The 2021 CEO StockPickingContest Hat Tricks

People with all three picks in the positive

Updated: Decemeber 5th, 2021

Turn phone to see stock picks

Sort By:

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Flyer4 ESK.V 31.82% ASE.CN 990.91% HSI.V 53.85% 358.86%
2 @RuudinFrance NLC.V 221.11% PIPE.TO 405.97% GSVR.V 71.43% 232.83%
3 @Holmewrecker UPCO.CN 7.69% GRAT.V 238.24% INTL.CN 422.58% 222.84%
4 @YMCMB CAD.V 234.09% GIII.V 265.59% PRYM.V 131.25% 210.31%
5 @Yungstocktrader BITF.V 220.80% THRM.V 62.79% QETH-U.TO 339.44% 207.68%
6 @KennyPowers DML.TO 117.86% VZLA.V 53.18% CR.TO 421.43% 197.49%
7 @thehack RECO.V 162.61% ERF.TO 208.54% BITF.V 220.80% 197.32%
8 @Sunnytimes PKK.CN 132.32% NLC.V 221.11% BITF.V 220.80% 191.41%
9 @Groot CMC.V 141.18% RHT.V 132.00% NOT.V 289.47% 187.55%
10 @Deco HEAT.CN 171.43% GRAT.V 238.24% PKK.CN 132.32% 180.66%
11 @Shifty88 LUXX.CN 31.25% DCM.TO 80.95% INTL.CN 422.58% 178.26%
12 @Candyman GRAT.V 238.24% GRA.TO 58.23% NAN.V 235.48% 177.32%
13 @Joshgs HIVE.V 67.36% HUT.TO 241.83% BITF.V 220.80% 176.67%
14 @Baystreethustla BTE.TO 415.94% SCL.TO 38.35% SU.TO 41.87% 165.39%
15 @Dippy NDA.V 59.46% LUXX.CN 31.25% PLAN.V 400.00% 163.57%
16 @lar0che QBTC.TO 49.74% HIVE.V 67.36% CWRK.V 372.22% 163.11%
17 @avanzalg LAC.TO 152.13% CYP.V 97.73% NLC.V 221.11% 156.99%
18 @GambleItAll HEAT.CN 171.43% ACDC.CN 200.00% SVA.V 91.04% 154.16%
19 @SnoBird HEAT.CN 171.43% ACDC.CN 200.00% SVA.V 91.04% 154.16%
20 @MarlboroDog QBTC.TO 49.74% QETH-U.TO 339.44% HIVE.V 67.36% 152.18%
21 @Valor CNC.V 87.63% BITF.V 220.80% BIGG.CN 147.06% 151.83%
22 @robby CNC.V 87.63% NOB.V 44.44% AGO.V 320.00% 150.69%
23 @nachoguru BTCG-UN.TO 58.62% QBTC.TO 49.74% QETH-U.TO 339.44% 149.27%
24 @UrsusMajor LUXX.CN 31.25% GRAT.V 238.24% SWIS.CN 177.42% 148.97%
25 @ben1 NUR.CN 206.67% CMC.V 141.18% SVA.V 91.04% 146.30%
26 @Chenlu972 VOYG.TO 234.00% HIVE.V 67.36% PKK.CN 132.32% 144.56%
27 @rosebud CYP.V 97.73% GRAT.V 238.24% MRS.V 75.00% 136.99%
28 @Majic CNC.V 87.63% SOMA.V 6.45% VPT.V 300.00% 131.36%
29 @DJSN BITF.V 220.80% HIVE.V 67.36% DGHI.V 102.69% 130.29%
30 @blash TSD.V 34.04% GIII.V 265.59% SVA.V 91.04% 130.23%
31 @PowHound FSY.TO 173.33% EU.V 84.04% GLO.TO 132.08% 129.82%
32 @Eric35 NLC.V 221.11% TLO.TO 19.61% GLXY.TO 128.35% 123.02%
33 @grandfleet CMC.V 141.18% PKK.CN 132.32% DCM.TO 80.95% 118.15%
34 @Firebiz VET.TO 131.69% SII.TO 54.57% RECO.V 162.61% 116.29%
35 @E.T TAAT.CN 0.97% MRS.V 75.00% PQE.V 254.55% 110.17%
36 @Allt1909 THRM.V 62.79% HIVE.V 67.36% ACDC.CN 200.00% 110.05%
37 @thermo GLXY.TO 128.35% BIGG.CN 147.06% QBTC.TO 49.74% 108.38%
38 @snackyp BHSC.CN 42.22% BRM.V 50.00% BITF.V 220.80% 104.34%
39 @snackyp BHSC.CN 42.22% BRM.V 50.00% BITF.V 220.80% 104.34%
40 @MRS_Make_ME_Retire_Early HEAT.CN 171.43% PKK.CN 132.32% KRR.TO 4.77% 102.84%
41 @Bigpair KRR.TO 4.77% VOYG.TO 234.00% NFG.V 67.57% 102.11%
42 @himylife NDA.V 59.46% BITF.V 220.80% CSTR.V 25.00% 101.75%
43 @HAPPYAPPIE TLT.V 89.47% EFR.TO 90.19% FUU.V 121.05% 100.24%
44 @RichDaddy HIVE.V 67.36% SCR.TO 194.00% SCL.TO 38.35% 99.91%
45 @MS HI.V 81.82% TAO.V 26.92% TGL.TO 176.86% 95.20%
46 @SupremeLaRoc PHO.TO 78.22% SPOT.V 137.50% NFG.V 67.57% 94.43%
47 @Irisvert ISO.V 107.49% FCU.TO 105.13% SYH.V 69.23% 93.95%
48 @Elaine GRAT.V 238.24% KTR.V 33.33% MN.V 7.14% 92.90%
49 @TheSwami GRAT.V 238.24% PYR.TO 0.55% RRS.V 38.89% 92.56%
50 @simon1707 ICPH.V 34.97% SEK.CN 220.00% POR.V 10.00% 88.32%
51 @Zalo FSY.TO 173.33% PLU.V 75.68% STND.V 15.38% 88.13%
52 @Obristbergmeister SII.TO 54.57% VET.TO 131.69% MRS.V 75.00% 87.09%
53 @doob2002 ESE.V 22.22% VOYG.TO 234.00% KRR.TO 4.77% 87.00%
54 @MrGoody RECO.V 162.61% AOI.TO 67.26% TAL.V 22.00% 83.96%
55 @SizzlinSteaks MRS.V 75.00% CMC.V 141.18% DM.V 32.14% 82.77%
56 @THALL_GOLD HIVE.V 67.36% GLXY.TO 128.35% QBTC.TO 49.74% 81.82%
57 @Slmjr EFR.TO 90.19% BAY.V 20.00% GLO.TO 132.08% 80.75%
58 @Truthserum ORGN.CN 81.25% OPW.V 125.00% CRES.CN 25.00% 77.08%
59 @The_Realist MARI.TO 5.54% AYA.TO 130.39% GTT.V 90.59% 75.51%
60 @fijiwaya QYOU.V 123.81% AMY.V 5.15% VSBY.CN 97.06% 75.34%
61 @davidmarinus LAM.TO 102.78% DML.TO 117.86% ERD.TO 4.88% 75.17%
62 @Goldzjim SCR.TO 194.00% KRR.TO 4.77% BIOV.CN 26.32% 75.03%
63 @MrSilver GLXY.TO 128.35% HIVE.V 67.36% RM.V 25.76% 73.82%
64 @jnbarbu SCL.TO 38.35% REI-UN.TO 27.58% LAC.TO 152.13% 72.69%
65 @Oracle23 EFR.TO 90.19% PLU.V 75.68% QBTC.TO 49.74% 71.87%
66 @CWit GXU.V 43.48% LAM.TO 102.78% SYH.V 69.23% 71.83%
67 @Swizz11 VO.V 56.67% PLU.V 75.68% SYH.V 69.23% 67.19%
68 @copi ION.V 45.45% CNC.V 87.63% HIVE.V 67.36% 66.82%
69 @GoldGravy NFG.V 67.57% LAB.V 75.00% VZLA.V 53.18% 65.25%
70 @Hussein SYH.V 69.23% UWE-H.V 55.00% GSP.V 66.67% 63.63%
71 @Glory ZEN.V 66.20% VZLA.V 53.18% NFG.V 67.57% 62.32%
72 @ourrug CNC.V 87.63% NOB.V 44.44% CNTR.CN 37.93% 56.67%
73 @jims HIVE.V 67.36% ESK.V 31.82% NFG.V 67.57% 55.58%
74 @FairlyStockyTM FTG.TO 28.78% CTS.TO 117.10% HRX.TO 20.28% 55.39%
75 @clint GXU.V 43.48% VZLA.V 53.18% HIVE.V 67.36% 54.67%
76 @Lastofthefranks OILS.CN 48.57% VSBY.CN 97.06% LMG.V 3.85% 49.83%
77 @Lunchbox AYA.TO 130.39% NAM.V 5.00% LBC.V 5.88% 47.09%
78 @ACESover MGA.TO 41.67% ETG.TO 44.64% SGY.TO 54.90% 47.07%
79 @TheSixGod CNC.V 87.63% NOB.V 44.44% SIC.V 3.57% 45.21%
80 @Pon TXP.TO 4.11% FEC.TO 109.35% TAL.V 22.00% 45.15%
81 @GrewalAnhad PRT.CN 31.11% IME.CN 5.00% JET.V 97.70% 44.60%
82 @iceman IZZ.V 42.86% FFOX.V 11.36% PGLD.V 70.00% 41.41%
83 @smartfx GSVR.V 71.43% NOB.V 44.44% KRR.TO 4.77% 40.22%
84 @Karinger KRR.TO 4.77% GBR.V 23.14% CNC.V 87.63% 38.51%
85 @Secureingold PYR.TO 0.55% ESK.V 31.82% NFG.V 67.57% 33.31%
86 @Golf20 ZEN.V 66.20% ORE.V 11.82% PTK.V 6.17% 28.06%
87 @Holmes IVN.TO 38.19% GGD.TO 33.05% GLDC.V 9.59% 26.94%
88 @Tp5 GBR.V 23.14% PYR.TO 0.55% VZLA.V 53.18% 25.62%
89 @bedrag AWR.CN 11.11% SLZ.CN 20.00% PMET.CN 38.33% 23.15%
90 @damantis ORE.V 11.82% BYN.V 12.73% PGZ.V 40.00% 21.52%
91 @StockLife CRES.CN 25.00% SLZ.CN 20.00% LMG.V 3.85% 16.28%
92 @seekitstakeit PTK.V 6.17% RVR.CN 7.14% NXO.V 17.39% 10.24%