The 2020 Summer Hat Tricks

!Final Results!

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Anthony KNR.CN 911.90% SHRC.CN 35.00% DBG.V 145.45% 364.12%
2 @Michael_Konnert VZLA.V 295.29% TRG.CN 65.63% QX.V 471.43% 277.45%
3 @Bluezone BRC.V 276.00% SLV.CN 321.95% HMLO.V 76.47% 224.81%
4 @Phil38 VGLD.V 66.67% CBR.V 384.62% BYN.V 200.00% 217.09%
5 @Hobart KRR.TO 84.58% ABRA.V 168.00% SKP.V 380.00% 210.86%
6 @djdunnoe DEAL.V 18.75% NEV.V 370.00% GNG.V 233.33% 207.36%
7 @TickersandDice BRC.V 276.00% IZO.CN 241.18% DHR.V 50.00% 189.06%
8 @eixlberger BBB.V 124.24% CBR.V 384.62% WRR.V 50.00% 186.29%
9 @EagleEye SPA.V 304.55% GOG.V 222.73% AUX.V 18.57% 181.95%
10 @Highheat RYO.V 40.00% ER.TO 104.17% CBR.V 384.62% 176.26%
11 @J_Serendipity RYO.V 40.00% ER.TO 104.17% CBR.V 384.62% 176.26%
12 @Gizzy DSV.V 160.71% PGE.V 59.09% VZLA.V 295.29% 171.70%
13 @Stigswigs EQX.TO 17.08% GPV.V 449.84% FVL.TO 46.25% 171.06%
14 @zukuenftiger AGC.V 41.67% GWM.V 146.43% SLV.CN 321.95% 170.02%
15 @Resourcemaverick BRC.V 276.00% HMLO.V 76.47% GSPR.V 135.29% 162.59%
16 @Wizemouze KRR.TO 84.58% DM.V 18.18% KDK.V 377.78% 160.18%
17 @CaptainFrostyRocket MIS.CN 2.27% BYN.V 200.00% BRC.V 276.00% 159.42%
18 @g.money APLI.TO 17.65% SLV.CN 321.95% NNO.V 120.00% 153.20%
19 @Maillman PYR.V 74.24% ACU.V 70.59% EMO.V 307.14% 150.66%
20 @ordos PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% ART.V 200.00% 149.26%
21 @BS PGZ.V 184.21% ALDE.V 76.67% OCO.V 184.21% 148.36%
22 @Excelsior PRG.V 58.33% TV.TO 87.50% VZLA.V 295.29% 147.04%
23 @Olympia2 TUO.V 69.44% TUD.V 93.55% BRC.V 276.00% 146.33%
24 @happyguy FNR.V 100.00% MAI.V 38.30% VZLA.V 295.29% 144.53%
25 @bounceit KTN.V 70.00% SPA.V 304.55% NGD.TO 55.63% 143.39%
26 @h2theizzo GSPR.V 135.29% BYN.V 200.00% RSLV.V 90.00% 141.76%
27 @Matthew CBR.V 384.62% SUNM.V 36.00% SYH.V 2.94% 141.19%
28 @Gldbull TUO.V 69.44% SCOT.V 57.41% VZLA.V 295.29% 140.72%
29 @krobe98 FVL.TO 46.25% BNCH.V 207.14% ABRA.V 168.00% 140.46%
30 @theWallBanger FNR.V 100.00% BYN.V 200.00% RLG.CN 111.76% 137.25%
31 @Fischlaender MON.V 135.71% VEIN.V 32.50% IZO.CN 241.18% 136.46%
32 @chillier88 DHR.V 50.00% VZLA.V 295.29% STGO.TO 62.80% 136.03%
33 @RD85 PGM.V 92.59% EMO.V 307.14% CMD.V 5.56% 135.10%
34 @Antonello AGC.V 41.67% VZLA.V 295.29% CCM.TO 66.67% 134.54%
35 @longputt GNG.V 233.33% NNO.V 120.00% AAX.V 50.00% 134.44%
36 @Elb DME.V 313.89% NLC.V 63.44% TIG.V 23.91% 133.75%
37 @Yoshimura OCG.V 62.86% TLG.TO 38.78% VZLA.V 295.29% 132.31%
38 @investorwannabe LAD.V 8.33% HIGH.V 92.00% VZLA.V 295.29% 131.88%
39 @Highflight65 DSV.V 160.71% ABRA.V 168.00% GRSL.V 66.67% 131.79%
40 @Tenor ABRA.V 168.00% DOC.V 169.74% SCOT.V 57.41% 131.71%
41 @strakpao IP.CN 56.52% SONA.CN 163.64% MMS.V 169.44% 129.87%
42 @Main_Street EMO.V 307.14% WAR.V 42.86% WINS.V 35.71% 128.57%
43 @MBR2018 FF.TO 42.42% EMX.V 37.50% SPA.V 304.55% 128.16%
44 @ridgeball GGL.V 75.00% BYN.V 200.00% GQC.V 108.82% 127.94%
45 @spec EFR.TO 4.69% VZLA.V 295.29% GOLD.TO 82.84% 127.61%
46 @EliteAssets LBC.V 28.57% BRC.V 276.00% EU.V 70.83% 125.13%
47 @metalhead46 RRI.V 57.50% MGM.V 83.33% GNG.V 233.33% 124.72%
48 @bluesky MINE.V 220.00% FEX.V 100.00% TES.V 50.00% 123.33%
49 @damantis SPA.V 304.55% ORE.V 22.54% AXU.TO 39.62% 122.23%
50 @Brandy ORM.V 227.27% NOB.V 25.00% RLG.CN 111.76% 121.35%
51 @hamonthebone DOC.V 169.74% SONA.CN 163.64% BKI.TO 30.00% 121.12%
52 @DanKov BRC.V 276.00% ORG.V 27.50% SKE.V 57.83% 120.44%
53 @hico11 ETG.TO 17.57% SWA.V 62.50% PERU.V 279.49% 119.85%
54 @gurken NSRPF 15.20% BKRRF 302.50% KAMRF 37.50% 118.40%
55 @money75 IP.CN 56.52% SONA.CN 163.64% PLY.V 133.33% 117.83%
56 @JIM99 PGZ.V 184.21% GQC.V 108.82% ADZ.V 60.00% 117.68%
57 @Sebinho DSV.V 160.71% PBM.V 164.29% SURG.V 27.78% 117.59%
58 @Jorn KRR.TO 84.58% MMX.TO 26.26% SLVR.V 241.94% 117.59%
59 @Jetty SPA.V 304.55% NKW.V 16.67% BGF.V 30.77% 117.33%
60 @Jaws BBB.V 124.24% VGLD.V 66.67% DSV.V 160.71% 117.21%
61 @goldpan GGO.V 133.33% BTR.V 18.10% BYN.V 200.00% 117.14%
62 @Fuzzy XTT.V 113.33% ATI.V 100.00% GSPR.V 135.29% 116.21%
63 @CndnBacon PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% EAS.V 100.00% 115.92%
64 @Juan_Valdez BULL.CN 93.33% POR.V 172.73% ROCK.V 80.00% 115.35%
65 @Metalmonkey SPA.V 304.55% BMK.V 22.22% UNG 18.83% 115.20%
66 @brucelionheart DPM.TO 17.49% MUX.TO 13.41% DME.V 313.89% 114.93%
67 @Csbequitydog KRR.TO 84.58% ROXG.TO 32.84% ORM.V 227.27% 114.90%
68 @JonathanGold RJX-A.V 13.51% AMX.V 96.97% GNG.V 233.33% 114.61%
69 @yuenyin DM.V 18.18% DOC.V 169.74% WELL.TO 155.47% 114.46%
70 @jimb7770 SIG.CN 38.71% BRC.V 276.00% RECO.V 26.32% 113.68%
71 @Silver2021 VZLA.V 295.29% WDO.TO 15.22% NGE.V 25.00% 111.84%
72 @Rblac03 VGLD.V 66.67% QMX.V 66.67% BYN.V 200.00% 111.11%
73 @JPH BCU.V 110.00% MMS.V 169.44% CVV.V 52.94% 110.80%
74 @LiSTF KRR.TO 84.58% PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% 110.78%
75 @goalkeeper1 PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% KRR.TO 84.58% 110.78%
76 @AlohaGold88 WM.TO 11.32% TOE.V 16.00% SPA.V 304.55% 110.62%
77 @AdrianVeidt MMG.V 78.05% MGM.V 83.33% ABRA.V 168.00% 109.79%
78 @Rocketsurgeon POR.V 172.73% SKE.V 57.83% GLM.CN 94.12% 108.23%
79 @vikinginvest ELD.TO 26.64% GBR.V 0.96% VZLA.V 295.29% 107.63%
80 @Argentum ARIC.V 112.50% BHS.V 72.22% GSPR.V 135.29% 106.67%
81 @Monty2222 MUX.TO 13.41% DEF.V 210.53% RSLV.V 90.00% 104.65%
82 @bedrag POR.V 172.73% CZZ.V 5.26% CMB.V 133.33% 103.77%
83 @Friendofafriend GGO.V 133.33% GWM.V 146.43% MQR.TO 31.51% 103.76%
84 @Lunchbox NCX.V 118.18% DNT.TO 42.86% TKO.TO 150.00% 103.68%
85 @Northernvince PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% OCG.V 62.86% 103.54%
86 @CirQitRnr SONA.CN 163.64% HS.CN 26.67% SZLS.TO 118.75% 103.02%
87 @Roko777 TUSK.CN 23.08% MKR.V 5.00% PERU.V 279.49% 102.52%
88 @navderek PGZ.V 184.21% IPT.V 58.33% STGO.TO 62.80% 101.78%
89 @BigSwings SIC.V 12.50% SMS.V 210.00% JNC.CN 82.61% 101.70%
90 @Mikedenis BNCH.V 207.14% AMX.V 96.97% GBR.V 0.96% 101.69%
91 @MadMMcAvoy OCO.V 184.21% AUN.V 68.52% FSY.TO 50.00% 100.91%
92 @tuzo VGLD.V 66.67% MON.V 135.71% FIND.V 100.00% 100.79%
93 @CoolG SONA.CN 163.64% ARTG.V 92.46% FVL.TO 46.25% 100.78%
94 @crustydragon IPA.V 43.68% SONA.CN 163.64% PGM.V 92.59% 99.97%
95 @Canadiense DSV.V 160.71% FVL.TO 46.25% PGM.V 92.59% 99.85%
96 @boxterfan AMK.V 96.43% GBR.V 0.96% BYN.V 200.00% 99.13%
97 @goldrush44 PYR.V 74.24% SONA.CN 163.64% SKE.V 57.83% 98.57%
98 @cincocinco CTEC.V 81.25% NXN.V 86.67% BBB.V 124.24% 97.39%
99 @Martin7171 WIN.V 40.00% GNG.V 233.33% AUX.V 18.57% 97.30%
100 @ProspectorX FG.V 106.25% POR.V 172.73% WM.TO 11.32% 96.77%
101 @marcm711 MMS.V 169.44% BKI.TO 30.00% KRR.TO 84.58% 94.67%
102 @Leon BYN.V 200.00% MEK.V 60.00% SVG.V 20.45% 93.48%
103 @500wedge SONA.CN 163.64% TUD.V 93.55% TUSK.CN 23.08% 93.42%
104 @belchski PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% BGF.V 30.77% 92.84%
105 @dutch_patience HPQ.V 173.53% BGF.V 30.77% PYR.V 74.24% 92.84%
106 @Goldron BYN.V 200.00% VGLD.V 66.67% WM.TO 11.32% 92.66%
107 @Rrooze F.V 54.55% GWM.V 146.43% GGD.TO 76.74% 92.57%
108 @greathope PZG 2.73% GOG.V 222.73% FVL.TO 46.25% 90.57%
109 @Puffpuff EAS.V 100.00% YGT.V 36.67% CMB.V 133.33% 90.00%
110 @Leafs21 FVL.TO 46.25% BYN.V 200.00% BMK.V 22.22% 89.49%
111 @Ri XTT.V 113.33% ATI.V 100.00% NOM.CN 46.54% 86.62%
112 @apok PYR.V 74.24% XBC.V 15.57% DOC.V 169.74% 86.51%
113 @GoldenLady TUD.V 93.55% TUO.V 69.44% AMK.V 96.43% 86.47%
114 @fishing ICM.V 83.33% DEC.V 60.00% ENDR.V 116.00% 86.44%
115 @Cangalli GNG.V 233.33% GBR.V 0.96% NGE.V 25.00% 86.43%
116 @KurtsMgurts DM.V 18.18% HIVE.V 18.46% CGG.TO 221.43% 86.02%
117 @EurekaTrader DOC.V 169.74% PYR.V 74.24% PTQ.V 13.33% 85.77%
118 @samspudz GWA.V 9.68% SAM.TO 100.00% SOMA.V 147.62% 85.77%
119 @Sweden ARIC.V 112.50% EAS.V 100.00% ALTA.V 44.44% 85.65%
120 @R4D4 NUG.V 94.44% SCZ.V 38.24% MDL.V 121.43% 84.70%
121 @Deadbeat GPG.V 136.36% SCOT.V 57.41% ADZ.V 60.00% 84.59%
122 @BlackHawk IRV.CN 23.14% LIO.V 21.71% BNCH.V 207.14% 84.00%
123 @Mick IPA.V 43.68% GSI.V 150.00% SCOT.V 57.41% 83.70%
124 @rtlc427480 PYR.V 74.24% HPQ.V 173.53% TSK.CN 2.86% 83.54%
125 @Mrgoalmoney DM.V 18.18% BNCH.V 207.14% CAD.V 25.00% 83.44%
126 @Joobus QMX.V 66.67% FCU.TO 12.90% DOC.V 169.74% 83.10%
127 @BT592 AMY.V 46.88% HPQ.V 173.53% PNG.V 28.85% 83.08%
128 @LithiumLove ICM.V 83.33% NLC.V 63.44% CYP.V 102.38% 83.05%
129 @Yak DM.V 18.18% SONA.CN 163.64% VGLD.V 66.67% 82.83%
130 @Dilligaf EAS.V 100.00% ECR.V 16.67% TOC.CN 131.25% 82.64%
131 @Thanos AOT.TO 38.55% MYA.TO 28.85% MAX.TO 177.78% 81.73%
132 @KITTYHAWK LIO.V 21.71% BYN.V 200.00% IRV.CN 23.14% 81.62%
133 @ogopogo EQTY.V 106.25% AUEN.V 2.41% CMB.V 133.33% 80.66%
134 @Freddybaler001 NVO.V 11.30% VGLD.V 66.67% SONA.CN 163.64% 80.54%
135 @RocksOn1111 MIS.CN 2.27% DBG.V 145.45% TUD.V 93.55% 80.43%
136 @rubber MIN.TO 1.49% MAX.TO 177.78% JET.V 58.00% 79.09%
137 @buck85 PEMC.V 145.45% LIO.V 21.71% TUO.V 69.44% 78.87%
138 @stxmessiah CLQ.TO 83.33% ER.TO 104.17% IVN.TO 49.06% 78.85%
139 @homelesstrader NGE.V 25.00% AAX.V 50.00% DSV.V 160.71% 78.57%
140 @cycleogical GQC.V 108.82% AWX.V 56.25% AUL.V 66.67% 77.25%
141 @Heck PTG.TO 51.18% NCP.TO 164.29% FRO-UN.V 14.81% 76.76%
142 @dudex25 FVL.TO 46.25% EAS.V 100.00% MGM.V 83.33% 76.53%
143 @Stoktik SOMA.V 147.62% SVG.V 20.45% COR.V 60.00% 76.02%
144 @Smallfish GBR.V 0.96% BNCH.V 207.14% PDM.V 18.75% 75.62%
145 @Flipke PEMC.V 145.45% ALTA.V 44.44% PGX.V 36.00% 75.30%
146 @touquoy DGMLF 147.57% NVO.V 11.30% GRSL.V 66.67% 75.18%
147 @Goldy NVO.V 11.30% ORG.V 27.50% AAG.V 186.67% 75.16%
148 @Drjimjones BYN.V 200.00% ORE.V 22.54% TSK.CN 2.86% 75.13%
149 @MrPapagiorgio SONA.CN 163.64% FD.V 25.25% AGN.CN 34.04% 74.31%
150 @barrosluco DNT.TO 42.86% TV.TO 87.50% PAC.V 92.50% 74.29%
151 @258Capital BZ.V 162.07% MQR.TO 31.51% ORG.V 27.50% 73.69%
152 @epithermal EAS.V 100.00% JAG.TO 82.25% MAI.V 38.30% 73.52%
153 @Tothej GGD.TO 76.74% REG.V 94.19% IVN.TO 49.06% 73.33%
154 @stockman2020 CXXI.CN 54.90% SONA.CN 163.64% GBR.V 0.96% 73.16%
155 @Goldzjim KRR.TO 84.58% TV.TO 87.50% FVL.TO 46.25% 72.78%
156 @kayo PGZ.V 184.21% AMC.V 19.40% VRR.V 14.29% 72.63%
157 @boltup CMC.CN 80.00% GSP.V 17.86% NNO.V 120.00% 72.62%
158 @JCMiningReport BZ.V 162.07% RGLD.CN 29.31% RECO.V 26.32% 72.57%
159 @Spire TUO.V 69.44% VIPR.V 57.89% RSLV.V 90.00% 72.45%
160 @1111 MKR.V 5.00% SKYG.V 161.54% LECR.CN 50.00% 72.18%
161 @winproglobal GWM.V 146.43% UEC 11.70% AWE.V 56.25% 71.46%
162 @MoneyMike RLG.CN 111.76% MIS.CN 2.27% EAS.V 100.00% 71.35%
163 @Onepoint61803 BMK.V 22.22% HIGH.V 92.00% EDR.TO 99.60% 71.27%
164 @Desperado IP.CN 56.52% FG.V 106.25% AAX.V 50.00% 70.92%
165 @mongoo BZ.V 162.07% WM.TO 11.32% MAI.V 38.30% 70.56%
166 @LTR GLM.CN 94.12% SCOT.V 57.41% MEK.V 60.00% 70.51%
167 @FirstTrax VTT.V 60.00% TSN.V 108.33% CGC.V 42.50% 70.28%
168 @Barbaroo MMS.V 169.44% APX.V 4.17% SUNM.V 36.00% 69.87%
169 @Handsomeharry WM.TO 11.32% BKI.TO 30.00% ABRA.V 168.00% 69.77%
170 @dnordy EQX.TO 17.08% SONA.CN 163.64% LBC.V 28.57% 69.76%
171 @yellojelly KRR.TO 84.58% SIC.V 12.50% RLG.CN 111.76% 69.62%
172 @Ropen FMC.V 50.00% KRR.TO 84.58% PYR.V 74.24% 69.61%
173 @CycleInvestor NGE.V 25.00% WUC.CN 112.82% EU.V 70.83% 69.55%
174 @SonOfGrey GGD.TO 76.74% FWZ.V 77.36% F.V 54.55% 69.55%
175 @Hayekian EAS.V 100.00% GER.V 25.00% MGM.V 83.33% 69.44%
176 @Luca21 AR.TO 47.18% EDR.TO 99.60% SVE.V 61.36% 69.38%
177 @Tethys_Minerals GRSL.V 66.67% GENM.TO 47.22% REG.V 94.19% 69.36%
178 @guydel SIC.V 12.50% DBG.V 145.45% WRR.V 50.00% 69.32%
179 @Eric35 NLC.V 63.44% ML.V 33.33% LAC.TO 110.88% 69.22%
180 @Jmar SONA.CN 163.64% BUX.CN 32.26% CCW.V 10.20% 68.70%
181 @stingwit MKR.V 5.00% BYN.V 200.00% GBR.V 0.96% 68.65%
182 @Nu2me MRS.V 76.00% XRO.CN 44.19% KRR.TO 84.58% 68.26%
183 @d2dgw BCFN.CN 113.33% NC.CN 38.10% BIGG.CN 52.38% 67.94%
184 @GneissGuy GPG.V 136.36% WRP.V 41.67% OMM.V 25.00% 67.68%
185 @Obristbergmeister MRS.V 76.00% FG.V 106.25% SII.TO 19.26% 67.17%
186 @Dexteritas HIGH.V 92.00% AMK.V 96.43% SIC.V 12.50% 66.98%
187 @MiningCatalyst ARIC.V 112.50% VG.V 75.68% TWLV.CN 9.68% 65.95%
188 @DrWealth CYP.V 102.38% ECR.V 16.67% MMG.V 78.05% 65.70%
189 @WorriedBuffet VERY.CN 14.29% FVL.TO 46.25% GSPR.V 135.29% 65.28%
190 @Swift GGO.V 133.33% TOE.V 16.00% FVL.TO 46.25% 65.19%
191 @d4 DBG.V 145.45% SIC.V 12.50% CASA.V 35.71% 64.56%
192 @Madison KRR.TO 84.58% JAG.TO 82.25% MMX.TO 26.26% 64.36%
193 @Gauss TUD.V 93.55% GBR.V 0.96% AMK.V 96.43% 63.64%
194 @Moses KRR.TO 84.58% PGM.V 92.59% WM.TO 11.32% 62.83%
195 @Franke TBX.V 20.87% VGLD.V 66.67% SAM.TO 100.00% 62.51%
196 @WRN RLG.CN 111.76% MKR.V 5.00% TUO.V 69.44% 62.07%
197 @bc1522 PGM.V 92.59% VLC.V 1.06% ARTG.V 92.46% 62.04%
198 @atlevan FVL.TO 46.25% OCG.V 62.86% ELEF.TO 76.92% 62.01%
199 @Germany FCC.V 3.57% POR.V 172.73% ORO.V 9.52% 61.94%
200 @inspectordave55 NXS.V 54.55% TUSK.CN 23.08% FG.V 106.25% 61.29%
201 @TVC15 TUD.V 93.55% TUO.V 69.44% SVG.V 20.45% 61.15%
202 @Conglowz IRV.CN 23.14% NVO.V 11.30% DGMLF 147.57% 60.67%
203 @FITZ101 MQR.TO 31.51% OCG.V 62.86% TV.TO 87.50% 60.62%
204 @Thrive CCE.V 83.33% BULL.CN 93.33% FNV.TO 4.96% 60.54%
205 @SETI KRR.TO 84.58% SKE.V 57.83% ESM.TO 38.33% 60.25%
206 @Jjh ECR.V 16.67% ATY.V 100.00% NGC.V 61.76% 59.48%
207 @Nihilism KRR.TO 84.58% PTQ.V 13.33% CMC.CN 80.00% 59.30%
208 @Neksav LIO.V 21.71% MGM.V 83.33% BEX.V 70.00% 58.35%
209 @GoldenGlenn KORE.V 74.07% AMX.V 96.97% UGD.V 3.95% 58.33%
210 @frogwoot PLU.V 36.36% BHS.V 72.22% FMG.V 64.58% 57.72%
211 @MTV BCM.V 54.03% AXU.TO 39.62% MGG.V 79.41% 57.69%
212 @Peterthegreek DM.V 18.18% CYP.V 102.38% DG.V 51.52% 57.36%
213 @luozhen NCAU.V 64.44% SVE.V 61.36% FFOX.V 45.00% 56.94%
214 @jazzbo OIII.V 34.40% SAE.V 133.33% TSK.CN 2.86% 56.86%
215 @teatimenow MRZ.V 24.24% DEX.V 44.44% CLH.V 100.00% 56.23%
216 @brumby1955 CD.V 72.73% KRR.TO 84.58% WM.TO 11.32% 56.21%
217 @Trust_no_1 SKE.V 57.83% TSN.V 108.33% MIS.CN 2.27% 56.15%
218 @stratanic MTB.V 66.67% BHS.V 72.22% SRL.V 29.17% 56.02%
219 @dragonnose VGLD.V 66.67% FVL.TO 46.25% F.V 54.55% 55.82%
220 @intrustwegod DSV.V 160.71% DN.TO 5.56% GBR.V 0.96% 55.74%
221 @fishman0327 PGM.V 92.59% VSR.V 16.24% SKE.V 57.83% 55.55%
222 @JSSR IDG.TO 69.17% AAX.V 50.00% AMY.V 46.88% 55.35%
223 @viperman AUAU.V 27.69% GGD.TO 76.74% SVE.V 61.36% 55.27%
224 @Gnome TV.TO 87.50% ORGN.CN 20.00% SCOT.V 57.41% 54.97%
225 @Truth MKR.V 5.00% PYR.V 74.24% KRR.TO 84.58% 54.61%
226 @Prospectordude NXE.TO 29.24% CYP.V 102.38% LGD.TO 31.95% 54.52%
227 @robby CNC.V 97.85% NOB.V 25.00% WIN.V 40.00% 54.28%
228 @Lemmingfinder AMX.V 96.97% BMK.V 22.22% RBX.V 43.33% 54.18%
229 @juventino CAD.V 25.00% ADZ.V 60.00% ANX.TO 75.86% 53.62%
230 @HaroldC AAX.V 50.00% KTN.V 70.00% GMC.V 40.00% 53.33%
231 @Diajohn SOCK.V 27.78% ASE.CN 80.00% WRR.V 50.00% 52.59%
232 @Harry_Ore HZM.TO 84.62% TPL-H.V 12.50% AQB 59.54% 52.22%
233 @goldironhands STGO.TO 62.80% ADZ.V 60.00% WHN.V 33.78% 52.20%
234 @JackieMac STH.V 100.00% HNU.TO 26.72% HMJI.TO 29.53% 52.08%
235 @Aurmon NSP.V 9.09% NXS.V 54.55% PAC.V 92.50% 52.05%
236 @ced3096 AMX.V 96.97% GBR.V 0.96% SKE.V 57.83% 51.92%
237 @take1 IRV.CN 23.14% LAB.V 62.50% HZU.TO 70.00% 51.88%
238 @TOOZ NUG.V 94.44% HAN.V 36.67% OSI.V 22.12% 51.08%
239 @chefboyardee DLTA.V 41.67% KRR.TO 84.58% ELD.TO 26.64% 50.96%
240 @Lucrative NEXT 61.67% TV.TO 87.50% FCC.V 3.57% 50.92%
241 @HVT WM.TO 11.32% TUD.V 93.55% FVL.TO 46.25% 50.37%
242 @dmandman VGLD.V 66.67% VQA.V 11.11% ANK.V 72.73% 50.17%
243 @remta EAS.V 100.00% TUSK.CN 23.08% HS.CN 26.67% 49.91%
244 @Toronto QRC.V 6.41% JET.V 58.00% KAP.V 85.00% 49.80%
245 @Fiat AR.TO 47.18% F.V 54.55% FVL.TO 46.25% 49.32%
246 @CriticalInvestor KORE.V 74.07% TML.TO 15.38% SCOT.V 57.41% 48.96%
247 @ACAB KRR.TO 84.58% AR.TO 47.18% MND.TO 14.79% 48.85%
248 @SeekingAU AOT.TO 38.55% TML.TO 15.38% ARTG.V 92.46% 48.80%
249 @Majic VGLD.V 66.67% QMX.V 66.67% SIC.V 12.50% 48.61%
250 @Jaydee68 WM.TO 11.32% GGO.V 133.33% GBR.V 0.96% 48.54%
251 @Shelby2 PGM.V 92.59% GBR.V 0.96% ORX.V 52.00% 48.52%
252 @Longci54 FGOVF 52.97% LOMLF 26.13% MRDDF 66.35% 48.48%
253 @aulion ECR.V 16.67% TOE.V 16.00% RLG.CN 111.76% 48.14%
254 @ImaGlitch PYR.V 74.24% TUSK.CN 23.08% FVL.TO 46.25% 47.85%
255 @DRD FVL.TO 46.25% SCZ.V 38.24% IPT.V 58.33% 47.61%
256 @JohnGalt777 OCG.V 62.86% IPT.V 58.33% USA.TO 21.07% 47.42%
257 @raleigh111 NLC.V 63.44% ARQ.CN 7.89% AIS.V 70.00% 47.11%
258 @rahul IVN.TO 49.06% TUO.V 69.44% BTO.TO 22.57% 47.02%
259 @Porie ORX.V 52.00% PORE.V 54.55% OIII.V 34.40% 46.98%
260 @GoldBarTender TUO.V 69.44% FVL.TO 46.25% OMM.V 25.00% 46.90%
261 @mulligansmassive MIS.CN 2.27% GGO.V 133.33% MKR.V 5.00% 46.87%
262 @nkob1974 USA.TO 21.07% BHS.V 72.22% AR.TO 47.18% 46.82%
263 @auguy SKE.V 57.83% SMD.V 7.55% KORE.V 74.07% 46.48%
264 @Muley SNG.V 65.38% RK.V 26.92% AMY.V 46.88% 46.39%
265 @JohnMystique GLDX.V 28.98% AGC.V 41.67% AUN.V 68.52% 46.39%
266 @hngryrat SIC.V 12.50% WIN.V 40.00% KRR.TO 84.58% 45.69%
267 @Bp73 AMK.V 96.43% HMAN.V 3.13% SUNM.V 36.00% 45.18%
268 @Big.Jim.McBob AXU.TO 39.62% MGG.V 79.41% WDO.TO 15.22% 44.75%
269 @Maniac GBML.V 66.67% LBC.V 28.57% SIG.CN 38.71% 44.65%
270 @Freedom65 FR.TO 20.59% KRR.TO 84.58% ZEU.CN 27.78% 44.32%
271 @vl64 AMZ.V 12.12% AMX.V 96.97% LUM.V 23.68% 44.26%
272 @Gazou ECR.V 16.67% PGM.V 92.59% TUSK.CN 23.08% 44.11%
273 @RedDragon ECR.V 16.67% IPT.V 58.33% C.V 57.14% 44.05%
274 @jdl84 SYH.V 2.94% GXU.V 16.00% WUC.CN 112.82% 43.92%
275 @settogo SKE.V 57.83% TUO.V 69.44% TK.V 2.94% 43.41%
276 @minitat AMY.V 46.88% PRG.V 58.33% NAM.V 25.00% 43.40%
277 @2pac ORE.V 22.54% SMD.V 7.55% FNR.V 100.00% 43.36%
278 @arvanlaar MIS.CN 2.27% TOE.V 16.00% RLG.CN 111.76% 43.35%
279 @rikyu FCC.V 3.57% BPLI.V 50.00% MRS.V 76.00% 43.19%
280 @Pooshoes PONY.TO 41.67% MIN.TO 1.49% KRR.TO 84.58% 42.58%
281 @Ok1969 FSX.V 12.37% TBX.V 20.87% KNT.V 94.32% 42.52%
282 @Dougglen FMG.V 64.58% WIN.V 40.00% BMK.V 22.22% 42.27%
283 @hafkeman WDO.TO 15.22% KNT.V 94.32% TOE.V 16.00% 41.84%
284 @hihosilver WDO.TO 15.22% NGD.TO 55.63% F.V 54.55% 41.80%
285 @2dgrace ORE.V 22.54% CDV.TO 78.95% LUM.V 23.68% 41.72%
286 @TheGalvanizer MAI.V 38.30% GBR.V 0.96% DMX.V 85.71% 41.66%
287 @lithiumgold BMK.V 22.22% CVV.V 52.94% IVN.TO 49.06% 41.41%
288 @CarpenterDave FR.TO 20.59% KRR.TO 84.58% HIVE.V 18.46% 41.21%
289 @Brexton PYR.V 74.24% TSK.CN 2.86% VYGR.CN 45.90% 41.00%
290 @Mgb9313 API.CN 47.92% VO.V 29.17% RIO.V 45.61% 40.90%
291 @Giganticus LGO.TO 35.06% MQR.TO 31.51% GTG.CN 55.81% 40.80%
292 @JetJaguar IP.CN 56.52% NC.CN 38.10% HS.CN 26.67% 40.43%
293 @Cujocat FSXLF 17.07% SKREF 76.95% MWSNF 26.28% 40.10%
294 @JT44 WM.TO 11.32% HS.CN 26.67% BU.TO 82.07% 40.02%
295 @XPOY_Y TUSK.CN 23.08% WIN.V 40.00% GTG.CN 55.81% 39.63%
296 @kream2x AMX.V 96.97% ECR.V 16.67% MKR.V 5.00% 39.55%
297 @landowner MIS.CN 2.27% FVL.TO 46.25% TUO.V 69.44% 39.32%
298 @JulioBigTime FVL.TO 46.25% IPT.V 58.33% SIC.V 12.50% 39.03%
299 @JP9 IRV.CN 23.14% HAN.V 36.67% AWE.V 56.25% 38.68%
300 @pikehunter SKE.V 57.83% WM.TO 11.32% FVL.TO 46.25% 38.47%
301 @rental MRS.V 76.00% DM.V 18.18% RVV.CN 20.93% 38.37%
302 @CMR PAC.V 92.50% KAI 10.97% NVO.V 11.30% 38.26%
303 @JBM KRR.TO 84.58% SIC.V 12.50% ECR.V 16.67% 37.92%
304 @latta ADZ.V 60.00% AOT.TO 38.55% TSG.V 14.71% 37.75%
305 @Spessart FCC.V 3.57% ASM.TO 76.25% MMEDF 33.23% 37.68%
306 @JJW KRR.TO 84.58% CCW.V 10.20% DM.V 18.18% 37.66%
307 @Research67 JAG.TO 82.25% MIN.TO 1.49% HRT.TO 29.17% 37.64%
308 @PowHound EU.V 70.83% GLO.TO 26.00% GXU.V 16.00% 37.61%
309 @IronMan07 ETR.CN 10.29% WHN.V 33.78% VGLD.V 66.67% 36.91%
310 @EricTheActor WHN.V 33.78% CAD.V 25.00% TXP.TO 51.69% 36.82%
311 @Safebet PYR.V 74.24% PFM.V 25.40% ECO.TO 9.31% 36.32%
312 @kingedward KRR.TO 84.58% WM.TO 11.32% SIC.V 12.50% 36.13%
313 @Samson ECR.V 16.67% SWA.V 62.50% GLDX.V 28.98% 36.05%
314 @Kevtex LIO.V 21.71% BEX.V 70.00% TSG.V 14.71% 35.47%
315 @golferdave HTR.V 20.00% NGD.TO 55.63% MAG.TO 30.58% 35.40%
316 @rob_in_texas WM.TO 11.32% TUD.V 93.55% GBR.V 0.96% 35.27%
317 @PlymouthFury69 SUNM.V 36.00% DG.V 51.52% DM.V 18.18% 35.23%
318 @Taxslave AMY.V 46.88% HIVE.V 18.46% AOT.TO 38.55% 34.63%
319 @jsharpe TOE.V 16.00% MEK.V 60.00% SURG.V 27.78% 34.59%
320 @CaptainDuff GRAT.V 14.29% BHS.V 72.22% ECR.V 16.67% 34.39%
321 @Tilbrook GFG.V 20.00% MGR.V 44.44% NSR.TO 37.69% 34.05%
322 @Audax.77 EGT.V 66.67% NAM.V 25.00% TNA.V 10.20% 33.96%
323 @bewhere VXL.V 16.67% VGLD.V 66.67% HIVE.V 18.46% 33.93%
324 @ram30 ADZ.V 60.00% CMD.V 5.56% SUNM.V 36.00% 33.85%
325 @Codtongues CCW.V 10.20% XRO.CN 44.19% AMY.V 46.88% 33.76%
326 @Chernobyl TXP.TO 51.69% SMD.V 7.55% GMC.V 40.00% 33.08%
327 @cole119 NXE.TO 29.24% HGU.TO 31.54% MAI.V 38.30% 33.03%
328 @HypnoFunk VGLD.V 66.67% GLO.TO 26.00% QRC.V 6.41% 33.03%
329 @Mo NXE.TO 29.24% DML.TO 21.74% API.CN 47.92% 32.97%
330 @Icarus WM.TO 11.32% GBR.V 0.96% KRR.TO 84.58% 32.29%
331 @Karinger GBR.V 0.96% KRR.TO 84.58% WM.TO 11.32% 32.29%
332 @tonywesley KRR.TO 84.58% GBR.V 0.96% WM.TO 11.32% 32.29%
333 @big_mortgage SX.CN 60.00% SBW.V 12.50% MRZ.V 24.24% 32.25%
334 @factcheck AUX.V 18.57% SCOT.V 57.41% ORGN.CN 20.00% 31.99%
335 @Cenaxx TBRD.V 37.76% F.V 54.55% FCC.V 3.57% 31.96%
336 @Diver MIS.CN 2.27% JAG.TO 82.25% WM.TO 11.32% 31.95%
337 @MrSilver KL.TO 27.28% HUYA 28.54% WIN.V 40.00% 31.94%
338 @GoMGXGo XMG.CN 45.45% NOT.V 9.37% ZAIR.CN 40.00% 31.61%
339 @schischi WLF.V 61.54% KL.TO 27.28% MIRL.CN 5.41% 31.41%
340 @OroBlanco TOE.V 16.00% VGLD.V 66.67% WM.TO 11.32% 31.33%
341 @DrunkenSpeculator MAI.V 38.30% F.V 54.55% GBR.V 0.96% 31.27%
342 @SteadyEddie GLO.TO 26.00% GXU.V 16.00% FSY.TO 50.00% 30.67%
343 @pizdets17 MIS.CN 2.27% MKR.V 5.00% KRR.TO 84.58% 30.62%
344 @BoringLife ARQ.CN 7.89% OCG.V 62.86% SVG.V 20.45% 30.40%
345 @ump VERY.CN 14.29% OCG.V 62.86% CRWN.TO 13.89% 30.34%
346 @OneDay MRS.V 76.00% MIS.CN 2.27% WM.TO 11.32% 29.86%
347 @flyrod GBR.V 0.96% WM.TO 11.32% CDB.V 76.92% 29.73%
348 @Dr_Nickel BLUE.V 20.00% MIS.CN 2.27% QMX.V 66.67% 29.65%
349 @janturco HEP.TO 16.39% HIVE.V 18.46% BIR.TO 53.70% 29.52%
350 @Rmedic TOE.V 16.00% MIS.CN 2.27% KTN.V 70.00% 29.42%
351 @khuku50 DM.V 18.18% VXL.V 16.67% BIGG.CN 52.38% 29.08%
352 @WillyMeThis TXP.TO 51.69% TPL-H.V 12.50% PNE.TO 21.43% 28.54%
353 @WHATTHE PHD.V 22.22% KTR.V 10.53% WRR.V 50.00% 27.58%
354 @Gabbox OSI.V 22.12% OIII.V 34.40% CAD.V 25.00% 27.18%
355 @fl GBR.V 0.96% TWLV.CN 9.68% CGP.V 70.15% 26.93%
356 @Platin QYOU.V 20.00% VGCX.TO 20.46% GMC.V 40.00% 26.82%
357 @Big_E RVG.V 10.31% MQR.TO 31.51% MAI.V 38.30% 26.70%
358 @Briefra FMC.V 50.00% BSK.V 3.85% GLO.TO 26.00% 26.62%
359 @Lettertfsa TEM.V 10.00% RJX-A.V 13.51% FENX.CN 55.88% 26.47%
360 @Zalo FSY.TO 50.00% GLO.TO 26.00% SYH.V 2.94% 26.31%
361 @o3 NXE.TO 29.24% NTR.TO 9.61% MOS 38.06% 25.64%
362 @Mrrbc PRB.V 23.77% FPC.V 41.38% WM.TO 11.32% 25.49%
363 @DuineMatha WGO.V 16.09% SCOT.V 57.41% AUEN.V 2.41% 25.30%
364 @cigar1 SIL.TO 14.36% AXU.TO 39.62% USA.TO 21.07% 25.02%
365 @letsgogreen BBR.CN 15.38% IP.CN 56.52% HMAN.V 3.13% 25.01%
366 @Ruuuudy PHD.V 22.22% DG.V 51.52% GBR.V 0.96% 24.90%
367 @mmmaker GBR.V 0.96% ECR.V 16.67% AWE.V 56.25% 24.62%
368 @ArkRunner AZZ.TO 11.76% GXU.V 16.00% PALAF 45.86% 24.54%
369 @casidesign FVL.TO 46.25% WM.TO 11.32% TOE.V 16.00% 24.52%
370 @Mackinnon162 PTG.TO 51.18% SHOP.TO 2.49% PDM.V 18.75% 24.14%
371 @ng13 AMY.V 46.88% RLV.V 10.00% GRAT.V 14.29% 23.72%
372 @joshmining SIC.V 12.50% ERD.TO 43.75% TSG.V 14.71% 23.65%
373 @CAVEMAN VS.CN 22.22% GIII.V 5.56% ICAN.CN 41.51% 23.10%
374 @lowesdown AMY.V 46.88% VXL.V 16.67% MRNA 4.39% 22.64%
375 @Bulkley NTW.V 55.56% MNC.V 3.80% GRN.V 7.89% 22.42%
376 @Let_them_eat_silver ATC.V 37.50% SMD.V 7.55% LIO.V 21.71% 22.25%
377 @Oncetwicethrice TSK.CN 2.86% WHN.V 33.78% PNG.V 28.85% 21.83%
378 @Pancho GXL.V 50.00% GBR.V 0.96% WM.TO 11.32% 20.76%
379 @WhiteBeard WDO.TO 15.22% GBR.V 0.96% GG.V 43.33% 19.84%
380 @smartmoni GBR.V 0.96% WM.TO 11.32% FVL.TO 46.25% 19.51%
381 @stockhouse123 NVO.V 11.30% IRV.CN 23.14% LIO.V 21.71% 18.72%
382 @ietalon3 LIO.V 21.71% IRV.CN 23.14% NVO.V 11.30% 18.72%
383 @U3O8 GXU.V 16.00% FCU.TO 12.90% GLO.TO 26.00% 18.30%
384 @DJLiT DM.V 18.18% SIC.V 12.50% TUSK.CN 23.08% 17.92%
385 @devarishi WGO.V 16.09% LIO.V 21.71% NVO.V 11.30% 16.37%
386 @sihv GDX 18.51% USLV 2.31% GDXJ 28.27% 16.36%
387 @firemagi SVA.V 14.00% LIO.V 21.71% NVO.V 11.30% 15.67%
388 @mksnj GBR.V 0.96% LIO.V 21.71% IRV.CN 23.14% 15.27%
389 @KingKikapu IRV.CN 23.14% LIO.V 21.71% GBR.V 0.96% 15.27%
390 @Savage31 BBR.CN 15.38% HMAN.V 3.13% HS.CN 26.67% 15.06%
391 @Tieks13 VXL.V 16.67% DM.V 18.18% RLV.V 10.00% 14.95%
392 @Bianchini ORG.V 27.50% MKR.V 5.00% NVO.V 11.30% 14.60%
393 @Bevan051 DM.V 18.18% SCR.V 3.85% VBIV 17.99% 13.34%
394 @EvenPrime IOT.V 5.00% HTR.V 20.00% RJX-A.V 13.51% 12.84%
395 @PhoenixRichmond LR.V 11.84% SYH.V 2.94% LUM.V 23.68% 12.82%
396 @hitmaxx WM.TO 11.32% SIC.V 12.50% RJX-A.V 13.51% 12.44%
397 @Turnshit ECR.V 16.67% FCU.TO 12.90% UUUU 5.06% 11.54%
398 @Magellan NVO.V 11.30% GBR.V 0.96% LIO.V 21.71% 11.32%
399 @pripps LIO.V 21.71% NVO.V 11.30% GBR.V 0.96% 11.32%
400 @Mathematics IOT.V 5.00% VRR.V 14.29% RJX-A.V 13.51% 10.93%
401 @teevee SND 5.00% KEL.TO 2.53% CAD.V 25.00% 10.84%
402 @GoodKarma PRB.V 23.77% MIS.CN 2.27% MKR.V 5.00% 10.35%
403 @Noguff BMK.V 22.22% MKR.V 5.00% TSK.CN 2.86% 10.03%
404 @Secureingold NVO.V 11.30% GBR.V 0.96% WGO.V 16.09% 9.45%
405 @txtom338lm NVO.V 11.30% GBR.V 0.96% WDO.TO 15.22% 9.16%
406 @antimoon MKR.V 5.00% NVO.V 11.30% MTU.V 10.00% 8.77%
407 @Achim2 GBR.V 0.96% MKR.V 5.00% GFG.V 20.00% 8.65%
408 @tax411 WM.TO 11.32% MIS.CN 2.27% GBR.V 0.96% 4.85%