The 2020 Summer Contest

!Final Results!

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Anthony KNR.CN 911.90% SHRC.CN 35.00% DBG.V 145.45% 364.12%
2 @AlexHall DBG.V 145.45% KNR.CN 911.90% BUZZ.CN -40.00% 339.12%
3 @Germ AXM.V -9.09% KNR.CN 911.90% JET.V 58.00% 320.27%
4 @quimp XBC.V 15.57% KNR.CN 911.90% CANN.CN -37.04% 296.81%
5 @Yannick KNR.CN 911.90% TRIP.CN -31.82% WUHN 7.35% 295.81%
6 @LegitStockTalk KNR.CN 911.90% ZENA.TO -40.00% RLV.V 10.00% 293.97%
7 @mainvnt TAAL.CN -17.83% TBP.TO -21.43% KNR.CN 911.90% 290.88%
8 @Michael_Konnert VZLA.V 295.29% TRG.CN 65.63% QX.V 471.43% 277.45%
9 @fijiwaya RTI.V -34.38% KNR.CN 911.90% PUMP.CN -60.00% 272.51%
10 @Stewaa12 FLDM 123.95% CLSK 634.65% XSPA -60.86% 232.58%
11 @Bluezone BRC.V 276.00% SLV.CN 321.95% HMLO.V 76.47% 224.81%
12 @Yixter DME.V 313.89% KDK.V 377.78% DOS.V -32.14% 219.84%
13 @Phil38 VGLD.V 66.67% CBR.V 384.62% BYN.V 200.00% 217.09%
14 @Hobart KRR.TO 84.58% ABRA.V 168.00% SKP.V 380.00% 210.86%
15 @djdunnoe DEAL.V 18.75% NEV.V 370.00% GNG.V 233.33% 207.36%
16 @TickersandDice BRC.V 276.00% IZO.CN 241.18% DHR.V 50.00% 189.06%
17 @eixlberger BBB.V 124.24% CBR.V 384.62% WRR.V 50.00% 186.29%
18 @EagleEye SPA.V 304.55% GOG.V 222.73% AUX.V 18.57% 181.95%
19 @Highheat RYO.V 40.00% ER.TO 104.17% CBR.V 384.62% 176.26%
20 @J_Serendipity RYO.V 40.00% ER.TO 104.17% CBR.V 384.62% 176.26%
21 @Gizzy DSV.V 160.71% PGE.V 59.09% VZLA.V 295.29% 171.70%
22 @Stigswigs EQX.TO 17.08% GPV.V 449.84% FVL.TO 46.25% 171.06%
23 @zukuenftiger AGC.V 41.67% GWM.V 146.43% SLV.CN 321.95% 170.02%
24 @guahm VZLA.V 295.29% MMV.V 0.00% BYN.V 200.00% 165.10%
25 @Resourcemaverick BRC.V 276.00% HMLO.V 76.47% GSPR.V 135.29% 162.59%
26 @Wizemouze KRR.TO 84.58% DM.V 18.18% KDK.V 377.78% 160.18%
27 @CaptainFrostyRocket MIS.CN 2.27% BYN.V 200.00% BRC.V 276.00% 159.42%
28 @Blackstim SEI.V 0.00% SPA.V 304.55% SONA.CN 163.64% 156.06%
29 @g.money APLI.TO 17.65% SLV.CN 321.95% NNO.V 120.00% 153.20%
30 @Maillman PYR.V 74.24% ACU.V 70.59% EMO.V 307.14% 150.66%
31 @ordos PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% ART.V 200.00% 149.26%
32 @BS PGZ.V 184.21% ALDE.V 76.67% OCO.V 184.21% 148.36%
33 @Excelsior PRG.V 58.33% TV.TO 87.50% VZLA.V 295.29% 147.04%
34 @Olympia2 TUO.V 69.44% TUD.V 93.55% BRC.V 276.00% 146.33%
35 @happyguy FNR.V 100.00% MAI.V 38.30% VZLA.V 295.29% 144.53%
36 @bounceit KTN.V 70.00% SPA.V 304.55% NGD.TO 55.63% 143.39%
37 @h2theizzo GSPR.V 135.29% BYN.V 200.00% RSLV.V 90.00% 141.76%
38 @Matthew CBR.V 384.62% SUNM.V 36.00% SYH.V 2.94% 141.19%
39 @bardown EVER.V -44.93% GWM.V 146.43% SLV.CN 321.95% 141.15%
40 @Gldbull TUO.V 69.44% SCOT.V 57.41% VZLA.V 295.29% 140.72%
41 @krobe98 FVL.TO 46.25% BNCH.V 207.14% ABRA.V 168.00% 140.46%
42 @FINDemKEEPem EVE.V -13.33% GPV.V 449.84% REVO.V -22.41% 138.03%
43 @theWallBanger FNR.V 100.00% BYN.V 200.00% RLG.CN 111.76% 137.25%
44 @Fischlaender MON.V 135.71% VEIN.V 32.50% IZO.CN 241.18% 136.46%
45 @chillier88 DHR.V 50.00% VZLA.V 295.29% STGO.TO 62.80% 136.03%
46 @RD85 PGM.V 92.59% EMO.V 307.14% CMD.V 5.56% 135.10%
47 @Antonello AGC.V 41.67% VZLA.V 295.29% CCM.TO 66.67% 134.54%
48 @longputt GNG.V 233.33% NNO.V 120.00% AAX.V 50.00% 134.44%
49 @Elb DME.V 313.89% NLC.V 63.44% TIG.V 23.91% 133.75%
50 @Kelly16 ZEN.V -33.85% GNG.V 233.33% BYN.V 200.00% 133.16%
51 @ponder CBR.V 384.62% BAY.V -47.62% SVE.V 61.36% 132.79%
52 @Yoshimura OCG.V 62.86% TLG.TO 38.78% VZLA.V 295.29% 132.31%
53 @investorwannabe LAD.V 8.33% HIGH.V 92.00% VZLA.V 295.29% 131.88%
54 @Highflight65 DSV.V 160.71% ABRA.V 168.00% GRSL.V 66.67% 131.79%
55 @islandore GRZ.V 0.00% ATY.V 100.00% VZLA.V 295.29% 131.76%
56 @Tenor ABRA.V 168.00% DOC.V 169.74% SCOT.V 57.41% 131.71%
57 @strakpao IP.CN 56.52% SONA.CN 163.64% MMS.V 169.44% 129.87%
58 @Main_Street EMO.V 307.14% WAR.V 42.86% WINS.V 35.71% 128.57%
59 @MBR2018 FF.TO 42.42% EMX.V 37.50% SPA.V 304.55% 128.16%
60 @ridgeball GGL.V 75.00% BYN.V 200.00% GQC.V 108.82% 127.94%
61 @spec EFR.TO 4.69% VZLA.V 295.29% GOLD.TO 82.84% 127.61%
62 @EliteAssets LBC.V 28.57% BRC.V 276.00% EU.V 70.83% 125.13%
63 @metalhead46 RRI.V 57.50% MGM.V 83.33% GNG.V 233.33% 124.72%
64 @bluesky MINE.V 220.00% FEX.V 100.00% TES.V 50.00% 123.33%
65 @damantis SPA.V 304.55% ORE.V 22.54% AXU.TO 39.62% 122.23%
66 @MaxLex NRG.V -19.35% SKP.V 380.00% UGD.V 3.95% 121.53%
67 @Brandy ORM.V 227.27% NOB.V 25.00% RLG.CN 111.76% 121.35%
68 @hamonthebone DOC.V 169.74% SONA.CN 163.64% BKI.TO 30.00% 121.12%
69 @mykonos CCB.V -4.17% GNG.V 233.33% GGO.V 133.33% 120.83%
70 @DanKov BRC.V 276.00% ORG.V 27.50% SKE.V 57.83% 120.44%
71 @WalterWhite MMS.V 169.44% EPY.CN -50.00% IZO.CN 241.18% 120.21%
72 @norgo NOT.V 9.37% ZEN.V -33.85% CBR.V 384.62% 120.05%
73 @hico11 ETG.TO 17.57% SWA.V 62.50% PERU.V 279.49% 119.85%
74 @LKFWD BAY.V -47.62% GQC.V 108.82% VZLA.V 295.29% 118.83%
75 @gurken NSRPF 15.20% BKRRF 302.50% KAMRF 37.50% 118.40%
76 @money75 IP.CN 56.52% SONA.CN 163.64% PLY.V 133.33% 117.83%
77 @JIM99 PGZ.V 184.21% GQC.V 108.82% ADZ.V 60.00% 117.68%
78 @Sebinho DSV.V 160.71% PBM.V 164.29% SURG.V 27.78% 117.59%
79 @Jorn KRR.TO 84.58% MMX.TO 26.26% SLVR.V 241.94% 117.59%
80 @Jetty SPA.V 304.55% NKW.V 16.67% BGF.V 30.77% 117.33%
81 @Jaws BBB.V 124.24% VGLD.V 66.67% DSV.V 160.71% 117.21%
82 @goldpan GGO.V 133.33% BTR.V 18.10% BYN.V 200.00% 117.14%
83 @sunofabeach SLV.CN 321.95% CLV.V -28.89% GTG.CN 55.81% 116.29%
84 @Fuzzy XTT.V 113.33% ATI.V 100.00% GSPR.V 135.29% 116.21%
85 @CndnBacon PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% EAS.V 100.00% 115.92%
86 @Juan_Valdez BULL.CN 93.33% POR.V 172.73% ROCK.V 80.00% 115.35%
87 @soccerslack KRR.TO 84.58% BRC.V 276.00% CVE.TO -14.89% 115.23%
88 @Metalmonkey SPA.V 304.55% BMK.V 22.22% UNG 18.83% 115.20%
89 @brucelionheart DPM.TO 17.49% MUX.TO 13.41% DME.V 313.89% 114.93%
90 @Csbequitydog KRR.TO 84.58% ROXG.TO 32.84% ORM.V 227.27% 114.90%
91 @JonathanGold RJX-A.V 13.51% AMX.V 96.97% GNG.V 233.33% 114.61%
92 @Moose_pasture GBR.V 0.96% KDK.V 377.78% BTU.V -35.29% 114.48%
93 @yuenyin DM.V 18.18% DOC.V 169.74% WELL.TO 155.47% 114.46%
94 @stallion VZLA.V 295.29% ISO.V 69.84% NHK.TO -21.89% 114.41%
95 @jimb7770 SIG.CN 38.71% BRC.V 276.00% RECO.V 26.32% 113.68%
96 @brosi7 OTSO.V -8.33% UCU.V -3.85% ESK.V 350.00% 112.61%
97 @Silver2021 VZLA.V 295.29% WDO.TO 15.22% NGE.V 25.00% 111.84%
98 @Rblac03 VGLD.V 66.67% QMX.V 66.67% BYN.V 200.00% 111.11%
99 @JPH BCU.V 110.00% MMS.V 169.44% CVV.V 52.94% 110.80%
100 @LiSTF KRR.TO 84.58% PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% 110.78%
101 @goalkeeper1 PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% KRR.TO 84.58% 110.78%
102 @AlohaGold88 WM.TO 11.32% TOE.V 16.00% SPA.V 304.55% 110.62%
103 @Shnicky EAS.V 100.00% MXR.V 250.00% ZON.V -18.75% 110.42%
104 @AdrianVeidt MMG.V 78.05% MGM.V 83.33% ABRA.V 168.00% 109.79%
105 @Jo BNCH.V 207.14% KTO.V 143.33% NHK.TO -21.89% 109.53%
106 @Rocketsurgeon POR.V 172.73% SKE.V 57.83% GLM.CN 94.12% 108.23%
107 @vikinginvest ELD.TO 26.64% GBR.V 0.96% VZLA.V 295.29% 107.63%
108 @SouvranStar NUR.CN -40.00% NXS.V 54.55% EMO.V 307.14% 107.23%
109 @Argentum ARIC.V 112.50% BHS.V 72.22% GSPR.V 135.29% 106.67%
110 @Monty2222 MUX.TO 13.41% DEF.V 210.53% RSLV.V 90.00% 104.65%
111 @bedrag POR.V 172.73% CZZ.V 5.26% CMB.V 133.33% 103.77%
112 @Friendofafriend GGO.V 133.33% GWM.V 146.43% MQR.TO 31.51% 103.76%
113 @Lunchbox NCX.V 118.18% DNT.TO 42.86% TKO.TO 150.00% 103.68%
114 @GoldenSlumbers VRR.V 14.29% ZFR.V -53.42% ESK.V 350.00% 103.62%
115 @Northernvince PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% OCG.V 62.86% 103.54%
116 @CirQitRnr SONA.CN 163.64% HS.CN 26.67% SZLS.TO 118.75% 103.02%
117 @Roko777 TUSK.CN 23.08% MKR.V 5.00% PERU.V 279.49% 102.52%
118 @goatlegz BRC.V 276.00% WHN.V 33.78% SRG.V -3.70% 102.03%
119 @navderek PGZ.V 184.21% IPT.V 58.33% STGO.TO 62.80% 101.78%
120 @BigSwings SIC.V 12.50% SMS.V 210.00% JNC.CN 82.61% 101.70%
121 @Mikedenis BNCH.V 207.14% AMX.V 96.97% GBR.V 0.96% 101.69%
122 @1969Enigma SONA.CN 163.64% DOC.V 169.74% GGI.V -30.14% 101.08%
123 @MadMMcAvoy OCO.V 184.21% AUN.V 68.52% FSY.TO 50.00% 100.91%
124 @tuzo VGLD.V 66.67% MON.V 135.71% FIND.V 100.00% 100.79%
125 @CoolG SONA.CN 163.64% ARTG.V 92.46% FVL.TO 46.25% 100.78%
126 @Drover CRH.TO -3.95% MAXR.TO 79.35% AT.TO 225.23% 100.21%
127 @crustydragon IPA.V 43.68% SONA.CN 163.64% PGM.V 92.59% 99.97%
128 @Canadiense DSV.V 160.71% FVL.TO 46.25% PGM.V 92.59% 99.85%
129 @buy41sell42 QTA.V -10.00% LGD.TO 31.95% BRC.V 276.00% 99.32%
130 @boxterfan AMK.V 96.43% GBR.V 0.96% BYN.V 200.00% 99.13%
131 @goldrush44 PYR.V 74.24% SONA.CN 163.64% SKE.V 57.83% 98.57%
132 @Mookie SONA.CN 163.64% JADE.V -18.75% GSI.V 150.00% 98.30%
133 @Freedom55 ELY.V -22.29% TBX.V 20.87% VZLA.V 295.29% 97.96%
134 @Jz SONA.CN 163.64% BUZZ.CN -40.00% DOC.V 169.74% 97.79%
135 @cincocinco CTEC.V 81.25% NXN.V 86.67% BBB.V 124.24% 97.39%
136 @Martin7171 WIN.V 40.00% GNG.V 233.33% AUX.V 18.57% 97.30%
137 @ProspectorX FG.V 106.25% POR.V 172.73% WM.TO 11.32% 96.77%
138 @golddog OCO.V 184.21% ORS.V -46.43% NEE.V 152.00% 96.59%
139 @Mikcam BAY.V -47.62% KDK.V 377.78% EVER.V -44.93% 95.08%
140 @marcm711 MMS.V 169.44% BKI.TO 30.00% KRR.TO 84.58% 94.67%
141 @egyptian_nwb DOC.V 169.74% NNO.V 120.00% PBX.V -8.89% 93.62%
142 @Justinpaul IZO.CN 241.18% BULL.CN 93.33% GTEC.V -54.05% 93.49%
143 @Leon BYN.V 200.00% MEK.V 60.00% SVG.V 20.45% 93.48%
144 @500wedge SONA.CN 163.64% TUD.V 93.55% TUSK.CN 23.08% 93.42%
145 @BathtubAlchemy SONA.CN 163.64% BLR.CN -40.00% NIO 156.27% 93.30%
146 @belchski PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% BGF.V 30.77% 92.84%
147 @dutch_patience HPQ.V 173.53% BGF.V 30.77% PYR.V 74.24% 92.84%
148 @Goldron BYN.V 200.00% VGLD.V 66.67% WM.TO 11.32% 92.66%
149 @Germrun MOS.V -30.00% DOC.V 169.74% SUP.V 138.24% 92.66%
150 @Rrooze F.V 54.55% GWM.V 146.43% GGD.TO 76.74% 92.57%
151 @gursahib BYN.V 200.00% IPO.TO -19.51% BULL.CN 93.33% 91.27%
152 @greathope PZG 2.73% GOG.V 222.73% FVL.TO 46.25% 90.57%
153 @Puffpuff EAS.V 100.00% YGT.V 36.67% CMB.V 133.33% 90.00%
154 @Leafs21 FVL.TO 46.25% BYN.V 200.00% BMK.V 22.22% 89.49%
155 @bobloblaw KL.TO 27.28% BTU.V -35.29% BRC.V 276.00% 89.33%
156 @pocketpair TSF.CN -46.09% ABRA.V 168.00% DBG.V 145.45% 89.12%
157 @Tp5 BTU.V -35.29% GBR.V 0.96% VZLA.V 295.29% 86.99%
158 @Ri XTT.V 113.33% ATI.V 100.00% NOM.CN 46.54% 86.62%
159 @apok PYR.V 74.24% XBC.V 15.57% DOC.V 169.74% 86.51%
160 @GoldenLady TUD.V 93.55% TUO.V 69.44% AMK.V 96.43% 86.47%
161 @fishing ICM.V 83.33% DEC.V 60.00% ENDR.V 116.00% 86.44%
162 @Cangalli GNG.V 233.33% GBR.V 0.96% NGE.V 25.00% 86.43%
163 @Vette450 APC.V -23.33% BZ.V 162.07% OMI.TO 120.00% 86.25%
164 @ALECtrades HBM.TO 49.47% PMED.CN -18.67% ORM.V 227.27% 86.03%
165 @KurtsMgurts DM.V 18.18% HIVE.V 18.46% CGG.TO 221.43% 86.02%
166 @EurekaTrader DOC.V 169.74% PYR.V 74.24% PTQ.V 13.33% 85.77%
167 @samspudz GWA.V 9.68% SAM.TO 100.00% SOMA.V 147.62% 85.77%
168 @Sweden ARIC.V 112.50% EAS.V 100.00% ALTA.V 44.44% 85.65%
169 @Stocksluice PAC.V 92.50% PGDC.V 180.00% DEFN.V -15.79% 85.57%
170 @gh0stTrad3r SME.V -25.71% BRC.V 276.00% MKR.V 5.00% 85.10%
171 @Dippy BUZZ.CN -40.00% BRC.V 276.00% DM.V 18.18% 84.73%
172 @R4D4 NUG.V 94.44% SCZ.V 38.24% MDL.V 121.43% 84.70%
173 @Deadbeat GPG.V 136.36% SCOT.V 57.41% ADZ.V 60.00% 84.59%
174 @Bulltrout MKR.V 5.00% VZLA.V 295.29% BAY.V -47.62% 84.23%
175 @Squirrel PAI.V -20.66% IZO.CN 241.18% CZO.V 32.08% 84.20%
176 @Large AZM.V -45.58% FMG.V 64.58% GNG.V 233.33% 84.11%
177 @BlackHawk IRV.CN 23.14% LIO.V 21.71% BNCH.V 207.14% 84.00%
178 @Mick IPA.V 43.68% GSI.V 150.00% SCOT.V 57.41% 83.70%
179 @rtlc427480 PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% TSK.CN 2.86% 83.54%
180 @Mrgoalmoney DM.V 18.18% BNCH.V 207.14% CAD.V 25.00% 83.44%
181 @Pazzy POR.V 172.73% MRO.V -16.67% REG.V 94.19% 83.42%
182 @Dyuk KRR.TO 84.58% MMS.V 169.44% CCB.V -4.17% 83.29%
183 @Joobus QMX.V 66.67% FCU.TO 12.90% DOC.V 169.74% 83.10%
184 @BT592 AMY.V 46.88% HPQ.V 173.53% PNG.V 28.85% 83.08%
185 @LithiumLove ICM.V 83.33% NLC.V 63.44% CYP.V 102.38% 83.05%
186 @KgT ZEN.V -33.85% BCFN.CN 113.33% MMS.V 169.44% 82.98%
187 @Yak DM.V 18.18% SONA.CN 163.64% VGLD.V 66.67% 82.83%
188 @Dilligaf EAS.V 100.00% ECR.V 16.67% TOC.CN 131.25% 82.64%
189 @Diogenes RVX.TO 53.03% GNG.V 233.33% NUR.CN -40.00% 82.12%
190 @Thanos AOT.TO 38.55% MYA.TO 28.85% MAX.TO 177.78% 81.73%
191 @BlueSkies SONA.CN 163.64% ZEN.V -33.85% UAVS 115.20% 81.66%
192 @KITTYHAWK LIO.V 21.71% BYN.V 200.00% IRV.CN 23.14% 81.62%
193 @moneymaker78 DOS.V -32.14% OCO.V 184.21% PAC.V 92.50% 81.52%
194 @Tylermuir IZO.CN 241.18% WM.TO 11.32% NSG.CN -9.09% 81.14%
195 @ogopogo EQTY.V 106.25% AUEN.V 2.41% CMB.V 133.33% 80.66%
196 @Freddybaler001 NVO.V 11.30% VGLD.V 66.67% SONA.CN 163.64% 80.54%
197 @RocksOn1111 MIS.CN 2.27% DBG.V 145.45% TUD.V 93.55% 80.43%
198 @Hiskingdom ABI.V 144.44% SGI.V -4.71% CLH.V 100.00% 79.91%
199 @rubber MIN.TO 1.49% MAX.TO 177.78% JET.V 58.00% 79.09%
200 @buck85 PEMC.V 145.45% LIO.V 21.71% TUO.V 69.44% 78.87%
201 @stxmessiah CLQ.TO 83.33% ER.TO 104.17% IVN.TO 49.06% 78.85%
202 @Hockey PE.V 62.50% CGG.TO 221.43% BAY.V -47.62% 78.77%
203 @homelesstrader NGE.V 25.00% AAX.V 50.00% DSV.V 160.71% 78.57%
204 @Kemano01 FT.TO 0.00% FVAN.V 84.78% GSI.V 150.00% 78.26%
205 @Scoville95 ENDR.V 116.00% SONA.CN 163.64% TSF.CN -46.09% 77.85%
206 @traderdm BYN.V 200.00% ORX.V 52.00% NRG.V -19.35% 77.55%
207 @cycleogical GQC.V 108.82% AWX.V 56.25% AUL.V 66.67% 77.25%
208 @kic MAXR.TO 79.35% PEA.TO -12.50% SONA.CN 163.64% 76.83%
209 @oldtabbie GNG.V 233.33% PJX.V -4.00% GBR.V 0.96% 76.76%
210 @Heck PTG.TO 51.18% NCP.TO 164.29% FRO-UN.V 14.81% 76.76%
211 @dudex25 FVL.TO 46.25% EAS.V 100.00% MGM.V 83.33% 76.53%
212 @dvyjns SONA.CN 163.64% PYR.V 74.24% PBX.V -8.89% 76.33%
213 @Stoktik SOMA.V 147.62% SVG.V 20.45% COR.V 60.00% 76.02%
214 @Smallfish GBR.V 0.96% BNCH.V 207.14% PDM.V 18.75% 75.62%
215 @Flipke PEMC.V 145.45% ALTA.V 44.44% PGX.V 36.00% 75.30%
216 @Whyyes GWM.V 146.43% PGM.V 92.59% TGOD.TO -13.16% 75.29%
217 @X-flyswatter GLM.CN 94.12% CNX.V 150.98% NRG.V -19.35% 75.25%
218 @touquoy DGMLF 147.57% NVO.V 11.30% GRSL.V 66.67% 75.18%
219 @Goldy NVO.V 11.30% ORG.V 27.50% AAG.V 186.67% 75.16%
220 @Drjimjones BYN.V 200.00% ORE.V 22.54% TSK.CN 2.86% 75.13%
221 @MrPapagiorgio SONA.CN 163.64% FD.V 25.25% AGN.CN 34.04% 74.31%
222 @barrosluco DNT.TO 42.86% TV.TO 87.50% PAC.V 92.50% 74.29%
223 @Rainendown BTU.V -35.29% SONA.CN 163.64% GLM.CN 94.12% 74.15%
224 @Valstra MIR.V -29.55% EGT.V 66.67% EFL.TO 185.19% 74.10%
225 @Duffman BMK.V 22.22% BYN.V 200.00% TAL.V 0.00% 74.07%
226 @Leroybrown KRR.TO 84.58% DSV.V 160.71% ATE.V -23.08% 74.07%
227 @Hilbertk PYR.V 74.24% TNY.CN -26.26% HPQ.V 173.53% 73.83%
228 @258Capital BZ.V 162.07% MQR.TO 31.51% ORG.V 27.50% 73.69%
229 @epithermal EAS.V 100.00% JAG.TO 82.25% MAI.V 38.30% 73.52%
230 @kjm BYN.V 200.00% ORS.V -46.43% VGLD.V 66.67% 73.41%
231 @Tothej GGD.TO 76.74% REG.V 94.19% IVN.TO 49.06% 73.33%
232 @PakG1 PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% TLT.V -28.26% 73.17%
233 @stockman2020 CXXI.CN 54.90% SONA.CN 163.64% GBR.V 0.96% 73.16%
234 @SolidSecurities BUZZ.CN -40.00% AAG.V 186.67% BHS.V 72.22% 72.96%
235 @Goldzjim KRR.TO 84.58% TV.TO 87.50% FVL.TO 46.25% 72.78%
236 @kayo PGZ.V 184.21% AMC.V 19.40% VRR.V 14.29% 72.63%
237 @boltup CMC.CN 80.00% GSP.V 17.86% NNO.V 120.00% 72.62%
238 @JCMiningReport BZ.V 162.07% RGLD.CN 29.31% RECO.V 26.32% 72.57%
239 @Spire TUO.V 69.44% VIPR.V 57.89% RSLV.V 90.00% 72.45%
240 @zebshleb EGT.V 66.67% HPQ.V 173.53% RHT.V -22.95% 72.42%
241 @digdog MRS.V 76.00% MMS.V 169.44% NDM.TO -28.43% 72.34%
242 @Duedilligence IZO.CN 241.18% MDNA.TO 1.49% RMI.V -25.71% 72.32%
243 @1111 MKR.V 5.00% SKYG.V 161.54% LECR.CN 50.00% 72.18%
244 @ludwigjimi BYN.V 200.00% STGO.TO 62.80% ORS.V -46.43% 72.13%
245 @Saskberger SONA.CN 163.64% SNV.V -22.22% PYR.V 74.24% 71.88%
246 @ThailandExploration BYN.V 200.00% KOR.TO 26.89% NRN.V -12.50% 71.46%
247 @winproglobal GWM.V 146.43% UEC 11.70% AWE.V 56.25% 71.46%
248 @MoneyMike RLG.CN 111.76% MIS.CN 2.27% EAS.V 100.00% 71.35%
249 @Onepoint61803 BMK.V 22.22% HIGH.V 92.00% EDR.TO 99.60% 71.27%
250 @Nosnamez BRC.V 276.00% KG.V -16.07% ORS.V -46.43% 71.17%
251 @Cdnxtracker XTT.V 113.33% AWR.CN 0.00% ATI.V 100.00% 71.11%
252 @Desperado IP.CN 56.52% FG.V 106.25% AAX.V 50.00% 70.92%
253 @mongoo BZ.V 162.07% WM.TO 11.32% MAI.V 38.30% 70.56%
254 @LTR GLM.CN 94.12% SCOT.V 57.41% MEK.V 60.00% 70.51%
255 @FirstTrax VTT.V 60.00% TSN.V 108.33% CGC.V 42.50% 70.28%
256 @gamer88 GRB.V -35.11% RKR.V 38.46% BNCH.V 207.14% 70.16%
257 @BingBell KNT.V 94.32% BAY.V -47.62% SONA.CN 163.64% 70.11%
258 @david SPD.V 177.78% WAR.V 42.86% DAU.V -10.53% 70.04%
259 @Barbaroo MMS.V 169.44% APX.V 4.17% SUNM.V 36.00% 69.87%
260 @Evo5 SONA.CN 163.64% MRS.V 76.00% GGI.V -30.14% 69.83%
261 @Handsomeharry WM.TO 11.32% BKI.TO 30.00% ABRA.V 168.00% 69.77%
262 @dnordy EQX.TO 17.08% SONA.CN 163.64% LBC.V 28.57% 69.76%
263 @tschupr123 BUZZ.CN -40.00% ARQ.CN 7.89% IZO.CN 241.18% 69.69%
264 @rockbird KRR.TO 84.58% ACB.TO -53.49% MAX.TO 177.78% 69.62%
265 @yellojelly KRR.TO 84.58% SIC.V 12.50% RLG.CN 111.76% 69.62%
266 @Ropen FMC.V 50.00% KRR.TO 84.58% PYR.V 74.24% 69.61%
267 @CycleInvestor NGE.V 25.00% WUC.CN 112.82% EU.V 70.83% 69.55%
268 @SonOfGrey GGD.TO 76.74% FWZ.V 77.36% F.V 54.55% 69.55%
269 @Hayekian EAS.V 100.00% GER.V 25.00% MGM.V 83.33% 69.44%
270 @Luca21 AR.TO 47.18% EDR.TO 99.60% SVE.V 61.36% 69.38%
271 @Tethys_Minerals GRSL.V 66.67% GENM.TO 47.22% REG.V 94.19% 69.36%
272 @guydel SIC.V 12.50% DBG.V 145.45% WRR.V 50.00% 69.32%
273 @Quasi68 PYR.V 74.24% NUR.CN -40.00% HPQ.V 173.53% 69.26%
274 @Eric35 NLC.V 63.44% ML.V 33.33% LAC.TO 110.88% 69.22%
275 @jfvert BYN.V 200.00% TMD.TO -38.93% FVL.TO 46.25% 69.11%
276 @BearTank FVL.TO 46.25% BUZZ.CN -40.00% BYN.V 200.00% 68.75%
277 @Sirvine BUZZ.CN -40.00% FVL.TO 46.25% BYN.V 200.00% 68.75%
278 @Jmar SONA.CN 163.64% BUX.CN 32.26% CCW.V 10.20% 68.70%
279 @stingwit MKR.V 5.00% BYN.V 200.00% GBR.V 0.96% 68.65%
280 @Petesail PGZ.V 184.21% NRN.V -12.50% WHN.V 33.78% 68.50%
281 @Thew EAS.V 100.00% CBDT.CN -30.00% GSPR.V 135.29% 68.43%
282 @Nu2me MRS.V 76.00% XRO.CN 44.19% KRR.TO 84.58% 68.26%
283 @nicolaosK TTD.V -31.58% SONA.CN 163.64% BHS.V 72.22% 68.09%
284 @Quaid DSV.V 160.71% JAG.TO 82.25% TMD.TO -38.93% 68.01%
285 @d2dgw BCFN.CN 113.33% NC.CN 38.10% BIGG.CN 52.38% 67.94%
286 @HeavyMetal123 MIS.CN 2.27% NSG.CN -9.09% DEF.V 210.53% 67.90%
287 @riverrat CCB.V -4.17% SONA.CN 163.64% XRO.CN 44.19% 67.89%
288 @BagGang PBX.V -8.89% NTAR.CN 149.15% OCG.V 62.86% 67.70%
289 @GneissGuy GPG.V 136.36% WRP.V 41.67% OMM.V 25.00% 67.68%
290 @gooddays SONA.CN 163.64% PYR.V 74.24% GRB.V -35.11% 67.59%
291 @Obristbergmeister MRS.V 76.00% FG.V 106.25% SII.TO 19.26% 67.17%
292 @Dexteritas HIGH.V 92.00% AMK.V 96.43% SIC.V 12.50% 66.98%
293 @marketmaverick NLR.CN 70.00% WRI.V -41.67% XAG.V 171.43% 66.59%
294 @firefly SONA.CN 163.64% PYR.V 74.24% TMD.TO -38.93% 66.32%
295 @botscotian TNY.CN -26.26% OSTK 201.42% CRSP 23.23% 66.13%
296 @MiningCatalyst ARIC.V 112.50% VG.V 75.68% TWLV.CN 9.68% 65.95%
297 @DrWealth CYP.V 102.38% ECR.V 16.67% MMG.V 78.05% 65.70%
298 @WorriedBuffet VERY.CN 14.29% FVL.TO 46.25% GSPR.V 135.29% 65.28%
299 @Swift GGO.V 133.33% TOE.V 16.00% FVL.TO 46.25% 65.19%
300 @FoxInvestor GOG.V 222.73% LTE.V -3.75% ADCO.V -24.24% 64.91%
301 @d4 DBG.V 145.45% SIC.V 12.50% CASA.V 35.71% 64.56%
302 @Madison KRR.TO 84.58% JAG.TO 82.25% MMX.TO 26.26% 64.36%
303 @Gauss TUD.V 93.55% GBR.V 0.96% AMK.V 96.43% 63.64%
304 @woodywoodland SONA.CN 163.64% CIO.V -50.00% MRS.V 76.00% 63.21%
305 @bcounts BAY.V -47.62% BNCH.V 207.14% LDI.V 30.00% 63.17%
306 @Rosen OCO.V 184.21% FMC.V 50.00% AZM.V -45.58% 62.88%
307 @Moses KRR.TO 84.58% PGM.V 92.59% WM.TO 11.32% 62.83%
308 @Gman76 PKG.CN -25.00% IPA.V 43.68% DOC.V 169.74% 62.81%
309 @Rednez TNX.TO -14.41% TLG.TO 38.78% SONA.CN 163.64% 62.67%
310 @Franke TBX.V 20.87% VGLD.V 66.67% SAM.TO 100.00% 62.51%
311 @supra48 ZENA.TO -40.00% ART.V 200.00% HNU.TO 26.72% 62.24%
312 @WRN RLG.CN 111.76% MKR.V 5.00% TUO.V 69.44% 62.07%
313 @bc1522 PGM.V 92.59% VLC.V 1.06% ARTG.V 92.46% 62.04%
314 @atlevan FVL.TO 46.25% OCG.V 62.86% ELEF.TO 76.92% 62.01%
315 @Wisee BUZZ.CN -40.00% SONA.CN 163.64% COOL.CN 62.22% 61.95%
316 @Germany FCC.V 3.57% POR.V 172.73% ORO.V 9.52% 61.94%
317 @BH10 REVO.V -22.41% SONA.CN 163.64% XRO.CN 44.19% 61.80%
318 @inspectordave55 NXS.V 54.55% TUSK.CN 23.08% FG.V 106.25% 61.29%
319 @stuk MMS.V 169.44% MIR.V -29.55% IPA.V 43.68% 61.19%
320 @laurencelefou GSI.V 150.00% IP.CN 56.52% RHT.V -22.95% 61.19%
321 @TVC15 TUD.V 93.55% TUO.V 69.44% SVG.V 20.45% 61.15%
322 @RedvsBlu SONA.CN 163.64% PLTH.CN 68.07% NUMI.V -48.31% 61.13%
323 @avanzalg CYP.V 102.38% LAC.TO 110.88% GGI.V -30.14% 61.04%
324 @BigHugs SUP.V 138.24% TGOD.TO -13.16% SKE.V 57.83% 60.97%
325 @Conglowz IRV.CN 23.14% NVO.V 11.30% DGMLF 147.57% 60.67%
326 @FITZ101 MQR.TO 31.51% OCG.V 62.86% TV.TO 87.50% 60.62%
327 @Thrive CCE.V 83.33% BULL.CN 93.33% FNV.TO 4.96% 60.54%
328 @SETI KRR.TO 84.58% SKE.V 57.83% ESM.TO 38.33% 60.25%
329 @Jmpops CIO.V -50.00% DSV.V 160.71% TUO.V 69.44% 60.05%
330 @Swisher27 HS.CN 26.67% DOC.V 169.74% GLD.V -17.19% 59.74%
331 @lakedweller2 DSV.V 160.71% TLT.V -28.26% FVL.TO 46.25% 59.57%
332 @Jjh ECR.V 16.67% ATY.V 100.00% NGC.V 61.76% 59.48%
333 @Nihilism KRR.TO 84.58% PTQ.V 13.33% CMC.CN 80.00% 59.30%
334 @BuyBitcoin MIR.V -29.55% IPA.V 43.68% SONA.CN 163.64% 59.26%
335 @Stevest EVER.V -44.93% SONA.CN 163.64% IPT.V 58.33% 59.01%
336 @quijote_minero ESM.TO 38.33% DSV.V 160.71% ELY.V -22.29% 58.92%
337 @Neksav LIO.V 21.71% MGM.V 83.33% BEX.V 70.00% 58.35%
338 @GoldenGlenn KORE.V 74.07% AMX.V 96.97% UGD.V 3.95% 58.33%
339 @LG66 MEK.V 60.00% ME.TO -6.25% NNO.V 120.00% 57.92%
340 @tooearly ZEN.V -33.85% MMS.V 169.44% NC.CN 38.10% 57.90%
341 @Thain ABRA.V 168.00% NHK.TO -21.89% ORG.V 27.50% 57.87%
342 @frogwoot PLU.V 36.36% BHS.V 72.22% FMG.V 64.58% 57.72%
343 @MTV BCM.V 54.03% AXU.TO 39.62% MGG.V 79.41% 57.69%
344 @Carlisler BTU.V -35.29% PREV.CN -25.00% GNG.V 233.33% 57.68%
345 @Finanzr ABRA.V 168.00% NHK.TO -21.89% ELD.TO 26.64% 57.58%
346 @Peterthegreek DM.V 18.18% CYP.V 102.38% DG.V 51.52% 57.36%
347 @Tryingtoretire WIN.V 40.00% TTD.V -31.58% SONA.CN 163.64% 57.35%
348 @Swiftly TRIP.CN -31.82% SONA.CN 163.64% WIN.V 40.00% 57.27%
349 @Trooperhobo MMS.V 169.44% BMK.V 22.22% HSM.TO -20.31% 57.12%
350 @luozhen NCAU.V 64.44% SVE.V 61.36% FFOX.V 45.00% 56.94%
351 @jazzbo OIII.V 34.40% SAE.V 133.33% TSK.CN 2.86% 56.86%
352 @Goldberg GLM.CN 94.12% GLD.V -17.19% PAC.V 92.50% 56.48%
353 @NothinButTime SONA.CN 163.64% SCL.TO -27.74% MMEDF 33.23% 56.38%
354 @teatimenow MRZ.V 24.24% DEX.V 44.44% CLH.V 100.00% 56.23%
355 @brumby1955 CD.V 72.73% KRR.TO 84.58% WM.TO 11.32% 56.21%
356 @Trust_no_1 SKE.V 57.83% TSN.V 108.33% MIS.CN 2.27% 56.15%
357 @hutch77 AGN.CN 34.04% MIR.V -29.55% SONA.CN 163.64% 56.04%
358 @stratanic MTB.V 66.67% BHS.V 72.22% SRL.V 29.17% 56.02%
359 @dragonnose VGLD.V 66.67% FVL.TO 46.25% F.V 54.55% 55.82%
360 @intrustwegod DSV.V 160.71% DN.TO 5.56% GBR.V 0.96% 55.74%
361 @Ansie962 IP.CN 56.52% NTAR.CN 149.15% PMN.TO -38.64% 55.68%
362 @dragara NUR.CN -40.00% CBLU.V -26.32% GNG.V 233.33% 55.67%
363 @fishman0327 PGM.V 92.59% VSR.V 16.24% SKE.V 57.83% 55.55%
364 @JSSR IDG.TO 69.17% AAX.V 50.00% AMY.V 46.88% 55.35%
365 @rane123 ARIC.V 112.50% ICO.V -10.00% NLC.V 63.44% 55.31%
366 @rangerbentman WRR.V 50.00% NRG.V -19.35% GSPR.V 135.29% 55.31%
367 @viperman AUAU.V 27.69% GGD.TO 76.74% SVE.V 61.36% 55.27%
368 @Gnome TV.TO 87.50% ORGN.CN 20.00% SCOT.V 57.41% 54.97%
369 @Truth MKR.V 5.00% PYR.V 74.24% KRR.TO 84.58% 54.61%
370 @Prospectordude NXE.TO 29.24% CYP.V 102.38% LGD.TO 31.95% 54.52%
371 @Ruthven GGI.V -30.14% GSPR.V 135.29% IPT.V 58.33% 54.50%
372 @Mogwai99 CNC.V 97.85% NRG.V -19.35% KRR.TO 84.58% 54.36%
373 @Stoneminer TKO.TO 150.00% AOI.TO -10.09% GAU.TO 23.08% 54.33%
374 @Boreas7 WM.TO 11.32% DSV.V 160.71% NSG.CN -9.09% 54.31%
375 @Munnny WM.TO 11.32% DSV.V 160.71% NSG.CN -9.09% 54.31%
376 @robby CNC.V 97.85% NOB.V 25.00% WIN.V 40.00% 54.28%
377 @Instinct68 IZO.CN 241.18% BUZZ.CN -40.00% DHC.CN -38.46% 54.24%
378 @Lemmingfinder AMX.V 96.97% BMK.V 22.22% RBX.V 43.33% 54.18%
379 @juventino CAD.V 25.00% ADZ.V 60.00% ANX.TO 75.86% 53.62%
380 @HaroldC AAX.V 50.00% KTN.V 70.00% GMC.V 40.00% 53.33%
381 @LOCSMOOTH DM.V 18.18% SONA.CN 163.64% ELY.V -22.29% 53.18%
382 @lamplighter BABY.V 18.69% UI.V -10.00% GSI.V 150.00% 52.90%
383 @JohnnyBGoode MDL.V 121.43% SMN.V -7.14% XRO.CN 44.19% 52.82%
384 @KryptoKraze CSTR.V -30.00% DM.V 18.18% THRM.V 170.00% 52.73%
385 @Diajohn SOCK.V 27.78% ASE.CN 80.00% WRR.V 50.00% 52.59%
386 @Harry_Ore HZM.TO 84.62% TPL-H.V 12.50% AQB 59.54% 52.22%
387 @goldironhands STGO.TO 62.80% ADZ.V 60.00% WHN.V 33.78% 52.20%
388 @lenia KRR.TO 84.58% EAS.V 100.00% TLT.V -28.26% 52.11%
389 @JackieMac STH.V 100.00% HNU.TO 26.72% HMJI.TO 29.53% 52.08%
390 @Aurmon NSP.V 9.09% NXS.V 54.55% PAC.V 92.50% 52.05%
391 @ced3096 AMX.V 96.97% GBR.V 0.96% SKE.V 57.83% 51.92%
392 @take1 IRV.CN 23.14% LAB.V 62.50% HZU.TO 70.00% 51.88%
393 @shebacill ELY.V -22.29% DSV.V 160.71% VXL.V 16.67% 51.70%
394 @conky HS.CN 26.67% BEER.V -35.29% SONA.CN 163.64% 51.67%
395 @Cap10morgan SONA.CN 163.64% FLT.V -23.26% CUB.V 13.43% 51.27%
396 @TheObserver BUZZ.CN -40.00% BLR.CN -40.00% GNG.V 233.33% 51.11%
397 @Stevestavro KRR.TO 84.58% AMX.V 96.97% TLT.V -28.26% 51.10%
398 @TOOZ NUG.V 94.44% HAN.V 36.67% OSI.V 22.12% 51.08%
399 @chefboyardee DLTA.V 41.67% KRR.TO 84.58% ELD.TO 26.64% 50.96%
400 @Lucrative NEXT 61.67% TV.TO 87.50% FCC.V 3.57% 50.92%
401 @LeafsTime NUR.CN -40.00% HPQ.V 173.53% HIVE.V 18.46% 50.66%
402 @Krischan EAS.V 100.00% DHC.CN -38.46% KNDI 90.10% 50.54%
403 @HVT WM.TO 11.32% TUD.V 93.55% FVL.TO 46.25% 50.37%
404 @MrH CANX.V -2.00% PGM.V 92.59% MEK.V 60.00% 50.20%
405 @dmandman VGLD.V 66.67% VQA.V 11.11% ANK.V 72.73% 50.17%
406 @Yamo DM.V 18.18% TTD.V -31.58% SONA.CN 163.64% 50.08%
407 @BassmanBob SONA.CN 163.64% TOE.V 16.00% MIR.V -29.55% 50.03%
408 @Tycon89 MRS.V 76.00% XTT.V 113.33% ZEST -39.47% 49.95%
409 @remta EAS.V 100.00% TUSK.CN 23.08% HS.CN 26.67% 49.91%
410 @smallcapinvestor FCX 49.05% JE.TO -49.41% TKO.TO 150.00% 49.88%
411 @Poker NHK.TO -21.89% GQC.V 108.82% SWA.V 62.50% 49.81%
412 @Toronto QRC.V 6.41% JET.V 58.00% KAP.V 85.00% 49.80%
413 @jahiphop MRS.V 76.00% BUZZ.CN -40.00% XTT.V 113.33% 49.78%
414 @Goinforbroke TTD.V -31.58% VXL.V 16.67% SONA.CN 163.64% 49.57%
415 @Fiat AR.TO 47.18% F.V 54.55% FVL.TO 46.25% 49.32%
416 @Goldfinger CNC.V 97.85% GLD.V -17.19% VGLD.V 66.67% 49.11%
417 @CriticalInvestor KORE.V 74.07% TML.TO 15.38% SCOT.V 57.41% 48.96%
418 @newguy SONA.CN 163.64% BUZZ.CN -40.00% TUSK.CN 23.08% 48.90%
419 @ACAB KRR.TO 84.58% AR.TO 47.18% MND.TO 14.79% 48.85%
420 @SeekingAU AOT.TO 38.55% TML.TO 15.38% ARTG.V 92.46% 48.80%
421 @KNVB9 SONA.CN 163.64% CCW.V 10.20% GRDM.V -27.50% 48.78%
422 @99fxd NIO 156.27% IDEX -56.23% FVL.TO 46.25% 48.76%
423 @Majic VGLD.V 66.67% QMX.V 66.67% SIC.V 12.50% 48.61%
424 @Jaydee68 WM.TO 11.32% GGO.V 133.33% GBR.V 0.96% 48.54%
425 @Shelby2 PGM.V 92.59% GBR.V 0.96% ORX.V 52.00% 48.52%
426 @Longci54 FGOVF 52.97% LOMLF 26.13% MRDDF 66.35% 48.48%
427 @Futureisbright SONA.CN 163.64% CCW.V 10.20% GGG.V -28.57% 48.42%
428 @aulion ECR.V 16.67% TOE.V 16.00% RLG.CN 111.76% 48.14%
429 @Draco SONA.CN 163.64% MIR.V -29.55% CCW.V 10.20% 48.10%
430 @Shaker SONA.CN 163.64% CCW.V 10.20% GGI.V -30.14% 47.90%
431 @Gojira SONA.CN 163.64% GGI.V -30.14% CCW.V 10.20% 47.90%
432 @curriepwdr SONA.CN 163.64% GGI.V -30.14% WCP.TO 10.09% 47.86%
433 @ImaGlitch PYR.V 74.24% TUSK.CN 23.08% FVL.TO 46.25% 47.85%
434 @Kingsley ENDR.V 116.00% GTG.CN 55.81% NDM.TO -28.43% 47.79%
435 @AccidentalAquarist BTU.V -35.29% BYN.V 200.00% TBP.TO -21.43% 47.76%
436 @StockKnight REVO.V -22.41% RTI.V -34.38% ART.V 200.00% 47.74%
437 @DRD FVL.TO 46.25% SCZ.V 38.24% IPT.V 58.33% 47.61%
438 @JohnGalt777 OCG.V 62.86% IPT.V 58.33% USA.TO 21.07% 47.42%
439 @Omapere ZENA.TO -40.00% NSP.V 9.09% POR.V 172.73% 47.27%
440 @raleigh111 NLC.V 63.44% ARQ.CN 7.89% AIS.V 70.00% 47.11%
441 @PurplePain REVO.V -22.41% DYA.V 0.00% SONA.CN 163.64% 47.07%
442 @rahul IVN.TO 49.06% TUO.V 69.44% BTO.TO 22.57% 47.02%
443 @Porie ORX.V 52.00% PORE.V 54.55% OIII.V 34.40% 46.98%
444 @GoldBarTender TUO.V 69.44% FVL.TO 46.25% OMM.V 25.00% 46.90%
445 @mulligansmassive MIS.CN 2.27% GGO.V 133.33% MKR.V 5.00% 46.87%
446 @nkob1974 USA.TO 21.07% BHS.V 72.22% AR.TO 47.18% 46.82%
447 @auguy SKE.V 57.83% SMD.V 7.55% KORE.V 74.07% 46.48%
448 @Muley SNG.V 65.38% RK.V 26.92% AMY.V 46.88% 46.39%
449 @JohnMystique GLDX.V 28.98% AGC.V 41.67% AUN.V 68.52% 46.39%
450 @jlentrepreneur CHM.CN -82.50% RVV.CN 20.93% BYN.V 200.00% 46.14%
451 @Quagmire TNY.CN -26.26% KRR.TO 84.58% CMC.CN 80.00% 46.11%
452 @Alamo VHI.V 43.75% ATE.V -23.08% NU.V 116.67% 45.78%
453 @hngryrat SIC.V 12.50% WIN.V 40.00% KRR.TO 84.58% 45.69%
454 @Kaname TTD.V -31.58% TXP.TO 51.69% NU.V 116.67% 45.59%
455 @DrNex IMP.TO 214.29% AZM.V -45.58% DOS.V -32.14% 45.52%
456 @kingtut GGD.TO 76.74% PRYM.V 79.00% NRG.V -19.35% 45.46%
457 @Bp73 AMK.V 96.43% HMAN.V 3.13% SUNM.V 36.00% 45.18%
458 @CBtrader NUMI.V -48.31% IDK.CN 161.11% DKNG 22.60% 45.13%
459 @Clark_Kent SVG.V 20.45% BEER.V -35.29% GSI.V 150.00% 45.05%
460 @Big.Jim.McBob AXU.TO 39.62% MGG.V 79.41% WDO.TO 15.22% 44.75%
461 @AB21 MIR.V -29.55% SHRM.CN 0.00% SONA.CN 163.64% 44.70%
462 @Stockman2477 PBX.V -8.89% PAI.V -20.66% SONA.CN 163.64% 44.70%
463 @Maniac GBML.V 66.67% LBC.V 28.57% SIG.CN 38.71% 44.65%
464 @Freedom65 FR.TO 20.59% KRR.TO 84.58% ZEU.CN 27.78% 44.32%
465 @vl64 AMZ.V 12.12% AMX.V 96.97% LUM.V 23.68% 44.26%
466 @Gazou ECR.V 16.67% PGM.V 92.59% TUSK.CN 23.08% 44.11%
467 @RedDragon ECR.V 16.67% IPT.V 58.33% C.V 57.14% 44.05%
468 @jdl84 SYH.V 2.94% GXU.V 16.00% WUC.CN 112.82% 43.92%
469 @settogo SKE.V 57.83% TUO.V 69.44% TK.V 2.94% 43.41%
470 @minitat AMY.V 46.88% PRG.V 58.33% NAM.V 25.00% 43.40%
471 @paperbagholder NRN.V -12.50% EGT.V 66.67% MRS.V 76.00% 43.39%
472 @Dry_Ice APX.V 4.17% KNG.V -25.00% CNX.V 150.98% 43.38%
473 @2pac ORE.V 22.54% SMD.V 7.55% FNR.V 100.00% 43.36%
474 @arvanlaar MIS.CN 2.27% TOE.V 16.00% RLG.CN 111.76% 43.35%
475 @rikyu FCC.V 3.57% BPLI.V 50.00% MRS.V 76.00% 43.19%
476 @bailey1 NNLX -51.67% NVO.V 11.30% MMS.V 169.44% 43.03%
477 @Tonkero ZENA.TO -40.00% POR.V 172.73% UCU.V -3.85% 42.96%
478 @Mcawesome DMGI.V -22.73% DG.V 51.52% SAM.TO 100.00% 42.93%
479 @Marcus SKE.V 57.83% PGM.V 92.59% ELY.V -22.29% 42.71%
480 @Bancroftfool PYR.V 74.24% TNY.CN -26.26% CMC.CN 80.00% 42.66%
481 @Pooshoes PONY.TO 41.67% MIN.TO 1.49% KRR.TO 84.58% 42.58%
482 @Turtle666 AZM.V -45.58% SIC.V 12.50% DSV.V 160.71% 42.54%
483 @Ok1969 FSX.V 12.37% TBX.V 20.87% KNT.V 94.32% 42.52%
484 @kanadaka GTWO.V -46.36% AMX.V 96.97% ASM.TO 76.25% 42.29%
485 @Dougglen FMG.V 64.58% WIN.V 40.00% BMK.V 22.22% 42.27%
486 @Felix123 MMS.V 169.44% BUZZ.CN -40.00% GERN -2.85% 42.20%
487 @potchi TLT.V -28.26% CMC.CN 80.00% PYR.V 74.24% 41.99%
488 @hafkeman WDO.TO 15.22% KNT.V 94.32% TOE.V 16.00% 41.84%
489 @hihosilver WDO.TO 15.22% NGD.TO 55.63% F.V 54.55% 41.80%
490 @2dgrace ORE.V 22.54% CDV.TO 78.95% LUM.V 23.68% 41.72%
491 @TheGalvanizer MAI.V 38.30% GBR.V 0.96% DMX.V 85.71% 41.66%
492 @Huntnfish OCO.V 184.21% ATE.V -23.08% PAT.TO -36.54% 41.53%
493 @kmontgo22 SONA.CN 163.64% NSG.CN -9.09% GGI.V -30.14% 41.47%
494 @lithiumgold BMK.V 22.22% CVV.V 52.94% IVN.TO 49.06% 41.41%
495 @singhavon ZEST -39.47% SONA.CN 163.64% AWR.CN 0.00% 41.39%
496 @noam ATE.V -23.08% KRR.TO 84.58% FOOD.TO 62.56% 41.35%
497 @AA ICM.V 83.33% EGLD.V -4.88% XMG.CN 45.45% 41.30%
498 @HiEnuf4ya HUV.TO -31.70% SONA.CN 163.64% HXD.TO -8.03% 41.30%
499 @CarpenterDave FR.TO 20.59% KRR.TO 84.58% HIVE.V 18.46% 41.21%
500 @parmarcorp JNC.CN 82.61% FENX.CN 55.88% FMAN.CN -14.93% 41.19%
501 @MorningWood PBX.V -8.89% RLG.CN 111.76% MAW.TO 20.59% 41.15%
502 @Brexton PYR.V 74.24% TSK.CN 2.86% VYGR.CN 45.90% 41.00%
503 @Mgb9313 API.CN 47.92% VO.V 29.17% RIO.V 45.61% 40.90%
504 @Giganticus LGO.TO 35.06% MQR.TO 31.51% GTG.CN 55.81% 40.80%
505 @cool SONA.CN 163.64% SRTY -20.45% DFEN -20.99% 40.73%
506 @moritz AGRA.CN -54.55% NU.V 116.67% SX.CN 60.00% 40.71%
507 @Mlabbs DM.V 18.18% PUMP.CN -60.00% SONA.CN 163.64% 40.61%
508 @cal OCO.V 184.21% GRB.V -35.11% PWR.CN -27.50% 40.53%
509 @Derwish SCZ.V 38.24% NDM.TO -28.43% RLG.CN 111.76% 40.52%
510 @JetJaguar IP.CN 56.52% NC.CN 38.10% HS.CN 26.67% 40.43%
511 @glocktag AZM.V -45.58% OCO.V 184.21% TECT.V -17.39% 40.41%
512 @ple1968 STH.V 100.00% RBX.V 43.33% ELY.V -22.29% 40.35%
513 @TheGloriousSons AAX.V 50.00% ONC.TO -11.59% JAG.TO 82.25% 40.22%
514 @Cujocat FSXLF 17.07% SKREF 76.95% MWSNF 26.28% 40.10%
515 @JT44 WM.TO 11.32% HS.CN 26.67% BU.TO 82.07% 40.02%
516 @buyhighsellow ENDR.V 116.00% CCW.V 10.20% SMN.V -7.14% 39.69%
517 @Alpha01 REVO.V -22.41% ARIC.V 112.50% PNG.V 28.85% 39.64%
518 @XPOY_Y TUSK.CN 23.08% WIN.V 40.00% GTG.CN 55.81% 39.63%
519 @kream2x AMX.V 96.97% ECR.V 16.67% MKR.V 5.00% 39.55%
520 @McIlory SONA.CN 163.64% SNV.V -22.22% ATE.V -23.08% 39.45%
521 @obill ILA.V 130.77% KUT.V 25.00% SIM.V -37.50% 39.42%
522 @landowner MIS.CN 2.27% FVL.TO 46.25% TUO.V 69.44% 39.32%
523 @StockLife ARIC.V 112.50% IOT.V 5.00% RZE.V 0.00% 39.17%
524 @printman44 MRS.V 76.00% AAX.V 50.00% PBX.V -8.89% 39.04%
525 @JulioBigTime FVL.TO 46.25% IPT.V 58.33% SIC.V 12.50% 39.03%
526 @LonelyTrader TSF.CN -46.09% TUO.V 69.44% TUD.V 93.55% 38.97%
527 @Garbage APHA.TO -1.82% KRR.TO 84.58% AGN.CN 34.04% 38.93%
528 @Flyinhigh81 SONA.CN 163.64% BTE.TO -19.05% CHR.TO -27.84% 38.91%
529 @nev_investor NU.V 116.67% XCX.CN 21.21% CRL.CN -21.74% 38.71%
530 @JP9 IRV.CN 23.14% HAN.V 36.67% AWE.V 56.25% 38.68%
531 @jerrio78 USGD.CN -34.38% BEER.V -35.29% EFL.TO 185.19% 38.51%
532 @pikehunter SKE.V 57.83% WM.TO 11.32% FVL.TO 46.25% 38.47%
533 @StockFinder5000 NUMI.V -48.31% POR.V 172.73% AXM.V -9.09% 38.44%
534 @rental MRS.V 76.00% DM.V 18.18% RVV.CN 20.93% 38.37%
535 @chyguy PKK.CN -19.00% SONA.CN 163.64% MIR.V -29.55% 38.36%
536 @CMR PAC.V 92.50% KAI 10.97% NVO.V 11.30% 38.26%
537 @Trust-me-2 STGO.TO 62.80% ADZ.V 60.00% OTSO.V -8.33% 38.16%
538 @a0sz3 MMS.V 169.44% NDM.TO -28.43% CEU.TO -26.85% 38.05%
539 @Oops DHC.CN -38.46% IOT.V 5.00% SOMA.V 147.62% 38.05%
540 @JBM KRR.TO 84.58% SIC.V 12.50% ECR.V 16.67% 37.92%
541 @runrig RIO.V 45.61% MRO.V -16.67% KRR.TO 84.58% 37.84%
542 @Math MTA.V 38.92% FG.V 106.25% TRIP.CN -31.82% 37.78%
543 @Zuul REVO.V -22.41% GRAT.V 14.29% CN.V 121.43% 37.77%
544 @latta ADZ.V 60.00% AOT.TO 38.55% TSG.V 14.71% 37.75%
545 @Spessart FCC.V 3.57% ASM.TO 76.25% MMEDF 33.23% 37.68%
546 @JJW KRR.TO 84.58% CCW.V 10.20% DM.V 18.18% 37.66%
547 @Research67 JAG.TO 82.25% MIN.TO 1.49% HRT.TO 29.17% 37.64%
548 @bionic242 ATY.V 100.00% PORE.V 54.55% GTE.TO -41.67% 37.63%
549 @PowHound EU.V 70.83% GLO.TO 26.00% GXU.V 16.00% 37.61%
550 @HighTick NDM.TO -28.43% SML.V -28.57% MMS.V 169.44% 37.48%
551 @TheBat TTD.V -31.58% SONA.CN 163.64% DAC.V -20.00% 37.35%
552 @ChipswDip SONA.CN 163.64% SNV.V -22.22% MIR.V -29.55% 37.29%
553 @nvr2late REVO.V -22.41% TMD.TO -38.93% POR.V 172.73% 37.13%
554 @Denarius CHM.CN -82.50% IPA.V 43.68% GSI.V 150.00% 37.06%
555 @Myohmy09 MIR.V -29.55% GSPR.V 135.29% HOLL.CN 5.00% 36.92%
556 @IronMan07 ETR.CN 10.29% WHN.V 33.78% VGLD.V 66.67% 36.91%
557 @EricTheActor WHN.V 33.78% CAD.V 25.00% TXP.TO 51.69% 36.82%
558 @goldfanbrad RLG.CN 111.76% FVL.TO 46.25% BAY.V -47.62% 36.80%
559 @goodtogo RHT.V -22.95% TMG.V -12.50% DBG.V 145.45% 36.67%
560 @supraprime90 SONA.CN 163.64% TTD.V -31.58% REVO.V -22.41% 36.55%
561 @Nemesis DOC.V 169.74% NRN.V -12.50% BAY.V -47.62% 36.54%
562 @Stockmeat SIC.V 12.50% MENE.V 97.06% HITI.CN 0.00% 36.52%
563 @BillionaireBoy CXXI.CN 54.90% BEX.V 70.00% NDVA.V -15.52% 36.46%
564 @patowato PGM.V 92.59% MAI.V 38.30% NHK.TO -21.89% 36.33%
565 @Safebet PYR.V 74.24% PFM.V 25.40% ECO.TO 9.31% 36.32%
566 @jpc AMX.V 96.97% BTR.V 18.10% ME.TO -6.25% 36.27%
567 @kingedward KRR.TO 84.58% WM.TO 11.32% SIC.V 12.50% 36.13%
568 @Samson ECR.V 16.67% SWA.V 62.50% GLDX.V 28.98% 36.05%
569 @Prospector78 ST.CN 26.67% STG.V 100.00% NRG.V -19.35% 35.77%
570 @yvr_frex CANN.CN -37.04% NUR.CN -40.00% OCO.V 184.21% 35.72%
571 @KostolanysErbe SMD.V 7.55% ARIC.V 112.50% ITH.TO -13.23% 35.61%
572 @Kevtex LIO.V 21.71% BEX.V 70.00% TSG.V 14.71% 35.47%
573 @Momoney SONA.CN 163.64% MIR.V -29.55% SCL.TO -27.74% 35.45%
574 @Daytripper FVL.TO 46.25% EAS.V 100.00% NUR.CN -40.00% 35.42%
575 @golferdave HTR.V 20.00% NGD.TO 55.63% MAG.TO 30.58% 35.40%
576 @rob_in_texas WM.TO 11.32% TUD.V 93.55% GBR.V 0.96% 35.27%
577 @PlymouthFury69 SUNM.V 36.00% DG.V 51.52% DM.V 18.18% 35.23%
578 @jjoyce14 GRAT.V 14.29% IDK.CN 161.11% EAT.CN -70.00% 35.13%
579 @Milkmoney KNT.V 94.32% TBX.V 20.87% ROS.V -10.26% 34.98%
580 @permanentvacation INDS.CN 82.67% MOZ.TO 45.18% RHT.V -22.95% 34.97%
581 @Drjw IP.CN 56.52% SOP.TO -10.00% IPT.V 58.33% 34.95%
582 @hiramabiff BUZZ.CN -40.00% MMS.V 169.44% PKG.CN -25.00% 34.81%
583 @k88st SKE.V 57.83% ELY.V -22.29% AUN.V 68.52% 34.69%
584 @Sarge ORO.V 9.52% NUG.V 94.44% MMV.V 0.00% 34.66%
585 @Sugar-Dog GGI.V -30.14% SONA.CN 163.64% MIR.V -29.55% 34.65%
586 @Zlatan MRL.V 146.15% APX.V 4.17% ORS.V -46.43% 34.63%
587 @Taxslave AMY.V 46.88% HIVE.V 18.46% AOT.TO 38.55% 34.63%
588 @jsharpe TOE.V 16.00% MEK.V 60.00% SURG.V 27.78% 34.59%
589 @CaptainDuff GRAT.V 14.29% BHS.V 72.22% ECR.V 16.67% 34.39%
590 @Andreij PAS.V -15.15% EAS.V 100.00% DM.V 18.18% 34.34%
591 @CasualT GLD.V -17.19% BMK.V 22.22% CNC.V 97.85% 34.29%
592 @GoldSitka SVA.V 14.00% CYP.V 102.38% HSD.TO -13.84% 34.18%
593 @chewbacca MIR.V -29.55% SONA.CN 163.64% TTD.V -31.58% 34.17%
594 @Tilbrook GFG.V 20.00% MGR.V 44.44% NSR.TO 37.69% 34.05%
595 @T5M MMS.V 169.44% BUZZ.CN -40.00% CFW.TO -27.50% 33.98%
596 @Audax.77 EGT.V 66.67% NAM.V 25.00% TNA.V 10.20% 33.96%
597 @bewhere VXL.V 16.67% VGLD.V 66.67% HIVE.V 18.46% 33.93%
598 @ram30 ADZ.V 60.00% CMD.V 5.56% SUNM.V 36.00% 33.85%
599 @Bullish99 UI.V -10.00% ILA.V 130.77% WORK -19.38% 33.80%
600 @Codtongues CCW.V 10.20% XRO.CN 44.19% AMY.V 46.88% 33.76%
601 @yup AZM.V -45.58% DBG.V 145.45% GBR.V 0.96% 33.61%
602 @Just_Intrigued TCO.V 10.00% NDVA.V -15.52% FG.V 106.25% 33.58%
603 @Idratherbefishing FEO.V 60.00% META.V -14.29% F.V 54.55% 33.42%
604 @Chernobyl TXP.TO 51.69% SMD.V 7.55% GMC.V 40.00% 33.08%
605 @cole119 NXE.TO 29.24% HGU.TO 31.54% MAI.V 38.30% 33.03%
606 @HypnoFunk VGLD.V 66.67% GLO.TO 26.00% QRC.V 6.41% 33.03%
607 @Toshi SIC.V 12.50% GGI.V -30.14% MTRX.V 116.67% 33.01%
608 @Mo NXE.TO 29.24% DML.TO 21.74% API.CN 47.92% 32.97%
609 @niklin AXM.V -9.09% SINT 163.91% IDEX -56.23% 32.86%
610 @Albo16 REVO.V -22.41% CYP.V 102.38% HIVE.V 18.46% 32.81%
611 @WarrenBuffett ARTG.V 92.46% PLU.V 36.36% NSPR -30.41% 32.81%
612 @Shake-n-bake RMI.V -25.71% SONA.CN 163.64% BUZZ.CN -40.00% 32.64%
613 @Lakeview NVO.V 11.30% ME.TO -6.25% PAC.V 92.50% 32.52%
614 @ancora PYR.V 74.24% TXP.TO 51.69% NDM.TO -28.43% 32.50%
615 @kenio ADZ.V 60.00% BAY.V -47.62% KRR.TO 84.58% 32.32%
616 @TonyTwoShoes HPQ.V 173.53% NUMI.V -48.31% TLT.V -28.26% 32.32%
617 @Icarus WM.TO 11.32% GBR.V 0.96% KRR.TO 84.58% 32.29%
618 @Karinger GBR.V 0.96% KRR.TO 84.58% WM.TO 11.32% 32.29%
619 @tonywesley KRR.TO 84.58% GBR.V 0.96% WM.TO 11.32% 32.29%
620 @big_mortgage SX.CN 60.00% SBW.V 12.50% MRZ.V 24.24% 32.25%
621 @Chinchilla CGP.V 70.15% FVL.TO 46.25% GNC.V -20.00% 32.13%
622 @Elli0070 SIC.V 12.50% AMX.V 96.97% DTRC -13.48% 32.00%
623 @factcheck AUX.V 18.57% SCOT.V 57.41% ORGN.CN 20.00% 31.99%
624 @Cenaxx TBRD.V 37.76% F.V 54.55% FCC.V 3.57% 31.96%
625 @Diver MIS.CN 2.27% JAG.TO 82.25% WM.TO 11.32% 31.95%
626 @TheCaterpillar SIC.V 12.50% SAM.TO 100.00% GTT.V -16.67% 31.94%
627 @MrSilver KL.TO 27.28% HUYA 28.54% WIN.V 40.00% 31.94%
628 @dryinvestor RHT.V -22.95% VHI.V 43.75% PYR.V 74.24% 31.68%
629 @fasttrack BVA.V 17.24% SAM.TO 100.00% ELY.V -22.29% 31.65%
630 @GoMGXGo XMG.CN 45.45% NOT.V 9.37% ZAIR.CN 40.00% 31.61%
631 @Rookieinv MIS.CN 2.27% NRG.V -19.35% RLG.CN 111.76% 31.56%
632 @flashbang45 BMK.V 22.22% NRN.V -12.50% KRR.TO 84.58% 31.43%
633 @schischi WLF.V 61.54% KL.TO 27.28% MIRL.CN 5.41% 31.41%
634 @maguado18 VLE.TO 0.00% MRS.V 76.00% DM.V 18.18% 31.39%
635 @Ty SGI.V -4.71% BAY.V -47.62% GWM.V 146.43% 31.37%
636 @hrvchief SONA.CN 163.64% BUZZ.CN -40.00% MIR.V -29.55% 31.36%
637 @MRS_Make_ME_Retire_Early BUZZ.CN -40.00% SONA.CN 163.64% MIR.V -29.55% 31.36%
638 @Loki MIR.V -29.55% SONA.CN 163.64% BUZZ.CN -40.00% 31.36%
639 @OroBlanco TOE.V 16.00% VGLD.V 66.67% WM.TO 11.32% 31.33%
640 @DrunkenSpeculator MAI.V 38.30% F.V 54.55% GBR.V 0.96% 31.27%
641 @Pickle PBX.V -8.89% HS.CN 26.67% MRS.V 76.00% 31.26%
642 @modzer33 BTU.V -35.29% SONA.CN 163.64% PULM -34.81% 31.18%
643 @marginc0ll ELY.V -22.29% TUO.V 69.44% FVL.TO 46.25% 31.13%
644 @johnnytickets ZEN.V -33.85% SONA.CN 163.64% CANN.CN -37.04% 30.92%
645 @mysterio ZEN.V -33.85% SONA.CN 163.64% CANN.CN -37.04% 30.92%
646 @Upticks ZEN.V -33.85% SONA.CN 163.64% CANN.CN -37.04% 30.92%
647 @proscht AZM.V -45.58% MKR.V 5.00% CMB.V 133.33% 30.92%
648 @Skyline27 FVAN.V 84.78% API.CN 47.92% BUZZ.CN -40.00% 30.90%
649 @Harry AZM.V -45.58% FVL.TO 46.25% HIGH.V 92.00% 30.89%
650 @Jukesy BTU.V -35.29% TOE.V 16.00% RLG.CN 111.76% 30.82%
651 @SteadyEddie GLO.TO 26.00% GXU.V 16.00% FSY.TO 50.00% 30.67%
652 @pizdets17 MIS.CN 2.27% MKR.V 5.00% KRR.TO 84.58% 30.62%
653 @Haskaps FNR.V 100.00% OMM.V 25.00% BKM.V -33.61% 30.46%
654 @vCard CYP.V 102.38% NRN.V -12.50% MIN.TO 1.49% 30.46%
655 @BoringLife ARQ.CN 7.89% OCG.V 62.86% SVG.V 20.45% 30.40%
656 @ump VERY.CN 14.29% OCG.V 62.86% CRWN.TO 13.89% 30.34%
657 @Ginelli KRR.TO 84.58% ZENA.TO -40.00% FVL.TO 46.25% 30.28%
658 @Andy8033 EAS.V 100.00% BGF.V 30.77% MOON.V -40.00% 30.26%
659 @Buckchoo NC.CN 38.10% CVE.TO -14.89% VGLD.V 66.67% 29.96%
660 @OneDay MRS.V 76.00% MIS.CN 2.27% WM.TO 11.32% 29.86%
661 @soulMiner ORG.V 27.50% SGI.V -4.71% VGLD.V 66.67% 29.82%
662 @flyrod GBR.V 0.96% WM.TO 11.32% CDB.V 76.92% 29.73%
663 @Dr_Nickel BLUE.V 20.00% MIS.CN 2.27% QMX.V 66.67% 29.65%
664 @Twenty HS.CN 26.67% QUIS.V -8.70% AZ.V 70.73% 29.57%
665 @janturco HEP.TO 16.39% HIVE.V 18.46% BIR.TO 53.70% 29.52%
666 @Chillout SONA.CN 163.64% AGRA.CN -54.55% PAI.V -20.66% 29.48%
667 @anomalloy TLT.V -28.26% HRT.TO 29.17% TV.TO 87.50% 29.47%
668 @Rmedic TOE.V 16.00% MIS.CN 2.27% KTN.V 70.00% 29.42%
669 @Marner93 SONA.CN 163.64% MIR.V -29.55% TSF.CN -46.09% 29.33%
670 @Zivenon WM.TO 11.32% BTU.V -35.29% RLG.CN 111.76% 29.26%
671 @Mudruck MAW.TO 20.59% MRS.V 76.00% PBX.V -8.89% 29.23%
672 @khuku50 DM.V 18.18% VXL.V 16.67% BIGG.CN 52.38% 29.08%
673 @Joes BUZZ.CN -40.00% ATE.V -23.08% GSI.V 150.00% 28.97%
674 @NabtaPlayaEgypt MKR.V 5.00% AFF.V -11.67% DGO.V 93.33% 28.89%
675 @Dumpthenpump ADZ.V 60.00% IP.CN 56.52% ZMA.V -30.00% 28.84%
676 @PrinceOfProfit POR.V 172.73% BUZZ.CN -40.00% GTWO.V -46.36% 28.79%
677 @vetinvest ENDR.V 116.00% DNR -36.58% ABN.V 6.25% 28.56%
678 @WillyMeThis TXP.TO 51.69% TPL-H.V 12.50% PNE.TO 21.43% 28.54%
679 @7cam7 MIRL.CN 5.41% KZD.V -20.00% OIC.V 100.00% 28.47%
680 @Driefontein2 AZM.V -45.58% AMX.V 96.97% WHN.V 33.78% 28.39%
681 @TonygunnQC PYR.V 74.24% DAC.V -20.00% BGF.V 30.77% 28.34%
682 @solidhex AMK.V 96.43% PMX.V -19.23% SMD.V 7.55% 28.25%
683 @Vick13 CMC.CN 80.00% EFR.TO 4.69% SHRM.CN 0.00% 28.23%
684 @Freeroll GENM.TO 47.22% PL.TO 49.88% TMG.V -12.50% 28.20%
685 @jascas007 MGA.TO 33.33% BEX.V 70.00% AIR.V -18.84% 28.16%
686 @MadHeights BSK.V 3.85% TLT.V -28.26% GQC.V 108.82% 28.14%
687 @Wireline_101 KRR.TO 84.58% KL.TO 27.28% NDM.TO -28.43% 27.81%
688 @WHATTHE PHD.V 22.22% KTR.V 10.53% WRR.V 50.00% 27.58%
689 @Gameone777 AUL.V 66.67% LBC.V 28.57% NRN.V -12.50% 27.58%
690 @ace_in_the_hole ACRX 33.09% OMER -24.29% TRVN 73.55% 27.45%
691 @Foreign PBX.V -8.89% RLG.CN 111.76% PAI.V -20.66% 27.40%
692 @moonshot5 ME.TO -6.25% OIII.V 34.40% BCM.V 54.03% 27.39%
693 @Eskobastion SIC.V 12.50% ATE.V -23.08% PAC.V 92.50% 27.31%
694 @Gabbox OSI.V 22.12% OIII.V 34.40% CAD.V 25.00% 27.18%
695 @Blackpine PGE.V 59.09% SUNM.V 36.00% FRE.V -13.64% 27.15%
696 @quantummechanic TBP.TO -21.43% PBX.V -8.89% RLG.CN 111.76% 27.15%
697 @jeepersmagoo WM.TO 11.32% KRR.TO 84.58% AYTU -14.47% 27.14%
698 @Breccia NUG.V 94.44% SGZ.V -40.00% RK.V 26.92% 27.12%
699 @vonWalter ADZ.V 60.00% WHN.V 33.78% NRN.V -12.50% 27.09%
700 @brutus2005 CMB.V 133.33% CCB.V -4.17% NUMI.V -48.31% 26.95%
701 @fl GBR.V 0.96% TWLV.CN 9.68% CGP.V 70.15% 26.93%
702 @jay18lbs REVO.V -22.41% AAX.V 50.00% RVX.TO 53.03% 26.87%
703 @Platin QYOU.V 20.00% VGCX.TO 20.46% GMC.V 40.00% 26.82%
704 @placerchaser AIR.V -18.84% CQR.V 80.00% SOI.V 19.23% 26.80%
705 @Pavel AZM.V -45.58% AMX.V 96.97% PNG.V 28.85% 26.74%
706 @Big_E RVG.V 10.31% MQR.TO 31.51% MAI.V 38.30% 26.70%
707 @Briefra FMC.V 50.00% BSK.V 3.85% GLO.TO 26.00% 26.62%
708 @Mimibegalo NDM.TO -28.43% VSR.V 16.24% HIGH.V 92.00% 26.60%
709 @Lettertfsa TEM.V 10.00% RJX-A.V 13.51% FENX.CN 55.88% 26.47%
710 @Vanderj0 LGD.TO 31.95% NAR.V 0.00% GENM.TO 47.22% 26.39%
711 @StarFire NRN.V -12.50% MTB.V 66.67% CAD.V 25.00% 26.39%
712 @bilosellhi GRAT.V 14.29% EAS.V 100.00% BTU.V -35.29% 26.33%
713 @Zalo FSY.TO 50.00% GLO.TO 26.00% SYH.V 2.94% 26.31%
714 @Binhana BUZZ.CN -40.00% BYN.V 200.00% PRMO.CN -82.00% 26.00%
715 @SotalyTober TSF.CN -46.09% FOR.V 41.03% GOH.CN 82.61% 25.85%
716 @zentrarian DEFN.V -15.79% PGE.V 59.09% WHN.V 33.78% 25.70%
717 @o3 NXE.TO 29.24% NTR.TO 9.61% MOS 38.06% 25.64%
718 @Mrrbc PRB.V 23.77% FPC.V 41.38% WM.TO 11.32% 25.49%
719 @bigbrownsugar KRR.TO 84.58% SVA.V 14.00% REVO.V -22.41% 25.39%
720 @Vanislander SNV.V -22.22% MRS.V 76.00% BMK.V 22.22% 25.33%
721 @smokescreen1 NUR.CN -40.00% WIN.V 40.00% MRS.V 76.00% 25.33%
722 @DuineMatha WGO.V 16.09% SCOT.V 57.41% AUEN.V 2.41% 25.30%
723 @Glenalpineguy IP.CN 56.52% PAI.V -20.66% WIN.V 40.00% 25.29%
724 @doemi REVO.V -22.41% GRAT.V 14.29% ICM.V 83.33% 25.07%
725 @Djaenz NUR.CN -40.00% SHRM.CN 0.00% UAVS 115.20% 25.07%
726 @Roar ATH.TO -30.95% CBII.CN 60.87% MOZ.TO 45.18% 25.03%
727 @cigar1 SIL.TO 14.36% AXU.TO 39.62% USA.TO 21.07% 25.02%
728 @geneva SVA.V 14.00% ELY.V -22.29% MGM.V 83.33% 25.01%
729 @letsgogreen BBR.CN 15.38% IP.CN 56.52% HMAN.V 3.13% 25.01%
730 @trex PYR.V 74.24% SRU-UN.TO -0.82% MIN.TO 1.49% 24.97%
731 @Clem BCU.V 110.00% SBW.V 12.50% BAY.V -47.62% 24.96%
732 @Ruuuudy PHD.V 22.22% DG.V 51.52% GBR.V 0.96% 24.90%
733 @tommack ORG.V 27.50% TUO.V 69.44% ELY.V -22.29% 24.88%
734 @GOLD8888 FVL.TO 46.25% SKE.V 57.83% GGI.V -30.14% 24.65%
735 @mmmaker GBR.V 0.96% ECR.V 16.67% AWE.V 56.25% 24.62%
736 @Nevada2020 NGE.V 25.00% AZM.V -45.58% NUG.V 94.44% 24.62%
737 @getstocked44 BUZZ.CN -40.00% SONA.CN 163.64% EAST.V -50.00% 24.55%
738 @ArkRunner AZZ.TO 11.76% GXU.V 16.00% PALAF 45.86% 24.54%
739 @casidesign FVL.TO 46.25% WM.TO 11.32% TOE.V 16.00% 24.52%
740 @joeboo31 MRS.V 76.00% DM.V 18.18% PAI.V -20.66% 24.51%
741 @danielbour WEED.TO -11.63% ACU.V 70.59% CP.TO 14.03% 24.33%
742 @Mackinnon162 PTG.TO 51.18% SHOP.TO 2.49% PDM.V 18.75% 24.14%
743 @Wvfc2017 ETR.CN 10.29% ROS.V -10.26% BHS.V 72.22% 24.09%
744 @Joshgs AMX.V 96.97% BTU.V -35.29% CCW.V 10.20% 23.96%
745 @JCC GLD.V -17.19% VGLD.V 66.67% BMK.V 22.22% 23.90%
746 @Ikelee NU.V 116.67% SU.TO -27.20% NCLH -17.84% 23.88%
747 @HMcDuckHughes MKR.V 5.00% STNG -18.00% KRR.TO 84.58% 23.86%
748 @Frankie4Fingers MEK.V 60.00% MMV.V 0.00% PAL.V 11.54% 23.85%
749 @calgarylady AMK.V 96.43% BAY.V -47.62% ORE.V 22.54% 23.78%
750 @ng13 AMY.V 46.88% RLV.V 10.00% GRAT.V 14.29% 23.72%
751 @Master_de_bator NRG.V -19.35% SZLS.TO 118.75% TLT.V -28.26% 23.71%
752 @joshmining SIC.V 12.50% ERD.TO 43.75% TSG.V 14.71% 23.65%
753 @libertyboy JNUG 55.05% META.V -14.29% GTII.CN 30.07% 23.61%
754 @Mariogt99 RHT.V -22.95% PTQ.V 13.33% CMC.CN 80.00% 23.46%
755 @lightsonele KRR.TO 84.58% VXL.V 16.67% TTD.V -31.58% 23.22%
756 @Jlo REVO.V -22.41% PYR.V 74.24% FCEL 17.73% 23.18%
757 @CAVEMAN VS.CN 22.22% GIII.V 5.56% ICAN.CN 41.51% 23.10%
758 @CycleVangelist ECR.V 16.67% DOS.V -32.14% KRR.TO 84.58% 23.03%
759 @hwy111 GRAT.V 14.29% MRS.V 76.00% PILL.CN -21.88% 22.80%
760 @lowesdown AMY.V 46.88% VXL.V 16.67% MRNA 4.39% 22.64%
761 @Vietcon RVV.CN 20.93% BOSS.CN -21.74% PLTH.CN 68.07% 22.42%
762 @Bulkley NTW.V 55.56% MNC.V 3.80% GRN.V 7.89% 22.42%
763 @Corb MKR.V 5.00% SGI.V -4.71% VGLD.V 66.67% 22.32%
764 @Let_them_eat_silver ATC.V 37.50% SMD.V 7.55% LIO.V 21.71% 22.25%
765 @Groot CMC.CN 80.00% RHT.V -22.95% NOT.V 9.37% 22.14%
766 @sheldonreinhart DIAM.TO -19.23% ENDR.V 116.00% VSBY.CN -30.56% 22.07%
767 @Trilogy WTER.CN -13.95% IDEX -56.23% GPG.V 136.36% 22.06%
768 @Oncetwicethrice TSK.CN 2.86% WHN.V 33.78% PNG.V 28.85% 21.83%
769 @zeroboot BUZZ.CN -40.00% MIRL.CN 5.41% SAM.TO 100.00% 21.80%
770 @Jim0123 MMY.V -16.67% CCM.TO 66.67% CCR.CN 15.38% 21.79%
771 @Newbie1231 EAS.V 100.00% HOLL.CN 5.00% ZENA.TO -40.00% 21.67%
772 @Mr13 HAWK.V -50.00% XAG.V 171.43% SMM.V -56.67% 21.59%
773 @ourrug CNC.V 97.85% CNTR.CN -13.95% NRG.V -19.35% 21.51%
774 @099dave BHS.V 72.22% WM.TO 11.32% BTE.TO -19.05% 21.50%
775 @zeromargin ADZ.V 60.00% ECR.V 16.67% NRN.V -12.50% 21.39%
776 @TheSurfer ROE.V 50.00% CVB.V -9.26% GIS.V 22.73% 21.16%
777 @aufinder MKR.V 5.00% STGO.TO 62.80% SGI.V -4.71% 21.03%
778 @Submariner KRR.TO 84.58% SCLT.V 38.46% PEI.V -60.00% 21.01%
779 @pasukaru HS.CN 26.67% MRS.V 76.00% ZENA.TO -40.00% 20.89%
780 @Hogger1974 MRS.V 76.00% HS.CN 26.67% NUR.CN -40.00% 20.89%
781 @Pancho GXL.V 50.00% GBR.V 0.96% WM.TO 11.32% 20.76%
782 @Evo LI.V 22.22% NUMI.V -48.31% WLLW.TO 87.95% 20.62%
783 @eden CCB.V -4.17% F.V 54.55% NVO.V 11.30% 20.56%
784 @Buyhigh420 NTAR.CN 149.15% GNUS -59.86% TVIX -27.90% 20.46%
785 @Smack IP.CN 56.52% HS.CN 26.67% REVO.V -22.41% 20.26%
786 @laurentf NHK.TO -21.89% TETH.V 81.08% MIN.TO 1.49% 20.23%
787 @JGMS AUMB.V 56.70% AFF.V -11.67% GRG.V 15.63% 20.22%
788 @CK4130 BUZZ.CN -40.00% WIN.V 40.00% ADZ.V 60.00% 20.00%
789 @WhiteBeard WDO.TO 15.22% GBR.V 0.96% GG.V 43.33% 19.84%
790 @pareb2 DM.V 18.18% DFLY.CN -13.51% OS.V 54.55% 19.74%
791 @massawippi PRG.V 58.33% AZM.V -45.58% FVL.TO 46.25% 19.67%
792 @Brando_5000 IP.CN 56.52% BAY.V -47.62% AAX.V 50.00% 19.63%
793 @benbagholder BIR.TO 53.70% IOT.V 5.00% RZE.V 0.00% 19.57%
794 @smartmoni GBR.V 0.96% WM.TO 11.32% FVL.TO 46.25% 19.51%
795 @steep GRAT.V 14.29% PYR.V 74.24% CBDT.CN -30.00% 19.51%
796 @triggerinside C.V 57.14% FRE.V -13.64% VRR.V 14.29% 19.26%
797 @goldbugx IPT.V 58.33% TBX.V 20.87% NHK.TO -21.89% 19.10%
798 @Diep REVO.V -22.41% IP.CN 56.52% TUSK.CN 23.08% 19.06%
799 @Lukewarmwater CANN.CN -37.04% DM.V 18.18% MRS.V 76.00% 19.05%
800 @bobm MRS.V 76.00% FIRE.TO -48.21% HRT.TO 29.17% 18.98%
801 @nickledime MRS.V 76.00% BUZZ.CN -40.00% RVV.CN 20.93% 18.98%
802 @Jowden ATE.V -23.08% GMV.V 78.57% GBR.V 0.96% 18.82%
803 @stockhouse123 NVO.V 11.30% IRV.CN 23.14% LIO.V 21.71% 18.72%
804 @ietalon3 LIO.V 21.71% IRV.CN 23.14% NVO.V 11.30% 18.72%
805 @Goldfever4evr FVL.TO 46.25% BMK.V 22.22% NRN.V -12.50% 18.66%
806 @Markus VGLD.V 66.67% LAD.V 8.33% PMX.V -19.23% 18.59%
807 @megavoss REVO.V -22.41% BCFN.CN 113.33% BTU.V -35.29% 18.54%
808 @EDM GRN.V 7.89% SCOT.V 57.41% ICO.V -10.00% 18.43%
809 @U3O8 GXU.V 16.00% FCU.TO 12.90% GLO.TO 26.00% 18.30%
810 @moreag4me IOT.V 5.00% GL.CN -12.07% SVE.V 61.36% 18.10%
811 @DJLiT DM.V 18.18% SIC.V 12.50% TUSK.CN 23.08% 17.92%
812 @Newmoney76 PUMP.CN -60.00% VENZ.V -33.33% NXO.V 146.75% 17.81%
813 @Radarone MRS.V 76.00% DYA.V 0.00% RHT.V -22.95% 17.68%
814 @captainpooby GBR.V 0.96% PYR.V 74.24% ELY.V -22.29% 17.63%
815 @OranGe DM.V 18.18% KRR.TO 84.58% GBLC.CN -50.00% 17.59%
816 @Bigbosdog EGT.V 66.67% EXP.V -10.00% CRH.TO -3.95% 17.57%
817 @6furlongs IPA.V 43.68% LTE.V -3.75% TTZ.V 12.50% 17.48%
818 @Ruffus23 SGI.V -4.71% BMK.V 22.22% NUGT 34.54% 17.35%
819 @Desertbound KRR.TO 84.58% PBX.V -8.89% PREV.CN -25.00% 16.90%
820 @Jam26 TK.V 2.94% NHK.TO -21.89% TUO.V 69.44% 16.83%
821 @PhotoJ EQX.TO 17.08% RGR -12.33% RIO.V 45.61% 16.79%
822 @iceman IZZ.V 0.00% CZZ.V 5.26% FFOX.V 45.00% 16.75%
823 @Sunnytimes FAF.TO 5.41% KORE.V 74.07% MIR.V -29.55% 16.64%
824 @madmann SCY.TO 0.00% NPK.TO 37.50% FSX.V 12.37% 16.62%
825 @Iluvblozf CCW.V 10.20% MRS.V 76.00% PAT.TO -36.54% 16.56%
826 @Gold64k MMV.V 0.00% SCZ.V 38.24% NVO.V 11.30% 16.51%
827 @stevekfit VHI.V 43.75% ATE.V -23.08% PNG.V 28.85% 16.51%
828 @High-Grade FUSE.V -50.00% SURG.V 27.78% REL.V 71.43% 16.40%
829 @devarishi WGO.V 16.09% LIO.V 21.71% NVO.V 11.30% 16.37%
830 @sihv GDX 18.51% USLV 2.31% GDXJ 28.27% 16.36%
831 @Aaron VET.TO -45.95% MAXR.TO 79.35% MX.TO 15.43% 16.27%
832 @Bluespruce PBX.V -8.89% FVL.TO 46.25% WM.TO 11.32% 16.23%
833 @Zeke GSTR.CN -9.09% CMC.CN 80.00% REVO.V -22.41% 16.17%
834 @designer WHN.V 33.78% GIS.V 22.73% GAL.V -8.11% 16.13%
835 @Kraken PREV.CN -25.00% ICO.V -10.00% ICM.V 83.33% 16.11%
836 @Kivas BUZZ.CN -40.00% XTT.V 113.33% RMI.V -25.71% 15.87%
837 @wolff NRN.V -12.50% SX.CN 60.00% FNC.V 0.00% 15.83%
838 @Westcoasterwalker SIG.CN 38.71% NGE.V 25.00% MRO.V -16.67% 15.68%
839 @firemagi SVA.V 14.00% LIO.V 21.71% NVO.V 11.30% 15.67%
840 @abak GLD.V -17.19% ARQ.CN 7.89% AWE.V 56.25% 15.65%
841 @asap SIC.V 12.50% PYR.V 74.24% BUZZ.CN -40.00% 15.58%
842 @bbird WHN.V 33.78% SCY.TO 0.00% SBW.V 12.50% 15.43%
843 @MapleMoney EAS.V 100.00% REVO.V -22.41% TTD.V -31.58% 15.34%
844 @Macer PYR.V 74.24% DYA.V 0.00% TLT.V -28.26% 15.32%
845 @mksnj GBR.V 0.96% LIO.V 21.71% IRV.CN 23.14% 15.27%
846 @KingKikapu IRV.CN 23.14% LIO.V 21.71% GBR.V 0.96% 15.27%
847 @Savage31 BBR.CN 15.38% HMAN.V 3.13% HS.CN 26.67% 15.06%
848 @Kooteneeee SCZ.V 38.24% TOE.V 16.00% NSG.CN -9.09% 15.05%
849 @Tieks13 VXL.V 16.67% DM.V 18.18% RLV.V 10.00% 14.95%
850 @Kingsix EQX.TO 17.08% NRG.V -19.35% FVL.TO 46.25% 14.66%
851 @gardiwil KCC.V -25.00% BKI.TO 30.00% MTA.V 38.92% 14.64%
852 @Alimeli FVL.TO 46.25% SGI.V -4.71% MIS.CN 2.27% 14.61%
853 @Bianchini ORG.V 27.50% MKR.V 5.00% NVO.V 11.30% 14.60%
854 @Rivers SRHI.TO -6.25% GGI.V -30.14% CMC.CN 80.00% 14.54%
855 @chatyak EVER.V -44.93% CYP.V 102.38% HSD.TO -13.84% 14.54%
856 @Q90 BMK.V 22.22% NRG.V -19.35% WIN.V 40.00% 14.29%
857 @MangoLion REVO.V -22.41% GRAT.V 14.29% CWX.TO 50.77% 14.21%
858 @cannabizz NTAR.CN 149.15% CVM.V -60.00% MLSS -46.62% 14.18%
859 @creliho MRS.V 76.00% PKK.CN -19.00% EYC.V -14.89% 14.04%
860 @Jwierzbo MRS.V 76.00% NUMI.V -48.31% VERY.CN 14.29% 13.99%
861 @valcovest.com SIG.CN 38.71% RVV.CN 20.93% TAAL.CN -17.83% 13.94%
862 @jpast198 DHC.CN -38.46% SAND.CN 64.71% BBR.CN 15.38% 13.88%
863 @Latetothegame RHT.V -22.95% QST.V -20.12% KRR.TO 84.58% 13.84%
864 @prudent_investor ME.TO -6.25% ADZ.V 60.00% NRN.V -12.50% 13.75%
865 @marketmaker MKR.V 5.00% XND.V 40.00% SGI.V -4.71% 13.43%
866 @Playingthegame ZEU.CN 27.78% SX.CN 60.00% BAY.V -47.62% 13.39%
867 @Bevan051 DM.V 18.18% SCR.V 3.85% VBIV 17.99% 13.34%
868 @Chopper VPT.V -6.25% JET.V 58.00% KNE.V -11.76% 13.33%
869 @KFalls NRN.V -12.50% WHN.V 33.78% HIVE.V 18.46% 13.25%
870 @Lojalitate NNO.V 120.00% TOMZ -23.49% MILE.V -56.82% 13.23%
871 @rsnetid ASM.TO 76.25% GGI.V -30.14% RISE.CN -6.49% 13.21%
872 @younggun NUR.CN -40.00% WIN.V 40.00% TTI 39.62% 13.21%
873 @Pim CGP.V 70.15% NCU.TO -34.21% TK.V 2.94% 12.96%
874 @Yakpi_Gold XCX.CN 21.21% SCOT.V 57.41% SGZ.V -40.00% 12.87%
875 @EvenPrime IOT.V 5.00% HTR.V 20.00% RJX-A.V 13.51% 12.84%
876 @Paddy BUZZ.CN -40.00% NRG.V -19.35% CNC.V 97.85% 12.83%
877 @PhoenixRichmond LR.V 11.84% SYH.V 2.94% LUM.V 23.68% 12.82%
878 @Anders MUX.TO 13.41% SCY.TO 0.00% NGE.V 25.00% 12.80%
879 @altacrude AOT.TO 38.55% SUNM.V 36.00% WIL.V -36.71% 12.62%
880 @Noone CPG.TO -22.91% MRO.V -16.67% FWZ.V 77.36% 12.59%
881 @shadow OMM.V 25.00% DEAL.V 18.75% SUN.CN -6.06% 12.56%
882 @hitmaxx WM.TO 11.32% SIC.V 12.50% RJX-A.V 13.51% 12.44%
883 @tbenz DAC.V -20.00% RHT.V -22.95% CMC.CN 80.00% 12.35%
884 @resourceseeker NRN.V -12.50% ETR.CN 10.29% TLG.TO 38.78% 12.19%
885 @King754 PYR.V 74.24% PMED.CN -18.67% PKK.CN -19.00% 12.19%
886 @JonnyARUBA CANN.CN -37.04% BUZZ.CN -40.00% XTT.V 113.33% 12.10%
887 @heyref NU.V 116.67% ATE.V -23.08% DGLY -58.00% 11.86%
888 @imrosen IPA.V 43.68% LTE.V -3.75% PTE.V -4.55% 11.79%
889 @bornita VEIN.V 32.50% NRG.V -19.35% BMK.V 22.22% 11.79%
890 @Picklehead BAY.V -47.62% FNR.V 100.00% TECT.V -17.39% 11.66%
891 @Turnshit ECR.V 16.67% FCU.TO 12.90% UUUU 5.06% 11.54%
892 @Heond APP.CN -60.00% IP.CN 56.52% NC.CN 38.10% 11.54%
893 @Magellan NVO.V 11.30% GBR.V 0.96% LIO.V 21.71% 11.32%
894 @pripps LIO.V 21.71% NVO.V 11.30% GBR.V 0.96% 11.32%
895 @chendigs ELY.V -22.29% NSR.TO 37.69% HIVE.V 18.46% 11.29%
896 @Vaughan BAY.V -47.62% HMLO.V 76.47% IOT.V 5.00% 11.28%
897 @Northerner3 FEO.V 60.00% EMH.V 0.00% TCF.CN -26.32% 11.23%
898 @Mendoza81 VGLD.V 66.67% IOT.V 5.00% DHC.CN -38.46% 11.07%
899 @dimi123 GORO -7.59% LUM.V 23.68% EQX.TO 17.08% 11.06%
900 @gustking PNG.V 28.85% GRN.V 7.89% LTE.V -3.75% 11.00%
901 @Haulta1n DOS.V -32.14% ADZ.V 60.00% MKR.V 5.00% 10.95%
902 @sami545 IOT.V 5.00% ORS.V -46.43% PYR.V 74.24% 10.94%
903 @Mathematics IOT.V 5.00% VRR.V 14.29% RJX-A.V 13.51% 10.93%
904 @qwaylude NU.V 116.67% IN.TO -48.59% BEER.V -35.29% 10.93%
905 @Vinmufc CANX.V -2.00% TCF.CN -26.32% CBII.CN 60.87% 10.85%
906 @teevee SND 5.00% KEL.TO 2.53% CAD.V 25.00% 10.84%
907 @Truthserum ORGN.CN 20.00% EVER.V -44.93% SCOT.V 57.41% 10.83%
908 @Vezvez NSG.CN -9.09% TOE.V 16.00% OMM.V 25.00% 10.64%
909 @cfish NHK.TO -21.89% TSG.V 14.71% TLG.TO 38.78% 10.53%
910 @Rocket_Man PBX.V -8.89% REVO.V -22.41% OCG.V 62.86% 10.52%
911 @captainfeathersword FVL.TO 46.25% MTB.V 66.67% LIB.CN -81.67% 10.42%
912 @GoodKarma PRB.V 23.77% MIS.CN 2.27% MKR.V 5.00% 10.35%
913 @stokie58 NVA.TO -21.59% BUZZ.CN -40.00% PGM.V 92.59% 10.33%
914 @Noguff BMK.V 22.22% MKR.V 5.00% TSK.CN 2.86% 10.03%
915 @CDNSmallCapKing TUSK.CN 23.08% PBX.V -8.89% BBR.CN 15.38% 9.86%
916 @theRhino BAY.V -47.62% PYR.V 74.24% SHOP.TO 2.49% 9.70%
917 @Covie1646 DEFN.V -15.79% LIO.V 21.71% IRV.CN 23.14% 9.69%
918 @Pangeon_Miner NDM.TO -28.43% ITR.V 27.94% VO.V 29.17% 9.56%
919 @whosat NDM.TO -28.43% KRR.TO 84.58% CFW.TO -27.50% 9.55%
920 @Izzy INPX -35.15% COV.V -10.71% PYR.V 74.24% 9.46%
921 @Secureingold NVO.V 11.30% GBR.V 0.96% WGO.V 16.09% 9.45%
922 @Dawsongold AZM.V -45.58% BMK.V 22.22% TXP.TO 51.69% 9.44%
923 @GreenEnergyBull LEU -4.85% FSY.TO 50.00% GLD.V -17.19% 9.32%
924 @Ham BAY.V -47.62% XBC.V 15.57% ADZ.V 60.00% 9.32%
925 @AFChief CCW.V 10.20% FVL.TO 46.25% GGG.V -28.57% 9.29%
926 @txtom338lm NVO.V 11.30% GBR.V 0.96% WDO.TO 15.22% 9.16%
927 @cloud9 MIR.V -29.55% CMC.CN 80.00% ATE.V -23.08% 9.13%
928 @Ducks88 SVA.V 14.00% DYA.V 0.00% PTQ.V 13.33% 9.11%
929 @Alphacapital BTU.V -35.29% GLM.CN 94.12% TTD.V -31.58% 9.08%
930 @Keys PBX.V -8.89% MRS.V 76.00% YFI.V -40.00% 9.04%
931 @wj DEAL.V 18.75% MRBL.CN -18.42% HS.CN 26.67% 9.00%
932 @Chase ARQ.CN 7.89% BAY.V -47.62% VGLD.V 66.67% 8.98%
933 @Pierre USA.TO 21.07% NHK.TO -21.89% ORG.V 27.50% 8.89%
934 @coldincanada REVO.V -22.41% ATH.TO -30.95% CMC.CN 80.00% 8.88%
935 @interloper RECO.V 26.32% SEI.V 0.00% SXE.V 0.00% 8.77%
936 @antimoon MKR.V 5.00% NVO.V 11.30% MTU.V 10.00% 8.77%
937 @pickinwinrs CANN.CN -37.04% GGB.CN -50.00% XTT.V 113.33% 8.77%
938 @NamTOPia DM.V 18.18% MMEDF 33.23% HWO.TO -25.33% 8.69%
939 @Achim2 GBR.V 0.96% MKR.V 5.00% GFG.V 20.00% 8.65%
940 @GoldenSwede DOS.V -32.14% LBC.V 28.57% RGLD.CN 29.31% 8.58%
941 @Dmcflax NIO.V 30.77% LSPD.TO 19.75% PREV.CN -25.00% 8.51%
942 @Dragonsden50 MRS.V 76.00% TLT.V -28.26% REVO.V -22.41% 8.44%
943 @randomguy AWE.V 56.25% ECR.V 16.67% BAY.V -47.62% 8.43%
944 @SuckerFish OILS.CN -32.76% BULL.CN 93.33% BTU.V -35.29% 8.43%
945 @FlavourFras TGOD.TO -13.16% MVIS 38.26% QCA.CN 0.00% 8.37%
946 @sunra WFRSF 20.93% MMX.TO 26.26% ELY.V -22.29% 8.30%
947 @rockfish GBR.V 0.96% ATE.V -23.08% FVL.TO 46.25% 8.04%
948 @TummyRupples SNSS -74.55% ATZ.TO -10.62% GQC.V 108.82% 7.89%
949 @RC8 CANN.CN -37.04% BIR.TO 53.70% FRU.TO 6.94% 7.87%
950 @Vigi REVO.V -22.41% MRS.V 76.00% ZMA.V -30.00% 7.86%
951 @carbon8ed NRG.V -19.35% MIRL.CN 5.41% NPK.TO 37.50% 7.85%
952 @piston_broke GBR.V 0.96% SKE.V 57.83% BTU.V -35.29% 7.83%
953 @Denhilm SIC.V 12.50% FVL.TO 46.25% BTU.V -35.29% 7.82%
954 @DiaperMoney BAY.V -47.62% NRN.V -12.50% MGM.V 83.33% 7.74%
955 @Zamper NVCN.TO -13.33% WIN.V 40.00% TEAR -3.50% 7.72%
956 @Hussein LAM.TO 8.33% NPK.TO 37.50% CPG.TO -22.91% 7.64%
957 @Mcderyan WIN.V 40.00% MOS.V -30.00% SIC.V 12.50% 7.50%
958 @Tywebb SIC.V 12.50% VAU.V 32.73% ATE.V -23.08% 7.38%
959 @Rdee WM.TO 11.32% WHN.V 33.78% ATE.V -23.08% 7.34%
960 @Xfiles LBC.V 28.57% MGA.TO 33.33% ZENA.TO -40.00% 7.30%
961 @Danielh NVO.V 11.30% MKO.V -14.58% GER.V 25.00% 7.24%
962 @consigliere SEI.V 0.00% SGC.V 15.38% ABN.V 6.25% 7.21%
963 @meatpuppet REVO.V -22.41% RLV.V 10.00% MMEDF 33.23% 6.94%
964 @Lunchbox36 REVO.V -22.41% MDP.V 38.00% MKR.V 5.00% 6.86%
965 @Bluekiwi DM.V 18.18% GBLC.CN -50.00% BIGG.CN 52.38% 6.85%
966 @GSL_Lakers EAS.V 100.00% BUZZ.CN -40.00% MOON.V -40.00% 6.67%
967 @JKMD43 AWE.V 56.25% NHK.TO -21.89% MKO.V -14.58% 6.59%
968 @Iberius FVL.TO 46.25% MKR.V 5.00% TTD.V -31.58% 6.56%
969 @Froggyfry PEA.TO -12.50% TUSK.CN 23.08% NSP.V 9.09% 6.56%
970 @goldozeki NVO.V 11.30% LIO.V 21.71% KZR -13.39% 6.54%
971 @ewandf REVO.V -22.41% BTU.V -35.29% ELEF.TO 76.92% 6.41%
972 @PradaKirk FNC.V 0.00% AZM.V -45.58% FMG.V 64.58% 6.33%
973 @miraclestone ECR.V 16.67% OILS.CN -32.76% OIII.V 34.40% 6.10%
974 @MarkHanna WM.TO 11.32% TOE.V 16.00% NSG.CN -9.09% 6.08%
975 @Northrock NUR.CN -40.00% WIN.V 40.00% DM.V 18.18% 6.06%
976 @Goldgeo TSF.CN -46.09% SCL.TO -27.74% HIGH.V 92.00% 6.06%
977 @Chizzum NRG.V -19.35% NRN.V -12.50% AZT.V 50.00% 6.05%
978 @Coleo2000 TGIF.CN -36.84% IP.CN 56.52% BPY-UN.TO -1.99% 5.90%
979 @arizona TLT.V -28.26% PYR.V 74.24% NDM.TO -28.43% 5.85%
980 @dzntz SCL.TO -27.74% BABY.V 18.69% ACES.V 26.03% 5.66%
981 @batteredstocksyndrome BUZZ.CN -40.00% ATE.V -23.08% CMC.CN 80.00% 5.64%
982 @murrpac VII.TO 21.49% NVA.TO -21.59% TRQ.TO 17.02% 5.64%
983 @Dollars USA.TO 21.07% NHK.TO -21.89% AU.V 17.54% 5.57%
984 @cssuther USGD.CN -34.38% HS.CN 26.67% WRK 24.26% 5.52%
985 @Mikeymike426 RJX-A.V 13.51% NRG.V -19.35% BMK.V 22.22% 5.46%
986 @Valerian ECR.V 16.67% ELY.V -22.29% LIO.V 21.71% 5.36%
987 @newtoyou IP.CN 56.52% GSTR.CN -9.09% TTD.V -31.58% 5.28%
988 @Movovr GRAT.V 14.29% PAT.TO -36.54% NC.CN 38.10% 5.28%
989 @Larzon BUZZ.CN -40.00% RBX.V 43.33% SIC.V 12.50% 5.28%
990 @LANk655 LIB.CN -81.67% META.V -14.29% RLG.CN 111.76% 5.27%
991 @taken EVRI 37.48% MFC.TO -0.86% TNK -20.86% 5.26%
992 @Speedbag TUSK.CN 23.08% HS.CN 26.67% USGD.CN -34.38% 5.12%
993 @paydirt AUG.TO 36.60% GBR.V 0.96% ELY.V -22.29% 5.09%
994 @gpb63 WM.TO 11.32% GL.CN -12.07% TOE.V 16.00% 5.08%
995 @RYANL HITI.CN 0.00% CLIQ.TO 40.00% ISH.CN -25.00% 5.00%
996 @Smakkeroo KRR.TO 84.58% HVT.V -30.00% ZENA.TO -40.00% 4.86%
997 @Cosmicman1 ARQ.CN 7.89% QNC.V 6.67% FNC.V 0.00% 4.85%
998 @tax411 WM.TO 11.32% MIS.CN 2.27% GBR.V 0.96% 4.85%
999 @Love4Romeo SIC.V 12.50% NVO.V 11.30% CVB.V -9.26% 4.85%
1000 @Peteybomb RVV.CN 20.93% MIS.CN 2.27% NSG.CN -9.09% 4.70%
1001 @jembers ROS.V -10.26% MKO.V -14.58% MAI.V 38.30% 4.49%
1002 @Chibzic KRR.TO 84.58% N.V -36.00% RKDA -35.33% 4.42%
1003 @Pon TXP.TO 51.69% TAL.V 0.00% FEC.TO -39.31% 4.12%
1004 @Patrice440 NUR.CN -40.00% AGN.CN 34.04% DM.V 18.18% 4.07%
1005 @rabache GLL.CN 0.00% PDM.V 18.75% RSV.V -6.67% 4.03%
1006 @Compoundintereststockguy VLNS.TO -28.79% TRUL.CN 42.66% APHA.TO -1.82% 4.02%
1007 @DJS NGLD.V 10.26% NRN.V -12.50% VRR.V 14.29% 4.01%
1008 @trade2win2 RHT.V -22.95% VLE.TO 0.00% OIII.V 34.40% 3.82%
1009 @mumu REVO.V -22.41% MGG.V 79.41% AZM.V -45.58% 3.81%
1010 @KTM530 ZEN.V -33.85% GBR.V 0.96% XRO.CN 44.19% 3.77%
1011 @SimplyChris BORR -50.95% IP.CN 56.52% MKR.V 5.00% 3.52%
1012 @Bullshat VXL.V 16.67% VII.TO 21.49% SCL.TO -27.74% 3.47%
1013 @svans VII.TO 21.49% SGI.V -4.71% U.TO -6.84% 3.32%
1014 @eyes FVL.TO 46.25% CCB.V -4.17% DOS.V -32.14% 3.31%
1015 @luckyluke1 BABY.V 18.69% SVG.V 20.45% MIR.V -29.55% 3.20%
1016 @Ratchet SWP.TO -4.65% AGN.CN 34.04% QST.V -20.12% 3.09%
1017 @meek90 PRG.V 58.33% NHK.TO -21.89% SES.TO -27.81% 2.88%
1018 @Calculon CIO.V -50.00% BTU.V -35.29% TUD.V 93.55% 2.75%
1019 @ekim UCU.V -3.85% CCB.V -4.17% TOE.V 16.00% 2.66%
1020 @CCace REVO.V -22.41% FCEL 17.73% SIC.V 12.50% 2.60%
1021 @kokom NRG.V -19.35% ATE.V -23.08% FMC.V 50.00% 2.52%
1022 @stateside TWR.V 35.71% NUMI.V -48.31% MREY.CN 20.00% 2.47%
1023 @agentm HXD.TO -8.03% HSD.TO -13.84% NXE.TO 29.24% 2.45%
1024 @anoncoward89 SPOR.CN -57.89% NGE.V 25.00% PMR.V 40.00% 2.37%
1025 @yvr_trader NGEN.V -28.44% AGN.CN 34.04% MDNA.TO 1.49% 2.36%
1026 @Jinx AZM.V -45.58% NUR.CN -40.00% PGM.V 92.59% 2.34%
1027 @Sammy68 BB.TO -9.44% PAS.V -15.15% HGU.TO 31.54% 2.32%
1028 @AuBerg TSF.CN -46.09% KRR.TO 84.58% TTD.V -31.58% 2.30%
1029 @stockgains HS.CN 26.67% COV.V -10.71% GTMS.TO -9.33% 2.21%
1030 @bigshooter MRS.V 76.00% BUZZ.CN -40.00% MIR.V -29.55% 2.15%
1031 @Hereforthepennies FD.V 25.25% REVO.V -22.41% FCC.V 3.57% 2.14%
1032 @DigitalMan OILS.CN -32.76% PYR.V 74.24% BEER.V -35.29% 2.06%
1033 @Tomba REVO.V -22.41% MIR.V -29.55% VIPR.V 57.89% 1.98%
1034 @Lastofthefranks TAL.V 0.00% MAI.V 38.30% OILS.CN -32.76% 1.85%
1035 @madstacks TMQ.TO -4.74% NHK.TO -21.89% LGD.TO 31.95% 1.77%
1036 @Cobra98 IPA.V 43.68% LTE.V -3.75% URL.CN -34.85% 1.69%
1037 @Hurtu97 NDM.TO -28.43% WGO.V 16.09% EQX.TO 17.08% 1.58%
1038 @turftoe DAC.V -20.00% GBR.V 0.96% IRV.CN 23.14% 1.36%
1039 @Pavo TTD.V -31.58% PE.V 62.50% WPN.CN -26.92% 1.33%
1040 @LH1414 NUR.CN -40.00% MRS.V 76.00% KBLB -32.37% 1.21%
1041 @mil-ton VXL.V 16.67% CCB.V -4.17% PBX.V -8.89% 1.20%
1042 @Dan66 GLD.V -17.19% IPA.V 43.68% ATE.V -23.08% 1.14%
1043 @UpsidePotential NUMI.V -48.31% ICAN.CN 41.51% CCW.V 10.20% 1.13%
1044 @Mkvl EAST.V -50.00% MRS.V 76.00% ATE.V -23.08% 0.97%
1045 @Tony42 EAST.V -50.00% MRS.V 76.00% ATE.V -23.08% 0.97%
1046 @Brokeman BAY.V -47.62% ECR.V 16.67% WHN.V 33.78% 0.94%
1047 @maaaco SME.V -25.71% GTT.V -16.67% MOZ.TO 45.18% 0.93%
1048 @wonder1stock WM.TO 11.32% ELY.V -22.29% SIC.V 12.50% 0.51%
1049 @StockJockey BAY.V -47.62% IMCC.CN 6.19% RCC-H.V 42.86% 0.48%
1050 @KevinF2848 SKE.V 57.83% GGI.V -30.14% JUGR.V -26.32% 0.46%
1051 @ickMarginCall MNC.V 3.80% PMED.CN -18.67% TOE.V 16.00% 0.38%
1052 @Terrafirma555 DM.V 18.18% NUR.CN -40.00% PHD.V 22.22% 0.13%
1053 @AllStreetsWolf TCF.CN -26.32% ICAN.CN 41.51% FMAN.CN -14.93% 0.09%
1054 @newbie2099 FMC.V 50.00% AAZ.V -40.00% PTU.V -10.00% 0.00%
1055 @CautiousNow ADZ.V 60.00% BAY.V -47.62% NRN.V -12.50% -0.04%
1056 @Hogger BAY.V -47.62% ADZ.V 60.00% NRN.V -12.50% -0.04%
1057 @ogi ADZ.V 60.00% BAY.V -47.62% NRN.V -12.50% -0.04%
1058 @TradeToFreedom ATE.V -23.08% XBC.V 15.57% GSY.TO 7.25% -0.08%
1059 @Chiel BAY.V -47.62% NRG.V -19.35% VGLD.V 66.67% -0.10%
1060 @Razor PYR.V 74.24% NUR.CN -40.00% GRB.V -35.11% -0.29%
1061 @mymoney NSP.V 9.09% HS.CN 26.67% TGIF.CN -36.84% -0.36%
1062 @KonnyG RLV.V 10.00% SES.TO -27.81% VXL.V 16.67% -0.38%
1063 @rini IP.CN 56.52% TTD.V -31.58% TNY.CN -26.26% -0.44%
1064 @SINATH KRR.TO 84.58% ACST.V -63.00% ATE.V -23.08% -0.50%
1065 @EdyP DG.V 51.52% ZMA.V -30.00% FLT.V -23.26% -0.58%
1066 @LucM DM.V 18.18% RLV.V 10.00% CBDT.CN -30.00% -0.61%
1067 @jf_cpa XLY.V -60.61% TNY.CN -26.26% KRR.TO 84.58% -0.76%
1068 @TBstox REVO.V -22.41% TUF.V 30.00% ICO.V -10.00% -0.80%
1069 @Brotmann PYR.V 74.24% NUR.CN -40.00% CANN.CN -37.04% -0.93%
1070 @pedro203 AZM.V -45.58% ECR.V 16.67% RDU.V 26.09% -0.94%
1071 @Nekton FLT.V -23.26% CHR.TO -27.84% API.CN 47.92% -1.06%
1072 @shun DM.V 18.18% RLV.V 10.00% TTD.V -31.58% -1.13%
1073 @5hort5tuff TUSK.CN 23.08% HOLL.CN 5.00% TTD.V -31.58% -1.17%
1074 @Barryt43 SHP.CN -20.83% GNC.V -20.00% SQD.V 36.84% -1.33%
1075 @Sthlheader BTU.V -35.29% SIC.V 12.50% OGO.V 18.75% -1.35%
1076 @PennyCash NXS.V 54.55% LIB.CN -81.67% TUSK.CN 23.08% -1.35%
1077 @Longstrongsilver NU.V 116.67% NTRR -97.80% ATE.V -23.08% -1.40%
1078 @Mcarriere987 GBR.V 0.96% EQX.TO 17.08% ELY.V -22.29% -1.42%
1079 @NoSoup4U REVO.V -22.41% GRAT.V 14.29% MNC.V 3.80% -1.44%
1080 @Notbadnyou RDKO.CN -60.00% FIRE.TO -48.21% SRNE 103.33% -1.63%
1081 @Mcmax20 TTD.V -31.58% RLV.V 10.00% VXL.V 16.67% -1.64%
1082 @PurePower DM.V 18.18% SX.CN 60.00% WLL -83.69% -1.83%
1083 @The_Realist ROS.V -10.26% TBX.V 20.87% GTT.V -16.67% -2.02%
1084 @CandideV007 HS.CN 26.67% PKG.CN -25.00% LKY.V -7.89% -2.08%
1085 @Akb KRR.TO 84.58% BAY.V -47.62% IMR.V -44.00% -2.35%
1086 @Namazon JBLU 1.23% UAL -8.28% AAL.V 0.00% -2.35%
1087 @fishhook NSRPF 15.20% ELYGF -20.43% MPJFF -2.00% -2.41%
1088 @ronnie TNY.CN -26.26% HIVE.V 18.46% SHRM.CN 0.00% -2.60%
1089 @stargazer TNY.CN -26.26% SHRM.CN 0.00% HIVE.V 18.46% -2.60%
1090 @GBRer MIR.V -29.55% MKR.V 5.00% VXL.V 16.67% -2.63%
1091 @Jumbo MIR.V -29.55% HMAN.V 3.13% DM.V 18.18% -2.75%
1092 @jmm MXSG -92.40% UCU.V -3.85% TV.TO 87.50% -2.92%
1093 @ma61 ONC.TO -11.59% BABY.V 18.69% MREO -15.88% -2.93%
1094 @Mickey2 ATE.V -23.08% SVA.V 14.00% SEI.V 0.00% -3.03%
1095 @Dienda REVO.V -22.41% ADK.V 50.00% TGIF.CN -36.84% -3.09%
1096 @scooptram AZM.V -45.58% FVL.TO 46.25% ROS.V -10.26% -3.20%
1097 @Edge SHOP.TO 2.49% FNV.TO 4.96% TAAL.CN -17.83% -3.46%
1098 @Upstairsanddowntheelevatorshaft NVA.TO -21.59% NDVA.V -15.52% HNU.TO 26.72% -3.46%
1099 @VIPER CANN.CN -37.04% CBDT.CN -30.00% IP.CN 56.52% -3.51%
1100 @Spark747 XPHY.CN -13.64% SMN.V -7.14% CCW.V 10.20% -3.53%
1101 @Dunite NRN.V -12.50% BAY.V -47.62% HBM.TO 49.47% -3.55%
1102 @orvack CCR.CN 15.38% GPM.V -7.14% VERT.V -20.00% -3.92%
1103 @Grambo MIR.V -29.55% EFR.TO 4.69% FCU.TO 12.90% -3.98%
1104 @gottaknow MKR.V 5.00% CCW.V 10.20% GRDM.V -27.50% -4.10%
1105 @MrWonderful VERY.CN 14.29% SCL.TO -27.74% GBR.V 0.96% -4.17%
1106 @LeafsFan VLE.TO 0.00% TTD.V -31.58% AUX.V 18.57% -4.34%
1107 @0411 TTD.V -31.58% SHRM.CN 0.00% DM.V 18.18% -4.47%
1108 @DOcean PTQ.V 13.33% NRN.V -12.50% META.V -14.29% -4.48%
1109 @Hellyuki BEER.V -35.29% LXX.CN -11.39% MMEDF 33.23% -4.48%
1110 @Minaki MOS.V -30.00% IP.CN 56.52% NUR.CN -40.00% -4.49%
1111 @JackShediac SVA.V 14.00% SIC.V 12.50% ZENA.TO -40.00% -4.50%
1112 @Hopp SUGR.V -40.00% MRS.V 76.00% GBLC.CN -50.00% -4.67%
1113 @consolito DOS.V -32.14% SOCK.V 27.78% BWR.V -10.00% -4.79%
1114 @Bussard AR.TO 47.18% APP.CN -60.00% APHA.TO -1.82% -4.88%
1115 @Hafa MIS.CN 2.27% BUZZ.CN -40.00% TUSK.CN 23.08% -4.88%
1116 @MaxGains BUZZ.CN -40.00% TTD.V -31.58% IP.CN 56.52% -5.02%
1117 @pinhead MBX.TO -32.35% OCG.V 62.86% AZM.V -45.58% -5.03%
1118 @Virlena BEX.V 70.00% BAY.V -47.62% ILI.V -37.50% -5.04%
1119 @Lonz WM.TO 11.32% SUGR.V -40.00% RJX-A.V 13.51% -5.06%
1120 @Tradinguru QUIS.V -8.70% YRB.TO -16.67% WCP.TO 10.09% -5.09%
1121 @Legacy ZENA.TO -40.00% NVA.TO -21.59% FVL.TO 46.25% -5.11%
1122 @SASKEXPRESS BAY.V -47.62% EVER.V -44.93% HMLO.V 76.47% -5.36%
1123 @wolfster ATE.V -23.08% ACST.V -63.00% KTN.V 70.00% -5.36%
1124 @DJSN OVV.TO -11.96% DM.V 18.18% REVO.V -22.41% -5.40%
1125 @nomoretrading CFW.TO -27.50% PG.TO 38.12% CEU.TO -26.85% -5.41%
1126 @R44 BUZZ.CN -40.00% APP.CN -60.00% ICM.V 83.33% -5.56%
1127 @MtlBiz WM.TO 11.32% NDM.TO -28.43% DYA.V 0.00% -5.70%
1128 @Jsaiks BUZZ.CN -40.00% NVO.V 11.30% WM.TO 11.32% -5.79%
1129 @Goldenboy7123 RLV.V 10.00% BLR.CN -40.00% SIC.V 12.50% -5.83%
1130 @vikingstorm EMM.V 32.35% CBDT.CN -30.00% DAC.V -20.00% -5.88%
1131 @ginjaninja REVO.V -22.41% BUS.V 41.18% TGIF.CN -36.84% -6.03%
1132 @Geeman339 NKLA -58.15% RDKO.CN -60.00% SMG-H.V 100.00% -6.05%
1133 @Mattyatis FVL.TO 46.25% TMD.TO -38.93% BITF.V -25.56% -6.08%
1134 @rocman BUZZ.CN -40.00% SOI.V 19.23% SHOP.TO 2.49% -6.09%
1135 @KT17 ROS.V -10.26% WM.TO 11.32% IPO.TO -19.51% -6.15%
1136 @peleewhynot6 CCD.V -20.00% GTT.V -16.67% AU.V 17.54% -6.37%
1137 @AlbertaTrader CIO.V -50.00% BTU.V -35.29% TRIL.TO 65.30% -6.66%
1138 @ohip WM.TO 11.32% NSG.CN -9.09% ELY.V -22.29% -6.69%
1139 @Boscher NDM.TO -28.43% NRG.V -19.35% KL.TO 27.28% -6.83%
1140 @ryleez NRN.V -12.50% NRG.V -19.35% NVO.V 11.30% -6.85%
1141 @HooterHanna FVL.TO 46.25% CANN.CN -37.04% CBDT.CN -30.00% -6.93%
1142 @SuperStickman DM.V 18.18% OILS.CN -32.76% FAT.CN -6.25% -6.94%
1143 @sparty CIO.V -50.00% ECR.V 16.67% FSX.V 12.37% -6.99%
1144 @CryptoDali DMGI.V -22.73% MMEDF 33.23% TTD.V -31.58% -7.02%
1145 @Hardy88 IP.CN 56.52% TTD.V -31.58% HARY.CN -46.03% -7.03%
1146 @Tbill IP.CN 56.52% TTD.V -31.58% HARY.CN -46.03% -7.03%
1147 @stocklor IOT.V 5.00% SQD.V 36.84% HLTH.CN -62.96% -7.04%
1148 @Michal SHOP.TO 2.49% REVO.V -22.41% APHA.TO -1.82% -7.25%
1149 @Jagr SU.TO -27.20% SII.TO 19.26% EGFEY -14.29% -7.41%
1150 @zeusdog GTWO.V -46.36% GTG.CN 55.81% TRIP.CN -31.82% -7.46%
1151 @Sparhawknyou TTD.V -31.58% KNE.V -11.76% RVV.CN 20.93% -7.47%
1152 @Fanagalo NHK.TO -21.89% ECR.V 16.67% TECT.V -17.39% -7.54%
1153 @slowride TTD.V -31.58% BTU.V -35.29% XRO.CN 44.19% -7.56%
1154 @Alcapone GLDX.V 28.98% ATE.V -23.08% VLNS.TO -28.79% -7.63%
1155 @Exuro BTU.V -35.29% GBR.V 0.96% NVO.V 11.30% -7.68%
1156 @Brent ZENA.TO -40.00% HOLL.CN 5.00% WM.TO 11.32% -7.89%
1157 @Eyefold12 MRS.V 76.00% NUR.CN -40.00% PUMP.CN -60.00% -8.00%
1158 @Optimist REVO.V -22.41% LI.V 22.22% KLS.TO -23.86% -8.02%
1159 @Bottles WHN.V 33.78% NRN.V -12.50% AZM.V -45.58% -8.10%
1160 @Magee ARQ.CN 7.89% SMD.V 7.55% BUZZ.CN -40.00% -8.19%
1161 @Nomad YSS.V -20.69% KBLB -32.37% WATT 27.85% -8.40%
1162 @Goodtimes11 BUZZ.CN -40.00% FVL.TO 46.25% TTD.V -31.58% -8.44%
1163 @botafogo BUZZ.CN -40.00% NRN.V -12.50% HS.CN 26.67% -8.61%
1164 @Tyken TWR.V 35.71% EVER.V -44.93% MRO.V -16.67% -8.63%
1165 @GeoNinja ROS.V -10.26% GBR.V 0.96% GTT.V -16.67% -8.66%
1166 @ChrisCringle LIO.V 21.71% NRG.V -19.35% NDM.TO -28.43% -8.69%
1167 @Jefe_de_Oro NSG.CN -9.09% MIS.CN 2.27% NRG.V -19.35% -8.72%
1168 @oculi888 RDKO.CN -60.00% BIR.TO 53.70% QST.V -20.12% -8.81%
1169 @HAPPYAPPIE BSGM -22.48% GNPX 24.05% TLT.V -28.26% -8.89%
1170 @THMoney MMEDF 33.23% SAFE.CN 0.00% RDKO.CN -60.00% -8.92%
1171 @AldenTyrell VUI.V -19.05% NGE.V 25.00% VZZ.V -33.33% -9.13%
1172 @jazzyjay ATE.V -23.08% BABY.V 18.69% FLT.V -23.26% -9.21%
1173 @Millennial2000 KXS.TO -6.99% VMD.TO -21.20% CSU.TO 0.18% -9.34%
1174 @Greendream NGEN.V -28.44% SKE.V 57.83% CWBR -57.55% -9.39%
1175 @4rtuna REVO.V -22.41% DYA.V 0.00% ITKO.CN -5.88% -9.43%
1176 @money_bags_mangler GBR.V 0.96% HTC.V 0.00% MIR.V -29.55% -9.53%
1177 @UrsusMajor BUZZ.CN -40.00% BTU.V -35.29% FVL.TO 46.25% -9.68%
1178 @Mavrock RLV.V 10.00% RDKO.CN -60.00% RVV.CN 20.93% -9.69%
1179 @Bullmilker IP.CN 56.52% HARY.CN -46.03% BUZZ.CN -40.00% -9.84%
1180 @Allan AAX.V 50.00% BAY.V -47.62% DOS.V -32.14% -9.92%
1181 @Grzybek BUZZ.CN -40.00% MMEDF 33.23% ATE.V -23.08% -9.95%
1182 @Euca GFG.V 20.00% SCL.TO -27.74% REVO.V -22.41% -10.05%
1183 @Hejmdal MCEP -35.99% PLU.V 36.36% ATH.TO -30.95% -10.19%
1184 @Pirocas PBX.V -8.89% DM.V 18.18% CHV.CN -40.00% -10.24%
1185 @sums TBP.TO -21.43% GROW.V 13.79% ATE.V -23.08% -10.24%
1186 @Stockingup SIC.V 12.50% FAT.CN -6.25% CANN.CN -37.04% -10.26%
1187 @audiopile GRN.V 7.89% NDM.TO -28.43% ROS.V -10.26% -10.26%
1188 @BruceWayne ROS.V -10.26% BAY.V -47.62% RK.V 26.92% -10.32%
1189 @Empire ARQ.CN 7.89% CLV.V -28.89% EXP.V -10.00% -10.33%
1190 @goodleaf META.V -14.29% TUSK.CN 23.08% BUZZ.CN -40.00% -10.40%
1191 @butterboat PTQ.V 13.33% VAI.CN -30.00% MKO.V -14.58% -10.42%
1192 @Tminus1blkSwan GBR.V 0.96% SIC.V 12.50% EVER.V -44.93% -10.49%
1193 @achm15 MIR.V -29.55% VXL.V 16.67% NRG.V -19.35% -10.74%
1194 @Edp007 VXL.V 16.67% MIR.V -29.55% NRG.V -19.35% -10.74%
1195 @J3 RLV.V 10.00% REVO.V -22.41% DAC.V -20.00% -10.80%
1196 @yayaded NC.CN 38.10% ZEN.V -33.85% CANN.CN -37.04% -10.93%
1197 @GreasyStockBoy ZEN.V -33.85% CANN.CN -37.04% NC.CN 38.10% -10.93%
1198 @Str84Glory SES.TO -27.81% KTOV -21.79% VXL.V 16.67% -10.98%
1199 @SlyFox7 DM.V 18.18% MIR.V -29.55% SNV.V -22.22% -11.20%
1200 @dangla14 GABY.CN -38.46% ATE.V -23.08% KL.TO 27.28% -11.42%
1201 @liquidcourage ITR.V 27.94% EVER.V -44.93% TECT.V -17.39% -11.46%
1202 @CdnCPA BAY.V -47.62% NGE.V 25.00% NRN.V -12.50% -11.71%
1203 @investorgadgets TTD.V -31.58% BUZZ.CN -40.00% PLU.V 36.36% -11.74%
1204 @Prnd DM.V 18.18% SAFE.CN 0.00% GTEC.V -54.05% -11.96%
1205 @DanDan ADMA -21.25% BYSI 3.76% EVFM -18.75% -12.08%
1206 @CREAMFILIN FAT.CN -6.25% ZMA.V -30.00% SHRM.CN 0.00% -12.08%
1207 @myradiar DM.V 18.18% RHT.V -22.95% HUV.TO -31.70% -12.16%
1208 @rickmick HYSR -48.00% UURAF -11.00% SICNF 22.13% -12.29%
1209 @BrianBitcoinBull HIVE.V 18.46% AII.TO 30.91% RYU.V -87.00% -12.54%
1210 @NovaNew1 DM.V 18.18% BEER.V -35.29% PAI.V -20.66% -12.59%
1211 @SpydaGold NSG.CN -9.09% MIS.CN 2.27% TTD.V -31.58% -12.80%
1212 @Kayalounge BABY.V 18.69% GRB.V -35.11% REVO.V -22.41% -12.94%
1213 @Blsh77 SCL.TO -27.74% GLD.V -17.19% HOLL.CN 5.00% -13.31%
1214 @Maxhuntly CBDT.CN -30.00% CBG.V 17.39% NDM.TO -28.43% -13.68%
1215 @Dentree DM.V 18.18% GBLC.CN -50.00% BB.TO -9.44% -13.75%
1216 @Money4Life RLV.V 10.00% CBDT.CN -30.00% TBP.TO -21.43% -13.81%
1217 @rutgerz VLE.TO 0.00% ORS.V -46.43% MKR.V 5.00% -13.81%
1218 @jon2k HOLL.CN 5.00% CALI.CN -6.67% RWB.CN -39.81% -13.82%
1219 @Joker GBR.V 0.96% HMAN.V 3.13% HARY.CN -46.03% -13.98%
1220 @Profit ICO.V -10.00% GRN.V 7.89% BUZZ.CN -40.00% -14.04%
1221 @K NSG.CN -9.09% MIS.CN 2.27% BTU.V -35.29% -14.04%
1222 @PecanSandy04 REVO.V -22.41% PBX.V -8.89% OVV.TO -11.96% -14.42%
1223 @mikerosoft666 GBR.V 0.96% ATE.V -23.08% TBP.TO -21.43% -14.52%
1224 @TheRevenant2016 BYRN.CN 11.35% VENI.CN -60.00% HOLL.CN 5.00% -14.55%
1225 @FSMfusion APP.CN -60.00% BUZZ.CN -40.00% AWE.V 56.25% -14.58%
1226 @Budd22 EAST.V -50.00% FVL.TO 46.25% BUZZ.CN -40.00% -14.58%
1227 @epads SIC.V 12.50% TNY.CN -26.26% GGI.V -30.14% -14.63%
1228 @Dfed CANN.CN -37.04% CBDT.CN -30.00% TUSK.CN 23.08% -14.65%
1229 @DRIVES2323 CANN.CN -37.04% CBDT.CN -30.00% TUSK.CN 23.08% -14.65%
1230 @Bullish RTI.V -34.38% IPO.TO -19.51% CR.TO 9.68% -14.74%
1231 @Blunoze ALA.TO 1.99% ORS.V -46.43% MMV.V 0.00% -14.81%
1232 @ticotime2020 CBDT.CN -30.00% PYR.V 74.24% TMED.CN -88.75% -14.84%
1233 @Hudson45 DM.V 18.18% CANN.CN -37.04% TNY.CN -26.26% -15.04%
1234 @Eoj123 RHT.V -22.95% MOON.V -40.00% TELO.V 17.50% -15.15%
1235 @1KING1KOLE SIXW.CN -17.11% BEE.V -6.41% REVO.V -22.41% -15.31%
1236 @mrcashflow MIR.V -29.55% BTU.V -35.29% BABY.V 18.69% -15.38%
1237 @iNeWx HEXO.TO -8.82% OGI.TO -39.77% RY.TO 2.15% -15.48%
1238 @Mistfist NC.CN 38.10% CANN.CN -37.04% NUMI.V -48.31% -15.75%
1239 @Jxlp MIR.V -29.55% VIV.V -6.12% KNE.V -11.76% -15.81%
1240 @charles2018 BUZZ.CN -40.00% REVO.V -22.41% GRAT.V 14.29% -16.04%
1241 @lightningmillz UCU.V -3.85% ABML -18.59% TRCH -26.53% -16.32%
1242 @wow1234 APP.CN -60.00% AMZN 10.67% VFF.TO 0.29% -16.35%
1243 @Drogo ZG 52.92% APP.CN -60.00% ZYNE -42.05% -16.38%
1244 @ElJoro PKG.CN -25.00% AIM -13.19% TRNF -11.03% -16.41%
1245 @thegreentick ZEN.V -33.85% NC.CN 38.10% ACB.TO -53.49% -16.42%
1246 @Happy SENS.CN -90.00% IPO.TO -19.51% SX.CN 60.00% -16.50%
1247 @Kt PTQ.V 13.33% RHT.V -22.95% MIT.V -40.00% -16.54%
1248 @Run4urlife RDKO.CN -60.00% DOL.TO 6.38% FB 3.92% -16.57%
1249 @Marctheinvestor PREV.CN -25.00% TBP.TO -21.43% SWP.TO -4.65% -17.03%
1250 @Look-See MIR.V -29.55% MVIS 38.26% GNUS -59.86% -17.05%
1251 @Triplethreat BTE.TO -19.05% SU.TO -27.20% CNQ.TO -5.32% -17.19%
1252 @get.it BUZZ.CN -40.00% SES.TO -27.81% XBC.V 15.57% -17.41%
1253 @aucsam GRAT.V 14.29% CANN.CN -37.04% CBDT.CN -30.00% -17.58%
1254 @therealscoop BTU.V -35.29% DN.TO 5.56% ATE.V -23.08% -17.61%
1255 @verynicedave DM.V 18.18% TRIP.CN -31.82% BUZZ.CN -40.00% -17.88%
1256 @x SUGR.V -40.00% BEER.V -35.29% CURA.CN 21.58% -17.90%
1257 @Joobs VIV.V -6.12% AVL.TO 0.00% NUMI.V -48.31% -18.15%
1258 @THEswede CSTR.V -30.00% TVE.TO -10.59% WTER.CN -13.95% -18.18%
1259 @P24martin BUZZ.CN -40.00% DHC.CN -38.46% TUSK.CN 23.08% -18.46%
1260 @roatan2 PBX.V -8.89% LXX.CN -11.39% BEER.V -35.29% -18.53%
1261 @Clearblue INV.TO -32.64% AGRA.CN -54.55% AII.TO 30.91% -18.76%
1262 @tthayer PAI.V -20.66% DM.V 18.18% MARK -53.91% -18.80%
1263 @Copperjuan VERY.CN 14.29% NUMI.V -48.31% REVO.V -22.41% -18.81%
1264 @reddog GRAT.V 14.29% REVO.V -22.41% IN.TO -48.59% -18.91%
1265 @Glory NDM.TO -28.43% TRCH -26.53% APHA.TO -1.82% -18.93%
1266 @TK TNY.CN -26.26% NUR.CN -40.00% NSP.V 9.09% -19.06%
1267 @billyboy GBR.V 0.96% GGI.V -30.14% NDM.TO -28.43% -19.20%
1268 @rbarsom RDKO.CN -60.00% SPCE 9.87% RTX -7.51% -19.21%
1269 @Snoek AZM.V -45.58% CANX.V -2.00% ROS.V -10.26% -19.28%
1270 @Orr84 FLT.V -23.26% BUZZ.CN -40.00% HOLL.CN 5.00% -19.42%
1271 @TraderGroot RVV.CN 20.93% HMAN.V 3.13% CHM.CN -82.50% -19.48%
1272 @Goldmine TUSK.CN 23.08% SEI.V 0.00% LIB.CN -81.67% -19.53%
1273 @JohnMatrix GGI.V -30.14% MOON.V -40.00% CCW.V 10.20% -19.98%
1274 @jnbarbu REI-UN.TO -8.30% SCL.TO -27.74% MEG.TO -24.20% -20.08%
1275 @tree16 BB.TO -9.44% OWLI.CN -29.17% SNV.V -22.22% -20.28%
1276 @FireCapt PBX.V -8.89% MIR.V -29.55% REVO.V -22.41% -20.28%
1277 @Weedmoneyman APP.CN -60.00% DAC.V -20.00% BABY.V 18.69% -20.44%
1278 @raptors87 RLV.V 10.00% TTD.V -31.58% BUZZ.CN -40.00% -20.53%
1279 @EvilerOdin8778 EMM.V 32.35% CBDT.CN -30.00% GDSI -64.00% -20.55%
1280 @seagrind BUZZ.CN -40.00% VSBY.CN -30.56% GRN.V 7.89% -20.89%
1281 @SpankyWhite HRT.TO 29.17% GTWO.V -46.36% AZM.V -45.58% -20.93%
1282 @ben1 NUR.CN -40.00% SVA.V 14.00% CANN.CN -37.04% -21.01%
1283 @JamesWood DAC.V -20.00% APP.CN -60.00% VXL.V 16.67% -21.11%
1284 @Synergy TTD.V -31.58% CIO.V -50.00% DM.V 18.18% -21.13%
1285 @Moon TRIP.CN -31.82% NUMI.V -48.31% VXL.V 16.67% -21.16%
1286 @Gafanha1 RLV.V 10.00% BLGV.CN -50.00% PREV.CN -25.00% -21.67%
1287 @mcquarrieguy BUZZ.CN -40.00% BAY.V -47.62% BMK.V 22.22% -21.80%
1288 @CitrusSkunk BEER.V -35.29% GSTR.CN -9.09% TBP.TO -21.43% -21.94%
1289 @Robtr31 DM.V 18.18% MOON.V -40.00% IMR.V -44.00% -21.94%
1290 @sharpteeth00 SHRM.CN 0.00% RWB.CN -39.81% TCF.CN -26.32% -22.04%
1291 @ricand66 BUZZ.CN -40.00% IPOT.CN -48.91% BMK.V 22.22% -22.23%
1292 @jamjam BUZZ.CN -40.00% TUSK.CN 23.08% CIO.V -50.00% -22.31%
1293 @newftang JTR.V -44.44% SIC.V 12.50% BTU.V -35.29% -22.41%
1294 @Horseshoe WM.TO 11.32% ELYGF -20.43% NKLA -58.15% -22.42%
1295 @NanoTech19 ZEN.V -33.85% CANN.CN -37.04% FCC.V 3.57% -22.44%
1296 @wmt TTD.V -31.58% ORO.V 9.52% ORS.V -46.43% -22.83%
1297 @jango BAY.V -47.62% NSG.CN -9.09% GL.CN -12.07% -22.93%
1298 @HeyIrish MPJFF -2.00% PMN.TO -38.64% TLT.V -28.26% -22.97%
1299 @volcano NUR.CN -40.00% GTEC.V -54.05% GER.V 25.00% -23.02%
1300 @Kittmp REVO.V -22.41% BTU.V -35.29% ONC.TO -11.59% -23.10%
1301 @generan TNY.CN -26.26% PCG -5.77% NMHLY -37.47% -23.17%
1302 @greta BAY.V -47.62% NOB.V 25.00% PERK.CN -47.06% -23.23%
1303 @Django_the_cat BUZZ.CN -40.00% GLD.V -17.19% NRN.V -12.50% -23.23%
1304 @Kerouac PUMP.CN -60.00% MAI.V 38.30% NUMI.V -48.31% -23.34%
1305 @Raindog ISOL.CN -65.00% BOSS.CN -21.74% ZUM.V 16.67% -23.36%
1306 @JCnew MIR.V -29.55% GSTR.CN -9.09% TRIP.CN -31.82% -23.48%
1307 @brumell AZM.V -45.58% EVER.V -44.93% GFG.V 20.00% -23.50%
1308 @Sciptor TTD.V -31.58% MIR.V -29.55% BB.TO -9.44% -23.52%
1309 @jjshantz TTD.V -31.58% GGI.V -30.14% PBX.V -8.89% -23.53%
1310 @Emmettz PMED.CN -18.67% REVO.V -22.41% MIR.V -29.55% -23.54%
1311 @RightRhyme CANN.CN -37.04% AKR.V -4.17% CBDT.CN -30.00% -23.73%
1312 @Unicorne69 REVO.V -22.41% DOS.V -32.14% VIS.V -16.67% -23.74%
1313 @kd EVER.V -44.93% MVMD.CN 26.67% ZFR.V -53.42% -23.90%
1314 @Grose1987 DM.V 18.18% VVV.CN -50.00% BUZZ.CN -40.00% -23.94%
1315 @wanton89 DM.V 18.18% BUZZ.CN -40.00% EAST.V -50.00% -23.94%
1316 @longzzzzz BTE.TO -19.05% BAY.V -47.62% PTK.V -5.26% -23.98%
1317 @TomFord YFI.V -40.00% PBX.V -8.89% ATE.V -23.08% -23.99%
1318 @Massimom GRN.V 7.89% BUZZ.CN -40.00% NUR.CN -40.00% -24.04%
1319 @daha MIR.V -29.55% REVO.V -22.41% PAI.V -20.66% -24.21%
1320 @BoKchoY MIR.V -29.55% ATE.V -23.08% ADMA -21.25% -24.63%
1321 @surferbob ACB.TO -53.49% MYCO.CN -75.29% CXXI.CN 54.90% -24.63%
1322 @Grr VERY.CN 14.29% NUMI.V -48.31% ZENA.TO -40.00% -24.68%
1323 @Hobbes RLV.V 10.00% GTEC.V -54.05% SPDR.V -30.00% -24.68%
1324 @JMON APP.CN -60.00% META.V -14.29% STIL.CN 0.00% -24.76%
1325 @Dexter12 SNV.V -22.22% OWLI.CN -29.17% ATE.V -23.08% -24.82%
1326 @KM29 SCL.TO -27.74% BTE.TO -19.05% SES.TO -27.81% -24.87%
1327 @kolster MIR.V -29.55% REVO.V -22.41% RHT.V -22.95% -24.97%
1328 @Aznpoof REVO.V -22.41% DFEN -20.99% TTD.V -31.58% -24.99%
1329 @TheProfit IOT.V 5.00% NUR.CN -40.00% BUZZ.CN -40.00% -25.00%
1330 @Thankyouimsorry CANN.CN -37.04% TTD.V -31.58% BEE.V -6.41% -25.01%
1331 @kamikaze SCR.V 3.85% TMD.TO -38.93% SUGR.V -40.00% -25.03%
1332 @Bentleysuper8 ZENA.TO -40.00% BEER.V -35.29% SAFE.CN 0.00% -25.10%
1333 @mu BUZZ.CN -40.00% BEER.V -35.29% FT.TO 0.00% -25.10%
1334 @itsjoylynn TNY.CN -26.26% TGOD.TO -13.16% N.V -36.00% -25.14%
1335 @Ferd98Bull DOS.V -32.14% MKR.V 5.00% NUMI.V -48.31% -25.15%
1336 @SorsFortuna MKR.V 5.00% DMGI.V -22.73% SPOR.CN -57.89% -25.21%
1337 @Jaag ATE.V -23.08% GPH.V -16.07% PAT.TO -36.54% -25.23%
1338 @calain TGOD.TO -13.16% ZENA.TO -40.00% RHT.V -22.95% -25.37%
1339 @ChamBid AZM.V -45.58% GBR.V 0.96% DOS.V -32.14% -25.59%
1340 @Broke MIR.V -29.55% DIAM.TO -19.23% NEXT.TO -30.00% -26.26%
1341 @Menace11 WIFI.CN -4.17% TCF.CN -26.32% NUMI.V -48.31% -26.27%
1342 @Showmethwgreen APP.CN -60.00% BLO.CN 1.14% DAC.V -20.00% -26.29%
1343 @JMAC90 BTU.V -35.29% TTD.V -31.58% NRN.V -12.50% -26.46%
1344 @Banffboy PBX.V -8.89% REVO.V -22.41% NUMI.V -48.31% -26.54%
1345 @BlueSkyCapHoldings NUMI.V -48.31% UGD.V 3.95% BTU.V -35.29% -26.55%
1346 @pumpndump BAY.V -47.62% CVB.V -9.26% CPG.TO -22.91% -26.60%
1347 @James.King PMED.CN -18.67% MIR.V -29.55% TTD.V -31.58% -26.60%
1348 @JaysFan BAY.V -47.62% DHC.CN -38.46% IOT.V 5.00% -27.03%
1349 @raynbow PUMP.CN -60.00% DM.V 18.18% BLR.CN -40.00% -27.27%
1350 @Iconoclast TGOD.TO -13.16% XLY.V -60.61% HEXO.TO -8.82% -27.53%
1351 @GotzChartz ATE.V -23.08% EHT.V -40.00% DAC.V -20.00% -27.69%
1352 @bwhc NRN.V -12.50% BAY.V -47.62% ATE.V -23.08% -27.73%
1353 @Barc19 DYA.V 0.00% FLT.V -23.26% PEI.V -60.00% -27.75%
1354 @Steelhead SMD.V 7.55% CIO.V -50.00% ETI.CN -41.67% -28.04%
1355 @Mitox NUR.CN -40.00% CYDY -7.34% CANN.CN -37.04% -28.13%
1356 @Hazzard NRG.V -19.35% ORS.V -46.43% ZON.V -18.75% -28.18%
1357 @RichDaddy ATH.TO -30.95% CET.TO -26.47% CFW.TO -27.50% -28.31%
1358 @WillAckmanz GABY.CN -38.46% BUZZ.CN -40.00% U.TO -6.84% -28.43%
1359 @SBooth PEI.V -60.00% MIR.V -29.55% HMAN.V 3.13% -28.81%
1360 @Habs1 REVO.V -22.41% TTD.V -31.58% VENZ.V -33.33% -29.11%
1361 @kalle040 HS.CN 26.67% SPO.CN -80.00% USGD.CN -34.38% -29.24%
1362 @CWolfe BTU.V -35.29% NRN.V -12.50% BUZZ.CN -40.00% -29.26%
1363 @HighTide SNV.V -22.22% BUZZ.CN -40.00% SME.V -25.71% -29.31%
1364 @BadJesus MIR.V -29.55% BUZZ.CN -40.00% PMED.CN -18.67% -29.40%
1365 @lovedcoffee NDM.TO -28.43% PAT.TO -36.54% FLT.V -23.26% -29.41%
1366 @davinchi SAFE.CN 0.00% BUZZ.CN -40.00% NUMI.V -48.31% -29.44%
1367 @Coronaman20 SHRM.CN 0.00% BUZZ.CN -40.00% NUMI.V -48.31% -29.44%
1368 @Rammer CANN.CN -37.04% ATE.V -23.08% VLNS.TO -28.79% -29.64%
1369 @batman1144 MIR.V -29.55% PAI.V -20.66% BUZZ.CN -40.00% -30.07%
1370 @Interestedparty BLR.CN -40.00% ZENA.TO -40.00% AC.TO -10.27% -30.09%
1371 @goingtoberich9 BUZZ.CN -40.00% TRIP.CN -31.82% BTE.TO -19.05% -30.29%
1372 @392hemi REVO.V -22.41% TTD.V -31.58% CANN.CN -37.04% -30.34%
1373 @BRMinded MIR.V -29.55% BUZZ.CN -40.00% REVO.V -22.41% -30.65%
1374 @B TRIP.CN -31.82% THC.CN -38.64% BOSS.CN -21.74% -30.73%
1375 @fringe_remnant CIO.V -50.00% BAY.V -47.62% IOT.V 5.00% -30.87%
1376 @moneymanCAN DMGI.V -22.73% SHRM.CN 0.00% KUB.V -70.00% -30.91%
1377 @papercrafts TNY.CN -26.26% OGI.TO -39.77% SCL.TO -27.74% -31.26%
1378 @DoubleDiamond TTD.V -31.58% BLR.CN -40.00% REVO.V -22.41% -31.33%
1379 @cdt META.V -14.29% BUZZ.CN -40.00% ZENA.TO -40.00% -31.43%
1380 @Nickemountainglory PAT.TO -36.54% CGX.TO -27.79% GGI.V -30.14% -31.49%
1381 @Richrock AZM.V -45.58% DOS.V -32.14% GLD.V -17.19% -31.64%
1382 @Frank11 RDKO.CN -60.00% PREV.CN -25.00% ICO.V -10.00% -31.67%
1383 @Dobbie XLY.V -60.61% BEER.V -35.29% AWR.CN 0.00% -31.97%
1384 @HighVolume EAST.V -50.00% ZENA.TO -40.00% FAT.CN -6.25% -32.08%
1385 @onlypricepays NRN.V -12.50% AZM.V -45.58% GTE.TO -41.67% -33.25%
1386 @meatcleaver BUZZ.CN -40.00% FLT.V -23.26% PAT.TO -36.54% -33.26%
1387 @MrBlonde IOT.V 5.00% CHM.CN -82.50% REVO.V -22.41% -33.30%
1388 @Leafs04 DAC.V -20.00% MOON.V -40.00% NUR.CN -40.00% -33.33%
1389 @Giorgio ZENA.TO -40.00% ZMA.V -30.00% TRIP.CN -31.82% -33.94%
1390 @rome2013 ESI.TO -51.16% SES.TO -27.81% CPG.TO -22.91% -33.96%
1391 @mrjgray REVO.V -22.41% DAC.V -20.00% PUMP.CN -60.00% -34.14%
1392 @kegs31 FANS.CN -43.75% MARK -53.91% FAT.CN -6.25% -34.64%
1393 @idunno1987 TCF.CN -26.32% NDM.TO -28.43% CIO.V -50.00% -34.92%
1394 @sourbelts SES.TO -27.81% SCL.TO -27.74% ESI.TO -51.16% -35.57%
1395 @Platinum NUR.CN -40.00% BAY.V -47.62% NRG.V -19.35% -35.66%
1396 @TopDD NUR.CN -40.00% CBDT.CN -30.00% CANN.CN -37.04% -35.68%
1397 @Brother0001 BUZZ.CN -40.00% NUMI.V -48.31% PKK.CN -19.00% -35.77%
1398 @engineer EVER.V -44.93% ZFR.V -53.42% NSG.CN -9.09% -35.81%
1399 @SH99 SPOR.CN -57.89% TRIP.CN -31.82% IPO.TO -19.51% -36.41%
1400 @nameless GGI.V -30.14% ZFR.V -53.42% RMI.V -25.71% -36.43%
1401 @Letterhead BUZZ.CN -40.00% ZENA.TO -40.00% MIR.V -29.55% -36.52%
1402 @Creator TDOC 0.56% XSPA -60.86% EAST.V -50.00% -36.77%
1403 @wizade BUZZ.CN -40.00% RDKO.CN -60.00% DB.V -10.53% -36.84%
1404 @BurntWater CANN.CN -37.04% ZEN.V -33.85% ZENA.TO -40.00% -36.96%
1405 @Droneracer CWEB.TO -44.04% GABY.CN -38.46% HVT.V -30.00% -37.50%
1406 @Elitee12 GTE.TO -41.67% TRIP.CN -31.82% ZENA.TO -40.00% -37.83%
1407 @kdm BTU.V -35.29% DHC.CN -38.46% BUZZ.CN -40.00% -37.92%
1408 @hurley44 APP.CN -60.00% CFW.TO -27.50% CGX.TO -27.79% -38.43%
1409 @Tako DAC.V -20.00% APP.CN -60.00% PAT.TO -36.54% -38.85%
1410 @Thehippie BEER.V -35.29% LXX.CN -11.39% EAT.CN -70.00% -38.90%
1411 @TheGerman NUR.CN -40.00% GTEC.V -54.05% DMGI.V -22.73% -38.93%
1412 @ndaloisi TRIP.CN -31.82% PUMP.CN -60.00% TNY.CN -26.26% -39.36%
1413 @SpecNS BUZZ.CN -40.00% NUMI.V -48.31% TRIP.CN -31.82% -40.04%
1414 @VenisonStew BUZZ.CN -40.00% TRIP.CN -31.82% NUMI.V -48.31% -40.04%
1415 @Jug2mine REVO.V -22.41% EVER.V -44.93% ZFR.V -53.42% -40.26%
1416 @Jibler BUZZ.CN -40.00% IMR.V -44.00% CANN.CN -37.04% -40.35%
1417 @TradingDown TBP.TO -21.43% SUGR.V -40.00% GNUS -59.86% -40.43%
1418 @Samseidon BUZZ.CN -40.00% NKLA -58.15% IZEA -23.36% -40.50%
1419 @Slomka FLYY.CN -70.00% CRIS -8.87% MLND -43.27% -40.71%
1420 @Instadalt ZOM -47.37% BBD-B.TO -15.05% XSPA -60.86% -41.09%
1421 @DankenFranken APP.CN -60.00% CANN.CN -37.04% CBDT.CN -30.00% -42.35%
1422 @klaus296 ZENA.TO -40.00% BUZZ.CN -40.00% BAY.V -47.62% -42.54%
1423 @Theskipper ZENA.TO -40.00% BUZZ.CN -40.00% NUMI.V -48.31% -42.77%
1424 @MrMagoo CDC.V -60.00% EW.V 0.00% KUB.V -70.00% -43.33%
1425 @AlTrader EAST.V -50.00% GBLC.CN -50.00% ZMA.V -30.00% -43.33%
1426 @hydrogeologist DOS.V -32.14% EVER.V -44.93% ZFR.V -53.42% -43.50%
1427 @jcjizzle23 BUZZ.CN -40.00% RDKO.CN -60.00% TRIP.CN -31.82% -43.94%
1428 @B_Ruff PREV.CN -25.00% RDKO.CN -60.00% BAY.V -47.62% -44.21%
1429 @Walkabout HGD.TO -34.58% NUR.CN -40.00% HE.TO -60.00% -44.86%
1430 @BGGoldenChild91 BUZZ.CN -40.00% PUMP.CN -60.00% HUGE.CN -36.56% -45.52%
1431 @seattletechie40 XOGAQ -81.70% NVSEF -1.24% PACD -53.79% -45.58%
1432 @Merc IAN.CN -73.77% ZENA.TO -40.00% SNDE -24.91% -46.23%
1433 @Wildman69 NUR.CN -40.00% HLTH.CN -62.96% N.V -36.00% -46.32%
1434 @Jamanuel APP.CN -60.00% WMD.V -39.00% NUR.CN -40.00% -46.33%
1435 @canagrow APP.CN -60.00% BUZZ.CN -40.00% NUR.CN -40.00% -46.67%
1436 @Peppers GTEC.V -54.05% GAIA.CN -50.00% BLR.CN -40.00% -48.02%
1437 @fishbone91 EHT.V -40.00% PUMP.CN -60.00% RDKO.CN -60.00% -53.33%
1438 @Rds444 SENS.CN -90.00% PEI.V -60.00% SOP.TO -10.00% -53.33%
1439 @Jumpstart3 GRAT.V 14.29% PASO -75.62% TXTM -99.40% -53.58%
1440 @12 BUZZ.CN -40.00% MYCO.CN -75.29% NUMI.V -48.31% -54.54%
1441 @Appfan APP.CN -60.00% BUZZ.CN -40.00% EAT.CN -70.00% -56.67%
1442 @thatguybuddy TGIF.CN -36.84% FTEC.V -50.00% RYU.V -87.00% -57.95%
1443 @rockingron TVI.V -50.00% MXL-H.V -28.57% ENTI -99.80% -59.46%
1444 @longforlife GNUS -59.86% NAKD -82.42% SUGR.V -40.00% -60.76%
1445 @omp BUZZ.CN -40.00% SENS.CN -90.00% DVG.V -90.00% -73.33%