1498 @Thrive XIM.V -51.43% MMS.V -48.44% WM.TO -53.66% -51.17%
1499 @yoqui MIN.TO -60.00% GRC.TO -29.17% NCU.TO -64.38% -51.18%
1500 @asun727 RFR.CN -43.75% RVR.CN -50.00% BXR.V -60.00% -51.25%
1501 @rosebud CYP.V -52.23% GRN.TO -45.67% RHT.V -56.02% -51.31%
1502 @Longasihaveto CBIT.V -64.71% LUXX.CN -72.92% RECO.V -16.31% -51.31%
1503 @RMC CBR.V -39.29% REG.V -23.15% NBLC.V -91.56% -51.33%
1504 @TheProfit TSF.CN -74.00% NUR.CN -40.00% PHRX.CN -40.00% -51.33%
1505 @Vinmufc ABXX.NE -67.14% SLHG.V -63.79% REVO.V -23.08% -51.34%
1506 @GoodKarma RFR.CN -43.75% IPT.V -41.49% XBC.TO -68.80% -51.35%
1507 @Crewskud10 HSTR.V -69.74% TRG.CN -48.57% NFG.V -35.82% -51.38%
1508 @nev_investor BLR.CN -71.82% CAD.V -25.19% NU.V -57.14% -51.38%
1509 @B_Ruff BAY.V -41.67% NRN.V -75.00% ELBM.V -37.50% -51.39%
1510 @Croanalyst BRAG.TO -6.31% THRM.V -70.11% HIVE.V -77.75% -51.39%
1511 @Boots888 BLOX.CN -75.00% APP.CN -36.36% SPMT.CN -42.86% -51.41%
1512 @janturco BRC.V -41.05% FOR.V -33.33% ELVT.V -79.88% -51.42%
1513 @grandfleet PKK.CN -80.28% NTAR.CN -48.48% VPH.TO -25.68% -51.48%
1514 @simon1707 PDFI.CN -84.52% RGG.V -40.32% SEK.CN -29.63% -51.49%
1515 @zeromargin BIOV.CN -51.22% OPHR.V -57.69% RDU.V -45.59% -51.50%
1516 @mjkiro BLOX.CN -75.00% PHRX.CN -40.00% SYH.V -39.62% -51.54%
1517 @Dawsongold TXP.TO -28.75% XYZ.V -46.06% ELVT.V -79.88% -51.56%
1518 @devhaque FDM.CN -55.88% CTS.TO -53.24% GRN.TO -45.67% -51.60%
1519 @Chedzing VCU.V -68.52% FOR.V -33.33% MNO.TO -52.94% -51.60%
1520 @Lucw309 PYR.TO -27.83% HPQ.V -32.98% SCRN.CN -94.00% -51.60%
1521 @wj WTEQ.CN -57.14% MRBL.CN -30.77% VSBY.CN -66.96% -51.62%
1522 @DPA EMPR.V -37.70% CYP.V -52.23% ATLY.V -65.00% -51.65%
1523 @jojo92400 ATW.V -16.67% VSBY.CN -66.96% FOBI.V -71.48% -51.70%
1524 @Tankrebel2012 GSQ.CN -67.21% IMV.TO -46.20% BB.TO -41.78% -51.73%
1525 @B-D PRSN.V -50.00% GRSL.V -55.36% GSPR.V -50.00% -51.79%
1526 @white_wulff SEV.V -63.37% SEB.V -54.55% VBNK.TO -37.44% -51.79%
1527 @Mikeymike426 SX.CN -57.45% PUMA.V -38.10% CNC.V -59.84% -51.79%
1528 @DoubleDiamond NUR.CN -40.00% ESE.V -57.14% BNXA.V -58.28% -51.81%
1529 @fourbagger XIM.V -51.43% GR.V -60.00% ALM.V -44.00% -51.81%
1530 @gold_thunder GRAT.V -72.70% CCW.V -29.41% ETI.CN -53.45% -51.85%
1531 @Oceanview13 NDVA.V -58.33% GIVX.TO -32.56% CBIT.V -64.71% -51.87%
1532 @ZlatyBazant PBX.V -71.98% VSBY.CN -66.96% ATW.V -16.67% -51.87%
1533 @Fiat ISGI.V -55.00% BTU.V -63.16% USCU.V -37.50% -51.89%
1534 @Emilovich NUMI.TO -57.76% AL.V -61.11% MAW.TO -36.84% -51.90%
1535 @MSC219 NBVA.V -57.48% WIN.V -40.91% SX.CN -57.45% -51.94%
1536 @RoyalCanuck SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% IDK.CN -25.68% -51.95%
1537 @UpSchittzCreek VMC.V -60.90% IPA.V -30.19% OCO.V -64.79% -51.96%
1538 @llarry SX.CN -57.45% SNOW.CN -50.00% MMS.V -48.44% -51.96%
1539 @tobychris SHRC.CN -9.09% SMRT.NE -76.60% GMTN.TO -70.25% -51.98%
1540 @MAW SIC.V -34.72% ROX.V -65.00% PPP.V -56.48% -52.07%
1541 @jayjay STS.V -72.46% GSHR.V -60.45% GLDS.CN -23.33% -52.08%
1542 @Dirtfarmer VZLA.V -54.97% JAX.V -50.00% HODL.CN -51.35% -52.11%
1543 @egyptian_nwb NANO.TO -20.19% PKK.CN -80.28% EGT.V -55.88% -52.12%
1544 @morecents SPOT.V -64.13% ENW.V -34.37% AUL.V -58.00% -52.17%
1545 @42n8Xs HLTH.CN -84.62% EMO.V -59.60% KLD.V -12.35% -52.19%
1546 @Explo-101 DIGI.CN -58.82% HEAT.CN -35.14% WLLW.TO -62.64% -52.20%
1547 @Jayhaha SONA.CN -80.95% NUR.CN -40.00% KNR.NE -35.68% -52.21%
1548 @Charlier4ever ATW.V -16.67% VALU.CN -60.00% RSF.CN -80.00% -52.22%
1549 @Gldbull EMO.V -59.60% SAU.TO -57.14% BNCH.V -40.00% -52.25%
1550 @permanentvacation RHT.V -56.02% SIC.V -34.72% EXRO.TO -66.10% -52.28%
1551 @Calagordon MIR.V -37.50% CAD.V -25.19% SUGR.V -94.20% -52.30%
1552 @Dr._Spock SASY.CN -47.37% CBDT.CN -72.06% MIR.V -37.50% -52.31%
1553 @CriticalInvestor CBIT.V -64.71% PTX.CN -20.00% AVX.V -72.22% -52.31%
1554 @kmsix DMR.V -50.00% NRN.V -75.00% GSVR.V -32.00% -52.33%
1555 @cloud9 CMC.V -62.50% CDX.V -61.54% HPQ.V -32.98% -52.34%
1556 @papat12345 NUMI.TO -57.76% VERT.V -39.29% SOP-H.V -60.00% -52.35%
1557 @King754 FOBI.V -71.48% PYR.TO -27.83% NUMI.TO -57.76% -52.35%
1558 @colop MAE.V -57.69% BNKR.CN -42.86% VIZ.V -56.67% -52.41%
1559 @Tomba MIR.V -37.50% HLTH.CN -84.62% HEAT.CN -35.14% -52.42%
1560 @Covie1646 BRC.V -41.05% STS.V -72.46% RFR.CN -43.75% -52.42%
1561 @Edp007 AGO.V -35.94% BIOV.CN -51.22% THRM.V -70.11% -52.42%
1562 @eixlberger QCCU.V -54.29% PPP.V -56.48% STH.V -46.55% -52.44%
1563 @LithiumLove CYP.V -52.23% GAIA.CN -80.00% CAD.V -25.19% -52.47%
1564 @pyschedelicmedicine TRIP.CN -40.74% NUMI.TO -57.76% MCUR.CN -58.97% -52.49%
1565 @RealityCheck FFOX.V -67.19% ESK.V -37.94% SGC.V -52.38% -52.50%
1566 @Truthserum ORGN.CN -18.18% OPW.V -58.33% PLLR.CN -81.03% -52.52%
1567 @Dunite BAY.V -41.67% NRN.V -75.00% BTT.V -40.91% -52.53%
1568 @Gnome SIG.CN -24.24% HVG.V -75.00% OPW.V -58.33% -52.53%
1569 @prudent_investor ADZ.V 0.00% NRN.V -75.00% HUT.TO -82.60% -52.53%
1570 @Trader99999 SIC.V -34.72% TRU.V -57.89% ROX.V -65.00% -52.54%
1571 @dillinger IP.CN -61.90% REVO.V -23.08% GRAT.V -72.70% -52.56%
1572 @NovaNew1 HILL.V -50.00% VST.CN -63.24% DPRO.CN -44.55% -52.60%
1573 @pixer CTS.TO -53.24% MRBL.CN -30.77% TSF.CN -74.00% -52.67%
1574 @AuM2019 AU.V -48.46% MSET.CN -55.29% LAB.V -54.40% -52.72%
1575 @makeityourday DMR.V -50.00% BTT.V -40.91% FUU.V -67.39% -52.77%
1576 @StefFest KNR.NE -35.68% GRAT.V -72.70% GER.V -50.00% -52.79%
1577 @Flooglebomb FOBI.V -71.48% TSF.CN -74.00% ACT.CN -12.94% -52.81%
1578 @hngryrat NBM.V -45.12% STS.V -72.46% WIN.V -40.91% -52.83%
1579 @GrkMaga VSBY.CN -66.96% SLHG.V -63.79% PYR.TO -27.83% -52.86%
1580 @Minaki MOS.V -60.00% FOBI.V -71.48% VPT.V -27.14% -52.87%
1581 @nvo ITR.V -52.03% VG.V -53.70% MNO.TO -52.94% -52.89%
1582 @Plessard HEAT.CN -35.14% NBVA.V -57.48% EXRO.TO -66.10% -52.90%
1583 @Hafa HEAT.CN -35.14% EMO.V -59.60% GASX.V -64.07% -52.94%
1584 @davidmarinus NVO.TO -69.66% TUO.V -37.20% ITR.V -52.03% -52.96%
1585 @Khrysos BITF.TO -77.85% NFG.V -35.82% DSV.V -45.24% -52.97%
1586 @solidhex AMX.V -42.81% ESNR.CN -78.26% ESK.V -37.94% -53.00%
1587 @rsdx NBVA.V -57.48% NBLC.V -91.56% WEB.V -10.00% -53.01%
1588 @AmazingGrace FVL.TO -26.19% LUXX.CN -72.92% MTH.V -60.00% -53.04%
1589 @alexMD NEXT.TO -35.56% GRAT.V -72.70% LEM.V -50.98% -53.08%
1590 @DMAC VERT.V -39.29% SOP-H.V -60.00% GABY.CN -60.00% -53.10%
1591 @Gunner754 OYL.V -63.85% BBM.CN -50.00% CFE.CN -45.45% -53.10%
1592 @gakK VXL.V -70.00% WIN.V -40.91% NTAR.CN -48.48% -53.13%
1593 @Kritch175 CVB.V -44.44% NUR.CN -40.00% NRN.V -75.00% -53.15%
1594 @Moose_pasture QCCU.V -54.29% DSV.V -45.24% AIS.V -60.00% -53.17%
1595 @snow_ball BIOV.CN -51.22% NEXE.V -52.46% TRUL.CN -55.94% -53.21%
1596 @Goodtimes11 VPT.V -27.14% KASH.CN -47.92% HLTH.CN -84.62% -53.22%
1597 @JordanA SMRT.NE -76.60% SHRC.CN -9.09% TSF.CN -74.00% -53.23%
1598 @Davis GRAT.V -72.70% WM.TO -53.66% YGT.V -33.33% -53.23%
1599 @T5M MMS.V -48.44% WCU.V -53.52% NUMI.TO -57.76% -53.24%
1600 @Mr.B TRIP.CN -40.74% ATI.V -53.85% STND.V -65.22% -53.27%
1601 @JamesTrust PKG.CN -63.64% FANS.CN -47.73% MSCL.V -48.48% -53.28%
1602 @bluebelle OPW.V -58.33% PLLR.CN -81.03% TR.V -20.51% -53.29%
1603 @F1Racefan THRM.V -70.11% CGX.TO -16.59% NFLD.CN -73.28% -53.33%
1604 @MachC PYR.TO -27.83% PAID.CN -47.95% TEST.V -84.21% -53.33%
1605 @ekim GSH.V -56.25% TSD.V -55.38% MMS.V -48.44% -53.36%
1606 @BigRig_Trader IPA.V -30.19% NOW.V -66.14% SLHG.V -63.79% -53.37%
1607 @trvcdoc GRAT.V -72.70% EMO.V -59.60% PYR.TO -27.83% -53.37%
1608 @goodie EGT.V -55.88% MOS.V -60.00% ADK.V -44.29% -53.39%
1609 @TheGerman NUR.CN -40.00% CBLU.V -63.08% CUI.V -57.14% -53.41%
1610 @mak GRAT.V -72.70% IP.CN -61.90% IDK.CN -25.68% -53.43%
1611 @WoahNelli NUMI.TO -57.76% HILL.V -50.00% GMG.V -52.52% -53.43%
1612 @jimbowie NVO.TO -69.66% GENM.TO -45.63% NBM.V -45.12% -53.47%
1613 @TheChronicle EWG.CN -57.63% QYOU.V -35.42% CALM.CN -67.50% -53.51%
1614 @Kokobware STS.V -72.46% CRUZ.CN -46.43% BAY.V -41.67% -53.52%
1615 @Kwakiutl OYL.V -63.85% EMO.V -59.60% TUO.V -37.20% -53.55%
1616 @vdgruck PKK.CN -80.28% RECO.V -16.31% GASX.V -64.07% -53.55%
1617 @scogar PAID.CN -47.95% MSCL.V -48.48% NCU.TO -64.38% -53.60%
1618 @DJSN REVO.V -23.08% DGHI.V -79.47% BNXA.V -58.28% -53.61%
1619 @AlbertaTrader DMGI.V -71.34% LUXX.CN -72.92% CGX.TO -16.59% -53.62%
1620 @Saviour GHG.CN -70.00% APC.V -44.44% ATHR.CN -46.43% -53.62%
1621 @sihv AFM.V -11.70% BITF.TO -77.85% DMGI.V -71.34% -53.63%
1622 @Ham ACT.CN -12.94% EDGM.CN -79.17% XBC.TO -68.80% -53.63%
1623 @R72 DIGI.CN -58.82% CBIT.V -64.71% MIR.V -37.50% -53.68%
1624 @KOstock SKUR.CN -60.00% TAAT.CN -63.57% WWT.V -37.50% -53.69%
1625 @Tanzkalmar GRN.TO -45.67% VSBY.CN -66.96% MSCL.V -48.48% -53.70%
1626 @Curlyhorns CGN.CN -46.36% VSBY.CN -66.96% PAID.CN -47.95% -53.76%
1627 @NWA420 NERD.CN -18.75% TSF.CN -74.00% BCFN.CN -68.52% -53.76%
1628 @katchum RHT.V -56.02% PKK.CN -80.28% GG.V -25.00% -53.76%
1629 @putzmcgee TMG.V -50.00% ECU.V -44.92% BU.TO -66.45% -53.79%
1630 @rabache AQS.V -41.67% GER.V -50.00% RTM.V -70.00% -53.89%
1631 @aloss SONA.CN -80.95% BZ.V -30.88% DMR.V -50.00% -53.94%
1632 @JetJaguar SIG.CN -24.24% GASX.V -64.07% EPY.CN -73.68% -54.00%
1633 @Goldbum XRTX.V -35.56% BCFN.CN -68.52% BP.V -58.00% -54.02%
1634 @bookley EXRO.TO -66.10% HEAT.CN -35.14% VMC.V -60.90% -54.05%
1635 @falky GAIA.CN -80.00% EDDY.V -39.29% ICM.V -42.86% -54.05%
1636 @C3PO SX.CN -57.45% IP.CN -61.90% ICM.V -42.86% -54.07%
1637 @raptors87 RLV.V -60.00% XRTX.V -35.56% AVG.V -66.67% -54.07%
1638 @Dfb89 GSVR.V -32.00% OPW.V -58.33% PBX.V -71.98% -54.10%
1639 @MBjones BIGG.CN -64.81% BARU.V -60.00% CHAL.CN -37.50% -54.10%
1640 @Tradinguru EXRO.TO -66.10% VST.CN -63.24% HPQ.V -32.98% -54.11%
1641 @GoldCondor GCM.TO -33.40% GASX.V -64.07% DSLV.V -64.91% -54.13%
1642 @Onepoint61803 SIC.V -34.72% LAB.V -54.40% NFLD.CN -73.28% -54.13%
1643 @Bluedreamz SX.CN -57.45% ISGI.V -55.00% CRBK.V -50.00% -54.15%
1644 @dwjones BCFN.CN -68.52% DIGI.CN -58.82% HEAT.CN -35.14% -54.16%
1645 @Gerbson FANS.CN -47.73% DOC.V -67.50% GDNP.V -47.26% -54.16%
1646 @silvercat DSV.V -45.24% PTU.V -35.00% TVC.V -82.35% -54.20%
1647 @REE SMY.V -47.73% IPG.V -50.00% HUD.V -65.00% -54.24%
1648 @Rhettf EMO.V -59.60% ATI.V -53.85% MPM.V -49.29% -54.24%
1649 @pikehunter ESNR.CN -78.26% OPW.V -58.33% FVL.TO -26.19% -54.26%
1650 @sustainabedude SPOT.V -64.13% HEO.TO -32.06% MVAI.V -66.67% -54.29%
1651 @HotCarl PKK.CN -80.28% ARCH.V -12.28% PRR.CN -70.45% -54.34%
1652 @JonathanGold SCV.CN -45.39% GASX.V -64.07% GEM.V -53.57% -54.35%
1653 @BigV ABXX.NE -67.14% IZO.CN -60.22% KNR.NE -35.68% -54.35%
1654 @Chico AXE.V -38.67% SX.CN -57.45% VSBY.CN -66.96% -54.36%
1655 @Mitox NUR.CN -40.00% CBLU.V -63.08% SKUR.CN -60.00% -54.36%
1656 @jakedelorey THRM.V -70.11% AQUA.CN -60.00% HPQ.V -32.98% -54.36%
1657 @Pappnase81 NUR.CN -40.00% BIOV.CN -51.22% CBDT.CN -72.06% -54.43%
1658 @DaBigTimeBoss NUR.CN -40.00% MPM.V -49.29% TSF.CN -74.00% -54.43%
1659 @Paddleswiftly MM.CN -81.25% LL.V -50.00% FF.TO -32.26% -54.50%
1660 @Pantz1874 PYR.TO -27.83% VSBY.CN -66.96% XBC.TO -68.80% -54.53%
1661 @DJLiT GRN.TO -45.67% DOC.V -67.50% QUIS.V -50.43% -54.53%
1662 @chuck AIS.V -60.00% DB.V -32.14% BLR.CN -71.82% -54.65%
1663 @HuslHrd GMG.V -52.52% LLG.V -46.38% SLVR.V -65.07% -54.66%
1664 @electron HUD.V -65.00% IZ.V -48.98% LMR.V -50.00% -54.66%
1665 @Evo GRIN.CN -25.00% CBDT.CN -72.06% VSBY.CN -66.96% -54.67%
1666 @Pray4aSurge GRIN.CN -25.00% CBDT.CN -72.06% VSBY.CN -66.96% -54.67%
1667 @Ramzz GRIN.CN -25.00% CBDT.CN -72.06% VSBY.CN -66.96% -54.67%
1668 @Goldmine NXS.V -70.00% HEAT.CN -35.14% UNV.V -59.09% -54.74%
1669 @1964TTTAAChangin ZEN.V -51.52% IZO.CN -60.22% GMG.V -52.52% -54.75%
1670 @BigB00bs EXRO.TO -66.10% SX.CN -57.45% AUAG.CN -40.74% -54.76%
1671 @Rod_382 GRAT.V -72.70% LAB.V -54.40% ELBM.V -37.50% -54.86%
1672 @Goldenboy7123 CBD-U.TO -68.75% MANN.CN -44.00% GRAM-U.NE -51.85% -54.87%
1673 @JohnnyBGoode MDL.V -53.85% SMN.V -67.97% PGZ.V -42.86% -54.89%
1674 @saucebauce VPT.V -27.14% LUXX.CN -72.92% CBIT.V -64.71% -54.92%
1675 @newbie2099 FUU.V -67.39% FMC.V -44.44% UWE-H.V -52.94% -54.93%
1676 @dmvweb CYP.V -52.23% GRAT.V -72.70% WGC.CN -40.00% -54.98%
1677 @Amar GRAT.V -72.70% HEAT.CN -35.14% SAU.TO -57.14% -54.99%
1678 @Jp16 EMO.V -59.60% BRAU.V -37.50% USGD.CN -67.91% -55.00%
1679 @Geeman339 NFG.V -35.82% NVO.TO -69.66% EMO.V -59.60% -55.03%
1680 @Baba2 OCO.V -64.79% CXB.TO -27.61% GRAT.V -72.70% -55.03%
1681 @kooteh19 FOBI.V -71.48% ALTA.V -25.00% WEED.TO -68.72% -55.07%
1682 @Marner93 BIOV.CN -51.22% TSF.CN -74.00% NUR.CN -40.00% -55.07%
1683 @goldmemb VPT.V -27.14% BCFN.CN -68.52% BKI.TO -69.57% -55.08%
1684 @jfc HEAT.CN -35.14% SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% -55.10%
1685 @WalterWhite B.V -30.43% EPY.CN -73.68% LUCK.V -61.22% -55.11%
1686 @Andersdk GRAT.V -72.70% GEM.V -53.57% CYL.V -39.13% -55.13%
1687 @Bosman1973 PKK.CN -80.28% SX.CN -57.45% PYR.TO -27.83% -55.18%
1688 @Indianaprospector AMX.V -42.81% VZLA.V -54.97% SMN.V -67.97% -55.25%
1689 @Jam26 TUD.V -38.39% WNDR.TO -79.27% NHK.TO -48.15% -55.27%
1690 @Whiskey123 REVO.V -23.08% THRM.V -70.11% GRAT.V -72.70% -55.30%
1691 @yellojelly GR.V -60.00% ROX.V -65.00% SGN.V -40.91% -55.30%
1692 @ronnie QCCU.V -54.29% FUU.V -67.39% API.CN -44.26% -55.31%
1693 @pinhead GLDN.V -50.00% IGO.V -38.10% AXU.TO -77.88% -55.32%
1694 @h2theizzo NEWD.CN -52.11% BEV.CN -65.85% NICO.CN -48.10% -55.36%
1695 @tanneri CMC.V -62.50% ATHR.CN -46.43% SKP.V -57.14% -55.36%
1696 @homelesstrader HEAT.CN -35.14% FRE.V -76.00% VZLA.V -54.97% -55.37%
1697 @Hogger REG.V -23.15% HVG.V -75.00% SMN.V -67.97% -55.37%
1698 @Bancroftfool PBX.V -71.98% AMPD.CN -68.54% IDK.CN -25.68% -55.40%
1699 @GigaChadingtonTheIV CLI.V -70.00% WM.TO -53.66% MRS.V -42.59% -55.42%
1700 @Skymage VERT.V -39.29% ISGI.V -55.00% PBX.V -71.98% -55.42%
1701 @wanker DOC.V -67.50% WELL.TO -41.19% EWG.CN -57.63% -55.44%
1702 @Trust-me-2 SHL.V -61.54% OCO.V -64.79% BNCH.V -40.00% -55.44%
1703 @toddb15 MSCL.V -48.48% KASH.CN -47.92% GHG.CN -70.00% -55.47%
1704 @Hakes HEAT.CN -35.14% CMC.V -62.50% XBC.TO -68.80% -55.48%
1705 @robbieg ACU.V -40.00% GRAT.V -72.70% SOLR.V -53.85% -55.51%
1706 @Talkingstocks OG.V -70.59% TBP.TO -56.00% PHRX.CN -40.00% -55.53%
1707 @BayStreetRising EDDY.V -39.29% BRAS.CN -90.00% WWT.V -37.50% -55.60%
1708 @yvngbvll NUR.CN -40.00% BCFN.CN -68.52% BNXA.V -58.28% -55.60%
1709 @bccddd GRN.TO -45.67% CBLU.V -63.08% ROI.V -58.06% -55.60%
1710 @Lukeb VXTR.V -42.15% OCO.V -64.79% SKUR.CN -60.00% -55.65%
1711 @Wasaga_Beach OZAU.V -54.00% NBVA.V -57.48% EGT.V -55.88% -55.79%
1712 @Stockyfella69 HEAT.CN -35.14% EMO.V -59.60% GRAT.V -72.70% -55.81%
1713 @yogigeo NBVA.V -57.48% STS.V -72.46% WWT.V -37.50% -55.81%
1714 @Jmoney914 AIS.V -60.00% MRS.V -42.59% PHRM.CN -64.86% -55.82%
1715 @Chipshot CNC.V -59.84% MNO.TO -52.94% CNTR.CN -54.74% -55.84%
1716 @mrcashflow GRAT.V -72.70% NBVA.V -57.48% WWT.V -37.50% -55.89%
1717 @honkytonkgirl MTH.V -60.00% DMR.V -50.00% OPHR.V -57.69% -55.90%
1718 @Marksteel OPHR.V -57.69% DMR.V -50.00% GGAU.V -60.00% -55.90%
1719 @Raindog NUR.CN -40.00% VMC.V -60.90% VSBY.CN -66.96% -55.95%
1720 @Bacon NUR.CN -40.00% VMC.V -60.90% VSBY.CN -66.96% -55.95%
1721 @bigpicture HLTH.CN -84.62% LQWD.V -73.26% STMP.V -10.00% -55.96%
1722 @Eylon ORS.V -66.67% HSLV.CN -45.00% ROMJ.V -56.32% -55.99%
1723 @KC.maker VST.CN -63.24% FANS.CN -47.73% ESE.V -57.14% -56.04%
1724 @pbb PPP.V -56.48% NFLD.CN -73.28% ETR.CN -38.46% -56.07%
1725 @Kache SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% PUMA.V -38.10% -56.09%
1726 @selllowbuyhigh GRAT.V -72.70% SKUR.CN -60.00% KNR.NE -35.68% -56.13%
1727 @Sbr TLG.TO -28.00% LUXX.CN -72.92% DOC.V -67.50% -56.14%
1728 @trpine GRAT.V -72.70% SPN.V -56.67% CYL.V -39.13% -56.16%
1729 @rwinger CBIT.V -64.71% SLHG.V -63.79% VIVO.TO -40.00% -56.17%
1730 @dnordy EQX.TO -33.26% CBDT.CN -72.06% VST.CN -63.24% -56.18%
1731 @quantummechanic EGT.V -55.88% PBX.V -71.98% AUAG.CN -40.74% -56.20%
1732 @Arty5 OYL.V -63.85% EMO.V -59.60% DSV.V -45.24% -56.23%
1733 @PMoney88 PHRX.CN -40.00% GHG.CN -70.00% PRT.CN -58.70% -56.23%
1734 @Stevescuba THRM.V -70.11% BAC.CN -40.00% DIGI.CN -58.82% -56.31%
1735 @Mikey_B GRAT.V -72.70% MNO.TO -52.94% KFR.V -43.33% -56.32%
1736 @WishfulThinking ZEN.V -51.52% GRAT.V -72.70% LXG.V -44.83% -56.35%
1737 @TheNutCracker CALM.CN -67.50% NVEI.TO -43.96% EWG.CN -57.63% -56.36%
1738 @Buyingmachine REVO.V -23.08% MYCO.NE -88.29% NUMI.TO -57.76% -56.37%
1739 @alphaone KNR.NE -35.68% MBLM.CN -81.03% NEXE.V -52.46% -56.39%
1740 @crustydragon NBVA.V -57.48% HLTH.CN -84.62% VPT.V -27.14% -56.41%
1741 @nuff EMO.V -59.60% SX.CN -57.45% CYP.V -52.23% -56.43%
1742 @LithiumAmateur SX.CN -57.45% CYP.V -52.23% CNC.V -59.84% -56.51%
1743 @LandoTucker EMO.V -59.60% SOMA.V -18.42% NBLC.V -91.56% -56.53%
1744 @trub88 HEAT.CN -35.14% PBX.V -71.98% CMC.V -62.50% -56.54%
1745 @coffeebeans THRM.V -70.11% NUR.CN -40.00% EMO.V -59.60% -56.57%
1746 @MtnGoat HPQ.V -32.98% SPN.V -56.67% PKK.CN -80.28% -56.64%
1747 @Samseidon VPT.V -27.14% GRAT.V -72.70% THRM.V -70.11% -56.65%
1748 @Raiden FMS.V -70.00% LMR.V -50.00% SPC.V -50.00% -56.67%
1749 @Golden_Pringle PBX.V -71.98% EMO.V -59.60% CANN.CN -38.46% -56.68%
1750 @Boutrup REVO.V -23.08% AZ.V -74.29% GRAT.V -72.70% -56.69%
1751 @firefly SIG.CN -24.24% SLMN.V -69.57% XBRA.CN -76.32% -56.71%
1752 @SlyPC GRAT.V -72.70% HEAT.CN -35.14% CMC.V -62.50% -56.78%
1753 @Mikedenis NFG.V -35.82% AUN.V -84.62% GLDN.V -50.00% -56.81%
1754 @ranger APLI.TO -34.78% GBMC.CN -60.71% DAC.V -75.00% -56.83%
1755 @Bermudabob SX.CN -57.45% MEDV.NE -75.00% PUMA.V -38.10% -56.85%
1756 @Tran NBVA.V -57.48% MPM.V -49.29% OYL.V -63.85% -56.87%
1757 @ne0phyte MSET.CN -55.29% TSD.V -55.38% TRYP.CN -60.00% -56.89%
1758 @Chase AVX.V -72.22% BTT.V -40.91% OPHR.V -57.69% -56.94%
1759 @Jth77 AIS.V -60.00% PPP.V -56.48% LAB.V -54.40% -56.96%
1760 @Alyoshak IZO.CN -60.22% STS.V -72.46% SVA.TO -38.22% -56.97%
1761 @Johnwashier CTS.TO -53.24% WWT.V -37.50% PKK.CN -80.28% -57.00%
1762 @Nihilism PUMA.V -38.10% SX.CN -57.45% GET.CN -75.51% -57.02%
1763 @Jeeman SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% WIN.V -40.91% -57.03%
1764 @Dirtfarmer2 VCU.V -68.52% GSVR.V -32.00% HEXO.TO -70.65% -57.06%
1765 @Swisher27 GRAT.V -72.70% NPTH.V -50.00% MSCL.V -48.48% -57.06%
1766 @trainwreck GRAT.V -72.70% FOBI.V -71.48% VPT.V -27.14% -57.11%
1767 @MMJGAADZILLA LUXX.CN -72.92% EATS.CN -79.01% HBOR.CN -19.57% -57.16%
1768 @FantasyInvestor VPT.V -27.14% HLTH.CN -84.62% RLV.V -60.00% -57.25%
1769 @humanist HEXO.TO -70.65% CHAL.CN -37.50% MMEN.CN -63.64% -57.26%
1770 @Goldeye NFG.V -35.82% PGM.V -76.45% EMO.V -59.60% -57.29%
1771 @marketmaker GSK.CN -54.17% WM.TO -53.66% GASX.V -64.07% -57.30%
1772 @GlitterAndGold NBLC.V -91.56% RECO.V -16.31% SPOT.V -64.13% -57.33%
1773 @GoldSitka GL.CN -50.00% BETR.CN -54.55% CALM.CN -67.50% -57.35%
1774 @SASKEXPRESS HVG.V -75.00% DMR.V -50.00% MERG.V -47.06% -57.35%
1775 @ejuser AXE.V -38.67% PINK.V -53.40% WFLD.V -80.00% -57.36%
1776 @bangotom ACOG.V -55.36% ADCO.TO -73.94% AMX.V -42.81% -57.37%
1777 @dondannel GDNP.V -47.26% KWE.V -83.20% LUX.CN -41.67% -57.38%
1778 @EmArinNL AU.V -48.46% FFOX.V -67.19% PPP.V -56.48% -57.38%
1779 @Ulla2025 VSBY.CN -66.96% SVA.TO -38.22% NXO.V -67.02% -57.40%
1780 @slowride LUXX.CN -72.92% GBMC.CN -60.71% AVN.V -38.60% -57.41%
1781 @Zeke FUEL.CN -86.21% REVO.V -23.08% VLI.V -63.04% -57.44%
1782 @2stone1bird CYP.V -52.23% THRM.V -70.11% GCX.V -50.00% -57.45%
1783 @wanton89 GLDC.V -59.09% EMO.V -59.60% VG.V -53.70% -57.47%
1784 @RollingThunder GRAT.V -72.70% BLOX.CN -75.00% AWE.V -25.00% -57.57%
1785 @FunWheelDrive CYBN.NE -53.25% MYCO.NE -88.29% BRAX.CN -31.25% -57.59%
1786 @WeekendChef CYP.V -52.23% TOH.V -62.98% EWG.CN -57.63% -57.61%
1787 @Drew VSBY.CN -66.96% HILL.V -50.00% TBP.TO -56.00% -57.65%
1788 @Freedom65 SX.CN -57.45% GRAT.V -72.70% ICM.V -42.86% -57.67%
1789 @Jooled SX.CN -57.45% ICM.V -42.86% ZEU.CN -72.73% -57.68%
1790 @Kc96 SX.CN -57.45% ICM.V -42.86% ZEU.CN -72.73% -57.68%
1791 @leross SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% ICM.V -42.86% -57.68%
1792 @HS55 SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% ICM.V -42.86% -57.68%
1793 @Markopolo SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% ICM.V -42.86% -57.68%
1794 @Brendone5 SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% ICM.V -42.86% -57.68%
1795 @Tyrowe11 SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% ICM.V -42.86% -57.68%
1796 @ziggy8 SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% ICM.V -42.86% -57.68%
1797 @KM29 SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% ICM.V -42.86% -57.68%
1798 @Ren SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% ICM.V -42.86% -57.68%
1799 @PierreG01599501 PBX.V -71.98% AMPD.CN -68.54% GIVX.TO -32.56% -57.69%
1800 @Glory EMO.V -59.60% LAB.V -54.40% GLDC.V -59.09% -57.70%
1801 @ManBearBull THRM.V -70.11% RHC.V -30.61% LQID.CN -72.50% -57.74%
1802 @coupleofnewbs THRM.V -70.11% EGT.V -55.88% BABY.TO -47.37% -57.79%
1803 @qazaq VSBY.CN -66.96% VMC.V -60.90% GRN.TO -45.67% -57.84%
1804 @lukejackson MNO.TO -52.94% GBRC.V -70.69% PGX.V -50.00% -57.88%
1805 @jhoskay PBX.V -71.98% INEO.V -35.59% NOW.V -66.14% -57.90%
1806 @lionking GRAT.V -72.70% IP.CN -61.90% SVS.V -39.29% -57.96%
1807 @Korcula CBIT.V -64.71% VPT.V -27.14% NZRE-H.V -82.05% -57.97%
1808 @BayRunner ESNR.CN -78.26% SMN.V -67.97% PYR.TO -27.83% -58.02%
1809 @TommyV APP.CN -36.36% LLP.CN -60.00% BITF.TO -77.85% -58.07%
1810 @LisaGee PINK.V -53.40% SONA.CN -80.95% NUR.CN -40.00% -58.12%
1811 @Accutip VSBY.CN -66.96% NBVA.V -57.48% DMR.V -50.00% -58.14%
1812 @CrimsonPhoenix VST.CN -63.24% VRAR.CN -85.45% FLT.V -25.97% -58.22%
1813 @Suede29 EMO.V -59.60% SB.V -54.55% MGR.V -60.63% -58.26%
1814 @longzzzzz PTK.V -26.37% NCU.TO -64.38% TEST.V -84.21% -58.32%
1815 @touquoy BHS.V -55.00% MMN.V -70.00% CAT.CN -50.00% -58.33%
1816 @woodsie1 CMC.V -62.50% GRAT.V -72.70% BAC.CN -40.00% -58.40%
1817 @damitrade HEAT.CN -35.14% THRM.V -70.11% GHG.CN -70.00% -58.42%
1818 @SuperSaiyanGoku GHG.CN -70.00% HEAT.CN -35.14% THRM.V -70.11% -58.42%
1819 @Mophi VSBY.CN -66.96% SVA.TO -38.22% THRM.V -70.11% -58.43%
1820 @professor ITR.V -52.03% WM.TO -53.66% NVO.TO -69.66% -58.45%
1821 @Lukazi NOM.CN -37.50% CGII.CN -53.33% HLTH.CN -84.62% -58.48%
1822 @brockallingham PKK.CN -80.28% ESK.V -37.94% SX.CN -57.45% -58.56%
1823 @Moneyguru KNR.NE -35.68% BARU.V -60.00% TKX.V -80.00% -58.56%
1824 @bigguboi EMO.V -59.60% GASX.V -64.07% ITR.V -52.03% -58.57%
1825 @Lenny91 NUR.CN -40.00% TSF.CN -74.00% PLUR.V -61.70% -58.57%
1826 @Woodbutcher SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% GENM.TO -45.63% -58.60%
1827 @Gameone777 PGZ.V -42.86% ATLY.V -65.00% SMN.V -67.97% -58.61%
1828 @vCard CYP.V -52.23% EMO.V -59.60% GASX.V -64.07% -58.63%
1829 @Adult ZEN.V -51.52% VSBY.CN -66.96% SX.CN -57.45% -58.64%
1830 @Joradamo FOBI.V -71.48% NTAR.CN -48.48% RHT.V -56.02% -58.66%
1831 @patty3 REVO.V -23.08% GRAT.V -72.70% PKK.CN -80.28% -58.68%
1832 @Hash VSBY.CN -66.96% DOC.V -67.50% BB.TO -41.78% -58.75%
1833 @generalbrig GRAT.V -72.70% ITR.V -52.03% ZEN.V -51.52% -58.75%
1834 @blash READ.CN -79.25% BLR.CN -71.82% CAD.V -25.19% -58.75%
1835 @CarpenterDave KRR.TO -22.07% ACB.TO -76.55% HIVE.V -77.75% -58.79%
1836 @al89 HPQ.V -32.98% PBX.V -71.98% FOBI.V -71.48% -58.81%
1837 @Buckchoo VPT.V -27.14% HLTH.CN -84.62% TBIX.V -64.71% -58.82%
1838 @GettingBetter BAY.V -41.67% NHP.V -70.00% BIGG.CN -64.81% -58.83%
1839 @DogRam BIOV.CN -51.22% TSF.CN -74.00% HODL.CN -51.35% -58.86%
1840 @ricliner SZLS.TO -69.64% XBRA.CN -76.32% RHC.V -30.61% -58.86%
1841 @Dumblonde KNR.NE -35.68% TSF.CN -74.00% VSBY.CN -66.96% -58.88%
1842 @demosthenes VSBY.CN -66.96% SLHG.V -63.79% HS.CN -45.95% -58.90%
1843 @Welldone KNR.NE -35.68% NXO.V -67.02% TSF.CN -74.00% -58.90%
1844 @TheAccountant RLV.V -60.00% MSP.V -32.14% HLTH.CN -84.62% -58.92%
1845 @wiser GAIA.CN -80.00% BLR.CN -71.82% GRIN.CN -25.00% -58.94%
1846 @Freedom55 HEAT.CN -35.14% NPR.V -71.59% THRM.V -70.11% -58.95%
1847 @MostValuableTrader WNDR.TO -79.27% FANS.CN -47.73% CRBK.V -50.00% -59.00%
1848 @Itsakeeper SX.CN -57.45% TSF.CN -74.00% GENM.TO -45.63% -59.03%
1849 @orfantal OCO.V -64.79% EMO.V -59.60% MNO.TO -52.94% -59.11%
1850 @eattheday GRAT.V -72.70% CBIT.V -64.71% NUR.CN -40.00% -59.13%
1851 @rocman PKG.CN -63.64% OYL.V -63.85% CAT.CN -50.00% -59.16%
1852 @Khoury SKUR.CN -60.00% ELBM.V -37.50% SENS.CN -80.00% -59.17%
1853 @Qalo NUR.CN -40.00% VSBY.CN -66.96% OG.V -70.59% -59.18%
1854 @HermB AMX.V -42.81% HSTR.V -69.74% ROX.V -65.00% -59.18%
1855 @GoldMonkey PKK.CN -80.28% ABXX.NE -67.14% IPA.V -30.19% -59.20%
1856 @NinjaMOG GRAT.V -72.70% KASH.CN -47.92% SAU.TO -57.14% -59.25%
1857 @StevenV GMTN.TO -70.25% GMG.V -52.52% CUB.TO -55.00% -59.26%
1858 @teatime GRAT.V -72.70% KASH.CN -47.92% SX.CN -57.45% -59.35%
1859 @CPWI2 IZO.CN -60.22% USGD.CN -67.91% CAT.CN -50.00% -59.38%
1860 @arks KNR.NE -35.68% VST.CN -63.24% WNDR.TO -79.27% -59.40%
1861 @Kissmyaxe GRAT.V -72.70% QYOU.V -35.42% THRM.V -70.11% -59.41%
1862 @24KGold HUGE.CN -25.00% IMIN.V -73.33% PUMP.CN -80.00% -59.44%
1863 @WealthAcquirer REVO.V -23.08% HUT.TO -82.60% GRAT.V -72.70% -59.46%
1864 @cantwateanylonger PKK.CN -80.28% AUAG.CN -40.74% SX.CN -57.45% -59.49%
1865 @XPOY_Y AMX.V -42.81% NZRE-H.V -82.05% WM.TO -53.66% -59.51%
1866 @Rye KASH.CN -47.92% BIGG.CN -64.81% NDA.V -65.79% -59.51%
1867 @jrfrickendilly TTX.CN -28.57% DAC.V -75.00% MEDV.NE -75.00% -59.52%
1868 @CHIPPER BAMM.CN -62.16% NCU.TO -64.38% ITR.V -52.03% -59.53%
1869 @Whowaantest HEAT.CN -35.14% GHG.CN -70.00% EPY.CN -73.68% -59.61%
1870 @spec MTH.V -60.00% KHRN.V -47.73% DMGI.V -71.34% -59.69%
1871 @quimp KNR.NE -35.68% VMC.V -60.90% HUT.TO -82.60% -59.73%
1872 @Davidgm SKUR.CN -60.00% BAC.CN -40.00% READ.CN -79.25% -59.75%
1873 @curly FOBI.V -71.48% GRAT.V -72.70% HEAT.CN -35.14% -59.77%
1874 @doodoodiligence EMO.V -59.60% BCFN.CN -68.52% BIOV.CN -51.22% -59.78%
1875 @wyoming123 BU.TO -66.45% SEV.V -63.37% GRA.TO -49.62% -59.81%
1876 @Fischlaender HVG.V -75.00% KCC.V -54.55% GLDN.V -50.00% -59.85%
1877 @TiRiCK TMG.V -50.00% NUMI.TO -57.76% CBDT.CN -72.06% -59.94%
1878 @Dtrader19 PKK.CN -80.28% TRIP.CN -40.74% DIGI.CN -58.82% -59.95%
1879 @DaveMTL ESE.V -57.14% VSBY.CN -66.96% RHT.V -56.02% -60.04%
1880 @Ri LEXT.CN -91.88% TPC.V -18.52% KLM.V -70.00% -60.13%
1881 @barniethedino THRM.V -70.11% MIR.V -37.50% LUXX.CN -72.92% -60.18%
1882 @ng13 GRAT.V -72.70% HEAT.CN -35.14% ZEU.CN -72.73% -60.19%
1883 @Eee SX.CN -57.45% ICM.V -42.86% PKK.CN -80.28% -60.19%
1884 @Tedaguma EMO.V -59.60% SAU.TO -57.14% NCU.TO -64.38% -60.38%
1885 @Bravo DEAL.V -80.00% DG.V -58.33% SPMT.CN -42.86% -60.40%
1886 @solarpower PKK.CN -80.28% AUAG.CN -40.74% IZO.CN -60.22% -60.41%
1887 @UltimateJatt FANS.CN -47.73% THRM.V -70.11% PKG.CN -63.64% -60.49%
1888 @Habs1 REVO.V -23.08% GRAT.V -72.70% VENZ.V -85.71% -60.50%
1889 @SamBerlin BEE.CN -28.57% GRAT.V -72.70% PKK.CN -80.28% -60.51%
1890 @Dealmaker1 APGO.V -70.42% NOW.V -66.14% AIV-P.V -45.00% -60.52%
1891 @DavePi EMO.V -59.60% RHC.V -30.61% NBLC.V -91.56% -60.59%
1892 @Haskaps BKM.V -80.10% DIAM.TO -56.45% DSV.V -45.24% -60.60%
1893 @LoneStar16 CBIT.V -64.71% DIGI.CN -58.82% BNXA.V -58.28% -60.60%
1894 @StockOphobic AMPD.CN -68.54% BNXA.V -58.28% BHS.V -55.00% -60.61%
1895 @PNaud GRAT.V -72.70% CYL.V -39.13% FMS.V -70.00% -60.61%
1896 @Chillout SONA.CN -80.95% NUR.CN -40.00% VMC.V -60.90% -60.62%
1897 @Anton EMO.V -59.60% NBLC.V -91.56% GUG.V -30.77% -60.64%
1898 @THALL_GOLD GLXY.TO -79.58% ESK.V -37.94% CBIT.V -64.71% -60.74%
1899 @sjmace CBDT.CN -72.06% GRAT.V -72.70% MIR.V -37.50% -60.75%
1900 @Rogier GRAT.V -72.70% NEXE.V -52.46% ESE.V -57.14% -60.77%
1901 @Buffaloguy VSBY.CN -66.96% QYOU.V -35.42% TKX.V -80.00% -60.79%
1902 @greener73 JET.NE -57.78% MTH.V -60.00% BIGG.CN -64.81% -60.86%
1903 @db VSBY.CN -66.96% AVNT.TO -36.11% GLXY.TO -79.58% -60.88%
1904 @GrewalAnhad COVE.CN -62.12% IME.CN -60.92% RP.V -59.62% -60.89%
1905 @295High GRAT.V -72.70% GMG.V -52.52% NUMI.TO -57.76% -60.99%
1906 @gsp THRM.V -70.11% LUXX.CN -72.92% NUR.CN -40.00% -61.01%
1907 @Biotech675 HLTH.CN -84.62% VPT.V -27.14% DMGI.V -71.34% -61.03%
1908 @OrganicWealthCreations DIGI.CN -58.82% BNXA.V -58.28% EXRO.TO -66.10% -61.07%
1909 @Deco GRAT.V -72.70% HEAT.CN -35.14% GET.CN -75.51% -61.11%
1910 @Silver2021 NGE.V -54.55% DEF.V -44.19% AUN.V -84.62% -61.12%
1911 @Saints1976 AUN.V -84.62% GIII.V -42.94% FDM.CN -55.88% -61.15%
1912 @Shelbs MEDV.NE -75.00% BAC.CN -40.00% BCFN.CN -68.52% -61.17%
1913 @pinkturtle GBC.CN -56.35% ESE.V -57.14% GMTN.TO -70.25% -61.25%
1914 @Reeses THRM.V -70.11% NUMI.TO -57.76% TBP.TO -56.00% -61.29%
1915 @mrjgray CBDT.CN -72.06% BLR.CN -71.82% BAC.CN -40.00% -61.29%
1916 @MRS_Make_ME_Retire_Early PKK.CN -80.28% HEAT.CN -35.14% AMPD.CN -68.54% -61.32%
1917 @SooMuchSona SONA.CN -80.95% VST.CN -63.24% NUR.CN -40.00% -61.40%
1918 @pickinwinrs FAT.CN -52.63% PHRX.CN -40.00% NBLC.V -91.56% -61.40%
1919 @Cdawgrob SNOW.CN -50.00% CMC.V -62.50% BLR.CN -71.82% -61.44%
1920 @GoldGravy SLVR.V -65.07% ROX.V -65.00% LAB.V -54.40% -61.49%
1921 @Allt1909 THRM.V -70.11% LI.V -58.52% EGT.V -55.88% -61.51%
1922 @CdnCPA NGE.V -54.55% NRN.V -75.00% BHS.V -55.00% -61.52%
1923 @ancora EDDY.V -39.29% VG.V -53.70% NBLC.V -91.56% -61.52%
1924 @407pumper BKM.V -80.10% GMG.V -52.52% CYP.V -52.23% -61.62%
1925 @massnutten HODL.CN -51.35% LUXX.CN -72.92% GBMC.CN -60.71% -61.66%
1926 @Vroom2017 ID.V -70.00% NUR.CN -40.00% MEDV.NE -75.00% -61.67%
1927 @BigTree CBIT.V -64.71% BITF.TO -77.85% MRS.V -42.59% -61.71%
1928 @EastPrussian LLP.CN -60.00% GRAT.V -72.70% GMG.V -52.52% -61.74%
1929 @winsprint GRAT.V -72.70% GMG.V -52.52% SKUR.CN -60.00% -61.74%
1930 @Mimibegalo NBVA.V -57.48% OYL.V -63.85% GASX.V -64.07% -61.80%
1931 @Moistpockets HEAT.CN -35.14% BTCW.V -70.27% TKX.V -80.00% -61.80%
1932 @stockwatching LQID.CN -72.50% XRTX.V -35.56% LYNX.CN -77.36% -61.80%
1933 @DayOfReckoning HODL.CN -51.35% BTCC-B.TO -59.68% ETHH.TO -74.43% -61.82%
1934 @Thehippie GRAT.V -72.70% TRIP.CN -40.74% CBDT.CN -72.06% -61.83%
1935 @android905 SX.CN -57.45% CBDT.CN -72.06% TBP.TO -56.00% -61.84%
1936 @mezzfinook CNC.V -59.84% NOB.V -64.29% SHL.V -61.54% -61.89%
1937 @thecobester GRAT.V -72.70% GMG.V -52.52% VMC.V -60.90% -62.04%
1938 @Jasperoid NGE.V -54.55% TSLV.V -55.49% VDKA.V -76.19% -62.07%
1939 @lucash ENBI.CN -76.47% POR.V -46.15% PKG.CN -63.64% -62.09%
1940 @Gazza HEAT.CN -35.14% EMO.V -59.60% NBLC.V -91.56% -62.10%
1941 @WyldGoat GMG.V -52.52% BITF.TO -77.85% HITI.V -55.93% -62.10%
1942 @Blackened06 PKK.CN -80.28% NOM.CN -37.50% AMPD.CN -68.54% -62.11%
1943 @FunkyCold AMX.V -42.81% IBO.V -61.54% NZRE-H.V -82.05% -62.13%
1944 @Tonkero NUR.CN -40.00% CBLU.V -63.08% LOBE.CN -83.33% -62.14%
1945 @TheSwami GRAT.V -72.70% EVNI.V -68.89% RRS.V -45.00% -62.19%
1946 @drowssy VSBY.CN -66.96% SLHG.V -63.79% TBP.TO -56.00% -62.25%
1947 @Cup-a-soup GRAT.V -72.70% MEDV.NE -75.00% CYL.V -39.13% -62.28%
1948 @Jasoob PKK.CN -80.28% FANS.CN -47.73% DIGI.CN -58.82% -62.28%
1949 @Newyguru NBLC.V -91.56% EMO.V -59.60% NSC.V -35.71% -62.29%
1950 @derwood66 CBDT.CN -72.06% MEDV.NE -75.00% NUR.CN -40.00% -62.35%
1951 @Benzer97 MEDV.NE -75.00% CBDT.CN -72.06% BAC.CN -40.00% -62.35%
1952 @Kerenza KASH.CN -47.92% HLTH.CN -84.62% BETR.CN -54.55% -62.36%
1953 @P24martin BAC.CN -40.00% HRE-H.V -90.00% SAU.TO -57.14% -62.38%
1954 @MikeOxmall NBM.V -45.12% HLTH.CN -84.62% SX.CN -57.45% -62.39%
1955 @KgT BCFN.CN -68.52% TRU.V -57.89% VMC.V -60.90% -62.44%
1956 @Drjimjones EMO.V -59.60% OYL.V -63.85% GASX.V -64.07% -62.51%
1957 @Alimeli EMO.V -59.60% OYL.V -63.85% GASX.V -64.07% -62.51%
1958 @Hazaj GDNP.V -47.26% OG.V -70.59% VERY.V -69.71% -62.52%
1959 @dudex25 CBIT.V -64.71% LUXX.CN -72.92% GLDN.V -50.00% -62.54%
1960 @LazyTeacher NUR.CN -40.00% GRAT.V -72.70% MEDV.NE -75.00% -62.57%
1961 @WhoTookmyname MEDV.NE -75.00% GRAT.V -72.70% BAC.CN -40.00% -62.57%
1962 @SINATH MEDV.NE -75.00% GRAT.V -72.70% PHRX.CN -40.00% -62.57%
1963 @PapaSauce BITF.TO -77.85% DSV.V -45.24% CBIT.V -64.71% -62.60%
1964 @MiningCatalyst ALMA.CN -44.00% BURG.V -67.92% DLTA.V -76.00% -62.64%
1965 @Valstra EGT.V -55.88% TMG.V -50.00% NZRE-H.V -82.05% -62.64%
1966 @Jc9381 NBLC.V -91.56% DMR.V -50.00% ATHR.CN -46.43% -62.66%
1967 @yseclov GR.V -60.00% NFLD.CN -73.28% HAMR.CN -54.79% -62.69%
1968 @CopperHunter EMO.V -59.60% NBLC.V -91.56% CPL.V -37.04% -62.73%
1969 @DaddyMC GRAT.V -72.70% EMO.V -59.60% HITI.V -55.93% -62.74%
1970 @Tp5 PYR.TO -27.83% HUT.TO -82.60% BITF.TO -77.85% -62.76%
1971 @Nictorious FMS.V -70.00% SOLR.V -53.85% CBIT.V -64.71% -62.85%
1972 @drewb BITF.TO -77.85% GHG.CN -70.00% TRIP.CN -40.74% -62.86%
1973 @Rewko1 COVE.CN -62.12% BP.V -58.00% BCFN.CN -68.52% -62.88%
1974 @lakedweller2 EMO.V -59.60% BRAU.V -37.50% NBLC.V -91.56% -62.89%
1975 @Value123 PSYB.V -46.34% NOW.V -66.14% SMRT.NE -76.60% -63.03%
1976 @weeda420 RKR.V -59.15% MEAL.CN -88.04% URC.V -42.00% -63.07%
1977 @Franke DMR.V -50.00% HVG.V -75.00% NOB.V -64.29% -63.10%
1978 @Codtongues BES.V -55.00% IP.CN -61.90% LQID.CN -72.50% -63.13%
1979 @MagingMoney PKK.CN -80.28% AMPD.CN -68.54% AUAG.CN -40.74% -63.19%
1980 @carbon8ed CTOC.CN -49.02% GBRC.V -70.69% KLM.V -70.00% -63.24%
1981 @mmartz SX.CN -57.45% GRAT.V -72.70% EMO.V -59.60% -63.25%
1982 @Bainer519 HEAT.CN -35.14% HLTH.CN -84.62% THRM.V -70.11% -63.29%
1983 @ShtewGatz PKK.CN -80.28% NUR.CN -40.00% VERY.V -69.71% -63.33%
1984 @LRB_future GRAT.V -72.70% CSTR.V -58.33% PUC.V -59.09% -63.37%
1985 @Watchfulwaiting SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% RLV.V -60.00% -63.39%
1986 @lamjey GMG.V -52.52% SX.CN -57.45% PKK.CN -80.28% -63.41%
1987 @Bowzzer NUMI.TO -57.76% TRIP.CN -40.74% SILO.CN -92.50% -63.67%
1988 @DJT2020 DMGI.V -71.34% TBP.TO -56.00% SLHG.V -63.79% -63.71%
1989 @808 ICAN.CN -60.47% VSBY.CN -66.96% SLHG.V -63.79% -63.74%
1990 @Flex1990 FOBI.V -71.48% CBDT.CN -72.06% FANS.CN -47.73% -63.75%
1991 @paularoid EMO.V -59.60% NBLC.V -91.56% LIS.V -40.48% -63.88%
1992 @KanadaGooze PERU.V -62.90% ETU.V -67.57% ION.V -61.22% -63.90%
1993 @Scuba NUMI.TO -57.76% APGO.V -70.42% SLHG.V -63.79% -63.99%
1994 @Zio EGT.V -55.88% PKK.CN -80.28% RHT.V -56.02% -64.06%
1995 @Gunn FFOX.V -67.19% ESE.V -57.14% UI.V -67.95% -64.09%
1996 @SoulTsunami SKUR.CN -60.00% KASH.CN -47.92% HLTH.CN -84.62% -64.18%
1997 @Lannh GRAT.V -72.70% BHS.V -55.00% PHRM.CN -64.86% -64.19%
1998 @wah-sk-wah LQWD.V -73.26% LUXX.CN -72.92% ATHR.CN -46.43% -64.20%
1999 @Turtle666 EMO.V -59.60% SVE.V -41.46% NBLC.V -91.56% -64.21%
2000 @TopDD PKK.CN -80.28% GRAT.V -72.70% NUR.CN -40.00% -64.32%
2001 @bucketfan PKK.CN -80.28% AUAG.CN -40.74% PBX.V -71.98% -64.33%
2002 @Natika_007 COIN.NE -84.39% SPN.V -56.67% CYP.V -52.23% -64.43%
2003 @newtoyou LQID.CN -72.50% IP.CN -61.90% UNV.V -59.09% -64.50%
2004 @Nelson CBIT.V -64.71% HIVE.V -77.75% HODL.CN -51.35% -64.60%
2005 @Schreibzey OYL.V -63.85% HLTH.CN -84.62% HMAN.V -45.45% -64.64%
2006 @Ariesgal GRAT.V -72.70% FANS.CN -47.73% EPY.CN -73.68% -64.70%
2007 @Rockinwell GRAT.V -72.70% SAU.TO -57.14% NOB.V -64.29% -64.71%
2008 @Mrhumble APS.TO -48.65% GTII.CN -63.73% NZRE-H.V -82.05% -64.81%
2009 @myradiar BCFN.CN -68.52% HODL.CN -51.35% ETHY-B.TO -74.62% -64.83%
2010 @GreasyStockBoy ZEN.V -51.52% BCFN.CN -68.52% GLL.CN -74.47% -64.83%
2011 @Mendoza81 DMR.V -50.00% MTH.V -60.00% HLTH.CN -84.62% -64.87%
2012 @Excelsior IPT.V -41.49% ELVT.V -79.88% TV.TO -73.28% -64.88%
2013 @Joes OG.V -70.59% ESE.V -57.14% ECOM.V -66.94% -64.89%
2014 @big_mortgage FRI.V -59.09% IP.CN -61.90% EPY.CN -73.68% -64.89%
2015 @tmstocks THRM.V -70.11% BES.V -55.00% SZLS.TO -69.64% -64.92%
2016 @Truth BWCG.V -39.39% NBLC.V -91.56% OYL.V -63.85% -64.93%
2017 @jobber EGT.V -55.88% VSBY.CN -66.96% PBX.V -71.98% -64.94%
2018 @Estonian VMC.V -60.90% CBDT.CN -72.06% IP.CN -61.90% -64.95%
2019 @Yak HLTH.CN -84.62% ESNR.CN -78.26% GSVR.V -32.00% -64.96%
2020 @jme007 KASH.CN -47.92% IMIN.V -73.33% EPY.CN -73.68% -64.98%
2021 @Bartoo PBX.V -71.98% ICAN.CN -60.47% WLLW.TO -62.64% -65.03%
2022 @pennyferyer GRAT.V -72.70% GEL.V -50.00% STS.V -72.46% -65.05%
2023 @cjbrassa PKK.CN -80.28% AMPD.CN -68.54% ATHR.CN -46.43% -65.08%
2024 @Jroc WM.TO -53.66% ORS.V -66.67% NRN.V -75.00% -65.11%
2025 @Scarface SX.CN -57.45% BLOX.CN -75.00% VLI.V -63.04% -65.16%
2026 @tidusempire PKK.CN -80.28% DOC.V -67.50% FANS.CN -47.73% -65.17%
2027 @Dem1n1ty GRAT.V -72.70% MEDV.NE -75.00% KASH.CN -47.92% -65.20%
2028 @FastMoneyTimes NETZ.NE -80.00% SPOT.V -64.13% ZEN.V -51.52% -65.22%
2029 @supra48 NTAR.CN -48.48% HMJU.TO -83.10% NCU.TO -64.38% -65.32%
2030 @Backlogs VSBY.CN -66.96% PBX.V -71.98% ESE.V -57.14% -65.36%
2031 @Brando_5000 SX.CN -57.45% GET.CN -75.51% VST.CN -63.24% -65.40%
2032 @lmmdr PKG.CN -63.64% LUCK.V -61.22% DMGI.V -71.34% -65.40%
2033 @Germ4 VST.CN -63.24% FANS.CN -47.73% VRAR.CN -85.45% -65.47%
2034 @AlexHall KNR.NE -35.68% SMRT.NE -76.60% COIN.NE -84.39% -65.55%
2035 @marrcoooo PMED.CN -51.52% GRAT.V -72.70% PULL.CN -72.73% -65.65%
2036 @Foubs4 VSBY.CN -66.96% NOW.V -66.14% SKLL.CN -64.00% -65.70%
2037 @jjshantz GRAT.V -72.70% VSBY.CN -66.96% SX.CN -57.45% -65.70%
2038 @JetParadise EMO.V -59.60% CALM.CN -67.50% THRM.V -70.11% -65.74%
2039 @glocksandstocks YOUR.CN -55.26% CANS.V -71.93% THRM.V -70.11% -65.77%
2040 @sippy HLTH.CN -84.62% CBDT.CN -72.06% TRIP.CN -40.74% -65.80%
2041 @NPleazy ABXX.NE -67.14% QUIS.V -50.43% PKK.CN -80.28% -65.95%
2042 @Shrekoomer GRAT.V -72.70% VMC.V -60.90% NOB.V -64.29% -65.96%
2043 @groover LUXX.CN -72.92% CBIT.V -64.71% GBMC.CN -60.71% -66.11%
2044 @M1n1ngR0cks PKK.CN -80.28% EXRO.TO -66.10% CYP.V -52.23% -66.20%
2045 @MIRsh MIR.V -37.50% VOYG.TO -96.33% BIGG.CN -64.81% -66.21%
2046 @TeamOggy MEDV.NE -75.00% EWG.CN -57.63% EXRO.TO -66.10% -66.24%
2047 @retireby35 GAIA.CN -80.00% AQUA.CN -60.00% DIGI.CN -58.82% -66.27%
2048 @StkConDor VERY.V -69.71% FAT.CN -52.63% HULK.V -76.67% -66.34%
2049 @FlyingRatman GRAT.V -72.70% ZEN.V -51.52% BLOX.CN -75.00% -66.40%
2050 @Odot GRAT.V -72.70% VSBY.CN -66.96% EMO.V -59.60% -66.42%
2051 @Amazigh CLAS.V -80.95% ID.V -70.00% MMS.V -48.44% -66.46%
2052 @sorehachotto AIML.CN -39.58% DGHI.V -79.47% LOCL.TO -80.36% -66.47%
2053 @Ricenshine LQID.CN -72.50% THRM.V -70.11% SAU.TO -57.14% -66.59%
2054 @Iberius BCFN.CN -68.52% DMGI.V -71.34% SKUR.CN -60.00% -66.62%
2055 @Nara777 FOBI.V -71.48% THRM.V -70.11% CSTR.V -58.33% -66.64%
2056 @lithiumgold SMN.V -67.97% AVX.V -72.22% AIS.V -60.00% -66.73%
2057 @Def221 FOBI.V -71.48% CBDT.CN -72.06% SPN.V -56.67% -66.73%
2058 @SURREALCollections THRM.V -70.11% GRAT.V -72.70% SX.CN -57.45% -66.75%
2059 @bedrag LQID.CN -72.50% NOW.V -66.14% PLUR.V -61.70% -66.78%
2060 @raleigh111 EMO.V -59.60% MPM.V -49.29% NBLC.V -91.56% -66.82%
2061 @Bojo EMO.V -59.60% MPM.V -49.29% NBLC.V -91.56% -66.82%
2062 @Tuscan EMO.V -59.60% MPM.V -49.29% NBLC.V -91.56% -66.82%
2063 @Jmpops EMO.V -59.60% NBLC.V -91.56% MPM.V -49.29% -66.82%
2064 @Brother0001 PKK.CN -80.28% FFN.TO -46.19% VLNS.TO -74.06% -66.84%
2065 @iamhx NDA.V -65.79% EPY.CN -73.68% PLUR.V -61.70% -67.06%
2066 @JohnnyGood KUB.V -60.00% BITK.V -74.55% BKMT.V -66.67% -67.07%
2067 @CWolfe BCFN.CN -68.52% MEDV.NE -75.00% NUMI.TO -57.76% -67.09%
2068 @rowdyrhino UI.V -67.95% NSCI.V -37.50% VOYG.TO -96.33% -67.26%
2069 @Elaine GRAT.V -72.70% HEAT.CN -35.14% SCRN.CN -94.00% -67.28%
2070 @FoxInvestor NBLC.V -91.56% SLMN.V -69.57% BTT.V -40.91% -67.34%
2071 @Cashtown VSBY.CN -66.96% NOW.V -66.14% BITE.CN -68.97% -67.35%
2072 @eMine GRAT.V -72.70% NBM.V -45.12% COIN.NE -84.39% -67.40%
2073 @bestbluebeans BIOV.CN -51.22% CBIT.V -64.71% DEFI.NE -86.58% -67.50%
2074 @noloyalties EMO.V -59.60% READ.CN -79.25% OYL.V -63.85% -67.56%
2075 @hunter1 SX.CN -57.45% ZEU.CN -72.73% GRAT.V -72.70% -67.62%
2076 @asp MEDV.NE -75.00% RDS.V -56.25% BLR.CN -71.82% -67.69%
2077 @Repal1960 MEDV.NE -75.00% THRM.V -70.11% BNXA.V -58.28% -67.80%
2078 @Jdfry CBIT.V -64.71% VST.CN -63.24% GET.CN -75.51% -67.82%
2079 @doncarloS VMC.V -60.90% UGE.V -46.75% VOYG.TO -96.33% -67.99%
2080 @strakpao PKK.CN -80.28% MMS.V -48.44% GET.CN -75.51% -68.07%
2081 @Newmoney76 NXO.V -67.02% VSBY.CN -66.96% OG.V -70.59% -68.19%
2082 @867YTSMAKAT FOBI.V -71.48% THRM.V -70.11% CBLU.V -63.08% -68.22%
2083 @Stock_syndrom PKK.CN -80.28% VSBY.CN -66.96% SX.CN -57.45% -68.23%
2084 @TheLings GMG.V -52.52% EDGM.CN -79.17% NFLD.CN -73.28% -68.32%
2085 @trey NBVA.V -57.48% PKK.CN -80.28% DOC.V -67.50% -68.42%
2086 @burnout29 CBDT.CN -72.06% THRM.V -70.11% VST.CN -63.24% -68.47%
2087 @haggis NBLC.V -91.56% GCX.V -50.00% GASX.V -64.07% -68.54%
2088 @BH613 COIN.NE -84.39% TAAT.CN -63.57% JET.NE -57.78% -68.58%
2089 @TheComedian PKK.CN -80.28% DIGI.CN -58.82% VSBY.CN -66.96% -68.69%
2090 @d2dgw BCFN.CN -68.52% LUXX.CN -72.92% BIGG.CN -64.81% -68.75%
2091 @oleno7 PKK.CN -80.28% SX.CN -57.45% AMPD.CN -68.54% -68.75%
2092 @Swervin CYP.V -52.23% THRM.V -70.11% TEST.V -84.21% -68.85%
2093 @srawd BCFN.CN -68.52% READ.CN -79.25% DIGI.CN -58.82% -68.86%
2094 @Gman82 GRAT.V -72.70% NXO.V -67.02% VSBY.CN -66.96% -68.89%
2095 @thehack PNTR.V -55.56% EMO.V -59.60% NBLC.V -91.56% -68.91%
2096 @MustBeTheMoney SX.CN -57.45% HLTH.CN -84.62% BIGG.CN -64.81% -68.96%
2097 @Unicorne69 CODE.CN -66.67% CBDT.CN -72.06% BCFN.CN -68.52% -69.08%
2098 @Markoni FLYY.CN -90.00% CPL.V -37.04% PKK.CN -80.28% -69.10%
2099 @NomenNescio EPY.CN -73.68% TKX.V -80.00% SOLR.V -53.85% -69.18%
2100 @Wook SPN.V -56.67% EMO.V -59.60% NBLC.V -91.56% -69.28%
2101 @MontgomeryBurns SX.CN -57.45% EMO.V -59.60% NBLC.V -91.56% -69.54%
2102 @moreag4me MTH.V -60.00% LMG.V -64.29% HLTH.CN -84.62% -69.63%
2103 @Bc MEDV.NE -75.00% CBDT.CN -72.06% CMC.V -62.50% -69.85%
2104 @freerider SAND.CN -51.72% SIXW.CN -75.61% TVC.V -82.35% -69.90%
2105 @BoMbsKOd PBX.V -71.98% PKK.CN -80.28% SX.CN -57.45% -69.90%
2106 @Lowther PKK.CN -80.28% SX.CN -57.45% CBDT.CN -72.06% -69.93%
2107 @Ace1won GRAT.V -72.70% VERY.V -69.71% DOC.V -67.50% -69.97%
2108 @PrinceOfProfit EMO.V -59.60% THRM.V -70.11% PKK.CN -80.28% -70.00%
2109 @Wizemouze CMC.V -62.50% GRAT.V -72.70% BLOX.CN -75.00% -70.07%
2110 @Bananaback GLDC.V -59.09% NBLC.V -91.56% EMO.V -59.60% -70.08%
2111 @FST CBDT.CN -72.06% VSBY.CN -66.96% FOBI.V -71.48% -70.16%
2112 @TickersandDice IZO.CN -60.22% CMC.V -62.50% MEAL.CN -88.04% -70.25%
2113 @Pierre LUXX.CN -72.92% AQUA.CN -60.00% BITF.TO -77.85% -70.25%
2114 @tdiyuzer BLOX.CN -75.00% HODL.CN -51.35% HLTH.CN -84.62% -70.32%
2115 @pareb2 SX.CN -57.45% GRAT.V -72.70% CLAS.V -80.95% -70.36%
2116 @kroum HLTH.CN -84.62% NUR.CN -40.00% DEFI.NE -86.58% -70.40%
2117 @arizona IZO.CN -60.22% NBLC.V -91.56% EMO.V -59.60% -70.46%
2118 @ShroomChad NUMI.TO -57.76% FTRP.TO -65.33% MYCO.NE -88.29% -70.46%
2119 @Richrock GMG.V -52.52% AR.TO -81.01% AXU.TO -77.88% -70.47%
2120 @Meowowow MRS.V -42.59% SCRN.CN -94.00% MEDV.NE -75.00% -70.53%
2121 @tradinglife HLTH.CN -84.62% MEDV.NE -75.00% GMG.V -52.52% -70.71%
2122 @Rainendown SONA.CN -80.95% IZO.CN -60.22% DMGI.V -71.34% -70.84%
2123 @Barbaroo THRM.V -70.11% MMS.V -48.44% SCRN.CN -94.00% -70.85%
2124 @MyFutureLiesWithAte PKK.CN -80.28% PBIT.CN -63.79% AMPD.CN -68.54% -70.87%
2125 @Leafs21 SONA.CN -80.95% TEST.V -84.21% KASH.CN -47.92% -71.03%
2126 @bigbird WIN.V -40.91% NBLC.V -91.56% TUGA.CN -80.68% -71.05%
2127 @EDM NOW.V -66.14% GRAT.V -72.70% MEDV.NE -75.00% -71.28%
2128 @Qball PBX.V -71.98% SX.CN -57.45% HLTH.CN -84.62% -71.35%
2129 @nikom NBLC.V -91.56% OYL.V -63.85% EMO.V -59.60% -71.67%
2130 @Saintjulie EMO.V -59.60% NBLC.V -91.56% OYL.V -63.85% -71.67%
2131 @AaronG EMO.V -59.60% GASX.V -64.07% NBLC.V -91.56% -71.74%
2132 @gursahib CBIT.V -64.71% LUXX.CN -72.92% BITF.TO -77.85% -71.82%
2133 @Youllneverwalkalone SX.CN -57.45% GRAT.V -72.70% PUSH.CN -85.38% -71.84%
2134 @Cobber DSLV.V -64.91% NBLC.V -91.56% EMO.V -59.60% -72.02%
2135 @Albusq CBDT.CN -72.06% GRAT.V -72.70% FOBI.V -71.48% -72.08%
2136 @Fedaykin PKK.CN -80.28% AMPD.CN -68.54% DOC.V -67.50% -72.11%
2137 @coopdaddy GRAT.V -72.70% EPY.CN -73.68% GHG.CN -70.00% -72.13%
2138 @County1 GAIA.CN -80.00% BLR.CN -71.82% CBIT.V -64.71% -72.17%
2139 @Goldzjim CBDT.CN -72.06% SCRN.CN -94.00% BIOV.CN -51.22% -72.43%
2140 @aimania HLTH.CN -84.62% DGTL.V -55.56% LYNX.CN -77.36% -72.51%
2141 @peteReese HLTH.CN -84.62% BCFN.CN -68.52% CBIT.V -64.71% -72.61%
2142 @KingBirdman BCFN.CN -68.52% CBIT.V -64.71% HLTH.CN -84.62% -72.61%
2143 @Turkster CBDT.CN -72.06% GRAT.V -72.70% MEDV.NE -75.00% -73.25%
2144 @Rod2017 GAIA.CN -80.00% NWI.CN -70.00% THRM.V -70.11% -73.37%
2145 @TOxray EGT.V -55.88% DEFI.NE -86.58% BITF.TO -77.85% -73.44%
2146 @MaxGains GRAT.V -72.70% HLTH.CN -84.62% TAAT.CN -63.57% -73.63%
2147 @matteo EMO.V -59.60% NBLC.V -91.56% PBX.V -71.98% -74.38%
2148 @Adon VST.CN -63.24% VRAR.CN -85.45% GET.CN -75.51% -74.73%
2149 @BenBaker VST.CN -63.24% GET.CN -75.51% VRAR.CN -85.45% -74.73%
2150 @BookValueGuy VST.CN -63.24% VRAR.CN -85.45% GET.CN -75.51% -74.73%
2151 @Wiseguy PKK.CN -80.28% AMPD.CN -68.54% GET.CN -75.51% -74.78%
2152 @EHjay42 PKK.CN -80.28% BITF.TO -77.85% AMPD.CN -68.54% -75.55%
2153 @Wineaux PGM.V -76.45% NBLC.V -91.56% EMO.V -59.60% -75.87%
2154 @benbagholder HMJU.TO -83.10% MTH.V -60.00% HLTH.CN -84.62% -75.90%
2155 @DotComRich DGHI.V -79.47% DMGI.V -71.34% HIVE.V -77.75% -76.18%
2156 @Green_Bananas SONA.CN -80.95% PKK.CN -80.28% DOC.V -67.50% -76.24%
2157 @J3 FLYY.CN -90.00% SX.CN -57.45% HLTH.CN -84.62% -77.35%
2158 @Flexius GRAT.V -72.70% MEDV.NE -75.00% HLTH.CN -84.62% -77.44%
2159 @swambers DMGI.V -71.34% VENZ.V -85.71% HIVE.V -77.75% -78.27%
2160 @mac1trader FOBI.V -71.48% BITF.TO -77.85% DEFI.NE -86.58% -78.63%
2161 @zr0 HUT.TO -82.60% AUN.V -84.62% NXS.V -70.00% -79.07%
2162 @xFalse FOBI.V -71.48% CBDT.CN -72.06% SCRN.CN -94.00% -79.18%
2163 @GayBear HLTH.CN -84.62% PDFI.CN -84.52% BCFN.CN -68.52% -79.22%
2164 @kic HUT.TO -82.60% HIVE.V -77.75% BITF.TO -77.85% -79.40%
2165 @TheObserver HRE-H.V -90.00% IMIN.V -73.33% MEDV.NE -75.00% -79.44%
2166 @kdm IMIN.V -73.33% COIN.NE -84.39% MBLM.CN -81.03% -79.58%
2167 @stockman33 SMRT.NE -76.60% COIN.NE -84.39% WNDR.TO -79.27% -80.09%
2168 @Dgraw92 CBDT.CN -72.06% MEDV.NE -75.00% SCRN.CN -94.00% -80.35%
2169 @SgtHighway VUI.V -67.47% NBLC.V -91.56% TVC.V -82.35% -80.46%
2170 @Letsmakemoneyok COIN.NE -84.39% BITF.TO -77.85% DEFI.NE -86.58% -82.94%
2171 @MrSilver BITF.TO -77.85% DEFI.NE -86.58% HLTH.CN -84.62% -83.01%
2172 @Esoterix HLTH.CN -84.62% HRE-H.V -90.00% BLOX.CN -75.00% -83.21%