The 2021 CEO Stock Picking Contest

Updated: October 17th, 2021

Turn phone to see stock picks

Sort By:

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @MyFutureLiesWithAte PKK.CN 196.65% PBIT.CN 1160.00% PKG.CN -37.50% 439.72%
2 @beachmaster LABS.TO -49.06% SX.CN 170.00% EMO.V 1004.55% 375.16%
3 @Flyer4 ESK.V 9.09% ASE.CN 1045.45% HSI.V 53.85% 369.46%
4 @WeekendChef CYP.V 110.23% EMO.V 1004.55% ECR.V -22.58% 364.06%
5 @Boutrup REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% AZ.V 775.79% 347.47%
6 @TheWaterguy ASE.CN 1045.45% BYN.V 5.45% GQC.V -51.79% 333.04%
7 @CndnBacon BGF.V -4.17% EMO.V 1004.55% HPQ.V -39.09% 320.43%
8 @AuM2019 AU.V -40.18% CAPT.V -15.09% EMO.V 1004.55% 316.42%
9 @stratanic ASE.CN 1045.45% MTB.V -63.95% YGT.V -34.85% 315.55%
10 @mil-ton VXL.V -66.67% NANO.TO -33.99% ASE.CN 1045.45% 314.93%
11 @Groot CMC.V 488.24% RHT.V 122.00% NOT.V 331.58% 313.94%
12 @Fiat ISGI.V 36.96% AZ.V 775.79% SGY.TO 113.33% 308.69%
13 @ben1 NUR.CN 342.67% CMC.V 488.24% SVA.V 91.04% 307.32%
14 @TopDD CMC.V 488.24% GRAT.V 288.24% CBDT.CN 47.37% 274.61%
15 @ShittyShituation CXXI.CN -57.06% GRAT.V 288.24% ATH.TO 535.29% 255.49%
16 @Dreg CBDT.CN 47.37% GRAT.V 288.24% INTL.CN 422.58% 252.73%
17 @Distopianow HEAT.CN 164.29% YDX.V -15.63% MMAT.CN 607.14% 251.93%
18 @Alpha01 REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% CMC.V 488.24% 251.62%
19 @Dusti REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% CMC.V 488.24% 251.62%
20 @Hangenouthere REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% CMC.V 488.24% 251.62%
21 @grandfleet CMC.V 488.24% PKK.CN 196.65% DCM.TO 58.73% 247.87%
22 @Holmewrecker UPCO.CN 23.08% GRAT.V 288.24% INTL.CN 422.58% 244.63%
23 @jacko CMC.V 488.24% NVX.V -56.67% SRV-UN.TO 288.20% 239.92%
24 @PurplePain REVO.V -21.62% AZ.V 775.79% DYA.TO -61.86% 230.77%
25 @NinjaMOG GRAT.V 288.24% INTL.CN 422.58% SAU.TO -37.50% 224.44%
26 @issingletter GRAT.V 288.24% INTL.CN 422.58% HPQ.V -39.09% 223.91%
27 @volcano AVNT.TO 357.14% NUR.CN 342.67% AAX.V -42.86% 218.98%
28 @Deco HEAT.CN 164.29% GRAT.V 288.24% PKK.CN 196.65% 216.39%
29 @R.p.56 CMC.V 488.24% DOC.V -39.50% PKK.CN 196.65% 215.13%
30 @Tandabo CMC.V 488.24% SONA.CN -91.17% BES.V 242.11% 213.06%
31 @Drj CR.TO 453.57% CBK.CN 225.00% MOS.V -40.00% 212.86%
32 @KennyPowers DML.TO 141.67% VZLA.V 41.62% CR.TO 453.57% 212.29%
33 @Bullish IPO.TO 673.91% SNS.V 20.00% KUB.V -60.00% 211.30%
34 @RollingThunder GRAT.V 288.24% ACDC.CN 320.00% AWE.V 13.33% 207.19%
35 @audiopile CMC.V 488.24% HPQ.V -39.09% HEAT.CN 164.29% 204.48%
36 @RuudinFrance NLC.V 216.58% PIPE.TO 313.43% GSVR.V 82.14% 204.05%
37 @LawyerTrader SVA.V 91.04% MMAT.CN 607.14% SONA.CN -91.17% 202.34%
38 @jon2k HOLL.CN 3.85% TBI.CN -71.82% IPO.TO 673.91% 201.98%
39 @Brecker VMC.V 44.16% CMC.V 488.24% CNC.V 49.48% 193.96%
40 @Sunnytimes PKK.CN 196.65% NLC.V 216.58% BITF.V 165.60% 192.94%
41 @Costena_gold QYOU.V 157.14% CMC.V 488.24% MIS.CN -70.00% 191.79%
42 @GambleItAll HEAT.CN 164.29% ACDC.CN 320.00% SVA.V 91.04% 191.78%
43 @SnoBird HEAT.CN 164.29% ACDC.CN 320.00% SVA.V 91.04% 191.78%
44 @lightningmillz UCU.V -24.58% SIXW.CN -10.17% MMAT.CN 607.14% 190.80%
45 @tbenz RHT.V 122.00% CMC.V 488.24% DAC.V -44.00% 188.75%
46 @demosthenes HS.CN -19.29% VSBY.CN 97.06% CMC.V 488.24% 188.67%
47 @Aaaaaargh GRA.TO 63.25% CMC.V 488.24% TV.TO 13.75% 188.41%
48 @Joshgs HIVE.V 62.34% HUT.TO 331.52% BITF.V 165.60% 186.49%
49 @Chenlu972 VYGR.CN 299.80% HIVE.V 62.34% PKK.CN 196.65% 186.26%
50 @Baystreethustla BTE.TO 453.62% SCL.TO 64.77% SU.TO 36.35% 184.91%
51 @Shifty88 LUXX.CN 72.92% DCM.TO 58.73% INTL.CN 422.58% 184.74%
52 @svans ATH.TO 535.29% ANX.TO 6.56% ATY.V 10.91% 184.25%
53 @Yungstocktrader BITF.V 165.60% THRM.V 88.37% QETH-U.TO 295.99% 183.32%
54 @Rcash1 GNOM.CN -41.67% AVNT.TO 357.14% CSC.V 233.33% 182.94%
55 @keencrete DOC.V -39.50% CMC.V 488.24% STND.V 94.87% 181.20%
56 @thehack RECO.V 188.29% ERF.TO 188.94% BITF.V 165.60% 180.94%
57 @YMCMB CAD.V 134.09% GIII.V 278.49% PRYM.V 125.52% 179.37%
58 @cloud9 CMC.V 488.24% RHT.V 122.00% ATE.TO -75.32% 178.31%
59 @expos2return CMC.V 488.24% SOLR.V 95.00% NSAU.CN -50.00% 177.75%
60 @Candyman GRAT.V 288.24% GRA.TO 63.25% NAN.V 177.42% 176.30%
61 @coldincanada THRM.V 88.37% RJX-A.V -48.00% CMC.V 488.24% 176.20%
62 @melaurian BIGG.CN 139.22% INTL.CN 422.58% DIGI.CN -33.33% 176.15%
63 @UrsusMajor LUXX.CN 72.92% GRAT.V 288.24% SWIS.CN 164.52% 175.22%
64 @Roctopus FOX.CN 512.50% NWST.V -19.23% QUIS.V 28.44% 173.90%
65 @SizzlinSteaks MRS.V 12.50% CMC.V 488.24% DM.V 17.86% 172.86%
66 @Vick13 CMC.V 488.24% CBDT.CN 47.37% VST.CN -19.09% 172.17%
67 @Foreign NUR.CN 342.67% DOC.V -39.50% PBX.V 210.34% 171.17%
68 @PowHound FSY.TO 246.67% EU.V 109.57% GLO.TO 155.97% 170.74%
69 @Mikael QNC.V 160.00% NUR.CN 342.67% DEFN.V 8.00% 170.22%
70 @Razor PYR.TO 39.06% KNR.CN -16.67% CMC.V 488.24% 170.21%
71 @RD85 CMC.V 488.24% VMC.V 44.16% VPH.CN -27.05% 168.45%
72 @Goldenhorseshoe CBDT.CN 47.37% TRIP.CN -34.43% CMC.V 488.24% 167.06%
73 @lar0che QBTC.TO 64.58% HIVE.V 62.34% CWRK.V 372.22% 166.38%
74 @Majic CNC.V 49.48% SOMA.V 27.42% VPT.V 422.22% 166.38%
75 @Hogger1974 GRAT.V 288.24% IDK.CN 38.03% SX.CN 170.00% 165.42%
76 @maguado18 NUR.CN 342.67% BITF.V 165.60% VLE.TO -14.04% 164.74%
77 @Xia DM.V 17.86% CMC.V 488.24% ADK.V -13.56% 164.18%
78 @Irisvert ISO.V 139.04% FCU.TO 174.36% SYH.V 176.92% 163.44%
79 @Bancroftfool PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% CMC.V 488.24% 162.73%
80 @ordos PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% CMC.V 488.24% 162.73%
81 @Tryanotherday PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% CMC.V 488.24% 162.73%
82 @edark CBG.V 39.39% MTH.V 26.09% INTL.CN 422.58% 162.69%
83 @Oshawaguy79 INTL.CN 422.58% DM.V 17.86% CBDT.CN 47.37% 162.60%
84 @Tronalddump99 HEM.V -72.86% GRAT.V 288.24% ROE.V 268.15% 161.18%
85 @Handsomeharry ATH.TO 535.29% SGU.V -34.78% ROX.V -21.05% 159.82%
86 @boltup CMC.V 488.24% GSP.V 45.24% MIN.TO -55.36% 159.37%
87 @murrpac NCU.TO -23.57% FEC.TO 165.11% NOT.V 331.58% 157.71%
88 @jg7 CMC.V 488.24% TRYP.CN -42.67% OGO.V 25.81% 157.13%
89 @Allt1909 THRM.V 88.37% HIVE.V 62.34% ACDC.CN 320.00% 156.91%
90 @Dippy NDA.V 64.86% LUXX.CN 72.92% PLAN.V 329.41% 155.73%
91 @Somethingwitty BRC.V -3.41% CMC.V 488.24% VST.CN -19.09% 155.25%
92 @Youllneverwalkalone GRAT.V 288.24% PBX.V 210.34% RLG.CN -35.00% 154.53%
93 @Ionrigs533 CBDT.CN 47.37% ESE.V -7.94% INTL.CN 422.58% 154.00%
94 @teatime GRAT.V 288.24% REVO.V -21.62% FORT.V 193.62% 153.41%
95 @T5M INTL.CN 422.58% MMS.V -6.82% VMC.V 44.16% 153.31%
96 @Ballzdeep PUMA.V 235.29% SCR.TO 192.13% FOBI.V 32.20% 153.21%
97 @itsjoylynn TNY.CN -59.77% CMC.V 488.24% ENB.TO 29.50% 152.66%
98 @KasperSky BLR.CN 81.82% BBD-B.TO 327.08% CBDT.CN 47.37% 152.09%
99 @PakG1 PYR.TO 39.06% CMC.V 488.24% HEM.V -72.86% 151.48%
100 @Jeeman ZEU.CN -5.56% SX.CN 170.00% GRAT.V 288.24% 150.89%
101 @Playingthegame SX.CN 170.00% ZEU.CN -5.56% GRAT.V 288.24% 150.89%
102 @OleTradezy CMC.V 488.24% GOG.V -47.41% KRR.TO 10.88% 150.57%
103 @Stewart8100 SONA.CN -91.17% THRM.V 88.37% BTE.TO 453.62% 150.28%
104 @SuckerFish AMY.V 69.07% INTL.CN 422.58% AAX.V -42.86% 149.60%
105 @Stretch HEM.V -72.86% CMC.V 488.24% FOBI.V 32.20% 149.19%
106 @iangravelle HEAT.CN 164.29% ACDC.CN 320.00% FANS.CN -37.27% 149.00%
107 @ng13 GRAT.V 288.24% ZEU.CN -5.56% HEAT.CN 164.29% 148.99%
108 @ROCKWELL SCR.TO 192.13% PHRX.CN -37.50% GRAT.V 288.24% 147.62%
109 @selllowbuyhigh GRAT.V 288.24% SWIS.CN 164.52% SIXW.CN -10.17% 147.53%
110 @ElJoro CMC.V 488.24% NEPT.TO -65.15% QIPT.V 13.35% 145.48%
111 @CWit GXU.V 95.65% LAM.TO 161.11% SYH.V 176.92% 144.56%
112 @blash TSD.V 63.83% GIII.V 278.49% SVA.V 91.04% 144.46%
113 @LeafsTime NUR.CN 342.67% GDNP.V 3.33% DMGI.V 86.67% 144.22%
114 @GBRer SRI.V 70.00% INTL.CN 422.58% TMED.CN -64.71% 142.62%
115 @Bigpair KRR.TO 10.88% VYGR.CN 299.80% NFG.V 116.71% 142.46%
116 @TREASURECHESTPICKS QNC.V 160.00% MSCL.V 31.67% PUMA.V 235.29% 142.32%
117 @Spessart FCC.V -14.86% ASM.TO -29.70% USGD.CN 471.43% 142.29%
118 @Dilly CMC.V 488.24% VS.CN -20.69% BEER.V -42.86% 141.56%
119 @Hakes CMC.V 488.24% ESM.TO 5.71% XBC.TO -70.22% 141.24%
120 @avanzalg LAC.TO 96.87% CYP.V 110.23% NLC.V 216.58% 141.23%
121 @MarlboroDog QBTC.TO 64.58% QETH-U.TO 295.99% HIVE.V 62.34% 140.97%
122 @nachoguru BTCG-UN.TO 58.62% QBTC.TO 64.58% QETH-U.TO 295.99% 139.73%
123 @Zalo FSY.TO 246.67% PLU.V 75.68% STND.V 94.87% 139.07%
124 @TheObserver INTL.CN 422.58% PHRX.CN -37.50% SIC.V 30.36% 138.48%
125 @MIRsh MIR.V -50.00% BITF.V 165.60% VYGR.CN 299.80% 138.47%
126 @Garbage CMC.V 488.24% AGN.CN -63.64% GMA.V -9.23% 138.46%
127 @3waller HUT.TO 331.52% PGX.V -13.61% VSBY.CN 97.06% 138.32%
128 @rockliquor CYP.V 110.23% GRAT.V 288.24% EMM.V 15.79% 138.08%
129 @SlowAndSteady BARU.V -42.42% ROE.V 268.15% RECO.V 188.29% 138.00%
130 @pennyferyer GRAT.V 288.24% HPQ.V -39.09% SWIS.CN 164.52% 137.89%
131 @Freedom65 GRAT.V 288.24% IDK.CN 38.03% ICM.V 86.36% 137.54%
132 @CitrusSkunk INTL.CN 422.58% DIGI.CN -33.33% UPCO.CN 23.08% 137.44%
133 @Look-See MIR.V -50.00% RCK.V 411.83% APC.V 50.00% 137.28%
134 @Bart6 CMC.V 488.24% EXRO.TO -38.58% GRN.TO -38.53% 137.04%
135 @rosebud CYP.V 110.23% GRAT.V 288.24% MRS.V 12.50% 136.99%
136 @Herrington CMC.V 488.24% HPQ.V -39.09% GRN.TO -38.53% 136.87%
137 @porknbeans FMC.V 98.00% DIAM.TO -7.50% FOM.V 318.97% 136.49%
138 @Wizemouze RJX-A.V -48.00% TRIP.CN -34.43% CMC.V 488.24% 135.27%
139 @Lettertfsa GUS.V -5.00% FRE.V -62.50% USGD.CN 471.43% 134.64%
140 @moneymanCAN DMGI.V 86.67% WWT.V 360.00% PEAK.V -44.74% 133.98%
141 @Platinum NRG.V -37.93% NUR.CN 342.67% GXU.V 95.65% 133.46%
142 @Vucmar84 USCU.V 19.05% CAD.V 134.09% FSY.TO 246.67% 133.27%
143 @Peppers BLR.CN 81.82% GAIA.CN -40.00% AVNT.TO 357.14% 132.99%
144 @Pierre GLXY.TO 97.34% HUT.TO 331.52% NUMI.V -32.71% 132.05%
145 @Wildman69 MLCL.CN -30.00% NUR.CN 342.67% BLR.CN 81.82% 131.49%
146 @Hurtu97 HEM.V -72.86% INTL.CN 422.58% VMC.V 44.16% 131.29%
147 @LH1414 NUR.CN 342.67% VII.TO 28.14% TBP.TO 20.51% 130.44%
148 @intrustwegod CMC.V 488.24% DSM.V -65.63% NANO.TO -33.99% 129.54%
149 @batteredstocksyndrome SLHG.V -38.46% CMC.V 488.24% CRBK.V -61.43% 129.45%
150 @Prnd HUT.TO 331.52% NC.CN -45.24% GLXY.TO 97.34% 127.87%
151 @392hemi GRAT.V 288.24% REVO.V -21.62% NFG.V 116.71% 127.77%
152 @brumby1955 KRR.TO 10.88% CD.V -51.09% VPT.V 422.22% 127.34%
153 @Epiphany MIR.V -50.00% THRM.V 88.37% NUR.CN 342.67% 127.01%
154 @Synergy IPA.V -57.87% MIR.V -50.00% CMC.V 488.24% 126.79%
155 @eddardstock MMS.V -6.82% VMC.V 44.16% NUR.CN 342.67% 126.67%
156 @DudeofSweden INTL.CN 422.58% SONA.CN -91.17% CBDT.CN 47.37% 126.26%
157 @Albo16 REVO.V -21.62% CYP.V 110.23% GRAT.V 288.24% 125.61%
158 @MRS_Make_ME_Retire_Early HEAT.CN 164.29% PKK.CN 196.65% KRR.TO 10.88% 123.94%
159 @TheSwami GRAT.V 288.24% PYR.TO 39.06% RRS.V 44.44% 123.91%
160 @lukejackson PGX.V -13.61% VZLA.V 41.62% MNO.V 342.86% 123.62%
161 @BigPines HIVE.V 62.34% NOT.V 331.58% ERTH.CN -23.08% 123.62%
162 @Clem BCU.V -60.29% CBK.CN 225.00% CUSN.V 205.56% 123.42%
163 @steep FOBI.V 32.20% CBDT.CN 47.37% GRAT.V 288.24% 122.60%
164 @miner MEK.V 78.57% RKR.V -40.28% PLAN.V 329.41% 122.57%
165 @Rusl CMC.V 488.24% VXL.V -66.67% CANN.CN -55.56% 122.00%
166 @Bububurrito PBX.V 210.34% HPQ.V -39.09% SCR.TO 192.13% 121.13%
167 @BAYBOY NUR.CN 342.67% ION.V 51.52% NUMI.V -32.71% 120.49%
168 @nitrodouglas SBM.V -26.15% VPT.V 422.22% HPQ.V -39.09% 118.99%
169 @mrcashflow LSPD.TO 35.96% FOBI.V 32.20% GRAT.V 288.24% 118.80%
170 @bilosellhi GRAT.V 288.24% BARU.V -42.42% CYP.V 110.23% 118.68%
171 @Barbacoa RCLF.CN 23.08% MUN.V 0.00% HUT.TO 331.52% 118.20%
172 @Valor CNC.V 49.48% BITF.V 165.60% BIGG.CN 139.22% 118.10%
173 @Firebiz VET.TO 137.50% SII.TO 27.62% RECO.V 188.29% 117.80%
174 @doemi GRAT.V 288.24% REVO.V -21.62% ICM.V 86.36% 117.66%
175 @GuyFox FSY.TO 246.67% CAD.V 134.09% RIO.V -28.89% 117.29%
176 @gooddays GRAT.V 288.24% VSBY.CN 97.06% TRIP.CN -34.43% 116.96%
177 @Cashtown ZENA.TO 206.00% CBDT.CN 47.37% VSBY.CN 97.06% 116.81%
178 @energystar GXU.V 95.65% FMC.V 98.00% GLO.TO 155.97% 116.54%
179 @HighTide RAYN.CN 26.32% ACDC.CN 320.00% BAMM.CN 1.02% 115.78%
180 @Eric35 NLC.V 216.58% TLO.TO 33.33% GLXY.TO 97.34% 115.75%
181 @Northrock NUR.CN 342.67% COVE.CN 14.71% WAVE.V -12.00% 115.12%
182 @Cacalou GMA.V -9.23% KTR.V 25.93% BBD-B.TO 327.08% 114.59%
183 @LTR QRO.V -33.33% WHM.V -6.25% VUL.V 383.33% 114.58%
184 @Mitox CBDT.CN 47.37% NUR.CN 342.67% CBLU.V -46.30% 114.58%
185 @Repal1960 NC.CN -45.24% VYGR.CN 299.80% THRM.V 88.37% 114.31%
186 @MrGoody RECO.V 188.29% AOI.TO 83.63% TAL.V 70.00% 113.97%
187 @kiwiman911 VSBY.CN 97.06% CBDT.CN 47.37% PKK.CN 196.65% 113.69%
188 @goingtoberich9 PHRX.CN -37.50% THRM.V 88.37% GRAT.V 288.24% 113.04%
189 @dragara NUR.CN 342.67% RFR.CN 54.55% BTU.V -58.82% 112.80%
190 @Justinpaul IZO.CN -2.46% KNR.CN -16.67% AVNT.TO 357.14% 112.67%
191 @SupremeLaRoc PHO.TO 78.22% SPOT.V 142.50% NFG.V 116.71% 112.48%
192 @Eskra HIVE.V 62.34% FWZ.V -21.30% QETH-U.TO 295.99% 112.34%
193 @b.o.o.m NU.V -34.62% SVA.V 91.04% GIII.V 278.49% 111.64%
194 @MS HI.V 81.82% TAO.V 82.69% TGL.TO 168.60% 111.04%
195 @DJSN BITF.V 165.60% HIVE.V 62.34% DGHI.V 104.04% 110.66%
196 @TheOne GRAT.V 288.24% FG.V -15.38% AL.V 56.25% 109.70%
197 @Veeblue PDM.V -18.37% DCM.TO 58.73% GRAT.V 288.24% 109.53%
198 @Albusq FOBI.V 32.20% GRAT.V 288.24% DPRO.CN 8.15% 109.53%
199 @Yixter GEM.V 4.17% QYOU.V 157.14% SWIS.CN 164.52% 108.61%
200 @Turtle666 GRAT.V 288.24% AGG.V -5.71% VZLA.V 41.62% 108.05%
201 @covfefe MNO.V 342.86% DHR.V 7.14% AIS.V -26.67% 107.78%
202 @fijiwaya QYOU.V 157.14% AMY.V 69.07% VSBY.CN 97.06% 107.76%
203 @SquarePeg MKR.V -67.22% RG.V -33.33% JDN.V 422.22% 107.22%
204 @1618 RKR.V -40.28% QBTC.TO 64.58% QETH-U.TO 295.99% 106.76%
205 @ArubaSunDevil QETH-U.TO 295.99% KDK.V -16.56% WRN.TO 40.76% 106.73%
206 @RichDaddy HIVE.V 62.34% SCR.TO 192.13% SCL.TO 64.77% 106.42%
207 @NasiLemak ETMC.V 187.21% FIND.V 11.82% URE.TO 120.19% 106.41%
208 @GoldGravy NFG.V 116.71% LAB.V 160.00% VZLA.V 41.62% 106.11%
209 @jjoyce14 GRAT.V 288.24% BLO.CN -22.22% BB.TO 52.01% 106.01%
210 @Hussein SYH.V 176.92% UWE-H.V 95.00% GSP.V 45.24% 105.72%
211 @Elaine GRAT.V 288.24% KTR.V 25.93% MN.V -1.79% 104.13%
212 @GrewalAnhad PRT.CN 122.22% IME.CN 20.00% JET.V 170.11% 104.11%
213 @SuperSaiyanGoku PHRX.CN -37.50% INTL.CN 422.58% HEM.V -72.86% 104.07%
214 @NoSoup4U REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% VMC.V 44.16% 103.59%
215 @investour INTL.CN 422.58% HEM.V -72.86% DOC.V -39.50% 103.41%
216 @Fierze GRDM.V -31.43% FSY.TO 246.67% CUR.V 94.89% 103.38%
217 @craigbh CBDT.CN 47.37% SWIS.CN 164.52% VSBY.CN 97.06% 102.98%
218 @SouvranStar NUR.CN 342.67% CBLU.V -46.30% MRS.V 12.50% 102.96%
219 @mak GRAT.V 288.24% IDK.CN 38.03% IP.CN -18.75% 102.50%
220 @WoodBE PLU.V 75.68% FCC.V -14.86% FSY.TO 246.67% 102.49%
221 @Mcmax20 BLR.CN 81.82% BES.V 242.11% KNR.CN -16.67% 102.42%
222 @Biotech675 VMC.V 44.16% VSBY.CN 97.06% BITF.V 165.60% 102.27%
223 @CCS HPQ.V -39.09% MON.V -78.00% VPT.V 422.22% 101.71%
224 @doob2002 ESE.V -7.94% VYGR.CN 299.80% KRR.TO 10.88% 100.91%
225 @Parzival NLC.V 216.58% KCC.V -65.33% AYA.TO 150.13% 100.46%
226 @thermo GLXY.TO 97.34% BIGG.CN 139.22% QBTC.TO 64.58% 100.38%
227 @BEAVER65 RCLF.CN 23.08% HUT.TO 331.52% MEX.V -53.85% 100.25%
228 @Dem1n1ty GRAT.V 288.24% FOBI.V 32.20% DSV.V -20.41% 100.01%
229 @epm NOT.V 331.58% HODL.CN 10.53% PSYC.CN -42.59% 99.84%
230 @jay2z PBX.V 210.34% QYOU.V 157.14% OCG.V -68.75% 99.58%
231 @Cryptoleaf MIS.CN -70.00% DEC.V -55.00% INTL.CN 422.58% 99.19%
232 @davidmarinus LAM.TO 161.11% DML.TO 141.67% ERD.TO -6.10% 98.89%
233 @dwyvern FCC.V -14.86% NEXT.TO 266.67% FT.TO 43.75% 98.52%
234 @E.T TAAT.CN 27.42% MRS.V 12.50% PQE.V 254.55% 98.15%
235 @IanF NANO.TO -33.99% CYP.V 110.23% NLC.V 216.58% 97.61%
236 @Brandonrr86 SCR.TO 192.13% MAXR.TO -25.42% SLS.TO 123.68% 96.80%
237 @dirkdiggler HAR.V -28.24% DLTA.V -24.32% MNO.V 342.86% 96.77%
238 @Dannyboy THRM.V 88.37% VIVO.TO -34.62% PUMA.V 235.29% 96.35%
239 @hwy111 MRS.V 12.50% GRAT.V 288.24% PILL.CN -12.50% 96.08%
240 @bigbadginge GRAT.V 288.24% PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% 96.07%
241 @Rusty5 HUT.TO 331.52% NC.CN -45.24% BAMM.CN 1.02% 95.77%
242 @Goldzjim SCR.TO 192.13% KRR.TO 10.88% BIOV.CN 84.21% 95.74%
243 @AFoldingChair GRAT.V 288.24% BARU.V -42.42% PEGA.V 40.00% 95.27%
244 @KraftDinner RECO.V 188.29% AFM.V 146.15% ORG.V -48.89% 95.18%
245 @Walkabout NUR.CN 342.67% OWLI.CN 35.71% FD.V -92.98% 95.13%
246 @Buzzlightyear GRAT.V 288.24% MSCL.V 31.67% LION.CN -34.78% 95.04%
247 @AAcapitalcorp GRAT.V 288.24% DG.V -35.29% MSCL.V 31.67% 94.87%
248 @Scaranek NLC.V 216.58% LGO.TO 2.46% QBTC.TO 64.58% 94.54%
249 @ACESover MGA.TO 83.33% ETG.TO 85.71% SGY.TO 113.33% 94.13%
250 @FINDemKEEPem REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% POND.V 15.00% 93.87%
251 @trainwreck GRAT.V 288.24% FOBI.V 32.20% HPQ.V -39.09% 93.78%
252 @bornita USCU.V 19.05% NRG.V -37.93% NILI.V 300.00% 93.71%
253 @theothergreen APP.CN -52.00% SCR.TO 192.13% BIGG.CN 139.22% 93.12%
254 @generalbrig GRAT.V 288.24% ITR.V -43.00% ZEN.V 33.80% 93.01%
255 @Kemano01 FT.TO 43.75% NEXT.TO 266.67% ACU.V -32.43% 92.66%
256 @Truenorth2 REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% KRR.TO 10.88% 92.50%
257 @robby CNC.V 49.48% NOB.V 27.78% AGO.V 200.00% 92.42%
258 @TheProfit PHRX.CN -37.50% TSF.CN -29.37% NUR.CN 342.67% 91.93%
259 @The_Realist MARI.TO 35.08% AYA.TO 150.13% GTT.V 90.59% 91.93%
260 @Buyingmachine REVO.V -21.62% MYCO.CN 8.24% GRAT.V 288.24% 91.62%
261 @Swizz11 VO.V 21.67% PLU.V 75.68% SYH.V 176.92% 91.42%
262 @SASKEXPRESS FWZ.V -21.30% DMX.V -49.06% MNO.V 342.86% 90.83%
263 @Shewy NUR.CN 342.67% PHRX.CN -37.50% NU.V -34.62% 90.18%
264 @anomalloy NUR.CN 342.67% AGN.CN -63.64% NGY.V -10.00% 89.68%
265 @Diamondback GRAT.V 288.24% RLG.CN -35.00% EMM.V 15.79% 89.67%
266 @speculator QRC.V -2.60% OPHR.V -50.00% AMC.V 321.57% 89.66%
267 @slugbait FWZ.V -21.30% MAI.V -13.24% URC.V 302.74% 89.40%
268 @snackyp BHSC.CN 48.89% BRM.V 53.70% BITF.V 165.60% 89.40%
269 @snackyp BHSC.CN 48.89% BRM.V 53.70% BITF.V 165.60% 89.40%
270 @himylife NDA.V 64.86% BITF.V 165.60% CSTR.V 37.50% 89.32%
271 @JHarv DGTL.V -46.77% PBX.V 210.34% DGHI.V 104.04% 89.20%
272 @Chumar NANO.TO -33.99% NEXT.TO 266.67% RP.V 34.78% 89.15%
273 @crustydragon IZO.CN -2.46% HEM.V -72.86% NUR.CN 342.67% 89.12%
274 @MagingMoney PKK.CN 196.65% IDK.CN 38.03% FOBI.V 32.20% 88.96%
275 @ZeroBS GRAT.V 288.24% EMM.V 15.79% PHRX.CN -37.50% 88.84%
276 @Brexton PYR.TO 39.06% HEM.V -72.86% VYGR.CN 299.80% 88.67%
277 @Theskipper PHRX.CN -37.50% ZENA.TO 206.00% VSBY.CN 97.06% 88.52%
278 @Lucrative NEXT.TO 266.67% FCC.V -14.86% TV.TO 13.75% 88.52%
279 @simon1707 EFH.V 85.28% SEK.CN 130.00% POR.V 50.00% 88.43%
280 @SwissUraniumGeek PLU.V 75.68% FIND.V 11.82% SYH.V 176.92% 88.14%
281 @Bensmarck VLI.V 240.00% VST.CN -19.09% VZLA.V 41.62% 87.51%
282 @Ace1won NC.CN -45.24% CWRK.V 372.22% EATS.CN -64.98% 87.34%
283 @spirit67 GRAT.V 288.24% EMM.V 15.79% BARU.V -42.42% 87.20%
284 @teatimenow HUT.TO 331.52% ELE.V -19.16% EMPR.V -52.73% 86.54%
285 @mumu2 REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% ESE.V -7.94% 86.23%
286 @wizeguy FORT.V 193.62% TAO.V 82.69% BTC.CN -18.37% 85.98%
287 @Chedzing TRG.CN -52.11% MNO.V 342.86% BMET.V -35.06% 85.23%
288 @Zuul GRAT.V 288.24% REVO.V -21.62% CN.V -11.36% 85.08%
289 @FirstGraphene MIR.V -50.00% NUR.CN 342.67% PKG.CN -37.50% 85.06%
290 @Brother0001 PKK.CN 196.65% FFT.CN -20.00% FFN.TO 78.29% 84.98%
291 @Brockey PRYM.V 125.52% HWX.TO 101.26% FLT.V 26.83% 84.54%
292 @norgo NRN.V -44.44% NOT.V 331.58% NHK.TO -34.85% 84.10%
293 @Ruprecht MLCL.CN -30.00% CS.TO 135.29% MEG.TO 146.74% 84.01%
294 @Tyrowe11 SX.CN 170.00% ZEU.CN -5.56% ICM.V 86.36% 83.60%
295 @jazzyjay AT.TO -40.59% SCR.TO 192.13% CTS.TO 98.79% 83.45%
296 @McNugget REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% KNR.CN -16.67% 83.32%
297 @solidhex NVO.TO -27.73% NFG.V 116.71% LAB.V 160.00% 82.99%
298 @dillinger GRAT.V 288.24% IP.CN -18.75% REVO.V -21.62% 82.62%
299 @Djaenz CANN.CN -55.56% NUR.CN 342.67% DOC.V -39.50% 82.54%
300 @Stevescuba THRM.V 88.37% SCR.TO 192.13% DIGI.CN -33.33% 82.39%
301 @goodnews HUT.TO 331.52% DV.V -44.57% RKR.V -40.28% 82.23%
302 @Tradingup CGX.TO 54.80% GDNP.V 3.33% RECO.V 188.29% 82.14%
303 @AA ICM.V 86.36% EGLD.V -10.91% SX.CN 170.00% 81.82%
304 @24KGold TRIP.CN -34.43% GRAT.V 288.24% HUGE.CN -9.05% 81.59%
305 @Wheatly SONA.CN -91.17% NOT.V 331.58% FNC.V 4.17% 81.53%
306 @GGekko SONA.CN -91.17% GRAT.V 288.24% CBDT.CN 47.37% 81.48%
307 @aqsw SWIS.CN 164.52% CBDT.CN 47.37% FOBI.V 32.20% 81.36%
308 @DayOfReckoning QBTC.TO 64.58% ACU.V -32.43% PBX.V 210.34% 80.83%
309 @Habs1 GRAT.V 288.24% REVO.V -21.62% VENZ.V -25.00% 80.54%
310 @Lemand PQE.V 254.55% AZR.V -8.33% BAG.V -5.00% 80.40%
311 @honkhonk GG.V -41.30% NFG.V 116.71% BITF.V 165.60% 80.33%
312 @Stocksluice RECO.V 188.29% SOLR.V 95.00% BBB.V -42.37% 80.31%
313 @Exboss AYA.TO 150.13% VET.TO 137.50% AXU.TO -46.91% 80.24%
314 @HotCarl PKK.CN 196.65% JUGR.V -18.42% GOT.V 61.70% 79.98%
315 @Cincinnati GRAT.V 288.24% VXL.V -66.67% DM.V 17.86% 79.81%
316 @WealthAcquirer REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% NVO.TO -27.73% 79.63%
317 @jjshantz GRAT.V 288.24% ZEU.CN -5.56% MVMD.CN -43.82% 79.62%
318 @PhoenixRichmond WRG.TO -14.58% E.TO 27.27% CBK.CN 225.00% 79.23%
319 @Ringhejm REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% TSF.CN -29.37% 79.08%
320 @drowssy TRIP.CN -34.43% GRAT.V 288.24% XLY.TO -16.67% 79.05%
321 @Slmjr EFR.TO 79.63% BAY.V 0.00% GLO.TO 155.97% 78.53%
322 @EDM LQID.CN -63.64% DAC.V -44.00% NUR.CN 342.67% 78.34%
323 @Pon TXP.TO -0.91% FEC.TO 165.11% TAL.V 70.00% 78.07%
324 @macpherson99 GRAT.V 288.24% HPQ.V -39.09% KNR.CN -16.67% 77.49%
325 @charlietuna SONA.CN -91.17% GRAT.V 288.24% ZEN.V 33.80% 76.96%
326 @Corvette1981 VXL.V -66.67% NUR.CN 342.67% NC.CN -45.24% 76.92%
327 @RapsFan PBX.V 210.34% CBDT.CN 47.37% VPH.CN -27.05% 76.89%
328 @Martin7171 HODL.CN 10.53% FORT.V 193.62% RM.V 25.76% 76.63%
329 @kgr13088 DM.V 17.86% CBDT.CN 47.37% SWIS.CN 164.52% 76.58%
330 @kegs31 HAPB.V -58.96% GENX.V 0.00% GRAT.V 288.24% 76.43%
331 @BlueKnuckledGribbleKnot BBTV.TO -61.80% CTS.TO 98.79% SCR.TO 192.13% 76.37%
332 @k_dub RSS.V 17.19% CBDT.CN 47.37% SWIS.CN 164.52% 76.36%
333 @TheGerman NUR.CN 342.67% NC.CN -45.24% PLNT.CN -68.75% 76.23%
334 @2stone1bird CYP.V 110.23% QUIS.V 28.44% THRM.V 88.37% 75.68%
335 @BYoung9999 ACU.V -32.43% STND.V 94.87% SWIS.CN 164.52% 75.65%
336 @Mlabbs SONA.CN -91.17% VYGR.CN 299.80% DM.V 17.86% 75.50%
337 @Shnicky BARU.V -42.42% NGLD.V -74.65% NUR.CN 342.67% 75.20%
338 @newbie2099 AAZ.V 80.00% FMC.V 98.00% AEC.V 47.37% 75.12%
339 @Sunmark73 ACU.V -32.43% PBX.V 210.34% CBDT.CN 47.37% 75.09%
340 @geyer AIS.V -26.67% MGG.V -27.27% GIII.V 278.49% 74.85%
341 @armour EU.V 109.57% HIGH.V -24.22% ISO.V 139.04% 74.80%
342 @Interestedparty HWY.V -27.63% BLR.CN 81.82% JET.V 170.11% 74.77%
343 @THALL_GOLD HIVE.V 62.34% GLXY.TO 97.34% QBTC.TO 64.58% 74.75%
344 @Ralph2285 NXE.TO 111.97% CGP.V -22.38% CAD.V 134.09% 74.56%
345 @Odot REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% MVMD.CN -43.82% 74.26%
346 @MrBlonde REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% DAC.V -44.00% 74.20%
347 @JC33 PSYC.CN -42.59% BLGV.CN -68.00% HUT.TO 331.52% 73.64%
348 @CCace CBLU.V -46.30% REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% 73.44%
349 @Oracle23 EFR.TO 79.63% PLU.V 75.68% QBTC.TO 64.58% 73.29%
350 @Pennies MMV.V -48.08% GRAT.V 288.24% REVO.V -21.62% 72.85%
351 @quantummechanic IPA.V -57.87% NDA.V 64.86% PBX.V 210.34% 72.45%
352 @cvac01 DKL.V 308.00% LQID.CN -63.64% VPH.CN -27.05% 72.44%
353 @eattheday KRR.TO 10.88% GLD.V -82.11% GRAT.V 288.24% 72.34%
354 @DaddyMC GRAT.V 288.24% TRIP.CN -34.43% FANS.CN -37.27% 72.18%
355 @Hardy88 PKK.CN 196.65% IDK.CN 38.03% BTC.CN -18.37% 72.10%
356 @Tbill PKK.CN 196.65% IDK.CN 38.03% BTC.CN -18.37% 72.10%
357 @smallcapinvestor MARI.TO 35.08% TVE.TO 174.02% GTWO.V 5.81% 71.64%
358 @Prospectordude CYP.V 110.23% NXE.TO 111.97% NOVR.V -7.51% 71.56%
359 @Germ KNR.CN -16.67% GROW.V 60.00% JET.V 170.11% 71.15%
360 @fordf150 ROE.V 268.15% TRS.V -50.00% ZEU.CN -5.56% 70.86%
361 @GreenMagnet87 GRAT.V 288.24% KRR.TO 10.88% AGRA.CN -86.67% 70.81%
362 @jf_cpa GRAT.V 288.24% XLY.TO -16.67% TNY.CN -59.77% 70.60%
363 @seanzo KNR.CN -16.67% LSPD.TO 35.96% SCR.TO 192.13% 70.48%
364 @ForTheWin GRAT.V 288.24% NC.CN -45.24% NANO.TO -33.99% 69.67%
365 @TomFord PBX.V 210.34% CRBK.V -61.43% YFI.V 60.00% 69.64%
366 @Mikcam CAD.V 134.09% DMX.V -49.06% SLS.TO 123.68% 69.57%
367 @HeAVeN69 TEST.V -8.70% CBDT.CN 47.37% SX.CN 170.00% 69.56%
368 @massnutten NC.CN -45.24% CBDT.CN 47.37% ZENA.TO 206.00% 69.38%
369 @Lordtunderin GRAT.V 288.24% HODL.CN 10.53% SONA.CN -91.17% 69.20%
370 @MOS-DEV CBDT.CN 47.37% NUMI.V -32.71% SCR.TO 192.13% 68.93%
371 @Pavo PSYC.CN -42.59% FARM.V 85.71% CET.TO 163.16% 68.76%
372 @KM29 SX.CN 170.00% ICM.V 86.36% APP.CN -52.00% 68.12%
373 @NomenNescio ZENA.TO 206.00% NDM.TO 36.59% GRN.TO -38.53% 68.02%
374 @hunter1 ZEU.CN -5.56% SX.CN 170.00% IDK.CN 38.03% 67.49%
375 @interloper RECO.V 188.29% SEI.V 57.89% RYO.V -43.75% 67.48%
376 @moncton SX.CN 170.00% MIR.V -50.00% BLR.CN 81.82% 67.27%
377 @TBstox REVO.V -21.62% GRAT.V 288.24% SKRR.V -64.81% 67.27%
378 @inverted180 IPA.V -57.87% PKK.CN 196.65% HIVE.V 62.34% 67.04%
379 @donvis VXL.V -66.67% CYP.V 110.23% QYOU.V 157.14% 66.90%
380 @Dave4x4 EOG.V 32.50% RECO.V 188.29% VS.CN -20.69% 66.70%
381 @quityourdayjob THRM.V 88.37% BHS.V 28.57% TAO.V 82.69% 66.55%
382 @clint GXU.V 95.65% VZLA.V 41.62% HIVE.V 62.34% 66.54%
383 @Dontmineme AIS.V -26.67% MIS.CN -70.00% QETH-U.TO 295.99% 66.44%
384 @Thepilot MIR.V -50.00% GOG.V -47.41% QETH-U.TO 295.99% 66.19%
385 @Jelliott PKK.CN 196.65% CBDT.CN 47.37% CAY.V -45.76% 66.08%
386 @the-commodities-dude RECO.V 188.29% BRC.V -3.41% FIND.V 11.82% 65.57%
387 @King754 PYR.TO 39.06% PKK.CN 196.65% HPQ.V -39.09% 65.54%
388 @Saints1976 VS.CN -20.69% XTT.V -61.54% GIII.V 278.49% 65.42%
389 @jnbarbu SCL.TO 64.77% REI-UN.TO 34.51% LAC.TO 96.87% 65.38%
390 @Provi ZENA.TO 206.00% IPG.V 45.45% CANN.CN -55.56% 65.30%
391 @CaptainDuff GRAT.V 288.24% GRSL.V -58.33% TRIP.CN -34.43% 65.16%
392 @nvo EFR.TO 79.63% LIO.V -26.67% DML.TO 141.67% 64.88%
393 @CirQitRnr RLV.V -70.00% PIPE.TO 313.43% SZLS.TO -50.00% 64.48%
394 @Glory ZEN.V 33.80% VZLA.V 41.62% NFG.V 116.71% 64.04%
395 @TheSurfer GIS.V -61.11% ROE.V 268.15% CVB.V -15.00% 64.01%
396 @Beanthere OPHR.V -50.00% GRAT.V 288.24% ELEF.TO -46.94% 63.77%
397 @alwb00815 ICM.V 86.36% CYP.V 110.23% ZEU.CN -5.56% 63.68%
398 @FuturePredictor GRA.TO 63.25% HPQ.V -39.09% BITF.V 165.60% 63.25%
399 @Boscher ISO.V 139.04% BCU.V -60.29% CYP.V 110.23% 62.99%
400 @Bacon VSBY.CN 97.06% VMC.V 44.16% CBDT.CN 47.37% 62.86%
401 @Huntnfish OCO.V 57.84% IPA.V -57.87% RECO.V 188.29% 62.75%
402 @jims HIVE.V 62.34% ESK.V 9.09% NFG.V 116.71% 62.71%
403 @Lunchbox AYA.TO 150.13% NAM.V 25.00% LBC.V 12.94% 62.69%
404 @SlyPC GRAT.V 288.24% GMA.V -9.23% SONA.CN -91.17% 62.61%
405 @Breccia PEX.V 180.00% EDG.V 71.43% NUG.V -64.29% 62.38%
406 @vetinvest ENDR.V 27.50% RG.V -33.33% SCR.TO 192.13% 62.10%
407 @Bananaback TBL.TO 16.52% BITF.V 165.60% GDNP.V 3.33% 61.82%
408 @MrSilver GLXY.TO 97.34% HIVE.V 62.34% RM.V 25.76% 61.81%
409 @Goinforbroke VXL.V -66.67% SONA.CN -91.17% NUR.CN 342.67% 61.61%
410 @Pinecone AZM.V 96.23% DSV.V -20.41% CMMC.TO 107.73% 61.18%
411 @bedrag AWR.CN 66.67% SLZ.CN 80.00% PMET.CN 36.67% 61.11%
412 @Rocket_Man VST.CN -19.09% PBX.V 210.34% ESE.V -7.94% 61.11%
413 @Barbaroo MMS.V -6.82% NWST.V -19.23% BRAU.V 209.09% 61.01%
414 @longputt PTU.V 66.67% MMV.V -48.08% HEAT.CN 164.29% 60.96%
415 @Truthserum ORGN.CN 112.50% OPW.V 55.00% CRES.CN 15.00% 60.83%
416 @NovaNew1 TRIP.CN -34.43% HODL.CN 10.53% ZENA.TO 206.00% 60.70%
417 @Driver NXE.TO 111.97% CHR.TO 4.59% QBTC.TO 64.58% 60.38%
418 @Binhana ZAIR.CN -63.16% CCCM.V 78.26% BITF.V 165.60% 60.23%
419 @Platin PMET.CN 36.67% QYOU.V 157.14% BNCH.V -13.33% 60.16%
420 @PurePower SX.CN 170.00% CBDT.CN 47.37% BCFN.CN -37.18% 60.06%
421 @Timetoshine ZENA.TO 206.00% QBTC.TO 64.58% SONA.CN -91.17% 59.80%
422 @Rainendown SONA.CN -91.17% DGHI.V 104.04% BITF.V 165.60% 59.49%
423 @Smack IP.CN -18.75% GRAT.V 288.24% SONA.CN -91.17% 59.44%
424 @Obristbergmeister SII.TO 27.62% VET.TO 137.50% MRS.V 12.50% 59.21%
425 @MadMMcAvoy CAPT.V -15.09% CAD.V 134.09% OCO.V 57.84% 58.94%
426 @Bigbosdog EGT.V 27.91% SCR.TO 192.13% DAC.V -44.00% 58.68%
427 @ourrug CNC.V 49.48% NOB.V 27.78% CNTR.CN 98.28% 58.51%
428 @reddog GRAT.V 288.24% SONA.CN -91.17% REVO.V -21.62% 58.48%
429 @cal OCO.V 57.84% RECO.V 188.29% PWR.CN -71.43% 58.23%
430 @Dkking SWIS.CN 164.52% CBDT.CN 47.37% PHRX.CN -37.50% 58.13%
431 @HAPPYAPPIE TLT.V 5.26% EFR.TO 79.63% FUU.V 89.47% 58.12%
432 @LithiumLove ICM.V 86.36% CYP.V 110.23% ECR.V -22.58% 58.00%
433 @rick9999 QCCU.V 22.22% ISO.V 139.04% FIND.V 11.82% 57.69%
434 @gold_thunder GRAT.V 288.24% ETI.CN -48.08% CCW.V -68.10% 57.35%
435 @aucsam GRAT.V 288.24% CANN.CN -55.56% CRBK.V -61.43% 57.08%
436 @SpiralOut MEK.V 78.57% LAB.V 160.00% GNG.V -67.86% 56.90%
437 @Carlisler BTU.V -58.82% NDA.V 64.86% SWIS.CN 164.52% 56.85%
438 @BloodPolska SCR.TO 192.13% QCCU.V 22.22% DAC.V -44.00% 56.79%
439 @Pepek AFM.V 146.15% LR.V -17.91% VZLA.V 41.62% 56.62%
440 @bcpl ALY.V -5.48% ASG.V -13.75% ERF.TO 188.94% 56.57%
441 @matteo REVO.V -21.62% HS.CN -19.29% PBX.V 210.34% 56.48%
442 @marrcoooo VS.CN -20.69% PMED.CN -7.69% PKK.CN 196.65% 56.09%
443 @Palominer KNR.CN -16.67% BRC.V -3.41% RECO.V 188.29% 56.07%
444 @big_mortgage SX.CN 170.00% AUX.V -4.65% ZON.V 2.63% 55.99%
445 @groover FORT.V 193.62% AGN.CN -63.64% CSTR.V 37.50% 55.83%
446 @Edge TAAL.CN 62.65% NFG.V 116.71% MMX.TO -12.13% 55.74%
447 @Bluekiwi BIGG.CN 139.22% DM.V 17.86% GBLC.CN 10.00% 55.69%
448 @Secureingold PYR.TO 39.06% ESK.V 9.09% NFG.V 116.71% 54.95%
449 @Pim TK.V 0.00% FMC.V 98.00% PTU.V 66.67% 54.89%
450 @Zorich HPQ.V -39.09% PYR.TO 39.06% HEAT.CN 164.29% 54.75%
451 @Oops DMR.V -56.67% CUSN.V 205.56% CRES.CN 15.00% 54.63%
452 @copi ION.V 51.52% CNC.V 49.48% HIVE.V 62.34% 54.45%
453 @homelesstrader HEAT.CN 164.29% AAX.V -42.86% VZLA.V 41.62% 54.35%
454 @MorningWood NBR.V -51.89% LUX.CN 3.64% PBX.V 210.34% 54.03%
455 @pumpNdump69 TTD.V -10.00% FORT.V 193.62% REVO.V -21.62% 54.00%
456 @Chico REVO.V -21.62% VSBY.CN 97.06% ICM.V 86.36% 53.93%
457 @firemagi PLY.V 38.46% SIC.V 30.36% SVA.V 91.04% 53.29%
458 @MntGoatMatt XCT.TO 105.71% LTE.V 14.81% NBVA.V 38.71% 53.08%
459 @MaxGains SWIS.CN 164.52% NUMI.V -32.71% TAAT.CN 27.42% 53.08%
460 @LaBeauce GRAT.V 288.24% SONA.CN -91.17% HPQ.V -39.09% 52.66%
461 @ImaGlitch GRAT.V 288.24% HPQ.V -39.09% SONA.CN -91.17% 52.66%
462 @Lastofthefranks OILS.CN 37.14% VSBY.CN 97.06% LMG.V 23.08% 52.43%
463 @Buffaloguy QYOU.V 157.14% HPQ.V -39.09% PYR.TO 39.06% 52.37%
464 @Aaron AFM.V 146.15% SU.TO 36.35% EQX.TO -25.82% 52.23%
465 @Canadadry GTOO.CN -92.00% SHLE.TO 120.51% HP.CN 128.00% 52.17%
466 @Lucifer VST.CN -19.09% CUSN.V 205.56% ECOM.V -30.70% 51.92%
467 @Yams18 CVX.V -44.44% BES.V 242.11% SEV.V -42.00% 51.89%
468 @cole119 NXE.TO 111.97% MTH.V 26.09% STUD.V 17.33% 51.80%
469 @chuck AIS.V -26.67% DB.V 207.14% KGC.V -26.09% 51.46%
470 @FairlyStockyTM FTG.TO 28.78% CTS.TO 98.79% HRX.TO 26.60% 51.39%
471 @BagGang PBX.V 210.34% VST.CN -19.09% FANS.CN -37.27% 51.33%
472 @ump NAM.V 25.00% SWIS.CN 164.52% PGP.V -35.71% 51.27%
473 @ShawnV EPY.CN 210.00% VST.CN -19.09% FANS.CN -37.27% 51.21%
474 @Mudruck LUX.CN 3.64% PBX.V 210.34% TGM.V -60.90% 51.03%
475 @JT EQX.TO -25.82% CBK.CN 225.00% IPT.V -46.73% 50.82%
476 @Buckchoo NC.CN -45.24% GRAT.V 288.24% SONA.CN -91.17% 50.61%
477 @luckyluc QYOU.V 157.14% HIVE.V 62.34% NICO.CN -67.93% 50.52%
478 @greta PBX.V 210.34% LTE.V 14.81% AION.CN -73.91% 50.42%
479 @Hiya6964 VMC.V 44.16% LITH.V 127.27% KES.V -20.51% 50.31%
480 @FireCapt REVO.V -21.62% EXRO.TO -38.58% PBX.V 210.34% 50.05%
481 @chyguy KNR.CN -16.67% PKK.CN 196.65% ISOL.CN -30.00% 49.99%
482 @Instinct68 TSF.CN -29.37% BIOV.CN 84.21% STND.V 94.87% 49.91%
483 @Jumbo FOBI.V 32.20% BITF.V 165.60% MIR.V -50.00% 49.27%
484 @Bigstink90 SONA.CN -91.17% LUXX.CN 72.92% BITF.V 165.60% 49.12%
485 @CdnCPA NGE.V -33.33% NRN.V -44.44% CBK.CN 225.00% 49.07%
486 @JWest0926 SWLF.V 87.50% CLZ.V 13.64% IPG.V 45.45% 48.86%
487 @Pickle PBX.V 210.34% CRBK.V -61.43% EGLX.TO -2.87% 48.68%
488 @ickMarginCall GRAT.V 288.24% MNC.V -72.37% MIS.CN -70.00% 48.62%
489 @goldozeki NVO.TO -27.73% AWE.V 13.33% LAB.V 160.00% 48.53%
490 @djdunnoe EPY.CN 210.00% VPH.CN -27.05% ENTG.V -38.78% 48.06%
491 @thedonald LAM.TO 161.11% BEW.V 5.36% AMK.V -22.64% 47.94%
492 @jethro549 PBX.V 210.34% TSF.CN -29.37% PKG.CN -37.50% 47.83%
493 @stockhouse123 ESK.V 9.09% LIO.V -26.67% LAB.V 160.00% 47.47%
494 @workingstiff XRX.CN 132.60% GSI.V -20.29% HTL.V 30.00% 47.44%
495 @Rahman FOBI.V 32.20% HIVE.V 62.34% CBDT.CN 47.37% 47.30%
496 @3.r.d RECO.V 188.29% PERU.V -43.33% BRC.V -3.41% 47.18%
497 @ancora HEM.V -72.86% GRAT.V 288.24% NGLD.V -74.65% 46.91%
498 @Lawnik PKK.CN 196.65% DOC.V -39.50% KNR.CN -16.67% 46.83%
499 @winproglobal AWE.V 13.33% FCC.V -14.86% DML.TO 141.67% 46.71%
500 @thegreentick ZEN.V 33.80% PKK.CN 196.65% SONA.CN -91.17% 46.43%
501 @Skymage MVMD.CN -43.82% ORTH.CN -27.27% PBX.V 210.34% 46.42%
502 @Wilcolator VMC.V 44.16% FOBI.V 32.20% HIVE.V 62.34% 46.23%
503 @nofomo IZO.CN -2.46% QYOU.V 157.14% KNR.CN -16.67% 46.01%
504 @m318 WHN.V -55.06% CUSN.V 205.56% NAR.V -12.50% 46.00%
505 @Triplethreat SU.TO 36.35% JET.V 170.11% PLNT.CN -68.75% 45.90%
506 @KC.maker VST.CN -19.09% ESE.V -7.94% SWIS.CN 164.52% 45.83%
507 @LDubaya ZMA.V -58.89% VLE.TO -14.04% PBX.V 210.34% 45.81%
508 @Mr.B STND.V 94.87% UGM.V 65.11% ERTH.CN -23.08% 45.63%
509 @egyptian_nwb NANO.TO -33.99% DOC.V -39.50% PBX.V 210.34% 45.62%
510 @Stanislav_Labamba ECR.V -22.58% GRA.TO 63.25% STND.V 94.87% 45.18%
511 @luckyluke1 SIZE.CN 11.11% HEM.V -72.86% PKK.CN 196.65% 44.97%
512 @mac1trader FOBI.V 32.20% BITF.V 165.60% LQID.CN -63.64% 44.72%
513 @Brent ZENA.TO 206.00% PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -34.43% 44.69%
514 @Giorgio ZENA.TO 206.00% PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -34.43% 44.69%
515 @BoMbsKOd PBX.V 210.34% REVO.V -21.62% CANN.CN -55.56% 44.39%
516 @Blsh77 UPCO.CN 23.08% DEC.V -55.00% HEAT.CN 164.29% 44.12%
517 @SkepticallySupportive KRR.TO 10.88% PKK.CN 196.65% ATE.TO -75.32% 44.07%
518 @Eoj123 MOON.V -43.75% TELO.V 53.70% RHT.V 122.00% 43.98%
519 @strakpao PKK.CN 196.65% MMS.V -6.82% ZMA.V -58.89% 43.65%
520 @robbieg ACU.V -32.43% AL.V 56.25% GGG.V 106.25% 43.36%
521 @Argentum SLZ.CN 80.00% MTH.V 26.09% LMG.V 23.08% 43.05%
522 @Glanton GWM.V -49.12% PKK.CN 196.65% IP.CN -18.75% 42.92%
523 @teddybear SWIS.CN 164.52% OG.V -30.93% ZEU.CN -5.56% 42.68%
524 @Matthew TR.V -5.88% PA.V 50.00% GPM.V 83.33% 42.48%
525 @Mookie ZEN.V 33.80% SWIS.CN 164.52% HUD.V -71.43% 42.30%
526 @jimb7770 RECO.V 188.29% SKRR.V -64.81% ZON.V 2.63% 42.04%
527 @Jasoob DIGI.CN -33.33% PKK.CN 196.65% FANS.CN -37.27% 42.01%
528 @Laz23 BLR.CN 81.82% SU.TO 36.35% TGIF.CN 7.14% 41.77%
529 @martin MGR.V -20.19% BRO.V -21.30% ATU.V 166.67% 41.73%
530 @PecanSandy04 PBX.V 210.34% REVO.V -21.62% AGN.CN -63.64% 41.70%
531 @calgarylady RECO.V 188.29% NCU.TO -23.57% GHG.CN -40.00% 41.57%
532 @Mophi VSBY.CN 97.06% SVA.V 91.04% LQID.CN -63.64% 41.49%
533 @Freddybaler001 NVO.TO -27.73% GSVR.V 82.14% SRI.V 70.00% 41.47%
534 @helsabot HEM.V -72.86% GRAT.V 288.24% SONA.CN -91.17% 41.40%
535 @metalhead46 CBK.CN 225.00% RRI.V -58.57% HSTR.V -42.22% 41.40%
536 @CastorOyl NVO.TO -27.73% VERY.V -64.25% MGRO.CN 216.00% 41.34%
537 @Kreativling CYP.V 110.23% HEM.V -72.86% ICM.V 86.36% 41.24%
538 @Pooshoes S.TO 7.32% AUL.V -55.00% SX.CN 170.00% 40.77%
539 @Idratherbefishing CBDT.CN 47.37% SSVR.V -21.37% UEX.TO 96.15% 40.72%
540 @Ghost22 PKK.CN 196.65% PKG.CN -37.50% FANS.CN -37.27% 40.62%
541 @strikerz SONA.CN -91.17% CBDT.CN 47.37% BITF.V 165.60% 40.60%
542 @ChamBid AZM.V 96.23% VZLA.V 41.62% KDK.V -16.56% 40.43%
543 @smartfx GSVR.V 82.14% NOB.V 27.78% KRR.TO 10.88% 40.27%
544 @null NANO.TO -33.99% OCO.V 57.84% LAC.TO 96.87% 40.24%
545 @NanoJack SONA.CN -91.17% CBDT.CN 47.37% SWIS.CN 164.52% 40.24%
546 @Legacy ZENA.TO 206.00% MIR.V -50.00% CHAL.CN -35.65% 40.12%
547 @jayjay RE.V -24.84% JG.V -15.15% STS.V 160.00% 40.00%
548 @GetGo ORGN.CN 112.50% OPW.V 55.00% SAND.CN -47.54% 39.99%
549 @ginjaninja REVO.V -21.62% VMC.V 44.16% GLXY.TO 97.34% 39.96%
550 @RealityCheck ESK.V 9.09% GGM.V -50.00% LAB.V 160.00% 39.70%
551 @flyer22 PXA.V 28.13% SASY.CN -22.58% IZ.V 113.33% 39.63%
552 @GoldMonkey IPA.V -57.87% VS.CN -20.69% PKK.CN 196.65% 39.36%
553 @StockLife CRES.CN 15.00% SLZ.CN 80.00% LMG.V 23.08% 39.36%
554 @Stockquote NC.CN -45.24% BES.V 242.11% VGD.V -79.17% 39.23%
555 @seekitstakeit PTK.V 24.69% RVR.CN 14.29% NXO.V 78.26% 39.08%
556 @Strannick OTSO.V 40.00% AMM.TO -18.64% API.CN 95.06% 38.81%
557 @SuperStickman EPY.CN 210.00% PHRX.CN -37.50% NXS.V -56.25% 38.75%
558 @DrWealth ECR.V -22.58% CYP.V 110.23% TAAT.CN 27.42% 38.36%
559 @Diddy RECO.V 188.29% HPQ.V -39.09% TRIP.CN -34.43% 38.26%
560 @WolfofNoStreet REVO.V -21.62% CBDT.CN 47.37% THRM.V 88.37% 38.04%
561 @apok HPQ.V -39.09% BGF.V -4.17% QYOU.V 157.14% 37.96%
562 @Edmo FIND.V 11.82% QCCU.V 22.22% EFR.TO 79.63% 37.89%
563 @Peterthegreek PHRX.CN -37.50% ZENA.TO 206.00% CBDX.CN -54.84% 37.89%
564 @consigliere SEI.V 57.89% CCCM.V 78.26% ECR.V -22.58% 37.86%
565 @tazman FOBI.V 32.20% ZEN.V 33.80% CBDT.CN 47.37% 37.79%
566 @deepblue CBDT.CN 47.37% QYOU.V 157.14% SONA.CN -91.17% 37.78%
567 @Metalmonkey BMK.V -55.56% ARS.V 3.77% FEC.TO 165.11% 37.78%
568 @Kraken DAC.V -44.00% THRM.V 88.37% AVCR.V 68.42% 37.60%
569 @kamikaze DOC.V -39.50% SCR.TO 192.13% SUGR.V -40.00% 37.55%
570 @WarrenB DAC.V -44.00% ESE.V -7.94% SWIS.CN 164.52% 37.53%
571 @botafogo PDM.V -18.37% SWIS.CN 164.52% TRIP.CN -34.43% 37.24%
572 @freerider UWE-H.V 95.00% SIC.V 30.36% NZC.TO -14.29% 37.02%
573 @dhdevrie MVMD.CN -43.82% BARU.V -42.42% PKK.CN 196.65% 36.80%
574 @Blackened06 NOM.CN -39.62% DGTL.V -46.77% PKK.CN 196.65% 36.75%
575 @Raindog CBDT.CN 47.37% VSBY.CN 97.06% TRIP.CN -34.43% 36.67%
576 @WholeBologna FOBI.V 32.20% NUMI.V -32.71% CYP.V 110.23% 36.57%
577 @maltyb AFM.V 146.15% MVMD.CN -43.82% S.TO 7.32% 36.55%
578 @Aka23 AWE.V 13.33% SGY.TO 113.33% RYR.V -17.65% 36.34%
579 @TheSixGod CNC.V 49.48% NOB.V 27.78% SIC.V 30.36% 35.87%
580 @JJW KRR.TO 10.88% SWIS.CN 164.52% CCW.V -68.10% 35.76%
581 @woodywoodland VSBY.CN 97.06% PHRX.CN -37.50% CBDT.CN 47.37% 35.64%
582 @Mullyman CBDT.CN 47.37% VSBY.CN 97.06% PHRX.CN -37.50% 35.64%
583 @bnd VST.CN -19.09% RELA.CN -38.57% SWIS.CN 164.52% 35.62%
584 @goldtrader ROS.V -30.26% FORT.V 193.62% CXXI.CN -57.06% 35.43%
585 @mysterio ZEN.V 33.80% CBDT.CN 47.37% PTK.V 24.69% 35.29%
586 @Oilberta403 SONA.CN -91.17% SWIS.CN 164.52% FOBI.V 32.20% 35.18%
587 @Watchful ESK.V 9.09% NUG.V -64.29% LAB.V 160.00% 34.94%
588 @SnoopyDog PKK.CN 196.65% XBC.TO -70.22% REVO.V -21.62% 34.93%
589 @HumbleMind PBX.V 210.34% MDP.TO -48.76% IPA.V -57.87% 34.57%
590 @kolster REVO.V -21.62% HEAT.CN 164.29% HPQ.V -39.09% 34.52%
591 @pizzaparty KES.V -20.51% GSVR.V 82.14% VZLA.V 41.62% 34.42%
592 @Kryss MEK.V 78.57% SIC.V 30.36% GFG.V -5.71% 34.40%
593 @Elliot_Finch DMGI.V 86.67% AVCR.V 68.42% APP.CN -52.00% 34.36%
594 @Deadpool0007 RVV.CN -26.61% CBDT.CN 47.37% HITI.V 82.22% 34.33%
595 @Skipabeat THRM.V 88.37% VERY.V -64.25% NXO.V 78.26% 34.13%
596 @Fubar RECO.V 188.29% FSX.V -46.51% DOC.V -39.50% 34.09%
597 @JustinSimmons NC.CN -45.24% PAID.CN 178.79% CRS.CN -32.32% 33.74%
598 @gdogdog GLO.TO 155.97% NRN.V -44.44% FR.TO -11.01% 33.51%
599 @Mcawesome DIGI.CN -33.33% PEGA.V 40.00% WIN.V 93.75% 33.47%
600 @maaaco CCCM.V 78.26% GGD.TO 39.48% RYR.V -17.65% 33.37%
601 @jpc HIGH.V -24.22% AZM.V 96.23% ENDR.V 27.50% 33.17%
602 @Peteskeet MRS.V 12.50% MYID.V -52.50% KC.V 139.02% 33.01%
603 @Chipshot CNC.V 49.48% CNTR.CN 98.28% IMV.TO -49.36% 32.80%
604 @Blackpine PGE.V -25.61% AZM.V 96.23% SUNM.V 27.78% 32.80%
605 @Dimebagdave EHT.V -72.00% GHG.CN -40.00% EPY.CN 210.00% 32.67%
606 @inept BOLT.CN 6.90% GEM.V 4.17% ICM.V 86.36% 32.48%
607 @BlackKnight REVO.V -21.62% EPY.CN 210.00% SONA.CN -91.17% 32.40%
608 @Richrock GTT.V 90.59% GGD.TO 39.48% FVL.TO -32.91% 32.39%
609 @RockMaschine NDVA.V 56.36% MYM.CN 55.56% BIO.CN -15.00% 32.31%
610 @cinqueport MRS.V 12.50% SVA.V 91.04% MMS.V -6.82% 32.24%
611 @fortuneseeker FOBI.V 32.20% FOBI.V 32.20% FOBI.V 32.20% 32.20%
612 @soap FOBI.V 32.20% FOBI.V 32.20% FOBI.V 32.20% 32.20%
613 @Polskynovich MJAR.CN -54.55% EPY.CN 210.00% ZMA.V -58.89% 32.19%
614 @BathtubAlchemy BLR.CN 81.82% CBDT.CN 47.37% NUMI.V -32.71% 32.16%
615 @Imbrokenow2 PAI.V -78.95% HEAT.CN 164.29% KRR.TO 10.88% 32.07%
616 @Sthlheader SVS.V 2.63% SAU.TO -37.50% YES.V 130.77% 31.97%
617 @whosat KRR.TO 10.88% CBDT.CN 47.37% NDM.TO 36.59% 31.61%
618 @Watchfulwaiting SX.CN 170.00% ZEU.CN -5.56% RLV.V -70.00% 31.48%
619 @dimi123 LUM.V -36.96% EQX.TO -25.82% GLO.TO 155.97% 31.07%
620 @ByLoSellhigh DIGI.CN -33.33% THRM.V 88.37% CSTR.V 37.50% 30.85%
621 @nameless GGI.V -38.64% AZM.V 96.23% RP.V 34.78% 30.79%
622 @yseclov BRC.V -3.41% SSVR.V -21.37% NFG.V 116.71% 30.64%
623 @dillythedealer KUYA.CN -54.51% LAB.V 160.00% PGX.V -13.61% 30.63%
624 @slowride HPQ.V -39.09% DIGI.CN -33.33% HEAT.CN 164.29% 30.62%
625 @campconcentrate STND.V 94.87% BARU.V -42.42% PLUR.V 39.24% 30.56%
626 @Grose1987 PHRX.CN -37.50% VMC.V 44.16% CC.CN 85.00% 30.55%
627 @joshmining RIO.V -28.89% AIR.V -35.62% GLO.TO 155.97% 30.49%
628 @iceman IZZ.V 61.90% FFOX.V 34.09% PGLD.V -5.00% 30.33%
629 @captainpony SZLS.TO -50.00% PKK.CN 196.65% CRVC.CN -55.88% 30.25%
630 @Toshi NC.CN -45.24% SKYG.V -52.38% RECO.V 188.29% 30.22%
631 @Discodan NCU.TO -23.57% TKO.TO 66.87% CBDT.CN 47.37% 30.22%
632 @juventino CAD.V 134.09% ADZ.V -50.00% ANX.TO 6.56% 30.22%
633 @touquoy NVO.TO -27.73% BHS.V 28.57% FUU.V 89.47% 30.10%
634 @HappyGilmore ATZ.TO 87.01% TH.TO 36.68% BLDP.TO -34.52% 29.72%
635 @Makingbundlez HPQ.V -39.09% THRM.V 88.37% PYR.TO 39.06% 29.45%
636 @Makemerich WHN.V -55.06% BRC.V -3.41% MEG.TO 146.74% 29.43%
637 @CBtrader NUMI.V -32.71% ENBI.CN -71.35% SCR.TO 192.13% 29.36%
638 @Dave2 TSF.CN -29.37% NXE.TO 111.97% GLDX.V 5.31% 29.30%
639 @Pray4aSurge CBDT.CN 47.37% CXXI.CN -57.06% VSBY.CN 97.06% 29.12%
640 @Curlyhorns CGN.CN 7.81% VSBY.CN 97.06% BEE.CN -17.95% 28.97%
641 @rini IP.CN -18.75% PKK.CN 196.65% SONA.CN -91.17% 28.91%
642 @Myohmy09 CYP.V 110.23% HOLL.CN 3.85% NOC.V -27.50% 28.86%
643 @TH NVO.TO -27.73% QRC.V -2.60% NFG.V 116.71% 28.79%
644 @Nekton FLT.V 26.83% API.CN 95.06% CHAL.CN -35.65% 28.75%
645 @Khrysos QBTC.TO 64.58% VZLA.V 41.62% DSV.V -20.41% 28.60%
646 @Joobus ITM.V 51.43% BBTV.TO -61.80% GXU.V 95.65% 28.43%
647 @khuku50 PKK.CN 196.65% GRN.TO -38.53% HEM.V -72.86% 28.42%
648 @Goldy LAB.V 160.00% MAU.V -26.09% ORG.V -48.89% 28.34%
649 @JCnew FCC.V -14.86% DM.V 17.86% BLR.CN 81.82% 28.27%
650 @stokie58 DAC.V -44.00% VMC.V 44.16% BIOV.CN 84.21% 28.12%
651 @Hopp HEAT.CN 164.29% SUGR.V -40.00% VENI.CN -40.00% 28.10%
652 @JCC BIOV.CN 84.21% GLD.V -82.11% GSVR.V 82.14% 28.08%
653 @Thanos AYA.TO 150.13% AOT.TO -17.45% STGO.TO -48.61% 28.02%
654 @xenofon FIND.V 11.82% STND.V 94.87% SVB.TO -22.89% 27.93%
655 @ErikHardraade CNC.V 49.48% NCU.TO -23.57% OCO.V 57.84% 27.92%
656 @Gold_finger ESE.V -7.94% HEM.V -72.86% SWIS.CN 164.52% 27.91%
657 @d_kar_35 NDA.V 64.86% CSTR.V 37.50% VST.CN -19.09% 27.76%
658 @JCMiningReport FMC.V 98.00% BZ.V -40.57% RM.V 25.76% 27.73%
659 @sector7 GRN.TO -38.53% CVX.V -44.44% BITF.V 165.60% 27.54%
660 @paydirt IDK.CN 38.03% FIND.V 11.82% FOBI.V 32.20% 27.35%
661 @GoodKarma RFR.CN 54.55% ECR.V -22.58% CNC.V 49.48% 27.15%
662 @sovereignintel NOC.V -27.50% HODL.CN 10.53% FMC.V 98.00% 27.01%
663 @Feralwolf DGTL.V -46.77% EATS.CN -64.98% SCR.TO 192.13% 26.79%
664 @bigbrownsugar SVA.V 91.04% REVO.V -21.62% KRR.TO 10.88% 26.77%
665 @FITZ101 JTR.V -6.67% CRE.V 113.04% SBM.V -26.15% 26.74%
666 @BurntWater CANN.CN -55.56% THRM.V 88.37% CBDT.CN 47.37% 26.73%
667 @eddy KRR.TO 10.88% EQX.TO -25.82% WIN.V 93.75% 26.27%
668 @Wasaga_Beach TUSK.CN -58.33% ECM.V 189.86% MFX.V -52.86% 26.22%
669 @Tonkero POR.V 50.00% LOBE.CN -59.26% QMX.V 87.50% 26.08%
670 @Goldbum HEM.V -72.86% BES.V 242.11% SONA.CN -91.17% 26.03%
671 @TLQ EGLX.TO -2.87% BIGG.CN 139.22% GRSL.V -58.33% 26.00%
672 @greenanon VRR.V 0.00% FMC.V 98.00% VKG-H.V -20.00% 26.00%
673 @Chinchilla CGP.V -22.38% MASS.V 70.00% SIC.V 30.36% 25.99%
674 @wizade RLV.V -70.00% DB.V 207.14% LOBE.CN -59.26% 25.96%
675 @Skyline27 AUMB.V -25.49% API.CN 95.06% DPRO.CN 8.15% 25.91%
676 @Derwish CKG.V -29.47% GOT.V 61.70% QEX.V 45.45% 25.90%
677 @Copperjuan FOBI.V 32.20% DGHI.V 104.04% LOBE.CN -59.26% 25.66%
678 @Tp5 GBR.V -4.01% PYR.TO 39.06% VZLA.V 41.62% 25.55%
679 @Croanalyst THRM.V 88.37% FLT.V 26.83% ENTG.V -38.78% 25.48%
680 @Thyme_2_bull IPA.V -57.87% APC.V 50.00% BIOV.CN 84.21% 25.45%
681 @freeze RVR.CN 14.29% ETG.TO 85.71% FF.TO -23.75% 25.42%
682 @Goldenboy7123 BLR.CN 81.82% HLTH.CN -52.94% CBDT.CN 47.37% 25.42%
683 @CornStore AVCR.V 68.42% PAI.V -78.95% DMGI.V 86.67% 25.38%
684 @Davesab PYR.TO 39.06% IPA.V -57.87% STND.V 94.87% 25.35%
685 @NWA420 DM.V 17.86% DPRO.CN 8.15% WTER.CN 50.00% 25.34%
686 @GoldenRetriever BCU.V -60.29% GBU.V 2.17% CAD.V 134.09% 25.32%
687 @Benzer97 HITI.V 82.22% GPV.V -53.94% CBDT.CN 47.37% 25.22%
688 @spenclark WE.V -48.06% LSPD.TO 35.96% ATZ.TO 87.01% 24.97%
689 @moneymaker112 GASX.V 41.84% SSVR.V -21.37% TBRD.V 53.13% 24.53%
690 @gustking PWR.CN -71.43% GRB.V -3.75% XTRX.CN 147.83% 24.22%
691 @KarlPat EPY.CN 210.00% TMED.CN -64.71% HEM.V -72.86% 24.15%
692 @renegade ZEN.V 33.80% MIR.V -50.00% THRM.V 88.37% 24.06%
693 @grossprft KNR.CN -16.67% CTS.TO 98.79% TTD.V -10.00% 24.04%
694 @tripico FOBI.V 32.20% CBDT.CN 47.37% ESE.V -7.94% 23.88%
695 @Lordluvaduck HIVE.V 62.34% WM.TO -23.08% FOBI.V 32.20% 23.82%
696 @curtoky MIR.V -50.00% FOBI.V 32.20% THRM.V 88.37% 23.52%
697 @wytsox CYP.V 110.23% FLT.V 26.83% VXL.V -66.67% 23.46%
698 @motorcitysmitty AGI.TO -10.07% GFL.TO 30.56% CNC.V 49.48% 23.32%
699 @sovitch QYOU.V 157.14% HOLL.CN 3.85% SONA.CN -91.17% 23.27%
700 @Actuary20 VMC.V 44.16% LAC.TO 96.87% ENBI.CN -71.35% 23.23%
701 @brucelionheart AFM.V 146.15% ASM.TO -29.70% GOG.V -47.41% 23.01%
702 @holymakinaw MARV.V 42.86% MKO.V -6.25% FOBI.V 32.20% 22.93%
703 @SoulTsunami SWIS.CN 164.52% AGN.CN -63.64% ACU.V -32.43% 22.82%
704 @Brotmann PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% AVCR.V 68.42% 22.80%
705 @trev LAB.V 160.00% AUGC.V -70.45% SSVR.V -21.37% 22.72%
706 @sihv NVO.TO -27.73% TLO.TO 33.33% HIVE.V 62.34% 22.65%
707 @caffinated J.CN -34.29% WIKI.CN 20.00% HITI.V 82.22% 22.65%
708 @FireballTycoon VZLA.V 41.62% AAX.V -42.86% AVCR.V 68.42% 22.39%
709 @Wvfc2017 EGLX.TO -2.87% VSBY.CN 97.06% VPH.CN -27.05% 22.38%
710 @BS ALDE.V 31.87% OSI.V -4.84% PGZ.V 40.00% 22.34%
711 @acepeterson HIVE.V 62.34% CANN.CN -55.56% GROW.V 60.00% 22.26%
712 @nev_investor BLR.CN 81.82% XCX.CN 19.44% NU.V -34.62% 22.22%
713 @AlTrader THRM.V 88.37% CVGR.CN 7.69% CANA.CN -30.00% 22.02%
714 @wvdm MIN.TO -55.36% DSV.V -20.41% DML.TO 141.67% 21.97%
715 @Stoneminer REG.V -4.67% BSR.V -13.20% AOI.TO 83.63% 21.92%
716 @ogi ADZ.V -50.00% LAB.V 160.00% NRN.V -44.44% 21.85%
717 @HooterHanna ZEN.V 33.80% CANN.CN -55.56% DMGI.V 86.67% 21.64%
718 @Jam26 EQX.TO -25.82% GTT.V 90.59% TK.V 0.00% 21.59%
719 @efm9 GLDN.V 0.00% SZM.V 6.15% SIE.V 58.33% 21.50%
720 @Airic101 FRI.V -44.23% VS.CN -20.69% GMTN.V 129.11% 21.40%
721 @AlGreene ERTH.CN -23.08% PMED.CN -7.69% STND.V 94.87% 21.37%
722 @Drjimjones GL.CN -69.70% GLDC.V -31.51% FEC.TO 165.11% 21.30%
723 @goldironhands ADZ.V -50.00% WHN.V -55.06% TGL.TO 168.60% 21.18%
724 @PlymouthFury69 ART.V -38.33% GOT.V 61.70% PEGA.V 40.00% 21.12%
725 @bucko RHT.V 122.00% MVMD.CN -43.82% NFLD.CN -14.93% 21.08%
726 @bigshooter MRS.V 12.50% PHRX.CN -37.50% APHA.TO 88.07% 21.02%
727 @chatyak CYP.V 110.23% EVER.V -42.59% REG.V -4.67% 20.99%
728 @Mgb9313 VO.V 21.67% MEX.V -53.85% API.CN 95.06% 20.96%
729 @Golf20 ZEN.V 33.80% ORE.V 3.64% PTK.V 24.69% 20.71%
730 @TheRam SONA.CN -91.17% NDA.V 64.86% THRM.V 88.37% 20.69%
731 @bull-run MYCO.CN 8.24% DMGI.V 86.67% SVE.V -32.84% 20.69%
732 @Cabledude25 GBR.V -4.01% GSVR.V 82.14% KDK.V -16.56% 20.52%
733 @Yannick QYOU.V 157.14% VXL.V -66.67% TSF.CN -29.37% 20.37%
734 @geneva BEE.CN -17.95% SVA.V 91.04% NSG.CN -12.50% 20.20%
735 @major AGG.V -5.71% MTH.V 26.09% AMR.V 40.00% 20.12%
736 @TonyTwoShoes THRM.V 88.37% TLT.V 5.26% DIGI.CN -33.33% 20.10%
737 @runrig RIO.V -28.89% FCC.V -14.86% DGHI.V 104.04% 20.10%
738 @coolmintkev SHP.CN -53.33% MDL.V -46.43% LAB.V 160.00% 20.08%
739 @TK TNY.CN -59.77% FANS.CN -37.27% QYOU.V 157.14% 20.03%
740 @Hawk WIN.V 93.75% HS.CN -19.29% FCC.V -14.86% 19.87%
741 @Shelbs KTR.V 25.93% GMA.V -9.23% MARV.V 42.86% 19.85%
742 @tumbleweed TR.V -5.88% ARQ.CN -30.00% CUR.V 94.89% 19.67%
743 @Sparx BRC.V -3.41% ABRA.V -6.73% AVCR.V 68.42% 19.43%
744 @Goldfinch POE.V 32.05% TNR.V 0.00% RM.V 25.76% 19.27%
745 @jahiphop JUMP.V -43.21% SWIS.CN 164.52% LQID.CN -63.64% 19.22%
746 @GKDaddy BTCG-UN.TO 58.62% KRR.TO 10.88% UGE.V -12.12% 19.12%
747 @Sparky27 CAD.V 134.09% GLDC.V -31.51% RSLV.V -45.26% 19.11%
748 @Mike.Honcho SONA.CN -91.17% MVMD.CN -43.82% SCR.TO 192.13% 19.05%
749 @d2dgw BCFN.CN -37.18% BIGG.CN 139.22% NC.CN -45.24% 18.93%
750 @killick BTU.V -58.82% LAB.V 160.00% NRN.V -44.44% 18.91%
751 @Hoogie6 KNR.CN -16.67% DPRO.CN 8.15% NDA.V 64.86% 18.78%
752 @Karinger KRR.TO 10.88% GBR.V -4.01% CNC.V 49.48% 18.78%
753 @dryinvestor HPQ.V -39.09% QYOU.V 157.14% BBTV.TO -61.80% 18.75%
754 @EliteAssets ADZ.V -50.00% EU.V 109.57% BRC.V -3.41% 18.72%
755 @Taxslave AMY.V 69.07% AOT.TO -17.45% PIF.TO 4.18% 18.60%
756 @Stockmeat CXXI.CN -57.06% SIC.V 30.36% HITI.V 82.22% 18.51%
757 @iiioiii XBC.TO -70.22% EXRO.TO -38.58% HEAT.CN 164.29% 18.49%
758 @Projection UEX.TO 96.15% FNC.V 4.17% WRR.V -45.00% 18.44%
759 @rollingsnowballs PYR.TO 39.06% KNR.CN -16.67% FOBI.V 32.20% 18.20%
760 @Riptide RJX-A.V -48.00% NDA.V 64.86% CSTR.V 37.50% 18.12%
761 @TeletranOne ENB.TO 29.50% KL.TO 8.19% BNS.TO 15.83% 17.84%
762 @aircam PTK.V 24.69% IPA.V -57.87% DMGI.V 86.67% 17.83%
763 @sauceplease PLU.V 75.68% CZO.V -7.58% FCC.V -14.86% 17.75%
764 @marco2often THX.V 66.67% BHS.V 28.57% SCOT.V -42.42% 17.60%
765 @burnslab FCC.V -14.86% KNR.CN -16.67% BIOV.CN 84.21% 17.56%
766 @TM1 REVO.V -21.62% NFG.V 116.71% PSYC.CN -42.59% 17.50%
767 @Xfiles SASY.CN -22.58% ENDR.V 27.50% AEC.V 47.37% 17.43%
768 @Holmes IVN.TO 44.02% GGD.TO 39.48% GLDC.V -31.51% 17.33%
769 @laurencelefou UI.V 20.00% XX.V 45.83% IQ.V -14.29% 17.18%
770 @noimpactman MIR.V -50.00% VERY.V -64.25% BITF.V 165.60% 17.12%
771 @TOxray HIVE.V 62.34% EGT.V 27.91% HPQ.V -39.09% 17.05%
772 @ramblin_man LAB.V 160.00% SONA.CN -91.17% LR.V -17.91% 16.97%
773 @Jethro IZO.CN -2.46% MOON.V -43.75% VSBY.CN 97.06% 16.95%
774 @ycjoekim ALTA.V 35.14% CBR.V -46.48% GOT.V 61.70% 16.79%
775 @DanKov CNC.V 49.48% ACO-X.TO 11.59% SSL.TO -10.75% 16.78%
776 @Baug9 TTD.V -10.00% BLR.CN 81.82% REVO.V -21.62% 16.73%
777 @Bob2020 CSTR.V 37.50% HIVE.V 62.34% NSAU.CN -50.00% 16.61%
778 @Drogo APP.CN -52.00% PHRX.CN -37.50% BIGG.CN 139.22% 16.57%
779 @Ferd98Bull GL.CN -69.70% FORT.V 193.62% NGLD.V -74.65% 16.42%
780 @damantis ORE.V 3.64% BYN.V 5.45% PGZ.V 40.00% 16.36%
781 @Blazinbambam BITF.V 165.60% VXL.V -66.67% MIR.V -50.00% 16.31%
782 @eixlberger WRR.V -45.00% CCCM.V 78.26% FCO.V 15.00% 16.09%
783 @CANplant NANO.TO -33.99% LAC.TO 96.87% FCC.V -14.86% 16.01%
784 @TheBat VMC.V 44.16% DAC.V -44.00% CBDT.CN 47.37% 15.84%
785 @Spire THX.V 66.67% QRC.V -2.60% KDK.V -16.56% 15.83%
786 @macallan25 PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% CBDT.CN 47.37% 15.78%
787 @yvngbvll NDA.V 64.86% HOLL.CN 3.85% REVO.V -21.62% 15.70%
788 @Ruffus23 AUX.V -4.65% GGO.V -36.36% QMX.V 87.50% 15.50%
789 @Gldbull GOG.V -47.41% AAG.V -66.31% LAB.V 160.00% 15.42%
790 @Kivas SONA.CN -91.17% QNC.V 160.00% SASY.CN -22.58% 15.42%
791 @automationJ SONA.CN -91.17% NUMI.V -32.71% SX.CN 170.00% 15.37%
792 @HypnoFunk MTH.V 26.09% QRC.V -2.60% QCCU.V 22.22% 15.24%
793 @tsquared SIC.V 30.36% MEK.V 78.57% NUG.V -64.29% 14.88%
794 @numbersguy TI.TO -17.86% SLS.TO 123.68% CRBK.V -61.43% 14.80%
795 @Empire BBTV.TO -61.80% THX.V 66.67% CBG.V 39.39% 14.75%
796 @Kaiser999 NGLD.V -74.65% GL.CN -69.70% RECO.V 188.29% 14.65%
797 @pinhead SKYG.V -52.38% AZM.V 96.23% TK.V 0.00% 14.62%
798 @CaptainKush NVO.TO -27.73% NFG.V 116.71% RSLV.V -45.26% 14.57%
799 @WizardLizard ESK.V 9.09% HIVE.V 62.34% NVO.TO -27.73% 14.57%
800 @TickersandDice IZO.CN -2.46% BIOV.CN 84.21% ETR.CN -38.10% 14.55%
801 @Larph CYP.V 110.23% BZ.V -40.57% KGC.V -26.09% 14.52%
802 @JohnnyBGoode PGZ.V 40.00% VZLA.V 41.62% EXRO.TO -38.58% 14.34%
803 @rangerbentman MEK.V 78.57% BYN.V 5.45% MMG.V -41.04% 14.33%
804 @Stockinup LAB.V 160.00% RRI.V -58.57% ORX.V -58.62% 14.27%
805 @canada FMC.V 98.00% GRN.TO -38.53% KNR.CN -16.67% 14.27%
806 @longzzzzz PTK.V 24.69% NCU.TO -23.57% VZLA.V 41.62% 14.25%
807 @dnordy QMX.V 87.50% VST.CN -19.09% EQX.TO -25.82% 14.20%
808 @digdog MRS.V 12.50% MMS.V -6.82% NDM.TO 36.59% 14.09%
809 @lonade HPQ.V -39.09% PYR.TO 39.06% AII.TO 42.19% 14.05%
810 @kdm HODL.CN 10.53% NDA.V 64.86% DIGI.CN -33.33% 14.02%
811 @ACAB ESM.TO 5.71% AR.TO 11.68% MND.TO 24.62% 14.00%
812 @jamgo FVL.TO -32.91% ENDR.V 27.50% CBDT.CN 47.37% 13.99%
813 @HighTick SML.V -18.18% MMS.V -6.82% TKO.TO 66.87% 13.96%
814 @jru BLR.CN 81.82% DM.V 17.86% IPA.V -57.87% 13.93%
815 @bounceit MPH.V -18.49% GLDX.V 5.31% RFR.CN 54.55% 13.79%
816 @vCard CYP.V 110.23% AUMB.V -25.49% NRN.V -44.44% 13.43%
817 @I_M_Volatile HPQ.V -39.09% GMA.V -9.23% THRM.V 88.37% 13.35%
818 @Menace11 LME.V 155.00% ENBI.CN -71.35% MVMD.CN -43.82% 13.28%
819 @newbieontario1964 IZO.CN -2.46% AWE.V 13.33% ECU.V 28.89% 13.25%
820 @Thain MAU.V -26.09% LR.V -17.91% AOI.TO 83.63% 13.21%
821 @Bryth BKI.TO -1.47% MXR.V -50.00% SVA.V 91.04% 13.19%
822 @Minaki MOS.V -40.00% FOBI.V 32.20% CBDT.CN 47.37% 13.19%
823 @mailman ZEN.V 33.80% VMC.V 44.16% SLHG.V -38.46% 13.17%
824 @burlap MRS.V 12.50% UGE.V -12.12% PYR.TO 39.06% 13.15%
825 @Chucklee ECR.V -22.58% PTU.V 66.67% OSI.V -4.84% 13.08%
826 @Redmetal FWZ.V -21.30% CCCM.V 78.26% TI.TO -17.86% 13.04%
827 @Mick IPA.V -57.87% OCO.V 57.84% PYR.TO 39.06% 13.01%
828 @KTM530 CYP.V 110.23% HPQ.V -39.09% ACU.V -32.43% 12.90%
829 @clayballs NBVA.V 38.71% FOBI.V 32.20% ACU.V -32.43% 12.82%
830 @will.i.am QMX.V 87.50% BARU.V -42.42% ABRA.V -6.73% 12.78%
831 @benbagholder SLZ.CN 80.00% MTH.V 26.09% GL.CN -69.70% 12.13%
832 @isaactfoster FOBI.V 32.20% CBDT.CN 47.37% MVMD.CN -43.82% 11.91%
833 @joeboo31 FOBI.V 32.20% CBDT.CN 47.37% MVMD.CN -43.82% 11.91%
834 @Noone SME.V 10.71% BAY.V 0.00% BST.V 25.00% 11.90%
835 @Leon ATC.V -38.46% MEK.V 78.57% SVG.V -4.55% 11.85%
836 @Reeses NUMI.V -32.71% GROW.V 60.00% MYCO.CN 8.24% 11.84%
837 @bcmriguy REVO.V -21.62% GPV.V -53.94% CYP.V 110.23% 11.55%
838 @Wolclaim NVO.TO -27.73% NFG.V 116.71% KUYA.CN -54.51% 11.49%
839 @Jmpops SVS.V 2.63% DEC.V -55.00% DMGI.V 86.67% 11.43%
840 @WalterWhite HEAT.CN 164.29% VXL.V -66.67% LQID.CN -63.64% 11.33%
841 @minitat PRG.V -60.42% AMY.V 69.07% NAM.V 25.00% 11.22%
842 @lenia BARU.V -42.42% KRR.TO 10.88% QBTC.TO 64.58% 11.01%
843 @Northpole BYN.V 5.45% VMC.V 44.16% KNR.CN -16.67% 10.98%
844 @AuBerg IZO.CN -2.46% TSF.CN -29.37% SCL.TO 64.77% 10.98%
845 @Hobart KRR.TO 10.88% PTU.V 66.67% SKP.V -44.64% 10.97%
846 @thewealthylion ORTH.CN -27.27% OG.V -30.93% SVA.V 91.04% 10.95%
847 @jumbomeats VST.CN -19.09% DOC.V -39.50% SVA.V 91.04% 10.82%
848 @Gignova HPQ.V -39.09% PYR.TO 39.06% FOBI.V 32.20% 10.72%
849 @GLPerthWA NVO.TO -27.73% NFG.V 116.71% IRV.CN -56.87% 10.70%
850 @khan CK.CN -43.48% SVS.V 2.63% LUXX.CN 72.92% 10.69%
851 @Perfect GLO.TO 155.97% IPA.V -57.87% AAG.V -66.31% 10.60%
852 @Excelsior BHS.V 28.57% GOT.V 61.70% BTU.V -58.82% 10.48%
853 @Dashock7 KRR.TO 10.88% MKR.V -67.22% QMX.V 87.50% 10.38%
854 @Mobius GRB.V -3.75% CRBK.V -61.43% AZM.V 96.23% 10.35%
855 @stocklor LNK.CN -62.30% VXL.V -66.67% QNC.V 160.00% 10.35%
856 @HishigROF AZM.V 96.23% AIS.V -26.67% GGI.V -38.64% 10.31%
857 @tbonn MIR.V -50.00% KNR.CN -16.67% VSBY.CN 97.06% 10.13%
858 @Jmack4500 HIVE.V 62.34% NUG.V -64.29% FOBI.V 32.20% 10.08%
859 @ronaldo7 VSBY.CN 97.06% VERY.V -64.25% EGLX.TO -2.87% 9.98%
860 @AldenTyrell NOCR.V 112.50% CGP.V -22.38% BCU.V -60.29% 9.94%
861 @achm15 VST.CN -19.09% CBDT.CN 47.37% AC.TO 1.32% 9.87%
862 @militaryman FOBI.V 32.20% CBDT.CN 47.37% MIR.V -50.00% 9.85%
863 @kanadaka ISGI.V 36.96% VZLA.V 41.62% DMX.V -49.06% 9.84%
864 @loupup ECR.V -22.58% PRG.V -60.42% NOCR.V 112.50% 9.83%
865 @MLN72 ZEN.V 33.80% HIVE.V 62.34% BVA.V -66.67% 9.83%
866 @Saint2709 PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% ENB.TO 29.50% 9.82%
867 @P24martin HEM.V -72.86% LNK.CN -62.30% SWIS.CN 164.52% 9.79%
868 @Hafa BLUE.V -65.38% MIS.CN -70.00% HEAT.CN 164.29% 9.63%
869 @falky ICM.V 86.36% APP.CN -52.00% ZEU.CN -5.56% 9.60%
870 @R4D4 SVA.V 91.04% SBM.V -26.15% SCZ.V -36.17% 9.57%
871 @Simon_Dyakowski GSPR.V -36.07% AZT.V -14.29% FMM.V 78.95% 9.53%
872 @jeepersmagoo KRR.TO 10.88% MIS.CN -70.00% QMX.V 87.50% 9.46%
873 @ekim GSH.V -19.23% SCY.TO -16.28% TSD.V 63.83% 9.44%
874 @MidtownGuy HPQ.V -39.09% FWZ.V -21.30% THRM.V 88.37% 9.33%
875 @LucM DM.V 17.86% CBDT.CN 47.37% PHRX.CN -37.50% 9.24%
876 @flapdoodl GSPR.V -36.07% GWM.V -49.12% NOCR.V 112.50% 9.10%
877 @Moon GRN.TO -38.53% GBML.V 108.33% TRYP.CN -42.67% 9.05%
878 @Amanita BNCH.V -13.33% TAU.V 70.37% AWX.V -30.00% 9.01%
879 @Zlatan AWE.V 13.33% BHS.V 28.57% CAPT.V -15.09% 8.94%
880 @stxmessiah ERD.TO -6.10% CN.V -11.36% IVN.TO 44.02% 8.85%
881 @DeathSpiral88 DMGI.V 86.67% OG.V -30.93% TSF.CN -29.37% 8.79%
882 @therealscoop NDA.V 64.86% ORCD.CN 5.00% MVMD.CN -43.82% 8.68%
883 @nobspls AUU.V 0.00% SKYG.V -52.38% CCCM.V 78.26% 8.63%
884 @maple68 MGM.V -6.94% QMX.V 87.50% DEC.V -55.00% 8.52%
885 @luozhen RYO.V -43.75% PGE.V -25.61% STND.V 94.87% 8.50%
886 @Goldron BYN.V 5.45% BU.TO -45.35% NDA.V 64.86% 8.32%
887 @ChrisCringle AWE.V 13.33% BRC.V -3.41% FCO.V 15.00% 8.31%
888 @Scorpio2 TLT.V 5.26% DSV.V -20.41% GGD.TO 39.48% 8.11%
889 @armchair3 BTT.V -46.67% GOT.V 61.70% ESK.V 9.09% 8.04%
890 @white_wulff DAC.V -44.00% SEB.V 53.33% BWLK.V 14.75% 8.03%
891 @VIPER CBDT.CN 47.37% CANN.CN -55.56% FOBI.V 32.20% 8.00%
892 @Au79enShowers NOVR.V -7.51% DEF.V -31.11% HIVE.V 62.34% 7.91%
893 @OTA CXXI.CN -57.06% ABRA.V -6.73% QMX.V 87.50% 7.90%
894 @Cenaxx FCC.V -14.86% THRM.V 88.37% MIR.V -50.00% 7.84%
895 @Ropen AIS.V -26.67% KRR.TO 10.88% PYR.TO 39.06% 7.76%
896 @Oberhoshi BNCH.V -13.33% TBX.V -50.98% LOVE.V 87.50% 7.73%
897 @eoline BLUE.V -65.38% TMQ.TO 5.12% GPM.V 83.33% 7.69%
898 @Kayalounge MVMD.CN -43.82% THRM.V 88.37% REVO.V -21.62% 7.64%
899 @Thankyouimsorry HEM.V -72.86% IONC.CN -72.86% AUAG.CN 168.52% 7.60%
900 @AllStreetsWolf OG.V -30.93% MVMD.CN -43.82% VSBY.CN 97.06% 7.44%
901 @VerificationCode MTH.V 26.09% HEM.V -72.86% AMY.V 69.07% 7.43%
902 @Barry_R ECR.V -22.58% STND.V 94.87% OPHR.V -50.00% 7.43%
903 @FSMfusion APP.CN -52.00% BYN.V 5.45% AVCR.V 68.42% 7.29%
904 @mdashca AIS.V -26.67% BTT.V -46.67% STND.V 94.87% 7.18%
905 @Ethan99 MMS.V -6.82% CBDT.CN 47.37% VST.CN -19.09% 7.15%
906 @GoldShines QMX.V 87.50% BRC.V -3.41% MTB.V -63.95% 6.71%
907 @Goldgeo IZO.CN -2.46% PDM.V -18.37% WRN.TO 40.76% 6.65%
908 @raptors87 RLV.V -70.00% TAAT.CN 27.42% HIVE.V 62.34% 6.59%
909 @RaYo981 MIR.V -50.00% THRM.V 88.37% IP.CN -18.75% 6.54%
910 @Johnwashier ACU.V -32.43% DGTL.V -46.77% CTS.TO 98.79% 6.53%
911 @099dave KNR.CN -16.67% GSVR.V 82.14% JAG.TO -45.92% 6.52%
912 @kelso67 MIR.V -50.00% THRM.V 88.37% VST.CN -19.09% 6.43%
913 @solarpower KNR.CN -16.67% IZO.CN -2.46% IDK.CN 38.03% 6.30%
914 @TexadaTimewarp BU.TO -45.35% STND.V 94.87% ECOM.V -30.70% 6.27%
915 @jackhandy EGLX.TO -2.87% QBTC.TO 64.58% JUMP.V -43.21% 6.17%
916 @goldree MARV.V 42.86% GMA.V -9.23% FG.V -15.38% 6.08%
917 @1062 VXL.V -66.67% HEM.V -72.86% QYOU.V 157.14% 5.87%
918 @tradinglife STND.V 94.87% DIGI.CN -33.33% DAC.V -44.00% 5.85%
919 @bigguboi ME.TO -21.93% AWE.V 13.33% MTH.V 26.09% 5.83%
920 @B_Ruff MIR.V -50.00% FCC.V -14.86% HITI.V 82.22% 5.79%
921 @shellbell SBM.V -26.15% MDX.V -4.17% CBDT.CN 47.37% 5.68%
922 @backofenvelope CLZ.V 13.64% GGI.V -38.64% GMX.TO 42.03% 5.68%
923 @GDT555 GOG.V -47.41% WM.TO -23.08% QMX.V 87.50% 5.67%
924 @ndaloisi SIZE.CN 11.11% BHSC.CN 48.89% JUMP.V -43.21% 5.60%
925 @Wilt1 MOS.V -40.00% MRS.V 12.50% CFW.TO 44.16% 5.55%
926 @Pavel AMX.V -29.87% CGN.CN 7.81% NBVA.V 38.71% 5.55%
927 @pedro203 AZM.V 96.23% HMLO.V -57.14% ECR.V -22.58% 5.50%
928 @Vinmufc VMC.V 44.16% MKO.V -6.25% REVO.V -21.62% 5.43%
929 @Mcderyan PKG.CN -37.50% MOS.V -40.00% WIN.V 93.75% 5.42%
930 @sellhigher GRN.TO -38.53% UGE.V -12.12% TKO.TO 66.87% 5.41%
931 @arizona IZO.CN -2.46% PYR.TO 39.06% DSV.V -20.41% 5.40%
932 @rwsgraha CNC.V 49.48% RSLV.V -45.26% FIND.V 11.82% 5.35%
933 @88EMP88 CBDT.CN 47.37% FOBI.V 32.20% LQID.CN -63.64% 5.31%
934 @Hache FOBI.V 32.20% CBDT.CN 47.37% LQID.CN -63.64% 5.31%
935 @xFalse FOBI.V 32.20% CBDT.CN 47.37% LQID.CN -63.64% 5.31%
936 @wolff PAS.V -32.00% NRN.V -44.44% RMO.V 92.31% 5.29%
937 @PRpro SONA.CN -91.17% IPA.V -57.87% SWIS.CN 164.52% 5.16%
938 @UpToDeck KHRN.V -26.67% BRC.V -3.41% IPG.V 45.45% 5.13%
939 @mu CYP.V 110.23% KCC.V -65.33% MLCL.CN -30.00% 4.96%
940 @LMHradecki DMX.V -49.06% QMX.V 87.50% NCU.TO -23.57% 4.96%
941 @FarmerT SRI.V 70.00% SEV.V -42.00% MAI.V -13.24% 4.92%
942 @Ghostmann TRIP.CN -34.43% PHRX.CN -37.50% DMGI.V 86.67% 4.91%
943 @wj MRBL.CN -33.33% DEAL.V -43.00% SVA.V 91.04% 4.90%
944 @Sirvine PHRX.CN -37.50% DGHI.V 104.04% APP.CN -52.00% 4.85%
945 @cannonball BBM.CN -15.00% DSM.V -65.63% API.CN 95.06% 4.81%
946 @MooseIsLoose XBC.TO -70.22% ACU.V -32.43% NFG.V 116.71% 4.68%
947 @miraclestone ECR.V -22.58% CVV.V 48.98% NAR.V -12.50% 4.63%
948 @Fuzzy AZT.V -14.29% XTT.V -61.54% FUU.V 89.47% 4.55%
949 @Cash-Bag101 PYR.TO 39.06% WM.TO -23.08% IZO.CN -2.46% 4.51%
950 @Jsheezy MIR.V -50.00% CBDT.CN 47.37% EMM.V 15.79% 4.39%
951 @onthehunt ECOM.V -30.70% HIRE.V -53.66% GLXY.TO 97.34% 4.33%
952 @Spawk1028 ATE.TO -75.32% BTCG-UN.TO 58.62% ENB.TO 29.50% 4.27%
953 @Thrive XIM.V -40.00% EOG.V 32.50% GGX.V 20.00% 4.17%
954 @goatlegz BRC.V -3.41% WHN.V -55.06% QBTC-U.TO 70.89% 4.14%
955 @shingies SVA.V 91.04% MRS.V 12.50% SONA.CN -91.17% 4.13%
956 @Mikeymike426 CNC.V 49.48% KRR.TO 10.88% RJX-A.V -48.00% 4.12%
957 @Tilbrook MGR.V -20.19% GUS.V -5.00% AXE.V 37.50% 4.10%
958 @doctorchris KRR.TO 10.88% EDR.TO -10.26% AR.TO 11.68% 4.10%
959 @Makemoremoney SZLS.TO -50.00% AMY.V 69.07% MMS.V -6.82% 4.08%
960 @Pei MIR.V -50.00% THRM.V 88.37% SBM.V -26.15% 4.07%
961 @barrosluco DNT.TO -6.25% TV.TO 13.75% CHR.TO 4.59% 4.03%
962 @KLin_CIFS BARU.V -42.42% MOON.V -43.75% FMC.V 98.00% 3.94%
963 @Heatbag CBDT.CN 47.37% VS.CN -20.69% FCC.V -14.86% 3.94%
964 @Bergdex ACP.V -22.22% HI.V 81.82% RJX-A.V -48.00% 3.87%
965 @ACEGIP PLU.V 75.68% BWCG.V -16.67% SAND.CN -47.54% 3.82%
966 @fishing DEC.V -55.00% ICM.V 86.36% BAU.V -20.00% 3.79%
967 @GNB HEM.V -72.86% NDM.TO 36.59% CBDT.CN 47.37% 3.70%
968 @Calagordon THRM.V 88.37% PHRX.CN -37.50% SUGR.V -40.00% 3.62%
969 @goalkeeper1 HPQ.V -39.09% PYR.TO 39.06% KRR.TO 10.88% 3.61%
970 @Boozer ESE.V -7.94% DSV.V -20.41% PYR.TO 39.06% 3.57%
971 @Willington NGLD.V -74.65% VST.CN -19.09% DGHI.V 104.04% 3.43%
972 @sigmund ELO.V 74.40% VRR.V 0.00% NUG.V -64.29% 3.37%
973 @valcovest.com MMS.V -6.82% PDM.V -18.37% ALTA.V 35.14% 3.32%
974 @agriff MIR.V -50.00% TAAT.CN 27.42% FOBI.V 32.20% 3.20%
975 @stockcar CBDT.CN 47.37% LQID.CN -63.64% RM.V 25.76% 3.16%
976 @Moonmoon NANO.TO -33.99% QBTC.TO 64.58% CL.CN -21.20% 3.13%
977 @lund16 ZEN.V 33.80% IC.CN -33.33% SGI.V 8.62% 3.03%
978 @OrganicWealthCreations DIGI.CN -33.33% PYR.TO 39.06% GDNP.V 3.33% 3.02%
979 @Bullish99 UI.V 20.00% HEO.V 18.63% PNG.V -29.82% 2.93%
980 @JackShediac PHRX.CN -37.50% NC.CN -45.24% SVA.V 91.04% 2.77%
981 @Sttrader GBRC.V -51.04% ECU.V 28.89% AMMP.CN 30.43% 2.76%
982 @Brandy MUX.TO 13.60% NOB.V 27.78% RG.V -33.33% 2.68%
983 @AccidentalAquarist BYN.V 5.45% TBP.TO 20.51% BEE.CN -17.95% 2.67%
984 @bullonparade VXL.V -66.67% SONA.CN -91.17% BITF.V 165.60% 2.59%
985 @Indianaprospector GBR.V -4.01% AMX.V -29.87% VZLA.V 41.62% 2.58%
986 @niklin SRI.V 70.00% LBY.V -30.00% CRTS.V -32.43% 2.52%
987 @R44 APP.CN -52.00% ICM.V 86.36% VPH.CN -27.05% 2.44%
988 @Flipke PGX.V -13.61% RDG.V -14.42% ALTA.V 35.14% 2.37%
989 @resourceseeker GCP.CN -7.50% VZLA.V 41.62% TLG.TO -27.05% 2.36%
990 @AstonMartinLover C.V -52.17% VTT.V -16.67% PLU.V 75.68% 2.28%
991 @CardGoonMcClintock ORG.V -48.89% PLU.V 75.68% DSV.V -20.41% 2.13%
992 @nicolaosK UPCO.CN 23.08% GIS.V -61.11% VMC.V 44.16% 2.04%
993 @nigel89 REG.V -4.67% BRO.V -21.30% ALDE.V 31.87% 1.97%
994 @stefhelm GBR.V -4.01% MTH.V 26.09% KDK.V -16.56% 1.84%
995 @Niljames EQTY.V -51.72% AUMB.V -25.49% TAO.V 82.69% 1.83%
996 @Markus OPHR.V -50.00% MFX.V -52.86% GBML.V 108.33% 1.83%
997 @MarkyMarc HIVE.V 62.34% N.V -22.50% TRIP.CN -34.43% 1.81%
998 @r1dgeback TXP.TO -0.91% ALS.TO 17.31% FR.TO -11.01% 1.80%
999 @hardhat GBR.V -4.01% AMX.V -29.87% PYR.TO 39.06% 1.72%
1000 @Cdawgrob BLR.CN 81.82% TRIP.CN -34.43% BBB.V -42.37% 1.67%
1001 @cammac CBDT.CN 47.37% MMS.V -6.82% ISD.V -35.71% 1.61%
1002 @StockOphobic NXS.V -56.25% GLM.CN 8.82% BB.TO 52.01% 1.53%
1003 @County1 GAIA.CN -40.00% BLR.CN 81.82% PHRX.CN -37.50% 1.44%
1004 @JKMD43 CAPT.V -15.09% AWE.V 13.33% MINE.V 5.88% 1.37%
1005 @Drover CHR.TO 4.59% CRH.TO 67.45% CCW.V -68.10% 1.31%
1006 @asap VPH.CN -27.05% PHRX.CN -37.50% AVCR.V 68.42% 1.29%
1007 @bbbrraadd BIO.CN -15.00% MYM.CN 55.56% PHRX.CN -37.50% 1.02%
1008 @emrs1 SMP.V -50.94% BAC.CN 90.00% GSPR.V -36.07% 1.00%
1009 @Jmoney914 MRS.V 12.50% DSV.V -20.41% KRR.TO 10.88% 0.99%
1010 @Yakpi_Gold NOM.CN -39.62% NXO.V 78.26% SIG.CN -36.11% 0.84%
1011 @Rooster PYR.TO 39.06% LGO.TO 2.46% HPQ.V -39.09% 0.81%
1012 @quijote_minero CDPR.CN -23.38% PEGA.V 40.00% CCR.CN -14.29% 0.78%
1013 @Mackinnon162 WELL.TO -15.53% PDM.V -18.37% LSPD.TO 35.96% 0.69%
1014 @K2 GLDC.V -31.51% PEAK.V -44.74% CCCM.V 78.26% 0.67%
1015 @Turpentine AVCR.V 68.42% FANS.CN -37.27% TSF.CN -29.37% 0.59%
1016 @investorgadgets JFC-H.V -73.91% PLU.V 75.68% CBLT.V 0.00% 0.59%
1017 @hihosilver ROXG.TO 19.19% GBR.V -4.01% F.V -13.89% 0.43%
1018 @henkbaby KRR.TO 10.88% VGCX.TO 49.14% BTU.V -58.82% 0.40%
1019 @carbon8ed CTOC.CN 28.21% RHC.V 10.87% NRG.V -37.93% 0.38%
1020 @bockrich JAG.TO -45.92% KRR.TO 10.88% LSPD.TO 35.96% 0.31%
1021 @Brig MAG.TO -16.31% VMC.V 44.16% VPH.CN -27.05% 0.27%
1022 @NeverBiteTheHandThatFeedsYou REVO.V -21.62% AC.TO 1.32% TD.TO 20.98% 0.23%
1023 @Monty2222 VZLA.V 41.62% SSVR.V -21.37% SDR.V -19.64% 0.20%
1024 @sirius AIS.V -26.67% RCLF.CN 23.08% FNC.V 4.17% 0.19%
1025 @ogopogo007 EOG.V 32.50% FPX.V -40.28% DEFN.V 8.00% 0.07%
1026 @Gunner754 ELY.V 15.04% RML.V 10.00% EQX.TO -25.82% -0.26%
1027 @guydel SIC.V 30.36% DBG.V 13.73% WRR.V -45.00% -0.31%
1028 @doctor FOBI.V 32.20% GRB.V -3.75% TSF.CN -29.37% -0.31%
1029 @MakeItRain PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% BKI.TO -1.47% -0.50%
1030 @JT44 BU.TO -45.35% ICM.V 86.36% WLF.V -42.86% -0.61%
1031 @John316 CBDT.CN 47.37% FCC.V -14.86% TRIP.CN -34.43% -0.64%
1032 @gemcleod PTU.V 66.67% WCC.V -45.00% CMD.V -23.68% -0.67%
1033 @bbones MOON.V -43.75% GOT.V 61.70% BAU.V -20.00% -0.68%
1034 @jaft BARU.V -42.42% SPR.CN 0.00% OTSO.V 40.00% -0.81%
1035 @High-Grade SRL.V -13.16% OPW.V 55.00% CVX.V -44.44% -0.87%
1036 @Bullshat VXL.V -66.67% AMK.V -22.64% DMGI.V 86.67% -0.88%
1037 @jamming GRN.TO -38.53% LUX.CN 3.64% FOBI.V 32.20% -0.90%
1038 @shakeypremis REG.V -4.67% STGO.TO -48.61% ATLY.V 50.00% -1.09%
1039 @klaus296 LUXX.CN 72.92% BRC.V -3.41% HEM.V -72.86% -1.12%
1040 @Jepsen13 AAX.V -42.86% SVA.V 91.04% EQTY.V -51.72% -1.18%
1041 @Glenalpineguy IP.CN -18.75% PAI.V -78.95% WIN.V 93.75% -1.32%
1042 @ace PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% BGF.V -4.17% -1.40%
1043 @developbc PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% BGF.V -4.17% -1.40%
1044 @dutch_patience HPQ.V -39.09% PYR.TO 39.06% BGF.V -4.17% -1.40%
1045 @Sabbath HPQ.V -39.09% PYR.TO 39.06% BGF.V -4.17% -1.40%
1046 @Hilbertk HPQ.V -39.09% PYR.TO 39.06% MDX.V -4.17% -1.40%
1047 @Jasperoid PHNM.V 6.38% QCCU.V 22.22% NGE.V -33.33% -1.58%
1048 @Sartor TRIP.CN -34.43% NUMI.V -32.71% FTRP.TO 61.96% -1.72%
1049 @Hotstock101 OM.V -3.41% FWZ.V -21.30% ROXG.TO 19.19% -1.84%
1050 @Longci54 PGE.V -25.61% ESK.V 9.09% KRR.TO 10.88% -1.88%
1051 @zebshleb EGT.V 27.91% HPQ.V -39.09% TLT.V 5.26% -1.97%
1052 @mike97 DSV.V -20.41% NVO.TO -27.73% VZLA.V 41.62% -2.17%
1053 @zaking84 PULL.CN -57.81% IPT.V -46.73% FMC.V 98.00% -2.18%
1054 @stocktransit MIR.V -50.00% VST.CN -19.09% HIVE.V 62.34% -2.25%
1055 @soccerslack BRC.V -3.41% AZT.V -14.29% KRR.TO 10.88% -2.27%
1056 @seattletechie40 OPW.V 55.00% LKY.V -28.57% FWM.CN -33.33% -2.30%
1057 @Homerun IPA.V -57.87% DAC.V -44.00% STND.V 94.87% -2.33%
1058 @Wizard3333 WM.TO -23.08% ORM.V 5.00% KRR.TO 10.88% -2.40%
1059 @JMON APP.CN -52.00% PKG.CN -37.50% HITI.V 82.22% -2.43%
1060 @CPWI2 IZO.CN -2.46% IZO.CN -2.46% IZO.CN -2.46% -2.46%
1061 @LANk655 FRE.V -62.50% THRM.V 88.37% DIGI.CN -33.33% -2.49%
1062 @MichaelUK VZLA.V 41.62% GBR.V -4.01% RSLV.V -45.26% -2.55%
1063 @Valstra EGT.V 27.91% TMG.V 36.36% EHT.V -72.00% -2.58%
1064 @Anthony28 NFG.V 116.71% KORE.V -74.56% ADZ.V -50.00% -2.62%
1065 @Jxlp MIR.V -50.00% API.CN 95.06% HLTH.CN -52.94% -2.63%
1066 @froghell DSM.V -65.63% PDM.V -18.37% PLU.V 75.68% -2.77%
1067 @Stewaa12 PYR.TO 39.06% CBR.V -46.48% TXP.TO -0.91% -2.78%
1068 @Karen CBDT.CN 47.37% VXL.V -66.67% KRR.TO 10.88% -2.81%
1069 @Stealinator VZLA.V 41.62% BRC.V -3.41% BTT.V -46.67% -2.82%
1070 @Gameone777 NRN.V -44.44% PGZ.V 40.00% GBR.V -4.01% -2.82%
1071 @DaveMTL AAG.V -66.31% VSBY.CN 97.06% DOC.V -39.50% -2.92%
1072 @Stockjunkie88 UPI.V -23.33% SASY.CN -22.58% ISGI.V 36.96% -2.99%
1073 @Brando_5000 FANS.CN -37.27% VST.CN -19.09% CBDT.CN 47.37% -3.00%
1074 @Vette450 MPH.V -18.49% APC.V 50.00% BZ.V -40.57% -3.02%
1075 @Eldogg MCUR.CN -58.22% NUMI.V -32.71% BLR.CN 81.82% -3.04%
1076 @drewb RDKO.CN -80.00% QMX.V 87.50% XLY.TO -16.67% -3.06%
1077 @carnivoregary SME.V 10.71% BAU.V -20.00% BAY.V 0.00% -3.10%
1078 @settogo VRR.V 0.00% ZEN.V 33.80% IVS.V -43.33% -3.18%
1079 @creamer ESE.V -7.94% MMS.V -6.82% ORCD.CN 5.00% -3.25%
1080 @Bathirl SONA.CN -91.17% ZEN.V 33.80% CBDT.CN 47.37% -3.33%
1081 @LisaGee SONA.CN -91.17% CBDT.CN 47.37% ZEN.V 33.80% -3.33%
1082 @ProspectorX FG.V -15.38% MARV.V 42.86% PHRX.CN -37.50% -3.34%
1083 @rwinger VIVO.TO -34.62% CSTR.V 37.50% VLE.TO -14.04% -3.72%
1084 @SETI STGO.TO -48.61% PRU.TO 26.19% KRR.TO 10.88% -3.85%
1085 @Trakleofcheese SONA.CN -91.17% CBDT.CN 47.37% FOBI.V 32.20% -3.87%
1086 @Fanatic MAI.V -13.24% SOP-H.V -40.00% VZLA.V 41.62% -3.87%
1087 @Joobs CXXI.CN -57.06% HITI.V 82.22% VIV.V -36.92% -3.92%
1088 @49ers ESM.TO 5.71% MXR.V -50.00% FOBI.V 32.20% -4.03%
1089 @golddog OCO.V 57.84% KDK.V -16.56% ORS.V -53.57% -4.10%
1090 @Jode ZEN.V 33.80% MDL.V -46.43% TK.V 0.00% -4.21%
1091 @MineNL MAE.V -6.90% SIC.V 30.36% VZZ.V -36.11% -4.22%
1092 @canmex HODL.CN 10.53% SIXW.CN -10.17% MAI.V -13.24% -4.29%
1093 @wontyabemine BNCH.V -13.33% TAU.V 70.37% MIS.CN -70.00% -4.32%
1094 @Bullbleep AOT.TO -17.45% LBC.V 12.94% DLP.V -8.70% -4.40%
1095 @Dirtfarmer DEC.V -55.00% JAX.V 0.00% VZLA.V 41.62% -4.46%
1096 @Gold64k MEK.V 78.57% NUG.V -64.29% NVO.TO -27.73% -4.48%
1097 @Oceanview13 ACU.V -32.43% VEXT.CN -25.25% VMC.V 44.16% -4.51%
1098 @captainpooby MMN.V -26.92% GSVR.V 82.14% OCG.V -68.75% -4.51%
1099 @Khan_Can FANS.CN -37.27% FOBI.V 32.20% EFL.TO -8.72% -4.60%
1100 @dzurbo1 GMA.V -9.23% SGI.V 8.62% MAI.V -13.24% -4.62%
1101 @GreenParkCapital TRG.CN -52.11% BRC.V -3.41% VZLA.V 41.62% -4.63%
1102 @CapitalCheck IPA.V -57.87% AAG.V -66.31% CYP.V 110.23% -4.65%
1103 @yellojelly KRR.TO 10.88% SMP.V -50.94% MTH.V 26.09% -4.66%
1104 @dzntz GDNP.V 3.33% EATS.CN -64.98% CBDT.CN 47.37% -4.76%
1105 @CaseyH1989 FOBI.V 32.20% HPQ.V -39.09% NOVR.V -7.51% -4.80%
1106 @Math MTA.V -39.76% TRIP.CN -34.43% ELC.V 59.60% -4.86%
1107 @Samta75 PEI.V -20.00% BIOV.CN 84.21% BRG.V -78.85% -4.88%
1108 @Wheaton IVN.TO 44.02% BSR.V -13.20% FVI.TO -45.70% -4.96%
1109 @Menta GCM.TO -36.72% ATY.V 10.91% KRR.TO 10.88% -4.98%
1110 @Loki SONA.CN -91.17% CBDT.CN 47.37% BHS.V 28.57% -5.08%
1111 @DrNex UGE.V -12.12% IMP.TO 13.51% KNR.CN -16.67% -5.09%
1112 @irun EHT.V -72.00% AC.TO 1.32% CGX.TO 54.80% -5.29%
1113 @Nards NRN.V -44.44% MMS.V -6.82% ALTA.V 35.14% -5.38%
1114 @Jamietrif CGX.TO 54.80% VPH.CN -27.05% DAC.V -44.00% -5.42%
1115 @spec QMX.V 87.50% NVT.V -60.00% MOON.V -43.75% -5.42%
1116 @Brandon BRO.V -21.30% VO.V 21.67% BWCG.V -16.67% -5.43%
1117 @Shonv CBDT.CN 47.37% TSF.CN -29.37% TRIP.CN -34.43% -5.47%
1118 @fingerprint42 LIO.V -26.67% NUG.V -64.29% ELO.V 74.40% -5.52%
1119 @GoNovo2014 LIO.V -26.67% NUG.V -64.29% ELO.V 74.40% -5.52%
1120 @WisGuy1 LIO.V -26.67% NUG.V -64.29% ELO.V 74.40% -5.52%
1121 @flyrod GBR.V -4.01% FOBI.V 32.20% WCC.V -45.00% -5.61%
1122 @Tywebb SIC.V 30.36% FVL.TO -32.91% RDG.V -14.42% -5.66%
1123 @DrillBit AWX.V -30.00% ETF.V 0.00% LBC.V 12.94% -5.69%
1124 @Diogenes CIO.V -8.33% NXS.V -56.25% CBDT.CN 47.37% -5.74%
1125 @BT592 HPQ.V -39.09% AMY.V 69.07% WEED.TO -47.25% -5.76%
1126 @DOcean WHN.V -55.06% NRN.V -44.44% HITI.V 82.22% -5.76%
1127 @HaroldC SURG.V -36.15% AAX.V -42.86% GOT.V 61.70% -5.77%
1128 @Cranium GEO.TO 52.56% COG.TO -21.11% ORG.V -48.89% -5.81%
1129 @Zerzer PHRX.CN -37.50% JNH.V -68.32% THRM.V 88.37% -5.81%
1130 @ssv TAL.V 70.00% NGE.V -33.33% MRO.V -54.17% -5.83%
1131 @Billythekid BLR.CN 81.82% HEM.V -72.86% RVV.CN -26.61% -5.88%
1132 @Jo ECC.V 21.43% BNCH.V -13.33% MAU.V -26.09% -6.00%
1133 @Mickey2 MIS.CN -70.00% SVA.V 91.04% HPQ.V -39.09% -6.02%
1134 @Jetty NGE.V -33.33% RML.V 10.00% TLT.V 5.26% -6.02%
1135 @Cosmicman1 RKR.V -40.28% GOT.V 61.70% DOC.V -39.50% -6.02%
1136 @arvanlaar MIS.CN -70.00% AIS.V -26.67% MEK.V 78.57% -6.03%
1137 @Duedilligence KES.V -20.51% AMY.V 69.07% VXL.V -66.67% -6.04%
1138 @JPH BCU.V -60.29% CVV.V 48.98% MMS.V -6.82% -6.04%
1139 @sprouthire REVO.V -21.62% AVCR.V 68.42% EATS.CN -64.98% -6.06%
1140 @Kaname TXP.TO -0.91% UI.V 20.00% FANS.CN -37.27% -6.06%
1141 @NanoTech19 ZEN.V 33.80% FCC.V -14.86% BCFN.CN -37.18% -6.08%
1142 @tooearly ZEN.V 33.80% MMS.V -6.82% NC.CN -45.24% -6.09%
1143 @BlackHawk IRV.CN -56.87% BRC.V -3.41% VZLA.V 41.62% -6.22%
1144 @Creator CBDT.CN 47.37% NUMI.V -32.71% DIGI.CN -33.33% -6.23%
1145 @Resourcemaverick BRC.V -3.41% HMLO.V -57.14% GASX.V 41.84% -6.24%
1146 @Newmoney76 NXO.V 78.26% VENZ.V -25.00% EHT.V -72.00% -6.25%
1147 @Sweden IZO.CN -2.46% MTH.V 26.09% BARU.V -42.42% -6.27%
1148 @Solo KES.V -20.51% PYR.TO 39.06% PKG.CN -37.50% -6.32%
1149 @MudCreeker GENM.TO -11.39% WDO.TO 5.56% MAI.V -13.24% -6.36%
1150 @krobe98 HODL.CN 10.53% FG.V -15.38% RDG.V -14.42% -6.43%
1151 @Let_them_eat_silver BHS.V 28.57% SMD.V -21.25% LIO.V -26.67% -6.45%
1152 @Kez CBDT.CN 47.37% JAG.TO -45.92% CL.CN -21.20% -6.58%
1153 @Grandechov NUMI.V -32.71% CBDT.CN 47.37% TRIP.CN -34.43% -6.59%
1154 @Petesail PGZ.V 40.00% MIN.TO -55.36% REG.V -4.67% -6.68%
1155 @ohip IZO.CN -2.46% WM.TO -23.08% BYN.V 5.45% -6.69%
1156 @gmoney CBDT.CN 47.37% CHV.CN -30.00% PHRX.CN -37.50% -6.71%
1157 @samspudz TEST.V -8.70% GWA.V -44.12% EOG.V 32.50% -6.77%
1158 @Corb BYN.V 5.45% DMX.V -49.06% LMG.V 23.08% -6.84%
1159 @mbartizmo FPX.V -40.28% CNC.V 49.48% PNG.V -29.82% -6.87%
1160 @Glasshalffull KNR.CN -16.67% DPRO.CN 8.15% UGE.V -12.12% -6.88%
1161 @Dukeynukey PHRX.CN -37.50% CNC.V 49.48% NUMI.V -32.71% -6.91%
1162 @Verballabel HITI.V 82.22% LQID.CN -63.64% DOC.V -39.50% -6.97%
1163 @TheGardener RGLD.CN -54.29% COCO.V -33.33% TDG.V 66.67% -6.98%
1164 @mcgirt SONA.CN -91.17% THRM.V 88.37% PDM.V -18.37% -7.05%
1165 @F3l1x BRC.V -3.41% MIR.V -50.00% FOBI.V 32.20% -7.07%
1166 @rustypants AWE.V 13.33% MMS.V -6.82% NVO.TO -27.73% -7.07%
1167 @HDLR BHS.V 28.57% NSAU.CN -50.00% BAY.V 0.00% -7.14%
1168 @Deadbeat CLZ.V 13.64% SASY.CN -22.58% NSG.CN -12.50% -7.15%
1169 @vancity HEM.V -72.86% HOLL.CN 3.85% CBDT.CN 47.37% -7.21%
1170 @Vestor111 TLT.V 5.26% GBR.V -4.01% WM.TO -23.08% -7.28%
1171 @Django_the_cat QBTC.TO 64.58% GRN.TO -38.53% WE.V -48.06% -7.34%
1172 @wmt IPA.V -57.87% TSF.CN -29.37% NDA.V 64.86% -7.46%
1173 @Larzon BHS.V 28.57% GFG.V -5.71% IMR.V -45.83% -7.66%
1174 @Megalodon ENDR.V 27.50% PHNM.V 6.38% ARU.V -57.01% -7.71%
1175 @TradeToFreedom CBDT.CN 47.37% ACU.V -32.43% SLHG.V -38.46% -7.84%
1176 @Lee AOT.TO -17.45% ELY.V 15.04% SMD.V -21.25% -7.89%
1177 @Brando DAC.V -44.00% CBDT.CN 47.37% VPH.CN -27.05% -7.89%
1178 @Leicesterfox VFF.TO -24.75% KRR.TO 10.88% TTT.CN -10.00% -7.96%
1179 @rtlc427480 HPQ.V -39.09% PYR.TO 39.06% TSK.TO -23.88% -7.97%
1180 @over12hole EWK.V 28.57% OPHR.V -50.00% QRC.V -2.60% -8.01%
1181 @SotalyTober MRZ.V -29.00% ECC.V 21.43% GOH.CN -16.92% -8.16%
1182 @TallMoose GDNP.V 3.33% CZO.V -7.58% GSI.V -20.29% -8.18%
1183 @rockfish CBDT.CN 47.37% TRIP.CN -34.43% PHRX.CN -37.50% -8.19%
1184 @SINATH PHRX.CN -37.50% CBDT.CN 47.37% TRIP.CN -34.43% -8.19%
1185 @TiRiCK PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -34.43% CBDT.CN 47.37% -8.19%
1186 @Captain_Obvious CBDT.CN 47.37% PKG.CN -37.50% BLDP.TO -34.52% -8.22%
1187 @Geeman339 RVV.CN -26.61% BLR.CN 81.82% RDKO.CN -80.00% -8.26%
1188 @AmazingGrace FVL.TO -32.91% PDM.V -18.37% MTH.V 26.09% -8.40%
1189 @Fannypack CBDT.CN 47.37% BEER.V -42.86% MLCL.CN -30.00% -8.50%
1190 @Michal REVO.V -21.62% PHA.V 28.74% NUMI.V -32.71% -8.53%
1191 @dag GBR.V -4.01% VS.CN -20.69% TXP.TO -0.91% -8.54%
1192 @antimoon GXS.V -18.33% AUX.V -4.65% OGN.V -2.86% -8.61%
1193 @nycticorax KRR.TO 10.88% WDO.TO 5.56% PHD.V -42.31% -8.63%
1194 @Yak SONA.CN -91.17% CBDT.CN 47.37% DM.V 17.86% -8.65%
1195 @Mrrbc WM.TO -23.08% PRB.V 11.76% FPC.V -14.63% -8.65%
1196 @DRD GSVR.V 82.14% GOG.V -47.41% CMB.V -60.87% -8.71%
1197 @Dfb89 LLP.CN -52.17% DNT.TO -6.25% FOBI.V 32.20% -8.74%
1198 @madmann SCY.TO -16.28% GBR.V -4.01% DNT.TO -6.25% -8.85%
1199 @Tankrebel2012 GG.V -41.30% TMD.TO -13.82% TIC.V 28.57% -8.85%
1200 @h2theizzo CNC.V 49.48% KDK.V -16.56% AAU.V -59.57% -8.88%
1201 @PKblinders CBDT.CN 47.37% HS.CN -19.29% CANN.CN -55.56% -9.16%
1202 @stanyee MAI.V -13.24% NVO.TO -27.73% AWE.V 13.33% -9.21%
1203 @Bp73 EV.V 18.75% JTR.V -6.67% MOS.V -40.00% -9.31%
1204 @ALECtrades ORM.V 5.00% MVMD.CN -43.82% KRR.TO 10.88% -9.31%
1205 @TBagTheBear VXL.V -66.67% MIR.V -50.00% THRM.V 88.37% -9.43%
1206 @Laser17 NDA.V 64.86% RVV.CN -26.61% VXL.V -66.67% -9.47%
1207 @bigpicture HEM.V -72.86% DAC.V -44.00% THRM.V 88.37% -9.50%
1208 @PurpleKush HS.CN -19.29% BCFN.CN -37.18% EGT.V 27.91% -9.52%
1209 @mapleleaf CBR.V -46.48% ALTA.V 35.14% LR.V -17.91% -9.75%
1210 @boryuha AAG.V -66.31% CTS.TO 98.79% BBTV.TO -61.80% -9.77%
1211 @EagleEye SIZE.CN 11.11% DSM.V -65.63% NAM.V 25.00% -9.84%
1212 @LLskier VZLA.V 41.62% KUYA.CN -54.51% KNR.CN -16.67% -9.85%
1213 @mightymike78 KRR.TO 10.88% MVMD.CN -43.82% GDNP.V 3.33% -9.87%
1214 @Glen ARU.V -57.01% ALDE.V 31.87% REG.V -4.67% -9.94%
1215 @moneymaker78 AEC.V 47.37% FRI.V -44.23% NGE.V -33.33% -10.07%
1216 @BillGates KNR.CN -16.67% IPA.V -57.87% VMC.V 44.16% -10.13%
1217 @TOdoubleD IPA.V -57.87% LXG.V -48.33% PLU.V 75.68% -10.18%
1218 @Giganticus KRR.TO 10.88% WM.TO -23.08% PDM.V -18.37% -10.19%
1219 @Prospector78 GWM.V -49.12% WM.TO -23.08% VZLA.V 41.62% -10.19%
1220 @Santana EATS.CN -64.98% RIO.V -28.89% GRA.TO 63.25% -10.21%
1221 @Capt.obvious GRB.V -3.75% EATS.CN -64.98% IDK.CN 38.03% -10.23%
1222 @eden IPA.V -57.87% OLA.TO -37.76% NDA.V 64.86% -10.25%
1223 @SonOfGrey GWM.V -49.12% GGD.TO 39.48% FWZ.V -21.30% -10.31%
1224 @fireman221 APP.CN -52.00% DAC.V -44.00% NDA.V 64.86% -10.38%
1225 @Kelly16 ECR.V -22.58% BARU.V -42.42% ZEN.V 33.80% -10.40%
1226 @goodie EGT.V 27.91% HS.CN -19.29% MOS.V -40.00% -10.46%
1227 @COTTRADER SONA.CN -91.17% FANS.CN -37.27% VSBY.CN 97.06% -10.46%
1228 @NBRTNS AEX.V -43.02% FFOX.V 34.09% ECR.V -22.58% -10.50%
1229 @TummyRupples NRG.V -37.93% AWE.V 13.33% MGM.V -6.94% -10.51%
1230 @tschupr123 TEST.V -8.70% APC.V 50.00% HEM.V -72.86% -10.52%
1231 @deadeyeab REVO.V -21.62% SIC.V 30.36% AH.TO -40.43% -10.56%
1232 @oldbanker SSE.V -25.00% CBI.V 35.71% BARU.V -42.42% -10.57%
1233 @CoastalTrader DEC.V -55.00% MAS.V 27.78% SVG.V -4.55% -10.59%
1234 @rutgerz NC.CN -45.24% VLE.TO -14.04% ENDR.V 27.50% -10.59%
1235 @scottwhalen MMS.V -6.82% KRR.TO 10.88% AUN.V -35.85% -10.60%
1236 @Vietcon PLTH.CN -26.80% CXXI.CN -57.06% BB.TO 52.01% -10.62%
1237 @Z-Man IZO.CN -2.46% ESK.V 9.09% GGI.V -38.64% -10.67%
1238 @CoachMac IPA.V -57.87% KOR.TO 33.77% SNL.CN -8.33% -10.81%
1239 @theonewolf IPA.V -57.87% BEW.V 5.36% UI.V 20.00% -10.84%
1240 @Annoying_orange007 AVCR.V 68.42% LIDA.CN -48.00% HLTH.CN -52.94% -10.84%
1241 @meh NRG.V -37.93% MOON.V -43.75% CVV.V 48.98% -10.90%
1242 @Nilla IZO.CN -2.46% ROS.V -30.26% NBY.V 0.00% -10.91%
1243 @marc1971 SAE.V -38.57% GTWO.V 5.81% TNR.V 0.00% -10.92%
1244 @david PMET.CN 36.67% SDC.V -30.43% SPD.V -39.02% -10.93%
1245 @kwilg PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% SVE.V -32.84% -10.96%
1246 @m00tpoint MMS.V -6.82% MRS.V 12.50% GGI.V -38.64% -10.98%
1247 @Sandblaster1980 SONA.CN -91.17% GENM.TO -11.39% AMY.V 69.07% -11.16%
1248 @DannyOcean WINS.V 4.55% E.TO 27.27% KCC.V -65.33% -11.17%
1249 @Evo5 SONA.CN -91.17% DOC.V -39.50% VSBY.CN 97.06% -11.20%
1250 @pops ZON.V 2.63% RDG.V -14.42% ECR.V -22.58% -11.46%
1251 @siggy THRM.V 88.37% HEM.V -72.86% MIR.V -50.00% -11.50%
1252 @smort058 ACB.TO -17.92% N.V -22.50% AUSA.CN 5.88% -11.51%
1253 @Doglakeman ECR.V -22.58% GQC.V -51.79% CBG.V 39.39% -11.66%
1254 @capobvime EMM.V 15.79% KNR.CN -16.67% TRIP.CN -34.43% -11.77%
1255 @wah-sk-wah ENDR.V 27.50% BARU.V -42.42% DSV.V -20.41% -11.78%
1256 @JSSR AXE.V 37.50% BEER.V -42.86% MLCL.CN -30.00% -11.79%
1257 @VenisonStew NC.CN -45.24% CBDT.CN 47.37% PHRX.CN -37.50% -11.79%
1258 @LKFWD AUMB.V -25.49% GQC.V -51.79% VZLA.V 41.62% -11.89%
1259 @dixiecreek JG.V -15.15% PGX.V -13.61% MGM.V -6.94% -11.90%
1260 @Smallfish GBR.V -4.01% BNCH.V -13.33% PDM.V -18.37% -11.90%
1261 @MTNFund JTR.V -6.67% ACU.V -32.43% GDNP.V 3.33% -11.92%
1262 @hiramabiff MMS.V -6.82% BYN.V 5.45% TRIP.CN -34.43% -11.93%
1263 @Maillman PYR.TO 39.06% ACU.V -32.43% BARU.V -42.42% -11.93%
1264 @DoumDiDoum ANX.TO 6.56% MAE.V -6.90% SPA.V -35.53% -11.96%
1265 @Phil38 DOS.V -20.00% ARQ.CN -30.00% CLZ.V 13.64% -12.12%
1266 @GoldenSwede DMX.V -49.06% PDM.V -18.37% SIC.V 30.36% -12.36%
1267 @KFalls HIVE.V 62.34% NRN.V -44.44% WHN.V -55.06% -12.39%
1268 @purpleturtle PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% OIII.V -37.22% -12.42%
1269 @Maritimesoul KRR.TO 10.88% DOC.V -39.50% EFL.TO -8.72% -12.45%
1270 @Hogger PXA.V 28.13% GMV.V -20.83% PEAK.V -44.74% -12.48%
1271 @HiEnuf4ya FOBI.V 32.20% ECOM.V -30.70% HPQ.V -39.09% -12.53%
1272 @marylew ESK.V 9.09% AU.V -40.18% MMS.V -6.82% -12.64%
1273 @witchdoctor BBM.CN -15.00% KNR.CN -16.67% MMS.V -6.82% -12.83%
1274 @D-Dubs RIO.V -28.89% ORE.V 3.64% MAI.V -13.24% -12.83%
1275 @vikinginvest KDK.V -16.56% MTB.V -63.95% VZLA.V 41.62% -12.97%
1276 @begast HIVE.V 62.34% NUMI.V -32.71% PLNT.CN -68.75% -13.04%
1277 @Gman82 PAI.V -78.95% SLHG.V -38.46% NXO.V 78.26% -13.05%
1278 @Jjwicked TRIP.CN -34.43% CBDT.CN 47.37% LLP.CN -52.17% -13.08%
1279 @Dons KRR.TO 10.88% DSV.V -20.41% AMX.V -29.87% -13.13%
1280 @JamesWood HEM.V -72.86% VSBY.CN 97.06% LQID.CN -63.64% -13.14%
1281 @DanC ZONE.V -33.33% ME.TO -21.93% EMM.V 15.79% -13.16%
1282 @FirstTrax SMP.V -50.94% BWCG.V -16.67% MCM-A.V 28.13% -13.16%
1283 @Latetothegame KRR.TO 10.88% NVO.TO -27.73% WM.TO -23.08% -13.31%
1284 @intelligentinvestor MRS.V 12.50% CVX.V -44.44% FAF.TO -8.05% -13.33%
1285 @Aidan001 RLV.V -70.00% AMY.V 69.07% HPQ.V -39.09% -13.34%
1286 @inexro AT.TO -40.59% PYR.TO 39.06% EXRO.TO -38.58% -13.37%
1287 @ClamRad VZLA.V 41.62% ARTG.V -14.06% GNG.V -67.86% -13.43%
1288 @KonnyG RLV.V -70.00% NUMI.V -32.71% HIVE.V 62.34% -13.46%
1289 @Friendofafriend NPR.V -10.91% BOL.V -25.93% LSX.V -3.57% -13.47%
1290 @DomtheDum IZO.CN -2.46% PDM.V -18.37% DOS.V -20.00% -13.61%
1291 @marketmaker XPLR.V 23.08% XND.V 3.23% MKR.V -67.22% -13.64%
1292 @Izzy NBVA.V 38.71% AT.TO -40.59% HPQ.V -39.09% -13.66%
1293 @TallerCraig KIDZ.V 36.00% MTLO.V -43.90% RW.V -33.33% -13.75%
1294 @goldfanatic VRR.V 0.00% PGX.V -13.61% HWY.V -27.63% -13.75%
1295 @cgsh FWZ.V -21.30% BRC.V -3.41% KDK.V -16.56% -13.76%
1296 @Subview85 APP.CN -52.00% IPA.V -57.87% AVCR.V 68.42% -13.82%
1297 @Rammer CANN.CN -55.56% CBDT.CN 47.37% DIGI.CN -33.33% -13.84%
1298 @LiSTF KRR.TO 10.88% VST.CN -19.09% RG.V -33.33% -13.85%
1299 @JBM KRR.TO 10.88% NGLD.V -74.65% QCCU.V 22.22% -13.85%
1300 @Shayan TRIP.CN -34.43% PHRX.CN -37.50% SIC.V 30.36% -13.86%
1301 @Jaksko MIR.V -50.00% THRM.V 88.37% FLYY.CN -80.00% -13.88%
1302 @dwjones GQC.V -51.79% PHRX.CN -37.50% CBDT.CN 47.37% -13.97%
1303 @Lfaw SURG.V -36.15% AVL.TO 9.09% FCC.V -14.86% -13.98%
1304 @janturco DHR.V 7.14% FRE.V -62.50% LBC.V 12.94% -14.14%
1305 @cargo PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% BARU.V -42.42% -14.15%
1306 @jmm VLE.TO -14.04% ROXG.TO 19.19% KTN.V -47.62% -14.15%
1307 @MMJGAADZILLA TRIP.CN -34.43% HBOR.CN -58.16% VM.V 50.00% -14.20%
1308 @Darbz SONA.CN -91.17% BAMM.CN 1.02% CBDT.CN 47.37% -14.26%
1309 @Cappingup MVMD.CN -43.82% TAAT.CN 27.42% PLTH.CN -26.80% -14.40%
1310 @pianoman TAU.V 70.37% LQID.CN -63.64% OPHR.V -50.00% -14.42%
1311 @Froggyfry NSP.V -27.27% PEGA.V 40.00% NXS.V -56.25% -14.51%
1312 @J_Serendipity KEI.TO 50.00% ARQ.CN -30.00% LQID.CN -63.64% -14.55%
1313 @WhiteBeard NUMI.V -32.71% GG.V -41.30% SIC.V 30.36% -14.55%
1314 @MMGG GRF.V -20.00% BLUE.V -65.38% VZLA.V 41.62% -14.59%
1315 @Antonello GWA.V -44.12% VZLA.V 41.62% GG.V -41.30% -14.60%
1316 @BGGoldenChild91 HUGE.CN -9.05% PHRX.CN -37.50% SVS.V 2.63% -14.64%
1317 @MisterFister556 HOLL.CN 3.85% NOU.V -1.55% CBR.V -46.48% -14.73%
1318 @Wiseguy FANS.CN -37.27% FOBI.V 32.20% DOC.V -39.50% -14.86%
1319 @mighty88 CMB.V -60.87% MARV.V 42.86% AIS.V -26.67% -14.89%
1320 @bardown NPR.V -10.91% QPM.V 8.70% EVER.V -42.59% -14.94%
1321 @tin MTB.V -63.95% SAND.CN -47.54% PTU.V 66.67% -14.94%
1322 @RJM BAY.V 0.00% SURG.V -36.15% DLP.V -8.70% -14.95%
1323 @MadHeights NXS.V -56.25% GQC.V -51.79% BSK.V 63.16% -14.96%
1324 @M16 ESK.V 9.09% GBR.V -4.01% OPHR.V -50.00% -14.97%
1325 @wildcatwilly IZO.CN -2.46% FWZ.V -21.30% BRO.V -21.30% -15.02%
1326 @toki PGZ.V 40.00% FWZ.V -21.30% MTB.V -63.95% -15.08%
1327 @Bhatti10 ORTH.CN -27.27% LUX.CN 3.64% FENX.CN -21.62% -15.09%
1328 @kream2x HAR.V -28.24% ECR.V -22.58% BYN.V 5.45% -15.12%
1329 @JackieMac MRZ.V -29.00% VRR.V 0.00% CANX.V -16.67% -15.22%
1330 @Jonathanm91 SAG.V -54.41% PGX.V -13.61% QCCU.V 22.22% -15.26%
1331 @Doxologos HS.CN -19.29% MRS.V 12.50% HPQ.V -39.09% -15.29%
1332 @Truth ENDR.V 27.50% MIS.CN -70.00% BRC.V -3.41% -15.30%
1333 @ludwigjimi SASY.CN -22.58% BARU.V -42.42% GPG.V 19.05% -15.32%
1334 @elin VRR.V 0.00% MGM.V -6.94% HPQ.V -39.09% -15.35%
1335 @designer GIS.V -61.11% HMLO.V -57.14% GAL.V 72.00% -15.42%
1336 @Thebigw DM.V 17.86% LTE.V 14.81% PAI.V -78.95% -15.43%
1337 @Elitee12 NXS.V -56.25% PHRX.CN -37.50% CBDT.CN 47.37% -15.46%
1338 @KITTYHAWKENG ELO.V 74.40% AAG.V -66.31% KUYA.CN -54.51% -15.48%
1339 @goldmemb LQID.CN -63.64% VPH.CN -27.05% VMC.V 44.16% -15.51%
1340 @MANXBLUE THRM.V 88.37% MVMD.CN -43.82% SONA.CN -91.17% -15.54%
1341 @y25zhao REVO.V -21.62% PERK.CN -12.50% PERK.CN -12.50% -15.54%
1342 @Mcarriere987 FR.TO -11.01% GDNP.V 3.33% DOC.V -39.50% -15.72%
1343 @CommonSence GL.CN -69.70% NGLD.V -74.65% VSBY.CN 97.06% -15.76%
1344 @Akb KRR.TO 10.88% NEWO.V -43.48% FCC.V -14.86% -15.82%
1345 @epads SIC.V 30.36% AWE.V 13.33% SONA.CN -91.17% -15.83%
1346 @LucTenHave ECR.V -22.58% MGR.V -20.19% GUS.V -5.00% -15.92%
1347 @fozzie ATY.V 10.91% GQC.V -51.79% MGM.V -6.94% -15.94%
1348 @James_PM PDM.V -18.37% QCCU.V 22.22% GQC.V -51.79% -15.98%
1349 @sheldonreinhart ENDR.V 27.50% CCW.V -68.10% DIAM.TO -7.50% -16.03%
1350 @Frank11 BLR.CN 81.82% PREV.CN -50.00% RDKO.CN -80.00% -16.06%
1351 @Terrafirma555 NRN.V -44.44% DM.V 17.86% REVO.V -21.62% -16.07%
1352 @Big_E AXU.TO -46.91% AR.TO 11.68% MAI.V -13.24% -16.16%
1353 @Yoshimura OCG.V -68.75% SSVR.V -21.37% VZLA.V 41.62% -16.17%
1354 @GreasyStockBoy ZEN.V 33.80% BCFN.CN -37.18% NC.CN -45.24% -16.21%
1355 @buy41sell42 GGD.TO 39.48% LGD.TO -36.78% EXN.TO -51.32% -16.21%
1356 @Fischlaender IZO.CN -2.46% USCU.V 19.05% KCC.V -65.33% -16.25%
1357 @100BaggerHunter SEB.V 53.33% MDP.TO -48.76% ROI.V -53.33% -16.25%
1358 @proscht BRG.V -78.85% NBR.V -51.89% BLR.CN 81.82% -16.30%
1359 @Aenion NVO.TO -27.73% BYN.V 5.45% LIO.V -26.67% -16.31%
1360 @Goodaytoya CBDT.CN 47.37% LQID.CN -63.64% NUMI.V -32.71% -16.33%
1361 @Hcsl RFR.CN 54.55% BMK.V -55.56% RJX-A.V -48.00% -16.34%
1362 @Cobra98 ACU.V -32.43% URL.CN -22.00% BEW.V 5.36% -16.36%
1363 @CautiousNow REG.V -4.67% NRN.V -44.44% VRR.V 0.00% -16.37%
1364 @DK GBU.V 2.17% BCU.V -60.29% XAU.TO 8.91% -16.40%
1365 @UberTrades PHRX.CN -37.50% LOBE.CN -59.26% CBDT.CN 47.37% -16.46%
1366 @Poker MUX.TO 13.60% GQC.V -51.79% GENM.TO -11.39% -16.53%
1367 @Nickemountainglory PAT.TO -18.42% MOON.V -43.75% MRS.V 12.50% -16.56%
1368 @Steaklette CBDT.CN 47.37% IPA.V -57.87% DOC.V -39.50% -16.67%
1369 @Nexum BTT.V -46.67% TK.V 0.00% BRC.V -3.41% -16.69%
1370 @hodgigre AVL.TO 9.09% FCC.V -14.86% NRN.V -44.44% -16.74%
1371 @stateside BTT.V -46.67% PA.V 50.00% ORS.V -53.57% -16.75%
1372 @fumble PDM.V -18.37% GEM.V 4.17% GSPR.V -36.07% -16.76%
1373 @flyifish SKP.V -44.64% ENDR.V 27.50% RG.V -33.33% -16.83%
1374 @Pilk111 BHS.V 28.57% GCM.TO -36.72% SCOT.V -42.42% -16.86%
1375 @Stigswigs BAU.V -20.00% FEO.V -43.18% MRS.V 12.50% -16.89%
1376 @Bluezone FWZ.V -21.30% BRC.V -3.41% LIO.V -26.67% -17.12%
1377 @Dawsongold RTG.TO -40.48% WCC.V -45.00% FFOX.V 34.09% -17.13%
1378 @promisedland ENDR.V 27.50% PAI.V -78.95% JAX.V 0.00% -17.15%
1379 @Droneracer MJAR.CN -54.55% TIUM-U.CN 19.74% KNR.CN -16.67% -17.16%
1380 @EvenPrime FWZ.V -21.30% BWCG.V -16.67% RDG.V -14.42% -17.46%
1381 @madstacks ROS.V -30.26% REG.V -4.67% RYR.V -17.65% -17.53%
1382 @Hoov BYN.V 5.45% MGM.V -6.94% GQC.V -51.79% -17.76%
1383 @Gardian89 RLV.V -70.00% CPL.V 50.00% DIGI.CN -33.33% -17.78%
1384 @500wedge VPH.CN -27.05% FKM.V -70.49% VMC.V 44.16% -17.79%
1385 @Madison GXS.V -18.33% KRR.TO 10.88% JAG.TO -45.92% -17.79%
1386 @Schreibzey QRC.V -2.60% OPHR.V -50.00% TXP.TO -0.91% -17.84%
1387 @WallyWall WM.TO -23.08% AGI.TO -10.07% DSV.V -20.41% -17.85%
1388 @Helvetia MAE.V -6.90% TMQ.TO 5.12% GQC.V -51.79% -17.85%
1389 @gonefishin BYN.V 5.45% GBR.V -4.01% WHN.V -55.06% -17.87%
1390 @DWLindsay VIZ.V 14.29% BAU.V -20.00% RJX-A.V -48.00% -17.90%
1391 @WildeDisciple REVO.V -21.62% DM.V 17.86% SZLS.TO -50.00% -17.92%
1392 @Jfostertm NLR.CN -62.50% SWA.V -41.27% SMN.V 50.00% -17.92%
1393 @bertram ZAIR.CN -63.16% ENDR.V 27.50% DEEP.CN -18.18% -17.95%
1394 @Easymoney KRR.TO 10.88% NHK.TO -34.85% AMX.V -29.87% -17.95%
1395 @Darcyslaw STU.V 24.39% IGO.V -58.06% MGR.V -20.19% -17.96%
1396 @Namazon PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% MEX.V -53.85% -17.96%
1397 @r6 BU.TO -45.35% OGO.V 25.81% TRIP.CN -34.43% -17.99%
1398 @engineer ESK.V 9.09% EVER.V -42.59% MTS.V -20.63% -18.05%
1399 @Markoni CPL.V 50.00% PHRX.CN -37.50% VXL.V -66.67% -18.06%
1400 @xieem SDE.V 48.66% LBY.V -30.00% HEM.V -72.86% -18.07%
1401 @Hermod GBR.V -4.01% MTB.V -63.95% AWE.V 13.33% -18.21%
1402 @Jug2mine REVO.V -21.62% NGLD.V -74.65% VZLA.V 41.62% -18.22%
1403 @stocksyn CBLT.V 0.00% MUR.V 5.26% PAN.V -60.00% -18.25%
1404 @Tycon89 MRS.V 12.50% XTT.V -61.54% GFG.V -5.71% -18.25%
1405 @Mxpx80 TRIP.CN -34.43% APP.CN -52.00% MSCL.V 31.67% -18.25%
1406 @Hockey BHS.V 28.57% GG.V -41.30% BBB.V -42.37% -18.37%
1407 @brcl99 IPT.V -46.73% FF.TO -23.75% VLNS.TO 15.15% -18.44%
1408 @BayStreetBagger ORE.V 3.64% MIS.CN -70.00% KRR.TO 10.88% -18.50%
1409 @hamonthebone BYN.V 5.45% CN.V -11.36% OPHR.V -50.00% -18.64%
1410 @Alta ATE.TO -75.32% SLHG.V -38.46% WCP.TO 57.61% -18.72%
1411 @moreag4me IOT.V -10.00% HEM.V -72.86% MTH.V 26.09% -18.92%
1412 @Chibzic AIS.V -26.67% PMED.CN -7.69% N.V -22.50% -18.95%
1413 @Shake-n-bake GLL.CN 56.67% SASY.CN -22.58% SONA.CN -91.17% -19.03%
1414 @cmort19 MEX.V -53.85% MGM.V -6.94% ORE.V 3.64% -19.05%
1415 @NWdude HPQ.V -39.09% HMLO.V -57.14% PYR.TO 39.06% -19.06%
1416 @beastrahul WISH.V -41.26% BNCH.V -13.33% QRC.V -2.60% -19.06%
1417 @Germ4 VST.CN -19.09% VST.CN -19.09% VST.CN -19.09% -19.09%
1418 @Stryke72 BRC.V -3.41% GOG.V -47.41% ABRA.V -6.73% -19.18%
1419 @kjm GLDC.V -31.51% MTH.V 26.09% SKYG.V -52.38% -19.27%
1420 @Gustav63 RLG.CN -35.00% FCO.V 15.00% NRG.V -37.93% -19.31%
1421 @JBourne HEM.V -72.86% CBDT.CN 47.37% NUMI.V -32.71% -19.40%
1422 @EbuyGold KRR.TO 10.88% AU.V -40.18% OSK.TO -28.92% -19.41%
1423 @randomguy ECR.V -22.58% DMX.V -49.06% AWE.V 13.33% -19.43%
1424 @EmArinNL AU.V -40.18% FFOX.V 34.09% SKYG.V -52.38% -19.49%
1425 @Denhilm SKYG.V -52.38% KNC.V -36.49% SIC.V 30.36% -19.50%
1426 @Youngbuck VST.CN -19.09% MMS.V -6.82% FVL.TO -32.91% -19.61%
1427 @TwoAceFoldEm LIO.V -26.67% ABRA.V -6.73% PGE.V -25.61% -19.67%
1428 @dcurtis AUN.V -35.85% MAI.V -13.24% GATO.TO -9.93% -19.67%
1429 @Austria_Invest MRS.V 12.50% AUN.V -35.85% SCZ.V -36.17% -19.84%
1430 @golferdave BWCG.V -16.67% MAG.TO -16.31% LIO.V -26.67% -19.88%
1431 @Pericles DOC.V -39.50% FOBI.V 32.20% SKYG.V -52.38% -19.89%
1432 @Newfie36 SIC.V 30.36% HPQ.V -39.09% TBX.V -50.98% -19.90%
1433 @Roddiggiti PGOL.CN -50.00% SSA.V -10.00% CDC.V 0.00% -20.00%
1434 @Tran NOVR.V -7.51% IPA.V -57.87% BEW.V 5.36% -20.01%
1435 @Nevada2020 NGE.V -33.33% NUG.V -64.29% CSTR.V 37.50% -20.04%
1436 @Orwell84 MMS.V -6.82% BMK.V -55.56% VIPR.V 2.25% -20.04%
1437 @PetitCru SMD.V -21.25% RK.V -38.89% TG.V 0.00% -20.05%
1438 @chparu GMA.V -9.23% RHC.V 10.87% BBTV.TO -61.80% -20.06%
1439 @DankenFranken APP.CN -52.00% CANN.CN -55.56% CBDT.CN 47.37% -20.06%
1440 @HurricaneRick NVO.TO -27.73% KRR.TO 10.88% IVS.V -43.33% -20.06%
1441 @flashbang45 AIS.V -26.67% NRN.V -44.44% KRR.TO 10.88% -20.08%
1442 @JakG SONA.CN -91.17% KNR.CN -16.67% CBDT.CN 47.37% -20.16%
1443 @Doodeler BRC.V -3.41% KRR.TO 10.88% BLGV.CN -68.00% -20.18%
1444 @neil12 SONA.CN -91.17% IPA.V -57.87% THRM.V 88.37% -20.22%
1445 @Sam2920 SONA.CN -91.17% IPA.V -57.87% THRM.V 88.37% -20.22%
1446 @Highheat FENX.CN -21.62% ARIC.V -61.90% LN.TO 22.81% -20.24%
1447 @mcquarrieguy SIC.V 30.36% NRN.V -44.44% BTT.V -46.67% -20.25%
1448 @abcman CBLU.V -46.30% ACU.V -32.43% DM.V 17.86% -20.29%
1449 @trex PYR.TO 39.06% AMX.V -29.87% XBC.TO -70.22% -20.34%
1450 @911Bandit NRN.V -44.44% TK.V 0.00% BWCG.V -16.67% -20.37%
1451 @ridgeball GQC.V -51.79% MGM.V -6.94% IZO.CN -2.46% -20.40%
1452 @Infomania NIP.V -50.00% DMR.V -56.67% QEX.V 45.45% -20.40%
1453 @Krisbycream SRG.V -6.90% ORTH.CN -27.27% VPH.CN -27.05% -20.41%
1454 @Large BARU.V -42.42% IPA.V -57.87% PYR.TO 39.06% -20.41%
1455 @TheCaterpillar SIC.V 30.36% NHK.TO -34.85% CXXI.CN -57.06% -20.52%
1456 @JIM99 PGZ.V 40.00% GQC.V -51.79% ADZ.V -50.00% -20.60%
1457 @consolito DOS.V -20.00% MN.V -1.79% BWR.V -40.00% -20.60%
1458 @JMAC90 HEM.V -72.86% LUXX.CN 72.92% LNK.CN -62.30% -20.75%
1459 @tomsteam13 BRC.V -3.41% AVL.TO 9.09% BLGV.CN -68.00% -20.77%
1460 @bdp59 TI.TO -17.86% SGN.V -40.00% REG.V -4.67% -20.84%
1461 @goo AGG.V -5.71% BKI.TO -1.47% MIN.TO -55.36% -20.85%
1462 @Bullmilker SONA.CN -91.17% CBDT.CN 47.37% IP.CN -18.75% -20.85%
1463 @GoldBarTender DEC.V -55.00% MIS.CN -70.00% HIVE.V 62.34% -20.89%
1464 @savinfamily FSX.V -46.51% TLG.TO -27.05% KRR.TO 10.88% -20.90%
1465 @Pura_Vida SONA.CN -91.17% VST.CN -19.09% CBDT.CN 47.37% -20.96%
1466 @Nihilism ORX.V -58.62% AIS.V -26.67% QCCU.V 22.22% -21.02%
1467 @Samson ARIC.V -61.90% QTA.V 64.29% DSM.V -65.63% -21.08%
1468 @Codfather MOZ.TO 4.50% OLA.TO -37.76% AWX.V -30.00% -21.09%
1469 @Raethomss UAV.CN -88.15% HIVE.V 62.34% PHRX.CN -37.50% -21.10%
1470 @bernddo AUU.V 0.00% BTT.V -46.67% VTT.V -16.67% -21.11%
1471 @Notbadnyou HODL.CN 10.53% RVV.CN -26.61% FONE.CN -47.50% -21.20%
1472 @GayBear BRC.V -3.41% BTU.V -58.82% MN.V -1.79% -21.34%
1473 @rane123 DAC.V -44.00% EQTY.V -51.72% MSCL.V 31.67% -21.35%
1474 @retireby35 SIC.V 30.36% CXXI.CN -57.06% PHRX.CN -37.50% -21.40%
1475 @cdt VST.CN -19.09% FANS.CN -37.27% ESE.V -7.94% -21.43%
1476 @Oldiebutgoldie NSAU.CN -50.00% COG.TO -21.11% ANX.TO 6.56% -21.52%
1477 @mafiatracksuit NUMI.V -32.71% CBG.V 39.39% ENBI.CN -71.35% -21.56%
1478 @Gstar REVO.V -21.62% REVO.V -21.62% REVO.V -21.62% -21.62%
1479 @iamchriscam REVO.V -21.62% REVO.V -21.62% REVO.V -21.62% -21.62%
1480 @StockKnight REVO.V -21.62% REVO.V -21.62% REVO.V -21.62% -21.62%
1481 @dk610te THRM.V 88.37% VXL.V -66.67% AGRA.CN -86.67% -21.65%
1482 @Hobbes KNR.CN -16.67% HAI.TO -25.00% UPI.V -23.33% -21.67%
1483 @laurentf MAE.V -6.90% RVG.V -16.67% AZS.V -41.67% -21.74%
1484 @Tryingtoretire SONA.CN -91.17% REVO.V -21.62% CBDT.CN 47.37% -21.81%
1485 @GLDNBOY ARTG.V -14.06% VFF.TO -24.75% RVV.CN -26.61% -21.81%
1486 @Mrsbrown CBDT.CN 47.37% NUMI.V -32.71% SPOR.CN -80.24% -21.86%
1487 @Bayday KRR.TO 10.88% RKR.V -40.28% GGO.V -36.36% -21.92%
1488 @fastime44 GGI.V -38.64% ESK.V 9.09% GGO.V -36.36% -21.97%
1489 @Clockwork VXL.V -66.67% CBDT.CN 47.37% BTT.V -46.67% -21.99%
1490 @kab GQC.V -51.79% GEM.V 4.17% PDM.V -18.37% -22.00%
1491 @Dmcflax SONA.CN -91.17% TEST.V -8.70% ZEN.V 33.80% -22.02%
1492 @Minty SONA.CN -91.17% TEST.V -8.70% ZEN.V 33.80% -22.02%
1493 @johnnytickets ZEN.V 33.80% SONA.CN -91.17% TEST.V -8.70% -22.02%
1494 @Cross19 GMA.V -9.23% BEE.CN -17.95% HPQ.V -39.09% -22.09%
1495 @toddinthe403 IPA.V -57.87% HS.CN -19.29% KRR.TO 10.88% -22.09%
1496 @GMAN100 KTO.V -65.49% VZLA.V 41.62% SCOT.V -42.42% -22.10%
1497 @TheGalvanizer MAI.V -13.24% GBR.V -4.01% DMX.V -49.06% -22.10%
1498 @Trying2bnormal SONA.CN -91.17% PHRX.CN -37.50% HIVE.V 62.34% -22.11%
1499 @WHATTHE KTR.V 25.93% PHD.V -42.31% SZLS.TO -50.00% -22.13%
1500 @frenchy TRIP.CN -34.43% DM.V 17.86% MIR.V -50.00% -22.19%
1501 @ScroogeMcduck MOS.V -40.00% ERD.TO -6.10% KES.V -20.51% -22.20%
1502 @lab1545 CVB.V -15.00% NLH.V -13.33% ART.V -38.33% -22.22%
1503 @Tothej GGD.TO 39.48% GLDC.V -31.51% NGLD.V -74.65% -22.22%
1504 @malva IZO.CN -2.46% TSF.CN -29.37% NHK.TO -34.85% -22.22%
1505 @theRussian AT.TO -40.59% DGTL.V -46.77% TBP.TO 20.51% -22.28%
1506 @Virlena CBG.V 39.39% DMR.V -56.67% OPHR.V -50.00% -22.42%
1507 @Vanderj0 NAR.V -12.50% LR.V -17.91% LUM.V -36.96% -22.46%
1508 @QuothTheRaven N.V -22.50% N.V -22.50% N.V -22.50% -22.50%
1509 @BlueSkyCapHoldings NUMI.V -32.71% LNK.CN -62.30% ENDR.V 27.50% -22.50%
1510 @Clark_Kent SVG.V -4.55% GSI.V -20.29% BEER.V -42.86% -22.56%
1511 @Tajona PUMP.CN -60.00% SUGR.V -40.00% FOBI.V 32.20% -22.60%
1512 @BigHugs SUP.V -57.24% SKE.TO -4.00% MGM.V -6.94% -22.73%
1513 @JRG SUP.V -57.24% SKE.TO -4.00% MGM.V -6.94% -22.73%
1514 @DickieDribbles MGR.V -20.19% MTH.V 26.09% NGLD.V -74.65% -22.92%
1515 @Burt NRG.V -37.93% BYN.V 5.45% GGO.V -36.36% -22.95%
1516 @bytepilot WM.TO -23.08% ENB.TO 29.50% ATE.TO -75.32% -22.96%
1517 @duenorth SAND.CN -47.54% SSVR.V -21.37% AUU.V 0.00% -22.97%
1518 @Driefontein2 IZO.CN -2.46% OPHR.V -50.00% KDK.V -16.56% -23.01%
1519 @makeityourday RIO.V -28.89% SCOT.V -42.42% VIPR.V 2.25% -23.02%
1520 @Edp007 VXL.V -66.67% VENI.CN -40.00% AXE.V 37.50% -23.06%
1521 @ced3096 GBR.V -4.01% AMX.V -29.87% GSPR.V -36.07% -23.32%
1522 @NabtaPlayaEgypt AFF.V -51.06% DGO.V -38.89% GGX.V 20.00% -23.32%
1523 @Tenply AIS.V -26.67% ACU.V -32.43% PINK.V -10.94% -23.35%
1524 @Mathematics FWZ.V -21.30% DMX.V -49.06% VRR.V 0.00% -23.45%
1525 @Cujocat SIC.V 30.36% DEC.V -55.00% FSX.V -46.51% -23.72%
1526 @Whyyes SOI.V -59.38% BARU.V -42.42% SIC.V 30.36% -23.81%
1527 @Lockedstock LUXX.CN 72.92% ORS.V -53.57% SONA.CN -91.17% -23.94%
1528 @Java KRR.TO 10.88% PNG.V -29.82% TEAM.CN -52.94% -23.96%
1529 @serenity2014 KRR.TO 10.88% SGU.V -34.78% RJX-A.V -48.00% -23.97%
1530 @YukonAu NVO.TO -27.73% ESK.V 9.09% TBR.V -53.33% -23.99%
1531 @Grandpaw UPCO.CN 23.08% FANS.CN -37.27% PULL.CN -57.81% -24.00%
1532 @PenKerGof PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% EHT.V -72.00% -24.01%
1533 @Bumble BRC.V -3.41% BYN.V 5.45% NGLD.V -74.65% -24.20%
1534 @Roko777 AVG.V -57.78% SCOT.V -42.42% ENDR.V 27.50% -24.23%
1535 @THEswede MYID.V -52.50% BKI.TO -1.47% BTR.V -18.75% -24.24%
1536 @Dadddy NU.V -34.62% KRR.TO 10.88% DMX.V -49.06% -24.27%
1537 @6furlongs IPA.V -57.87% MYID.V -52.50% TTZ.V 37.50% -24.29%
1538 @BlAst PYR.TO 39.06% HPQ.V -39.09% HEM.V -72.86% -24.30%
1539 @Hiskingdom SCZ.V -36.17% SGI.V 8.62% ABI.V -45.45% -24.33%
1540 @AdrianVeidt NVO.TO -27.73% ESK.V 9.09% KUYA.CN -54.51% -24.38%
1541 @Jaccks01 TRS.V -50.00% LPS.V -15.00% GIGA.V -8.16% -24.39%
1542 @Marner93 SONA.CN -91.17% TSF.CN -29.37% CBDT.CN 47.37% -24.39%
1543 @ValueInvest FR.TO -11.01% FF.TO -23.75% GGI.V -38.64% -24.46%
1544 @wbs19 EFL.TO -8.72% SPA.V -35.53% ELD.TO -29.28% -24.51%
1545 @Stsebastian DM.V 17.86% CXXI.CN -57.06% TRIP.CN -34.43% -24.54%
1546 @Tuula MRZ.V -29.00% HSTR.V -42.22% OGN.V -2.86% -24.69%
1547 @Main_Street MAU.V -26.09% GSI.V -20.29% WAR.V -27.78% -24.72%
1548 @LG66 GXS.V -18.33% ME.TO -21.93% NANO.TO -33.99% -24.75%
1549 @Jeopardy OG.V -30.93% VLE.TO -14.04% TSF.CN -29.37% -24.78%
1550 @Sjg VERY.V -64.25% TAAT.CN 27.42% PHRX.CN -37.50% -24.78%
1551 @SeekingAU AOT.TO -17.45% ARTG.V -14.06% CCM.TO -42.86% -24.79%
1552 @therealone IP.CN -18.75% FANS.CN -37.27% BTC.CN -18.37% -24.80%
1553 @FLYING_MOOSE AR.TO 11.68% KTN.V -47.62% ATC.V -38.46% -24.80%
1554 @lamplighter GQC.V -51.79% ZONE.V -33.33% SME.V 10.71% -24.80%
1555 @speckledsparrow MIS.CN -70.00% AIS.V -26.67% QCCU.V 22.22% -24.81%
1556 @Juho MAW.TO -55.13% NRN.V -44.44% PUC.V 25.00% -24.86%
1557 @RocksOn1111 DBG.V 13.73% PDM.V -18.37% MIS.CN -70.00% -24.88%
1558 @honkytonkgirl MTH.V 26.09% EQTY.V -51.72% GWM.V -49.12% -24.92%
1559 @economicalpha MAI.V -13.24% VLC.V -20.00% TML.TO -42.22% -25.15%
1560 @Conglowz NVO.TO -27.73% ESK.V 9.09% IRV.CN -56.87% -25.17%
1561 @shocktopontop SONA.CN -91.17% KNR.CN -16.67% FOBI.V 32.20% -25.21%
1562 @smilley69 AMX.V -29.87% BBB.V -42.37% BRC.V -3.41% -25.22%
1563 @Trooperhobo SGU.V -34.78% HSM.TO 7.00% RJX-A.V -48.00% -25.26%
1564 @tuzo MTH.V 26.09% HEM.V -72.86% SCLT.V -29.41% -25.39%
1565 @AFChief CCW.V -68.10% SPA.V -35.53% TAAT.CN 27.42% -25.40%
1566 @Swiftly MIR.V -50.00% DPRO.CN 8.15% TRIP.CN -34.43% -25.43%
1567 @BigV KNR.CN -16.67% IZO.CN -2.46% IPA.V -57.87% -25.67%
1568 @smitty KRR.TO 10.88% CCB.V -55.56% NUMI.V -32.71% -25.80%
1569 @zentrarian BRC.V -3.41% GLD.V -82.11% DEFN.V 8.00% -25.84%
1570 @GoldenSlumbers VRR.V 0.00% HWY.V -27.63% NORA.V -50.00% -25.88%
1571 @Elmo VST.CN -19.09% REVO.V -21.62% FANS.CN -37.27% -26.00%
1572 @KITTYHAWK LIO.V -26.67% IRV.CN -56.87% BYN.V 5.45% -26.03%
1573 @CarpenterDave VST.CN -19.09% MIS.CN -70.00% KRR.TO 10.88% -26.07%
1574 @Csbequitydog TBX.V -50.98% ROXG.TO 19.19% CBR.V -46.48% -26.09%
1575 @JaRule ABRA.V -6.73% AAG.V -66.31% MUSK.CN -5.26% -26.10%
1576 @ylr AUU.V 0.00% DEC.V -55.00% REX.V -23.53% -26.18%
1577 @BunkChug OPHR.V -50.00% TRIP.CN -34.43% BYN.V 5.45% -26.32%
1578 @TraderGroot SPOR.CN -80.24% NDA.V 64.86% LQID.CN -63.64% -26.34%
1579 @Olympia2 DEC.V -55.00% TUO.V -9.41% TUD.V -14.66% -26.36%
1580 @siirtomaaherra IZN.V 0.00% NHK.TO -34.85% FRI.V -44.23% -26.36%
1581 @ehbear GFG.V -5.71% LIO.V -26.67% IPT.V -46.73% -26.37%
1582 @marsy LIO.V -26.67% ESK.V 9.09% AUCU.CN -61.90% -26.49%
1583 @ticotime2020 HEM.V -72.86% APC.V 50.00% DMR.V -56.67% -26.51%
1584 @Illusive HOLL.CN 3.85% HPQ.V -39.09% NRN.V -44.44% -26.56%
1585 @bouzouxi DEC.V -55.00% ENDR.V 27.50% SKYG.V -52.38% -26.63%
1586 @Abby IPA.V -57.87% MDP.TO -48.76% RAYN.CN 26.32% -26.77%
1587 @pbb PGLD.V -5.00% ARU.V -57.01% GXS.V -18.33% -26.78%
1588 @kabeljau NGLD.V -74.65% TR.V -5.88% GLDN.V 0.00% -26.84%
1589 @OneDay MIS.CN -70.00% MRS.V 12.50% WM.TO -23.08% -26.86%
1590 @Q90 CNC.V 49.48% NGLD.V -74.65% BMK.V -55.56% -26.91%
1591 @Chizzum NRG.V -37.93% GLM.CN 8.82% GQC.V -51.79% -26.96%
1592 @Ernicommonsense SIC.V 30.36% MTB.V -63.95% GOG.V -47.41% -27.00%
1593 @HOUNDOG LUX.CN 3.64% VPH.CN -27.05% IPA.V -57.87% -27.09%
1594 @Datawork CBDT.CN 47.37% SONA.CN -91.17% PHRX.CN -37.50% -27.10%
1595 @bigboysons29 TRIP.CN -34.43% IZO.CN -2.46% NRN.V -44.44% -27.11%
1596 @hydrogeologist BRC.V -3.41% NVX.V -56.67% SSVR.V -21.37% -27.15%
1597 @dialonparty GRN.TO -38.53% CBLU.V -46.30% GDNP.V 3.33% -27.16%
1598 @heyref ATE.TO -75.32% APLI.TO -42.62% SU.TO 36.35% -27.20%
1599 @Bobbymoonbag ACU.V -32.43% JTR.V -6.67% TRYP.CN -42.67% -27.26%
1600 @bottlenos ETR.CN -38.10% BAY.V 0.00% RYO.V -43.75% -27.28%
1601 @CasualT OPHR.V -50.00% VIZ.V 14.29% BTT.V -46.67% -27.46%
1602 @como1 REVO.V -21.62% FWZ.V -21.30% DOC.V -39.50% -27.47%
1603 @DrKeps SONA.CN -91.17% GGI.V -38.64% CBDT.CN 47.37% -27.48%
1604 @sprinterr KRR.TO 10.88% VXL.V -66.67% AIS.V -26.67% -27.49%
1605 @Trader99999 SIC.V 30.36% DEC.V -55.00% EVE.V -57.83% -27.49%
1606 @bettingonbayst ENBI.CN -71.35% TAAT.CN 27.42% EXRO.TO -38.58% -27.51%
1607 @Jackfish APP.CN -52.00% AWE.V 13.33% DAC.V -44.00% -27.56%
1608 @kic SONA.CN -91.17% MAXR.TO -25.42% ZEN.V 33.80% -27.60%
1609 @silvertoad GPY.V -33.33% SAM.TO -20.97% TIG.V -28.57% -27.62%
1610 @Covie1646 LIO.V -26.67% DEFN.V 8.00% NUG.V -64.29% -27.65%
1611 @ProfessorXavier GRN.TO -38.53% ACU.V -32.43% UGE.V -12.12% -27.69%
1612 @oldtabbie PJX.V 25.00% RKR.V -40.28% GNG.V -67.86% -27.71%
1613 @GetWellSoon NRN.V -44.44% MDNA.TO -49.75% KRR.TO 10.88% -27.77%
1614 @Dezouvre11 BEV.CN -71.94% OGO.V 25.81% FANS.CN -37.27% -27.80%
1615 @Stockingup CANN.CN -55.56% ATE.TO -75.32% CBDT.CN 47.37% -27.84%
1616 @Northerner3 DAC.V -44.00% FEO.V -43.18% LUX.CN 3.64% -27.85%
1617 @Crazy_canuck DOC.V -39.50% HIRE.V -53.66% CUB.V 9.47% -27.89%
1618 @billyboy AMX.V -29.87% KDK.V -16.56% FANS.CN -37.27% -27.90%
1619 @porc CKG.V -29.47% DSV.V -20.41% SIL.TO -34.32% -28.07%
1620 @bullrunn WHN.V -55.06% XLY.TO -16.67% PILL.CN -12.50% -28.07%
1621 @Livedog6 AVG.V -57.78% BRC.V -3.41% WM.TO -23.08% -28.09%
1622 @mcj DM.V 17.86% LQID.CN -63.64% GRN.TO -38.53% -28.10%
1623 @Chernobyl TXP.TO -0.91% OPHR.V -50.00% NANO.TO -33.99% -28.30%
1624 @TVC15 DEC.V -55.00% AWX.V -30.00% AUU.V 0.00% -28.33%
1625 @B TRIP.CN -34.43% THC.CN -5.26% BU.TO -45.35% -28.35%
1626 @d4 TBX.V -50.98% DBG.V 13.73% RJX-A.V -48.00% -28.42%
1627 @WillyMeThis BHT.V -50.00% GMA.V -9.23% KGC.V -26.09% -28.44%
1628 @Macer HPQ.V -39.09% BARU.V -42.42% BGF.V -4.17% -28.56%
1629 @BoKchoY SONA.CN -91.17% SEV.V -42.00% CBDT.CN 47.37% -28.60%
1630 @Haskaps DSV.V -20.41% DIAM.TO -7.50% OMM.V -57.89% -28.60%
1631 @Stamp SCY.TO -16.28% ME.TO -21.93% KTN.V -47.62% -28.61%
1632 @GTA GBR.V -4.01% MAI.V -13.24% VSR.V -68.70% -28.65%
1633 @Goodtimes11 VMC.V 44.16% VXL.V -66.67% LQID.CN -63.64% -28.71%
1634 @junction ORM.V 5.00% WCC.V -45.00% PEMC.V -46.15% -28.72%
1635 @Khoury PHRX.CN -37.50% DM.V 17.86% VXL.V -66.67% -28.77%
1636 @3tlucky NGE.V -33.33% GNG.V -67.86% AUEN.V 14.63% -28.85%
1637 @Peetsy RWB.CN 7.89% CXXI.CN -57.06% PHRX.CN -37.50% -28.89%
1638 @Elli0070 EQTY.V -51.72% SIC.V 30.36% BLUE.V -65.38% -28.92%
1639 @x MLCL.CN -30.00% HIU.TO -18.72% HXD.TO -38.09% -28.94%
1640 @BassmanBob SONA.CN -91.17% NEWO.V -43.48% CBDT.CN 47.37% -29.09%
1641 @rocman HODL.CN 10.53% SOI.V -59.38% GRN.TO -38.53% -29.13%
1642 @Saulman DAC.V -44.00% DSM.V -65.63% QCCU.V 22.22% -29.13%
1643 @Lunchbox36 MDP.TO -48.76% QUIS.V 28.44% MKR.V -67.22% -29.18%
1644 @Cat-.-Food VST.CN -19.09% VXL.V -66.67% MN.V -1.79% -29.18%
1645 @MiningDon RYR.V -17.65% FWZ.V -21.30% ORG.V -48.89% -29.28%
1646 @barminer BYN.V 5.45% ANZ.V -55.00% SNG.V -38.30% -29.28%
1647 @Bianchini BSR.V -13.20% MAU.V -26.09% ORG.V -48.89% -29.39%
1648 @nkob1974 KS.V -74.47% BHS.V 28.57% BARU.V -42.42% -29.44%
1649 @jazzbo ODV.V -27.54% TSK.TO -23.88% OIII.V -37.22% -29.55%
1650 @networth XBC.TO -70.22% GRN.TO -38.53% MAL.TO 19.95% -29.60%
1651 @goldpan BTR.V -18.75% SGLD.TO -32.14% NRG.V -37.93% -29.61%
1652 @Wineaux BYN.V 5.45% GLDC.V -31.51% PGM.V -62.79% -29.61%
1653 @2dgrace EVER.V -42.59% GQC.V -51.79% BYN.V 5.45% -29.64%
1654 @MIKKEL CBR.V -46.48% ADZN.V 0.00% WLF.V -42.86% -29.78%
1655 @Marksteel CBR.V -46.48% ALTA.V 35.14% MON.V -78.00% -29.78%
1656 @Puffpuff BARU.V -42.42% CRVC.CN -55.88% QPM.V 8.70% -29.87%
1657 @cincocinco ATX.V -55.77% BGD.V -55.56% VO.V 21.67% -29.89%
1658 @Breaker MRS.V 12.50% TSF.CN -29.37% HEM.V -72.86% -29.91%
1659 @Trevor216051 G.TO -34.98% TI.TO -17.86% LUM.V -36.96% -29.93%
1660 @saucebauce PAI.V -78.95% TAAT.CN 27.42% SLHG.V -38.46% -30.00%
1661 @6x7n_RoC VST.CN -19.09% ACU.V -32.43% EXRO.TO -38.58% -30.04%
1662 @viperman PGDC.V -62.50% MCI.V -39.58% FIND.V 11.82% -30.09%
1663 @Downtown ATE.TO -75.32% IZO.CN -2.46% NSG.CN -12.50% -30.09%
1664 @Snafu PMED.CN -7.69% VPH.CN -27.05% CANN.CN -55.56% -30.10%
1665 @Andy8033 BARU.V -42.42% MOON.V -43.75% BGF.V -4.17% -30.11%
1666 @Saskberger KNR.CN -16.67% SNV.V -30.00% MVMD.CN -43.82% -30.16%
1667 @Bono AUU.V 0.00% MIS.CN -70.00% KES.V -20.51% -30.17%
1668 @papogna GGO.V -36.36% NRG.V -37.93% SCY.TO -16.28% -30.19%
1669 @goldrush44 SONA.CN -91.17% PYR.TO 39.06% GRN.TO -38.53% -30.21%
1670 @tjonesthj PGE.V -25.61% DSV.V -20.41% SKP.V -44.64% -30.22%
1671 @Extramoney FOBI.V 32.20% LOBE.CN -59.26% LQID.CN -63.64% -30.23%
1672 @Foubs4 VPH.CN -27.05% CVX.V -44.44% BRAG.TO -19.23% -30.24%
1673 @tidusempire DOC.V -39.50% FANS.CN -37.27% VLE.TO -14.04% -30.27%
1674 @Trilogy EMPR.V -52.73% DSM.V -65.63% ENDR.V 27.50% -30.28%
1675 @Steelhead BARU.V -42.42% SIC.V 30.36% BRG.V -78.85% -30.30%
1676 @TheGloriousSons ESK.V 9.09% SONA.CN -91.17% ONC.TO -8.94% -30.34%
1677 @DrunkenSpeculator MAI.V -13.24% DMX.V -49.06% RIO.V -28.89% -30.39%
1678 @idunno1987 SONA.CN -91.17% HPQ.V -39.09% PYR.TO 39.06% -30.40%
1679 @Lucky7s PYR.TO 39.06% SONA.CN -91.17% HPQ.V -39.09% -30.40%
1680 @belchski HPQ.V -39.09% PYR.TO 39.06% SONA.CN -91.17% -30.40%
1681 @100Bagger DSV.V -20.41% PHRX.CN -37.50% DIGI.CN -33.33% -30.41%
1682 @Miningthedream RYR.V -17.65% GQC.V -51.79% ECR.V -22.58% -30.67%
1683 @ThaDreamisLong VXL.V -66.67% HEM.V -72.86% CBDT.CN 47.37% -30.72%
1684 @TheLings ZNG.V 11.11% KUYA.CN -54.51% ORG.V -48.89% -30.76%
1685 @X-flyswatter GSI.V -20.29% UGD.V -72.37% SXL.V 0.00% -30.89%
1686 @ram30 CMD.V -23.68% ADZ.V -50.00% NWST.V -19.23% -30.97%
1687 @TomyD GG.V -41.30% GPR.TO -43.12% ORV.TO -8.57% -31.00%
1688 @Banffboy HEM.V -72.86% UPCO.CN 23.08% CK.CN -43.48% -31.09%
1689 @Danielh NVO.TO -27.73% CDPR.CN -23.38% BARU.V -42.42% -31.18%
1690 @Swisspie DGO.V -38.89% ME.TO -21.93% GSK.CN -33.33% -31.38%
1691 @rdww NRN.V -44.44% MTS.V -20.63% TSF.CN -29.37% -31.48%
1692 @stooge ZRO.CN -63.33% GROW.V 60.00% SONA.CN -91.17% -31.50%
1693 @Kiki SAU.TO -37.50% VST.CN -19.09% NRG.V -37.93% -31.51%
1694 @lostinvestor BTU.V -58.82% KNR.CN -16.67% VST.CN -19.09% -31.53%
1695 @Mitchell GSPR.V -36.07% ETR.CN -38.10% KES.V -20.51% -31.56%
1696 @Ddevs HPQ.V -39.09% AMX.V -29.87% EQX.TO -25.82% -31.59%
1697 @toddb15 SONA.CN -91.17% ZEN.V 33.80% PHRX.CN -37.50% -31.62%
1698 @triggerinside FWZ.V -21.30% GIS.V -61.11% NSG.CN -12.50% -31.64%
1699 @meatpuppet REVO.V -21.62% DM.V 17.86% SONA.CN -91.17% -31.64%
1700 @Meowowow JNH.V -68.32% DOC.V -39.50% MRS.V 12.50% -31.77%
1701 @MR_GREEN MIR.V -50.00% IPA.V -57.87% MRS.V 12.50% -31.79%
1702 @BidsOnDeck VXL.V -66.67% HIVE.V 62.34% SONA.CN -91.17% -31.83%
1703 @KNVB9 HIVE.V 62.34% SONA.CN -91.17% BVA.V -66.67% -31.83%
1704 @N00B WELL.TO -15.53% AT.TO -40.59% DOC.V -39.50% -31.87%
1705 @slime ME.TO -21.93% HEM.V -72.86% ENW.V -0.87% -31.89%
1706 @Jdfry VST.CN -19.09% DOC.V -39.50% FANS.CN -37.27% -31.95%
1707 @DasFinanzNockerl FSX.V -46.51% TAAT.CN 27.42% IGLD.CN -76.85% -31.98%
1708 @BlueSkies ZEN.V 33.80% SONA.CN -91.17% GGI.V -38.64% -32.00%
1709 @yayaded ZEN.V 33.80% SONA.CN -91.17% GGI.V -38.64% -32.00%
1710 @Longongreen CL.CN -21.20% TRUL.CN -19.35% CANN.CN -55.56% -32.03%
1711 @gurken NFLD.CN -14.93% KUYA.CN -54.51% LIO.V -26.67% -32.04%
1712 @Dog_dayz AIR.V -35.62% GEM.V 4.17% SKRR.V -64.81% -32.09%
1713 @missygille ECOM.V -30.70% VPH.CN -27.05% RELA.CN -38.57% -32.11%
1714 @zero2million BYL.TO -9.68% SAI-H.V -80.00% JTR.V -6.67% -32.11%
1715 @prime SONA.CN -91.17% NUMI.V -32.71% TAAT.CN 27.42% -32.15%
1716 @pizdets17 SGU.V -34.78% BLUE.V -65.38% ORE.V 3.64% -32.18%
1717 @JBS SPOR.CN -80.24% TK.V 0.00% VTT.V -16.67% -32.30%
1718 @2049_Dekker SONA.CN -91.17% IZO.CN -2.46% BRC.V -3.41% -32.35%
1719 @bobm HRT.TO -54.17% CCB.V -55.56% MRS.V 12.50% -32.41%
1720 @Isaiah ACU.V -32.43% ACU.V -32.43% ACU.V -32.43% -32.43%
1721 @KewlNewf SAE.V -38.57% TSK.TO -23.88% NHK.TO -34.85% -32.43%
1722 @Ducati_848 MIS.CN -70.00% VONE.V 7.69% AUMN.TO -35.05% -32.45%
1723 @EagleAyes AT.TO -40.59% TTD.V -10.00% DGTL.V -46.77% -32.45%
1724 @klondikekid SNG.V -38.30% MINE.V 5.88% EATS.CN -64.98% -32.46%
1725 @megavoss REVO.V -21.62% BCFN.CN -37.18% GGI.V -38.64% -32.48%
1726 @bmgeo IZO.CN -2.46% FURY.TO -51.65% PERU.V -43.33% -32.48%
1727 @KraftDeaner BABY.V -48.85% BRC.V -3.41% NC.CN -45.24% -32.50%
1728 @seagrind VST.CN -19.09% VPH.CN -27.05% EQTY.V -51.72% -32.62%
1729 @StarFire DMX.V -49.06% MTB.V -63.95% FCO.V 15.00% -32.67%
1730 @daha REVO.V -21.62% VXL.V -66.67% TTD.V -10.00% -32.76%
1731 @TSR007 MOS.V -40.00% MGM.V -6.94% PAC.V -51.46% -32.80%
1732 @Diep IP.CN -18.75% REVO.V -21.62% TUSK.CN -58.33% -32.90%
1733 @Warren23 LIO.V -26.67% NVO.TO -27.73% NRN.V -44.44% -32.95%
1734 @chrispaul GL.CN -69.70% LIDO.CN 27.50% DMR.V -56.67% -32.95%
1735 @Vaugolor GPR.TO -43.12% VXL.V -66.67% KRR.TO 10.88% -32.97%
1736 @teevee OPHR.V -50.00% VIZ.V 14.29% WGLD.V -63.33% -33.02%
1737 @Quaid GIS.V -61.11% SSVR.V -21.37% KDK.V -16.56% -33.02%
1738 @Peteybomb IZO.CN -2.46% RVV.CN -26.61% MIS.CN -70.00% -33.02%
1739 @Liftoff OPHR.V -50.00% CBR.V -46.48% QRC.V -2.60% -33.03%
1740 @templetristan CVX.V -44.44% ATE.TO -75.32% FLY.V 20.59% -33.06%
1741 @Iluvblozf MOON.V -43.75% CCW.V -68.10% MRS.V 12.50% -33.12%
1742 @Westcoasterwalker SIG.CN -36.11% NGE.V -33.33% AWX.V -30.00% -33.15%
1743 @Moses BYN.V 5.45% G.TO -34.98% MIS.CN -70.00% -33.17%
1744 @kayo OPHR.V -50.00% HAR.V -28.24% BRO.V -21.30% -33.18%
1745 @strokeofluck BRC.V -3.41% NGE.V -33.33% PGM.V -62.79% -33.18%
1746 @mistertea RJX-A.V -48.00% AUU.V 0.00% EQTY.V -51.72% -33.24%
1747 @canyontracker BARU.V -42.42% PGX.V -13.61% MOON.V -43.75% -33.26%
1748 @Radar7 CBR.V -46.48% LIO.V -26.67% AIS.V -26.67% -33.27%
1749 @cadz TGS.V -36.59% BRAG.TO -19.23% DAC.V -44.00% -33.27%
1750 @Odeh NGLD.V -74.65% HEM.V -72.86% CBDT.CN 47.37% -33.38%
1751 @BluenoseMiner24 SIC.V 30.36% SONA.CN -91.17% DOC.V -39.50% -33.44%
1752 @Lemmingfinder AMX.V -29.87% RBX.V -14.89% BMK.V -55.56% -33.44%
1753 @Jjs NEXE.V -66.50% UPCO.CN 23.08% CXXI.CN -57.06% -33.50%
1754 @Dry_Ice ESNR.CN 31.08% NBR.V -51.89% OZ.CN -79.69% -33.50%
1755 @AUll.in DMX.V -49.06% KRR.TO 10.88% SLV.CN -62.77% -33.65%
1756 @Dilligaf BARU.V -42.42% FCC.V -14.86% MOON.V -43.75% -33.68%
1757 @Shaker MOON.V -43.75% ZEN.V 33.80% SONA.CN -91.17% -33.71%
1758 @5hort5tuff HOLL.CN 3.85% DAC.V -44.00% GIS.V -61.11% -33.75%
1759 @supraprime90 SONA.CN -91.17% CBDT.CN 47.37% IPA.V -57.87% -33.89%
1760 @PZ ORS.V -53.57% SME.V 10.71% BTU.V -58.82% -33.89%
1761 @FLIPPHONECAPONE VPH.CN -27.05% OG.V -30.93% MVMD.CN -43.82% -33.93%
1762 @Kershaw IPA.V -57.87% ENBI.CN -71.35% TAAT.CN 27.42% -33.94%
1763 @DaMan MEX.V -53.85% TRIP.CN -34.43% SLVR.V -13.56% -33.94%
1764 @ayeyou DHR.V 7.14% SKYG.V -52.38% DMR.V -56.67% -33.97%
1765 @supra48 NC.CN -45.24% PAT.TO -18.42% ART.V -38.33% -34.00%
1766 @hafkeman SPA.V -35.53% WM.TO -23.08% NEWO.V -43.48% -34.03%
1767 @Euca BEAN.CN 10.00% GL.CN -69.70% SCOT.V -42.42% -34.04%
1768 @MelonSmasher SONA.CN -91.17% CBDT.CN 47.37% ZMA.V -58.89% -34.23%
1769 @Rrooze FWZ.V -21.30% SAE.V -38.57% ITR.V -43.00% -34.29%
1770 @tarbender21 OG.V -30.93% SVS.V 2.63% NGLD.V -74.65% -34.31%
1771 @RedvsBlu MVMD.CN -43.82% PLTH.CN -26.80% NUMI.V -32.71% -34.44%
1772 @Mendoza81 MTH.V 26.09% DMR.V -56.67% HEM.V -72.86% -34.48%
1773 @Dennis_Nedry DAC.V -44.00% VPH.CN -27.05% ACU.V -32.43% -34.49%
1774 @newtoyou IP.CN -18.75% SAND.CN -47.54% FANS.CN -37.27% -34.52%
1775 @NorCalGold OIII.V -37.22% ECR.V -22.58% GWA.V -44.12% -34.64%
1776 @warum MMG.V -41.04% AZS.V -41.67% SSVR.V -21.37% -34.70%
1777 @gardiwil BKI.TO -1.47% NANO.TO -33.99% OCG.V -68.75% -34.74%
1778 @junit ACU.V -32.43% PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -34.43% -34.79%
1779 @_bagholder FANS.CN -37.27% TRIP.CN -34.43% NUMI.V -32.71% -34.80%
1780 @Nemesis KES.V -20.51% DOC.V -39.50% NRN.V -44.44% -34.82%
1781 @hitmaxx WM.TO -23.08% NRG.V -37.93% NEWO.V -43.48% -34.83%
1782 @BlueSky WCC.V -45.00% TES.V -65.38% MINE.V 5.88% -34.83%
1783 @MBR2018 FF.TO -23.75% SPA.V -35.53% RSLV.V -45.26% -34.84%
1784 @MABergeron KNR.CN -16.67% ACU.V -32.43% CANN.CN -55.56% -34.88%
1785 @OMGstepbrostop DAC.V -44.00% AXU.TO -46.91% VLE.TO -14.04% -34.98%
1786 @ponder DEC.V -55.00% OPHR.V -50.00% SXL.V 0.00% -35.00%
1787 @ajyinvestor HPQ.V -39.09% BBTV.TO -61.80% BGF.V -4.17% -35.02%
1788 @RecentlyBroke BRC.V -3.41% AAX.V -42.86% BTU.V -58.82% -35.03%
1789 @WishfulThinking ZEN.V 33.80% ATE.TO -75.32% AGN.CN -63.64% -35.05%
1790 @Beinghuman XTT.V -61.54% SONA.CN -91.17% CBDT.CN 47.37% -35.11%
1791 @Scuba NUMI.V -32.71% SLHG.V -38.46% PLUS.CN -34.33% -35.17%
1792 @firefly IPA.V -57.87% NC.CN -45.24% IZO.CN -2.46% -35.19%
1793 @nomoretrading DAC.V -44.00% TSF.CN -29.37% ACU.V -32.43% -35.27%
1794 @CriticalInvestor GLDC.V -31.51% EQTY.V -51.72% ECR.V -22.58% -35.27%
1795 @Charliemack NSAU.CN -50.00% YDX.V -15.63% FPX.V -40.28% -35.30%
1796 @sunofabeach ENBI.CN -71.35% SLV.CN -62.77% PXA.V 28.13% -35.33%
1797 @Boreas7 DSV.V -20.41% PGM.V -62.79% WM.TO -23.08% -35.43%
1798 @Wildcat911 MRO.V -54.17% AUU.V 0.00% C.V -52.17% -35.45%
1799 @Trillz TRIP.CN -34.43% DGTL.V -46.77% DND.TO -25.20% -35.47%
1800 @BDiamondz BARU.V -42.42% PHRX.CN -37.50% AIS.V -26.67% -35.53%
1801 @g-money GQC.V -51.79% PRG.V -60.42% BYN.V 5.45% -35.58%
1802 @UpsidePotential ENBI.CN -71.35% LQID.CN -63.64% PXA.V 28.13% -35.62%
1803 @stockgains HS.CN -19.29% IPA.V -57.87% PNG.V -29.82% -35.66%
1804 @Gizzy CBR.V -46.48% LR.V -17.91% WLF.V -42.86% -35.75%
1805 @Thehippie BEER.V -42.86% MLCL.CN -30.00% BLDP.TO -34.52% -35.79%
1806 @Luckypete FANS.CN -37.27% VST.CN -19.09% GBRC.V -51.04% -35.80%
1807 @Mawe_91 CBR.V -46.48% PDM.V -18.37% WLF.V -42.86% -35.90%
1808 @wonder1stock PHD.V -42.31% SCOT.V -42.42% WM.TO -23.08% -35.94%
1809 @money75 NRG.V -37.93% PDM.V -18.37% GQC.V -51.79% -36.03%
1810 @RedDragon ECR.V -22.58% WM.TO -23.08% PGDC.V -62.50% -36.05%
1811 @chillier88 SSVR.V -21.37% MTB.V -63.95% SSV.V -23.08% -36.13%
1812 @Grzybek PHRX.CN -37.50% VPH.CN -27.05% DAC.V -44.00% -36.18%
1813 @raleigh111 GLDC.V -31.51% IZO.CN -2.46% NGLD.V -74.65% -36.20%
1814 @Joes BBTV.TO -61.80% ATE.TO -75.32% QUIS.V 28.44% -36.23%
1815 @Finanzr IPT.V -46.73% BRO.V -21.30% MMG.V -41.04% -36.36%
1816 @K MIS.CN -70.00% AIS.V -26.67% NSG.CN -12.50% -36.39%
1817 @Dunite NRN.V -44.44% BTT.V -46.67% PDM.V -18.37% -36.49%
1818 @Flex1990 CBDT.CN 47.37% UAV.CN -88.15% PLNT.CN -68.75% -36.51%
1819 @gkent1007 BU.TO -45.35% EWS.V -56.25% AKH-H.V -8.33% -36.64%
1820 @ryleez NVO.TO -27.73% NRN.V -44.44% NRG.V -37.93% -36.70%
1821 @Snoek OPHR.V -50.00% TR.V -5.88% SAG.V -54.41% -36.76%
1822 @factcheck ORS.V -53.57% TR.V -5.88% SMP.V -50.94% -36.80%
1823 @mining_miners SAE.V -38.57% MEX.V -53.85% PDM.V -18.37% -36.93%
1824 @Ham ADZ.V -50.00% CVX.V -44.44% KNR.CN -16.67% -37.04%
1825 @theriddler GRN.TO -38.53% MN.V -1.79% VEGA.CN -70.83% -37.05%
1826 @Moose_pasture KDK.V -16.56% AUL.V -55.00% NOM.CN -39.62% -37.06%
1827 @LegitStockTalk KNR.CN -16.67% UPI.V -23.33% ENBI.CN -71.35% -37.12%
1828 @Zamper BAY.V 0.00% BMK.V -55.56% NXS.V -56.25% -37.27%
1829 @Sona4savelife SONA.CN -91.17% VST.CN -19.09% NOU.V -1.55% -37.27%
1830 @obill PWR.CN -71.43% ATE.TO -75.32% RP.V 34.78% -37.32%
1831 @railbird MIS.CN -70.00% VST.CN -19.09% WM.TO -23.08% -37.39%
1832 @indajungle1 VPH.CN -27.05% IPA.V -57.87% ORTH.CN -27.27% -37.40%
1833 @dmandman KUYA.CN -54.51% FR.TO -11.01% AXU.TO -46.91% -37.48%
1834 @Upticks ZEN.V 33.80% SONA.CN -91.17% CANN.CN -55.56% -37.64%
1835 @scud16m IPA.V -57.87% KNR.CN -16.67% SLHG.V -38.46% -37.67%
1836 @Weedmoneyman APP.CN -52.00% RVV.CN -26.61% TRIP.CN -34.43% -37.68%
1837 @stuk MMS.V -6.82% IPA.V -57.87% MDP.TO -48.76% -37.82%
1838 @TheChronicle MVMD.CN -43.82% CBDX.CN -54.84% FDM.CN -15.15% -37.94%
1839 @Goooo BEER.V -42.86% ORTH.CN -27.27% MVMD.CN -43.82% -37.98%
1840 @goldbugx DMX.V -49.06% PDM.V -18.37% IPT.V -46.73% -38.05%
1841 @Pickles PHRX.CN -37.50% PSYC.CN -42.59% TRIP.CN -34.43% -38.17%
1842 @ddfromev PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -34.43% PSYC.CN -42.59% -38.17%
1843 @Hairtrigger TRIP.CN -34.43% PHRX.CN -37.50% PSYC.CN -42.59% -38.17%
1844 @bangotom VAI-X.CN -42.11% AMX.V -29.87% APLI.TO -42.62% -38.20%
1845 @Jh18 REVO.V -21.62% PHRX.CN -37.50% CANN.CN -55.56% -38.23%
1846 @rose7654 HSTR.V -42.22% FIND.V 11.82% TORO.V -84.34% -38.25%
1847 @MiningCatalyst GMIN.V -23.81% TRU.V -51.72% TMRR.V -39.29% -38.27%
1848 @buck85 DMR.V -56.67% RVR.CN 14.29% HEM.V -72.86% -38.41%
1849 @MickeyMantle GNG.V -67.86% TR.V -5.88% AZS.V -41.67% -38.47%
1850 @TheLip2 ECR.V -22.58% MMG.V -41.04% GQC.V -51.79% -38.47%
1851 @PMoney88 PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -34.43% MVMD.CN -43.82% -38.58%
1852 @explosive CBDT.CN 47.37% SONA.CN -91.17% EHT.V -72.00% -38.60%
1853 @Riz DAC.V -44.00% IPA.V -57.87% VLE.TO -14.04% -38.64%
1854 @867YTSMAKAT ATE.TO -75.32% FOBI.V 32.20% HEM.V -72.86% -38.66%
1855 @Unicorne69 CODE.CN -33.33% PHRX.CN -37.50% NC.CN -45.24% -38.69%
1856 @Diajohn WRR.V -45.00% SOCK.V -31.25% BWR.V -40.00% -38.75%
1857 @pennymoonshot ADZ.V -50.00% WCC.V -45.00% BRO.V -21.30% -38.77%
1858 @Goldmine TUSK.CN -58.33% MN.V -1.79% NXS.V -56.25% -38.79%
1859 @sar FRI.V -44.23% SSVR.V -21.37% TBX.V -50.98% -38.86%
1860 @MBjones BARU.V -42.42% CHAL.CN -35.65% GRN.TO -38.53% -38.87%
1861 @SedcoDisco ARU.V -57.01% HAN.V -32.22% TNX.TO -27.38% -38.87%
1862 @Zivenon WM.TO -23.08% BTU.V -58.82% RLG.CN -35.00% -38.97%
1863 @Freshytk ROVR.V -26.32% PGDC.V -62.50% HAR.V -28.24% -39.02%
1864 @wanton89 GLDC.V -31.51% NGLD.V -74.65% DCMC.V -11.00% -39.05%
1865 @HMcDuckHughes MKR.V -67.22% ORE.V 3.64% MEX.V -53.85% -39.14%
1866 @MiracleMax KNR.CN -16.67% INEO.V -43.02% IPA.V -57.87% -39.19%
1867 @muskie OPHR.V -50.00% HMAN.V -66.67% TXP.TO -0.91% -39.19%
1868 @Bzr CDPR.CN -23.38% BARU.V -42.42% NBR.V -51.89% -39.23%
1869 @Sticks BCU.V -60.29% RLV.V -70.00% MRS.V 12.50% -39.26%
1870 @rugitola BCU.V -60.29% DAC.V -44.00% ADK.V -13.56% -39.28%
1871 @GMiner NUMI.V -32.71% VST.CN -19.09% VXL.V -66.67% -39.49%
1872 @theJuniorExplorer WCC.V -45.00% ORS.V -53.57% BAU.V -20.00% -39.52%
1873 @jayro TLT.V 5.26% NUMI.V -32.71% SONA.CN -91.17% -39.54%
1874 @Hayekian BARU.V -42.42% MGM.V -6.94% MIS.CN -70.00% -39.79%
1875 @GSL_Lakers BARU.V -42.42% MOON.V -43.75% DIGI.CN -33.33% -39.84%
1876 @zeromargin ECR.V -22.58% DMX.V -49.06% RJX-A.V -48.00% -39.88%
1877 @jh LUM.V -36.96% SRL.V -13.16% GL.CN -69.70% -39.94%
1878 @navderek MAE.V -6.90% AVG.V -57.78% BMK.V -55.56% -40.08%
1879 @investorwannabe NRN.V -44.44% HMLO.V -57.14% AMM.TO -18.64% -40.08%
1880 @BehrE BU.TO -45.35% AZS.V -41.67% DIGI.CN -33.33% -40.12%
1881 @gawti88 KNR.CN -16.67% ORTH.CN -27.27% IGLD.CN -76.85% -40.26%
1882 @CK4130 KNR.CN -16.67% PHRX.CN -37.50% VXL.V -66.67% -40.28%
1883 @txtom338lm AIS.V -26.67% HIGH.V -24.22% MIS.CN -70.00% -40.29%
1884 @1964TTTAAChangin SONA.CN -91.17% ZEN.V 33.80% AGN.CN -63.64% -40.34%
1885 @SKIPPER AZS.V -41.67% URL.CN -22.00% IPA.V -57.87% -40.51%
1886 @Antham SONA.CN -91.17% IPA.V -57.87% TAAT.CN 27.42% -40.54%
1887 @AlphaNumericWin CVB.V -15.00% SIL.TO -34.32% UGD.V -72.37% -40.56%
1888 @ABCMitchell MIR.V -50.00% PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -34.43% -40.64%
1889 @smackdaddy PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -34.43% MIR.V -50.00% -40.64%
1890 @Luca21 GRSL.V -58.33% SSVR.V -21.37% HSTR.V -42.22% -40.64%
1891 @99fxd DOC.V -39.50% GRN.TO -38.53% DAC.V -44.00% -40.67%
1892 @theRhino HPQ.V -39.09% BARU.V -42.42% BZ.V -40.57% -40.69%
1893 @Jeff88_5 SZLS.TO -50.00% BLUE.V -65.38% MGM.V -6.94% -40.78%
1894 @Jagr FF.TO -23.75% CAP.V -60.00% GGI.V -38.64% -40.80%
1895 @MapleMoney SONA.CN -91.17% IOT.V -10.00% REVO.V -21.62% -40.93%
1896 @JohnGalt777 BLUE.V -65.38% KRR.TO 10.88% OCG.V -68.75% -41.09%
1897 @hico11 ECR.V -22.58% WLF.V -42.86% IGO.V -58.06% -41.17%
1898 @GermanChris JTR.V -6.67% APP.CN -52.00% EATS.CN -64.98% -41.22%
1899 @Dan66 ATE.TO -75.32% IPA.V -57.87% CUB.V 9.47% -41.24%
1900 @Boots888 APP.CN -52.00% TRIP.CN -34.43% PHRX.CN -37.50% -41.31%
1901 @Jaws DMR.V -56.67% SSE.V -25.00% BBB.V -42.37% -41.35%
1902 @glocktag SLVR.V -13.56% WCC.V -45.00% DSM.V -65.63% -41.39%
1903 @Molapl EQTY.V -51.72% GIS.V -61.11% GENM.TO -11.39% -41.41%
1904 @sami545 HEM.V -72.86% SONA.CN -91.17% PYR.TO 39.06% -41.66%
1905 @haskel HPQ.V -39.09% BARU.V -42.42% MOON.V -43.75% -41.76%
1906 @Shelby2 PGM.V -62.79% ORX.V -58.62% GBR.V -4.01% -41.81%
1907 @0411 LOBE.CN -59.26% IP.CN -18.75% SAND.CN -47.54% -41.85%
1908 @Rumi XBC.TO -70.22% ETI.CN -48.08% NOVR.V -7.51% -41.94%
1909 @Gnome SMP.V -50.94% FWZ.V -21.30% ORS.V -53.57% -41.94%
1910 @goldfanbrad RLG.CN -35.00% NEWO.V -43.48% GOG.V -47.41% -41.96%
1911 @Buddy AOT.TO -17.45% FVI.TO -45.70% PGM.V -62.79% -41.98%
1912 @Keedan DMX.V -49.06% OPHR.V -50.00% VPH.CN -27.05% -42.04%
1913 @Ri XTT.V -61.54% NOM.CN -39.62% SMR.V -25.00% -42.05%
1914 @rookie NHK.TO -34.85% KEN.V -75.00% VTT.V -16.67% -42.17%
1915 @Dollars OOR.V -25.00% USA.TO -74.51% VPH.CN -27.05% -42.19%
1916 @Longstrongsilver NU.V -34.62% ATE.TO -75.32% KNR.CN -16.67% -42.20%
1917 @flawless FVL.TO -32.91% NXS.V -56.25% PHRX.CN -37.50% -42.22%
1918 @NWGold WM.TO -23.08% MKR.V -67.22% GGO.V -36.36% -42.22%
1919 @PayCon PKG.CN -37.50% DAC.V -44.00% NC.CN -45.24% -42.25%
1920 @campbeas AIS.V -26.67% BLUE.V -65.38% SGU.V -34.78% -42.28%
1921 @GoldMedal MIS.CN -70.00% NRG.V -37.93% VST.CN -19.09% -42.34%
1922 @makingmillions ACU.V -32.43% GRN.TO -38.53% NXS.V -56.25% -42.40%
1923 @Onepoint61803 MIS.CN -70.00% CCW.V -68.10% KRR.TO 10.88% -42.41%
1924 @Rookieinv NBR.V -51.89% SAU.TO -37.50% NRG.V -37.93% -42.44%
1925 @Turbolover PHRX.CN -37.50% TRIP.CN -34.43% CANN.CN -55.56% -42.49%
1926 @Applepie FIND.V 11.82% GLD.V -82.11% SUP.V -57.24% -42.51%
1927 @rangleton BTT.V -46.67% PDM.V -18.37% NLR.CN -62.50% -42.51%
1928 @Tenor IPA.V -57.87% VPH.CN -27.05% TRYP.CN -42.67% -42.53%
1929 @bindstar PKG.CN -37.50% ACU.V -32.43% IPA.V -57.87% -42.60%
1930 @wolfster GRN.TO -38.53% MIN.TO -55.36% NANO.TO -33.99% -42.63%
1931 @stockhound SMP.V -50.94% GGAU.V -64.00% MAI.V -13.24% -42.73%
1932 @JaysFan SONA.CN -91.17% IOT.V -10.00% VPH.CN -27.05% -42.74%
1933 @fl FWZ.V -21.30% HMLO.V -57.14% OPHR.V -50.00% -42.81%
1934 @CanIretireYet APP.CN -52.00% HPQ.V -39.09% PHRX.CN -37.50% -42.86%
1935 @ecliptick RDKO.CN -80.00% PREV.CN -50.00% BAMM.CN 1.02% -42.99%
1936 @buyplatinum NCP.TO -40.00% PTM.TO -48.21% MMG.V -41.04% -43.09%
1937 @bccddd CVX.V -44.44% GRN.TO -38.53% CBLU.V -46.30% -43.09%
1938 @The_Godas DMX.V -49.06% TORO.V -84.34% ORE.V 3.64% -43.25%
1939 @epithermal MAI.V -13.24% KS.V -74.47% BARU.V -42.42% -43.38%
1940 @DJS FWZ.V -21.30% GQC.V -51.79% HMLO.V -57.14% -43.41%
1941 @Alimeli MIS.CN -70.00% BRC.V -3.41% SUP.V -57.24% -43.55%
1942 @CAVEMAN RELA.CN -38.57% ECOM.V -30.70% CRBK.V -61.43% -43.57%
1943 @lchu HMLO.V -57.14% VS.CN -20.69% HLTH.CN -52.94% -43.59%
1944 @boxterfan AGN.CN -63.64% IPA.V -57.87% TUO.V -9.41% -43.64%
1945 @Heond APP.CN -52.00% REVO.V -21.62% BP.V -57.50% -43.71%
1946 @Velovelo WCC.V -45.00% GNG.V -67.86% GXS.V -18.33% -43.73%
1947 @rikyu GL.CN -69.70% BEE.CN -17.95% DAC.V -44.00% -43.88%
1948 @JThomas FANS.CN -37.27% PHRX.CN -37.50% BP.V -57.50% -44.09%
1949 @Pdog CBR.V -46.48% SSV.V -23.08% SLV.CN -62.77% -44.11%
1950 @Arbitrary_duck KNR.CN -16.67% IPA.V -57.87% PULL.CN -57.81% -44.12%
1951 @brosi7 SMD.V -21.25% GIS.V -61.11% MXR.V -50.00% -44.12%
1952 @JGMS KCC.V -65.33% JG.V -15.15% NBR.V -51.89% -44.12%
1953 @roatan2 BEER.V -42.86% MLCL.CN -30.00% TNY.CN -59.77% -44.21%
1954 @DoubleDiamond ACU.V -32.43% PGM.V -62.79% PHRX.CN -37.50% -44.24%
1955 @Vanterry57 PULL.CN -57.81% JTR.V -6.67% JUVA.CN -68.29% -44.26%
1956 @Kooteneeee MIS.CN -70.00% AIS.V -26.67% SCZ.V -36.17% -44.28%
1957 @Ty NANO.TO -33.99% OPHR.V -50.00% ORG.V -48.89% -44.29%
1958 @Skeptic44546 BTU.V -58.82% NRG.V -37.93% SCZ.V -36.17% -44.31%
1959 @canagrow APP.CN -52.00% DAC.V -44.00% PHRX.CN -37.50% -44.50%
1960 @philios IPA.V -57.87% VPH.CN -27.05% MDP.TO -48.76% -44.56%
1961 @Gauss SZLS.TO -50.00% CKG.V -29.47% RGLD.CN -54.29% -44.58%
1962 @2pac FNR.V -70.83% ROI.V -53.33% TNO-H.V -10.00% -44.72%
1963 @kc1990 AZS.V -41.67% NUG.V -64.29% HAR.V -28.24% -44.73%
1964 @MoneyMike ME.TO -21.93% MIS.CN -70.00% BARU.V -42.42% -44.78%
1965 @LawsonBlack BRC.V -3.41% GLD.V -82.11% GWM.V -49.12% -44.88%
1966 @Kritch175 CVB.V -15.00% NRN.V -44.44% ATE.TO -75.32% -44.92%
1967 @Jamanuel APP.CN -52.00% DAC.V -44.00% ENTG.V -38.78% -44.93%
1968 @parmarcorp ORTH.CN -27.27% IGLD.CN -76.85% ECOM.V -30.70% -44.94%
1969 @kalle040 HS.CN -19.29% SPO.CN -60.00% CANN.CN -55.56% -44.95%
1970 @Gman76 IPA.V -57.87% PKG.CN -37.50% DOC.V -39.50% -44.96%
1971 @MaxLex NRG.V -37.93% BBB.V -42.37% DEC.V -55.00% -45.10%
1972 @AJBurns BLUE.V -65.38% WM.TO -23.08% GOG.V -47.41% -45.29%
1973 @ToolmanTim UAV.CN -88.15% N.V -22.50% TGOD.CN -25.53% -45.39%
1974 @Mikemtl ZONE.V -33.33% DAC.V -44.00% ITKO.CN -59.18% -45.51%
1975 @Chase ARQ.CN -30.00% OPHR.V -50.00% DMR.V -56.67% -45.56%
1976 @Nordico CBR.V -46.48% GOG.V -47.41% WLF.V -42.86% -45.58%
1977 @surferbob NU.V -34.62% CXXI.CN -57.06% NC.CN -45.24% -45.64%
1978 @Jjjj BCU.V -60.29% GAME.V -48.44% HAR.V -28.24% -45.66%
1979 @JohnGalt FWZ.V -21.30% PERU.V -43.33% UGD.V -72.37% -45.67%
1980 @jerrio78 JFC-H.V -73.91% ZONE.V -33.33% MLCL.CN -30.00% -45.75%
1981 @Iberius FVL.TO -32.91% ACU.V -32.43% HAVN.CN -71.94% -45.76%
1982 @shortstop IPA.V -57.87% HEM.V -72.86% JTR.V -6.67% -45.80%
1983 @biff PREV.CN -50.00% REVO.V -21.62% VXL.V -66.67% -46.10%
1984 @Highflight65 RJX-A.V -48.00% GLD.V -82.11% SNL.CN -8.33% -46.15%
1985 @rysvel HPQ.V -39.09% MIS.CN -70.00% PNG.V -29.82% -46.31%
1986 @Barc19 TRIP.CN -34.43% HAVN.CN -71.94% NUMI.V -32.71% -46.36%
1987 @Thew BARU.V -42.42% MIS.CN -70.00% AIS.V -26.67% -46.36%
1988 @Prestige600 PTX.CN -40.00% TML.TO -42.22% IRV.CN -56.87% -46.36%
1989 @tthayer PAI.V -78.95% SONA.CN -91.17% CSU.TO 30.99% -46.38%
1990 @inspectordave55 REVO.V -21.62% NXS.V -56.25% XTT.V -61.54% -46.47%
1991 @FoxInvestor SKYG.V -52.38% NEWU.V -30.38% DMR.V -56.67% -46.48%
1992 @UraniumBull HEM.V -72.86% SSE.V -25.00% IVI.V -41.67% -46.51%
1993 @pickinwinrs TRIP.CN -34.43% PHRX.CN -37.50% GNG.V -67.86% -46.59%
1994 @DiaperMoney IGO.V -58.06% SAND.CN -47.54% TRIP.CN -34.43% -46.68%
1995 @Nick_C BBB.V -42.37% SSV.V -23.08% NGLD.V -74.65% -46.70%
1996 @SBooth SONA.CN -91.17% OG.V -30.93% PDM.V -18.37% -46.82%
1997 @Baveno XTT.V -61.54% GGO.V -36.36% APLI.TO -42.62% -46.84%
1998 @cigar1 PRG.V -60.42% SVE.V -32.84% SAND.CN -47.54% -46.93%
1999 @Jefe_de_Oro MIS.CN -70.00% NBR.V -51.89% VST.CN -19.09% -46.99%
2000 @Trust-me-2 SMD.V -21.25% ADZ.V -50.00% MIS.CN -70.00% -47.08%
2001 @elijah94 HPQ.V -39.09% LQID.CN -63.64% GRN.TO -38.53% -47.09%
2002 @LeafsFan NXS.V -56.25% IPA.V -57.87% ORTH.CN -27.27% -47.13%
2003 @digimonkey YDX.V -15.63% IPA.V -57.87% JNH.V -68.32% -47.27%
2004 @Tcheu LIO.V -26.67% GIS.V -61.11% MRO.V -54.17% -47.31%
2005 @mgold GRDM.V -31.43% NVX.V -56.67% MRO.V -54.17% -47.42%
2006 @quimp KNR.CN -16.67% CANN.CN -55.56% XBC.TO -70.22% -47.48%
2007 @Jjh ECR.V -22.58% GIS.V -61.11% BTU.V -58.82% -47.51%
2008 @HeapLeacher DMX.V -49.06% HAR.V -28.24% KCC.V -65.33% -47.54%
2009 @4rtuna REVO.V -21.62% ITKO.CN -59.18% DYA.TO -61.86% -47.56%
2010 @TITAN_Trading CXXI.CN -57.06% SKYG.V -52.38% DIGI.CN -33.33% -47.59%
2011 @pirate GOG.V -47.41% AAG.V -66.31% CKG.V -29.47% -47.73%
2012 @RightRhyme CANN.CN -55.56% IPA.V -57.87% PNG.V -29.82% -47.75%
2013 @Leafs04 DAC.V -44.00% MOON.V -43.75% CANN.CN -55.56% -47.77%
2014 @Tombookedtwo ROX.V -21.05% HMLO.V -57.14% KCC.V -65.33% -47.84%
2015 @Pazzy AVU.V -46.67% NGLD.V -74.65% ECR.V -22.58% -47.97%
2016 @Hindra XTT.V -61.54% NTE.V 8.57% SONA.CN -91.17% -48.05%
2017 @Leafs21 SONA.CN -91.17% FVL.TO -32.91% DSV.V -20.41% -48.16%
2018 @Stevest SONA.CN -91.17% IPT.V -46.73% ABRA.V -6.73% -48.21%
2019 @aulion MOON.V -43.75% KS.V -74.47% MMN.V -26.92% -48.38%
2020 @DJLiT STGO.TO -48.61% TUSK.CN -58.33% GRN.TO -38.53% -48.49%
2021 @Wisee PULL.CN -57.81% MLCL.CN -30.00% IGO.V -58.06% -48.63%
2022 @Inspector HIRE.V -53.66% ECOM.V -30.70% BBTV.TO -61.80% -48.72%
2023 @cycleogical NOM.CN -39.62% GQC.V -51.79% AUL.V -55.00% -48.80%
2024 @aurach ECR.V -22.58% TORO.V -84.34% NOM.CN -39.62% -48.85%
2025 @Aegis_Trade SONA.CN -91.17% SIXW.CN -10.17% NC.CN -45.24% -48.86%
2026 @Leroybrown SONA.CN -91.17% VXL.V -66.67% KRR.TO 10.88% -48.99%
2027 @bucketfan SONA.CN -91.17% ZONE.V -33.33% N.V -22.50% -49.00%
2028 @Rblac03 OPHR.V -50.00% KUYA.CN -54.51% BEER.V -42.86% -49.12%
2029 @NashDaSlash HPQ.V -39.09% ENBI.CN -71.35% FANS.CN -37.27% -49.24%
2030 @happyguy AUN.V -35.85% OMM.V -57.89% KUYA.CN -54.51% -49.42%
2031 @omp MJ.CN -50.96% SENS.CN -60.00% PHRX.CN -37.50% -49.49%
2032 @Yahoo.com DG.V -35.29% FSX.V -46.51% VXL.V -66.67% -49.49%
2033 @guahm MMV.V -48.08% GL.CN -69.70% GLDC.V -31.51% -49.76%
2034 @db_2067 HEM.V -72.86% HPQ.V -39.09% SAU.TO -37.50% -49.82%
2035 @vonWalter WHN.V -55.06% NRN.V -44.44% ADZ.V -50.00% -49.83%
2036 @CWolfe NGLD.V -74.65% TRYP.CN -42.67% NUMI.V -32.71% -50.01%
2037 @Swift MIS.CN -70.00% SONA.CN -91.17% KRR.TO 10.88% -50.10%
2038 @sourbelts FANS.CN -37.27% EATS.CN -64.98% WE.V -48.06% -50.10%
2039 @Tomba MIR.V -50.00% REVO.V -21.62% PAI.V -78.95% -50.19%
2040 @renebernard MTB.V -63.95% ORS.V -53.57% COCO.V -33.33% -50.29%
2041 @facerip GRN.TO -38.53% FANS.CN -37.27% ATE.TO -75.32% -50.37%
2042 @Gordon_Gekko NGE.V -33.33% MXR.V -50.00% CCW.V -68.10% -50.48%
2043 @dvyjns SONA.CN -91.17% IPA.V -57.87% IZO.CN -2.46% -50.50%
2044 @J3 RLV.V -70.00% PHRX.CN -37.50% DAC.V -44.00% -50.50%
2045 @BigRig_Trader IPA.V -57.87% ORTH.CN -27.27% LUCK.V -67.05% -50.73%
2046 @Remington MTS.V -20.63% PULL.CN -57.81% DOCT.CN -73.91% -50.79%
2047 @drezinho KCC.V -65.33% MKR.V -67.22% BAU.V -20.00% -50.85%
2048 @CREAMFILIN GDNP.V 3.33% SONA.CN -91.17% EATS.CN -64.98% -50.94%
2049 @Jroc DEC.V -55.00% ORS.V -53.57% NRN.V -44.44% -51.01%
2050 @RMC CBR.V -46.48% DMR.V -56.67% NSAU.CN -50.00% -51.05%
2051 @Chiel CVM.V -50.00% KCC.V -65.33% NRG.V -37.93% -51.09%
2052 @tigerslump SONA.CN -91.17% NVO.TO -27.73% TRIP.CN -34.43% -51.11%
2053 @PennyCash DGO.V -38.89% NXS.V -56.25% TUSK.CN -58.33% -51.16%
2054 @Investmydream MVMD.CN -43.82% BTR.V -18.75% SONA.CN -91.17% -51.25%
2055 @Diver MIS.CN -70.00% WM.TO -23.08% CMB.V -60.87% -51.32%
2056 @aufinder GLDC.V -31.51% NGLD.V -74.65% STGO.TO -48.61% -51.59%
2057 @LadyKaye FCC.V -14.86% BABY.V -48.85% SONA.CN -91.17% -51.63%
2058 @jf GQC.V -51.79% GQC.V -51.79% GQC.V -51.79% -51.79%
2059 @arabsouljah BARU.V -42.42% MOON.V -43.75% RLV.V -70.00% -52.06%
2060 @remta BARU.V -42.42% CANN.CN -55.56% TUSK.CN -58.33% -52.10%
2061 @CGIJG GQC.V -51.79% PRG.V -60.42% NRN.V -44.44% -52.22%
2062 @cruisie CBR.V -46.48% GOG.V -47.41% SLV.CN -62.77% -52.22%
2063 @Jonesinvestor AYR-A.CN -8.43% CXXI.CN -57.06% SONA.CN -91.17% -52.22%
2064 @Maxhuntly IPT.V -46.73% NC.CN -45.24% HUV.TO -65.35% -52.44%
2065 @Duffman MTB.V -63.95% BWCG.V -16.67% IGLD.CN -76.85% -52.49%
2066 @Kiluhh APP.CN -52.00% DAC.V -44.00% XTT.V -61.54% -52.51%
2067 @Goldfinger BTT.V -46.67% DMR.V -56.67% GGL.V -54.39% -52.57%
2068 @newguy SONA.CN -91.17% IPA.V -57.87% TEST.V -8.70% -52.58%
2069 @Rdee WM.TO -23.08% SOI.V -59.38% ATE.TO -75.32% -52.59%
2070 @thebigstank HEM.V -72.86% IPA.V -57.87% VPH.CN -27.05% -52.59%
2071 @Showmethwgreen APP.CN -52.00% SPOR.CN -80.24% RVV.CN -26.61% -52.95%
2072 @Pete MON.V -78.00% AAU.V -59.57% FWZ.V -21.30% -52.96%
2073 @jango MIS.CN -70.00% DMX.V -49.06% PTX.CN -40.00% -53.02%
2074 @simba007 IPA.V -57.87% WEED.TO -47.25% GPV.V -53.94% -53.02%
2075 @Guldinvestor GQC.V -51.79% GIS.V -61.11% CBR.V -46.48% -53.13%
2076 @Rainking CANN.CN -55.56% BARU.V -42.42% XTT.V -61.54% -53.17%
2077 @lonewolf510 AUCU.CN -61.90% NUG.V -64.29% NGE.V -33.33% -53.17%
2078 @Trudont NICL.V -52.94% EATS.CN -64.98% IVI.V -41.67% -53.20%
2079 @MrWonderful HEM.V -72.86% IONC.CN -72.86% VLE.TO -14.04% -53.25%
2080 @dudex25 BARU.V -42.42% MIS.CN -70.00% SAND.CN -47.54% -53.32%
2081 @Silver2021 NGE.V -33.33% FRE.V -62.50% NUG.V -64.29% -53.37%
2082 @Madsstern HEM.V -72.86% FANS.CN -37.27% CVM.V -50.00% -53.38%
2083 @aloss SONA.CN -91.17% BZ.V -40.57% ROS.V -30.26% -54.00%
2084 @hrvchief TRIP.CN -34.43% PHRX.CN -37.50% SONA.CN -91.17% -54.36%
2085 @MtlBiz ENBI.CN -71.35% ME.TO -21.93% MIS.CN -70.00% -54.43%
2086 @MiningRocketship CBR.V -46.48% NGLD.V -74.65% WLF.V -42.86% -54.66%
2087 @CaptainFrostyRocket MIS.CN -70.00% BARU.V -42.42% GQC.V -51.79% -54.74%
2088 @m245 GIS.V -61.11% ORS.V -53.57% OPHR.V -50.00% -54.89%
2089 @pareb2 XBC.TO -70.22% RJX-A.V -48.00% CBR.V -46.48% -54.90%
2090 @mining.addict NGLD.V -74.65% KES.V -20.51% GL.CN -69.70% -54.95%
2091 @42n8Xs MIS.CN -70.00% PTX.CN -40.00% MAW.TO -55.13% -55.04%
2092 @Madsper79 CBR.V -46.48% NUG.V -64.29% NXS.V -56.25% -55.67%
2093 @HornetHaabu AGRA.CN -86.67% HEM.V -72.86% PMED.CN -7.69% -55.74%
2094 @Franke BARU.V -42.42% KCC.V -65.33% AAU.V -59.57% -55.78%
2095 @zukuenftiger KUYA.CN -54.51% GIS.V -61.11% C.V -52.17% -55.93%
2096 @cool SONA.CN -91.17% FANS.CN -37.27% DOC.V -39.50% -55.98%
2097 @Green_Bananas DOC.V -39.50% SONA.CN -91.17% PHRX.CN -37.50% -56.05%
2098 @MostValuableTrader CRBK.V -61.43% JNH.V -68.32% SLHG.V -38.46% -56.07%
2099 @Jc9381 OPHR.V -50.00% GL.CN -69.70% DMX.V -49.06% -56.25%
2100 @1969Enigma SONA.CN -91.17% GGI.V -38.64% DOC.V -39.50% -56.43%
2101 @MaracleMaker SONA.CN -91.17% FVL.TO -32.91% RSLV.V -45.26% -56.45%
2102 @Drew311 TRIP.CN -34.43% HEM.V -72.86% LNK.CN -62.30% -56.53%
2103 @Savage31 PHRX.CN -37.50% DELC.CN -52.17% SPOR.CN -80.24% -56.64%
2104 @luberon AT.TO -40.59% SLHG.V -38.46% SONA.CN -91.17% -56.74%
2105 @HeavyMetal123 MIS.CN -70.00% BLUE.V -65.38% RLG.CN -35.00% -56.79%
2106 @bnags TRIP.CN -34.43% NUG.V -64.29% HAVN.CN -71.94% -56.88%
2107 @XPOY_Y EHT.V -72.00% GTG.CN -41.27% TUSK.CN -58.33% -57.20%
2108 @win.trade VST.CN -19.09% XTT.V -61.54% SONA.CN -91.17% -57.27%
2109 @Jukesy NEWO.V -43.48% BTU.V -58.82% GL.CN -69.70% -57.33%
2110 @captainfeathersword DEC.V -55.00% MTB.V -63.95% ORS.V -53.57% -57.51%
2111 @Hevdra VST.CN -19.09% PAI.V -78.95% NGLD.V -74.65% -57.56%
2112 @PinkHappyButterfly HUV.TO -65.35% HSD.TO -34.18% HOD.TO -73.84% -57.79%
2113 @eeFexx HEM.V -72.86% LQID.CN -63.64% RELA.CN -38.57% -58.35%
2114 @zeusdog GTG.CN -41.27% SLV.CN -62.77% ENBI.CN -71.35% -58.46%
2115 @lithiumgold AIS.V -26.67% IPA.V -57.87% SONA.CN -91.17% -58.57%
2116 @haggis NGLD.V -74.65% GL.CN -69.70% GLDC.V -31.51% -58.62%
2117 @Yachtrock VPH.CN -27.05% COOL.CN -75.98% HEM.V -72.86% -58.63%
2118 @Rmedic MIS.CN -70.00% NEWO.V -43.48% FRE.V -62.50% -58.66%
2119 @meek90 GQC.V -51.79% PRG.V -60.42% MTB.V -63.95% -58.72%
2120 @Juan_Valdez MON.V -78.00% TRG.CN -52.11% TKU.V -48.48% -59.53%
2121 @BearTank HEM.V -72.86% LNK.CN -62.30% CK.CN -43.48% -59.54%
2122 @husky MIR.V -50.00% SONA.CN -91.17% PHRX.CN -37.50% -59.56%
2123 @Delft BLUE.V -65.38% AAG.V -66.31% GOG.V -47.41% -59.70%
2124 @Profit HEM.V -72.86% LNK.CN -62.30% DAC.V -44.00% -59.72%
2125 @g.money ENBI.CN -71.35% LUCK.V -67.05% GTG.CN -41.27% -59.89%
2126 @MurkyWaters SONA.CN -91.17% HPQ.V -39.09% MDNA.TO -49.75% -60.00%
2127 @Sasknut GNG.V -67.86% HMLO.V -57.14% BMK.V -55.56% -60.19%
2128 @peleewhynot6 CCD.V -60.00% CCW.V -68.10% SBB.TO -52.58% -60.23%
2129 @Samarik IPA.V -57.87% BBTV.TO -61.80% CRBK.V -61.43% -60.37%
2130 @andrewt82 SONA.CN -91.17% IPA.V -57.87% NUMI.V -32.71% -60.58%
2131 @DPAI SONA.CN -91.17% MIS.CN -70.00% SMD.V -21.25% -60.81%
2132 @longforlife LQID.CN -63.64% SPOR.CN -80.24% SUGR.V -40.00% -61.29%
2133 @Tinleyboy TNY.CN -59.77% PLNT.CN -68.75% CANN.CN -55.56% -61.36%
2134 @Subawho GQC.V -51.79% UGD.V -72.37% GIS.V -61.11% -61.76%
2135 @Zeke SONA.CN -91.17% REVO.V -21.62% HEM.V -72.86% -61.88%
2136 @traderdm NUG.V -64.29% GNG.V -67.86% MRO.V -54.17% -62.10%
2137 @gursahib GL.CN -69.70% MIS.CN -70.00% SAND.CN -47.54% -62.41%
2138 @DutchAce IPA.V -57.87% SONA.CN -91.17% GGI.V -38.64% -62.56%
2139 @hamvestor KS.V -74.47% SPOR.CN -80.24% CODE.CN -33.33% -62.68%
2140 @Alphacapital LNK.CN -62.30% HLTH.CN -52.94% HEM.V -72.86% -62.70%
2141 @joewolff5 SUGR.V -40.00% UAV.CN -88.15% PUMP.CN -60.00% -62.72%
2142 @Momoney SONA.CN -91.17% SSE.V -25.00% HEM.V -72.86% -63.01%
2143 @SteveTo GL.CN -69.70% CBR.V -46.48% NGLD.V -74.65% -63.61%
2144 @sunra BTT.V -46.67% GL.CN -69.70% NGLD.V -74.65% -63.67%
2145 @InvestEase DEC.V -55.00% MTB.V -63.95% HEM.V -72.86% -63.94%
2146 @HermB NBR.V -51.89% BRG.V -78.85% GIS.V -61.11% -63.95%
2147 @Rivers MVMD.CN -43.82% SONA.CN -91.17% IPA.V -57.87% -64.29%
2148 @stevekfit ATE.TO -75.32% CRVC.CN -55.88% DSM.V -65.63% -65.61%
2149 @Riggs14 FANS.CN -37.27% SONA.CN -91.17% ENBI.CN -71.35% -66.60%
2150 @Bottles WHN.V -55.06% GNG.V -67.86% BRG.V -78.85% -67.25%
2151 @Bulltrout OPHR.V -50.00% NGLD.V -74.65% MON.V -78.00% -67.55%
2152 @LadyCobraa SONA.CN -91.17% EATS.CN -64.98% BABY.V -48.85% -68.33%
2153 @FantasyInvestor VXL.V -66.67% RLV.V -70.00% HEM.V -72.86% -69.84%
2154 @Liegeson SONA.CN -91.17% PGM.V -62.79% IPA.V -57.87% -70.61%
2155 @massawippi TORO.V -84.34% GNG.V -67.86% PRG.V -60.42% -70.87%
2156 @SooMuchSona SONA.CN -91.17% LOBE.CN -59.26% VXL.V -66.67% -72.36%
2157 @Tnkthfrnk HEM.V -72.86% NXS.V -56.25% SONA.CN -91.17% -73.43%
2158 @AB21 MIR.V -50.00% FLYY.CN -80.00% SONA.CN -91.17% -73.72%
2159 @Gafanha1 SONA.CN -91.17% VXL.V -66.67% RLV.V -70.00% -75.95%
2160 @dangla14 SONA.CN -91.17% ATE.TO -75.32% CRBK.V -61.43% -75.97%
2161 @Chillout SONA.CN -91.17% SONA.CN -91.17% APP.CN -52.00% -78.11%